ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

13 (04-03) Rizznúť sa dá dripom

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

EUROVEA, a.s.

Médium

Reklamná kampaň

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Reklamná kampaň: „Rizznúť sa dá dripom“
zadávateľa: EUROVEA, a.s.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada, ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Šaľa, voči reklamnej kampani zadávateľa EUROVEA, a.s. Sťažovateľka namieta voči textácii reklamy v znení: „Rizznúť sa dá dripom“ a vyjadruje názor, že reklama sa tvári, že je v slovenčine, ale slová, ktoré určujú význam textu nie sú súčasťou korpusu slovenského jazyka, a teda jej bežný občan Slovenska nemôže rozumieť.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že „obchodné centrum EUROVEA ponúka množstvo módnych značiek pre rôzne cieľové skupiny. Vedomosť o aktuálnych trendoch, a to nielen módnych, ale aj trendoch v širšom zmysle slova, ako napríklad jazykových trendoch, vyjadrujeme aj slovníkom prebiehajúcej reklamnej kampane. Cieľom tejto kampane je predovšetkým propagovať obchodné centrum EUROVEA a získať tak pozornosť najmä mladšej cieľovej skupiny, ktorá takéto slová pozná a v neformálnej komunikácii ich aj bežne používa, a teda v zmysle článku 3 odsek 6 Etického kódexu reklamnej praxe cielime posolstvo na priemerného člena určitej skupiny spotrebiteľov. Tiež sa snažíme o porozumenie medzi mladšou a staršou generáciou. Nakoľko použité reklamné nápisy nevyjadrujú priamo konkrétnu ponuku produktu, potenciálny príjemca reklamy jej prípadným neporozumením o nič neprichádza. Navyše, vysvetlenie jednotlivých pojmov a fráz máme uvedené priamo na našej webovej stránke www.eurovea.sk v rámci blogu, ktorý obsahuje „preklad“ použitých reklamných nápisov do spisovnej podoby slovenského jazyka (https://eurovea.sk/blog/rizznut-sa-da-dripom-i-jazykom). Okrem uvedeného zdroja možno informácie o význame reklamných nápisov nájsť aj na sociálnych sieťach EUROVEA. Sme toho názoru, že slovenčina ako živý, moderný a dynamický jazyk dokáže flexibilne pracovať aj so slovami, ktoré nie sú priamo súčasťou spisovného slovenského jazyka, ale sú známe iba určitej časti populácie. Napríklad anglická podoba slovo „rizznúť“ („rizz“) bola podľa Oxfordského slovníka vyhlásená za slovo roka 2023. V médiách sa bežne používajú pojmy ako napríklad „hoax“ či „dezolát“, ktoré taktiež nie sú súčasťou „korpusu“ slovenského jazyka, ale časom zľudoveli a vyskytujú sa v hovorovej reči. Vzhľadom na vyššie opísané skutočnosti sme presvedčení, že naša reklama neporušuje žiadne z ustanovení Etického kódexu reklamnej praxe.“

Popis reklamy:
Vizuál reklamy, ktorá je súčasťou nosičov vonkajšej reklamy a vizuálov na sociálnych sieťach zobrazuje ženu, na pozadí rozkvitnutého stromu a nákupného centra Eurovea. Súčasťou vizuálu je text v znení: „Rizznúť sa dá dripom“.

Ďalšie alternatívy vizuálov pozostávajú z nasledovných textov:
„Flexiť sa dá na promenáde“
„Glowup sa dá každý deň“
„Pochilluj si vo VIPkine Cinema City“
„Go Grl pozvi ho do kina“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu by reklama mala byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). Predmetná reklamná kampaň využíva v rámci kreatívneho konceptu slangové textové výrazy, ktorými mladí ľudia komunikujú na sociálnych sieťach aj v reálnom živote. Je pravdou, že uvedené textové výrazy nemusia byť zrozumiteľné pre každého. Komisia však v danom prípade pri posudzovaní prihliadala ako na účel kampane, tak aj na špecifickú cieľovú skupinu – mladých, na ktorú je kampaň primárne zameraná. Zároveň reklama nemá produktový charakter, ale ide skôr o imidžovú kampaň, ktorá primárne komunikuje nákupné centrum Eurovea, pričom vizuály neobsahujú žiadne produktové informácie pre spotrebiteľov, či údaje alebo iné podstatné charakteristiky, komunikácii ktorých by bolo potrebné venovať s ohľadom na všeobecnú zrozumiteľnosť a jasnosť zvýšenú mieru pozornosti. Komisia taktiež brala do úvahy skutočnosť, že v prípade, ak kampaň oslovila aj recipientov, ktorí nerozumeli významu textu použitého v rámci vizuálov, zadávateľ texty ako aj motívy kampane vysvetľuje v rámci svojich webových stránok, kde uvádza význam reklamných textov. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama nie je v rozpore s Kódexom a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.04.2024 hlasovaním rozhodla, že reklamná kampaň: „Rizznúť sa dá dripom“, zadávateľa: EUROVEA, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave, dňa 13.5.2024

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

Scroll to Top