ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

12 (04-02) Erotický salón

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Nočný klub Hrašné

Médium

Vonkajšia reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama: „Erotický salón Hrašné“
zadávateľa: Nočný klub Hrašné

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada, ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Nové Mesto nad Váhom, voči vonkajšej reklame, ktorá propaguje služby nočného klubu (erotického salónu). Sťažnosť uvádza, že v rámci reklamy je vyobrazená skoro nahá žena vo vyzývavej póze, ktorá má upútať na erotický salón Hrašné. Sťažovateľka sa odvoláva na zákon o reklame, v zmysle ktorého reklama nesmie prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom, ani propagovať vulgárnosť, pričom podľa názoru sťažovateľky, vyššie uvedená reklama tento zákon porušuje.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že predmetný billboard nijakým spôsobom neprezentuje nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom a ani nepropaguje vulgárnosť. Na danej fotografii nie sú vidieť žiadne intímne detaily ľudského tela a forma reklamy, resp. text nie je žiadnym spôsobom pohoršujúci, iba informatívny.

Popis reklamy:
Vizuál vonkajšej reklamy, zobrazuje modelku, ktorá leží na bruchu, nohy má prekrížené. Modelka má na sebe oblečenú bielizeň, zo záberu nie sú vidieť žiadne intímne partie. Do úst si vkladá čerešňu. Vizuál obsahuje text v znení. „Erotický salón Hrašné“, informácie o otváracej dobe a odkaz na web stránku salónu.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti a slušnosti, a v tomto kontexte je potrebné venovať osobitnú pozornosť aj použitému stvárneniu ženy a jej tela a vyvarovať sa stvárneniu ženy ako sexuálnej atrakcie (čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu). Zároveň pri posudzovaní stvárnenia ľudského tela v reklame je potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, že toto by malo byť aspoň v širšom zmysle v súlade s predmetom a cieľom reklamovaného produktu resp. služby, ktorým je pri danej reklame propagácia nočného klubu. V tomto kontexte možno konštatovať, že vizuál reklamy je akceptovateľný s ohľadom na propagované služby, ktoré dotknutý nočný klub poskytuje. Samotné zobrazenie modelky je s ohľadom na vyššie uvedené prípustné a neporušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Modelka nemá odhalené intímne partie a nie je ani vyobrazená v polohe alebo v kontexte, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť a Komisia preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.04.2024 hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Erotický salón Hrašné“, zadávateľa: Nočný klub Hrašné nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave, dňa 13.5.2024

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top