ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

18 (05-06) Najlepšie paštéty v Európe

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

KON – RAD spol. s r.o.

Médium

Printová reklama

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 15 ods.4


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Printová reklama (inzercia): „Najlepšie paštéty v Európe“
Zadávateľa: KON – RAD spol. s r.o.

je v rozpore 

s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec, voči printovej inzercii, ktorá propaguje paštéty značky Argeta, zadávateľa KON – RAD spol. s r.o. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenie „Najlepšie paštéty v Európe“, použité v reklame a poukazuje na to, že nikde v reklame nie je spomenuté, na základe čoho je predmetný produkt považovaný za najlepší vo vzťahu ku všetkým ostatným paštétam v Európe. Uvedené tvrdenie sťažovateľ považuje za klamlivé a neférové nielen voči spotrebiteľom, ale aj voči konkurencii a má za to, že reklama neeticky využíva superlatív bez jednoznačného a hodnoverného preukázania jeho pravdivosti a opodstatnenosti.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska uvádza viaceré faktory, na základe ktorých bol v reklame využitý headline „najlepšie paštéty v Európe“. Argeta sa môže pýšiť mnohými oceneniami a certifikátmi, ktoré potvrdzujú ich vynikajúcu kvalitu a výrobné postupy. Sú rešpektované významnými organizáciami v potravinárskom priemysle a ich paštéty spĺňajú najprísnejšie normy a predpisy. Takéto certifikácie sú dôkazom ich záväzku voči kvalite a bezpečnosti výrobkov, čo prináša zákazníkom absolútnu dôveru pri výbere ich produktov (zadávateľ doložil viaceré druhy ocenení a odkaz na oficiálnu web stránku výrobcu). Ďalším dôležitým aspektom je inovácia. Argeta neustále investuje do výskumu a vývoja, aby prinášala nové príchute a vylepšenia pre svojich zákazníkov. Ich široká ponuka paštét, vrátane príchutí s hydinou, rybami spĺňa očakávania rôznych preferencií a potrieb zákazníkov. Napokon, súčasná popularita Argeta nielen v Európe, ale aj v celosvetovom meradle, je dôkazom ich vynikajúcej reputácie a obľúbenosti medzi spotrebiteľmi. Ich paštéty sa stali symbolom kvality a dokazujú, že výborná chuť a bezchybná bezpečnosť môžu ísť ruka v ruke.  Zadávateľ  doložil aktuálne prieskumy, ktoré robené NIELSEN agentúrou z 24 Európskych krajín, ktoré sa týkajú dát z predaja za mäsové a rybacie konzervy ARGETA paštét., v ktorých dosahujú predmetné kategórie produktov prvé priečky.

Popis reklamy:
Reklama má podobu celostránkovej označenej inzercie zverejnenej v Denníku Nový čas. Vizuál zobrazuje na oranžovom pozadí produkty – paštéty značky Argeta. Pod vyobrazenými paštétami je headline v znení: „Najlepšie paštéty v Európe“, pod ktorým pokračuje text v znení: „Kúpite v supermarkete KON-RAD. Bratislava, Senec, Modra a na kon-rad.sk. Vo vrchnej časti vizuálu je umiestnené logo Argeta.

 

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódex“. V predmetnom prípade zadávateľ využil superlatív v kontexte tvrdenia „najlepšie paštéty v Európe“. Za účelom preukázania opodstatnenosti a pravdivosti uvedeného tvrdenia zadávateľ predložil Komisii o.i. dáta z prieskumu predaja za mäsové a rybacie konzervy ARGETA paštét, kde v tomto segmente predmetné výrobky presahujú konkurenciu a dosahujú v predaji prvé miesto. Okrem toho sa zadávateľ odvoláva na certifikácie, inovácie, výskum a vývoj. Je pravdou, že uvedené parametre môžu poukazovať na kvalitu výrobku, taktiež na jeho obľúbenosť ako aj prvenstvo v rámci predaja, a teda, že paštéty sú zrejme obľúbené a najpredávanejšie, avšak Komisia má za to, že v danom prípade tieto nemožno považovať za také parametre, ktoré by preukazovali tvrdenie, že uvedené výrobky sú „najlepšie paštéty v Európe“ vo vzťahu ku všetkým porovnateľným výrobkom na trhu a tento prívlastok nepovažuje za správne použitý s ohľadom na význam slova „najlepší“ a na preukázané tvrdenia zadávateľom.  Z tohto dôvodu má Komisia za to, že zadávateľom zvolený superlatív nebol v predmetnom prípade adekvátne použitý, zadávateľ dostatočne a hodnoverne nepreukázal jeho pravdivosť a oprávnenosť, a preto reklamu vyhodnotila Komisia ako porušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že printová reklama (inzercia): „Najlepšie paštéty v Európe“, zadávateľa: KON – RAD spol. s r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na šíriteľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 25. 05. 2023

 

 

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

Scroll to Top