ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

17 (05-05) Divoké zážitky

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Medusa Services s.r.o.

Médium

Vonkajyšia reklama (citylight)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (citylight): „Divoké zážitky bez cenzúry“
Zadávateľa: Medusa Services s.r.o.    

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorá komunikuje klub Barrock. Sťažovateľ považuje reklamu za nevhodnú, obzvlášť pre mladšie ročníky. Reklama podľa jeho názoru nespĺňa kritériá akéhokoľvek etického alebo morálneho kódexu. Podľa sťažovateľa reklama implikuje situáciu, ktorá indikuje prinajmenšom nedostatok vedomého súhlasu a prinajhoršom sexuálnu predáciu.
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i uvádza, že s názorom sťažovateľa nesúhlasí a má za to, že reklama žiadnym spôsobom neporušuje ustanovenia Kódexu. Vizuál reklamy a jej spracovanie neobsahuje vyobrazenia ani výrazové prostriedky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti, či slušnosti alebo znižovali ľudskú dôstojnosť. Vizuál obsahuje dve ženy a jedného muža, pričom jednu zo žien muž objíma a na druhú oproti stojacu ženu sa pozerá. Modelky ako aj model sú oblečení v civilnom oblečení, ich štylizácia nie je neslušná, ani vulgárna, nepôsobí žiadnym spôsobom sexuálne. Samotné zobrazenie modelov je decentné, modelky nie sú zobrazené spôsobom, ktorý by bol dehonestujú ci alebo degradujúci a to aj s prihliadnutím na cieľ reklamy, ktorým je propagácia nočného klubu, a to aj prostredníctvom súťaže, na ktorú reklama odkazuje primeraným nepohoršujúcim spôsobom.

Popis reklamy:
Vizuál reklamy zachytáva dve ženy a muža. Jedna žena objíma muža, ten ju drží a zároveň  je tvárou otočený na druhú ženu, ktorú za náhrdelník akoby priťahuje k sebe. Súčasťou je headline v znení: „Divoké zážitky bez cenzúry“. Pri časti zobrazenia, ktoré je „rozpixelované“ je text v znení: „Toto je len predohra.“ V spodnej časti je logo klubu Barrock a text v znení: „ Podeľ sa o svoj zážitok, vyhraj 1000€ na bare a iné ceny!“, doplnený o QR kód.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť o.i. použitým slovným hračkám, hrubému slangu a dvojzmyslom, predovšetkým sa vyvarovať použitia takých slovných hračiek, hrubého slangu alebo dvojzmyselných vyjadrení, ktoré pôsobia sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na svoj sexuálny alebo iný podtext (čl. 11 ods. 1 písm. a) Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Reklama neobsahuje výrazy, tvrdenia, ani zobrazenia, ktoré by boli vyslovene neslušné, či inak porušujúce všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Spôsob zobrazenia muža a dvoch žien nie je jednoznačne vulgárny, dehonestujúci a podľa Komisie reklama nie je spracovaná spôsobom, ktorý by indikoval „nedostatok vedomého súhlasu“, či „sexuálnu predáciu“, tak ako to naznačuje sťažovateľ. V danom prípade použitie rozpixelovanej časti na obraze Komisia nepovažuje za vulgárne, prípadne za dvojzmysel jednoznačne vedúci k neslušnému zobrazeniu. Je pravdou, že vizuál reklamy môže naznačovať určitú blízkosť, či náklonnosť osôb, aj v kontexte možného vzťahu medzi zúčastnenými, táto však nie je v reklame zobrazená priamo, ani spôsobom, ktorý by bol neslušný, či vulgárny, a preto Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (citylight): „Divoké zážitky bez cenzúry“, zadávateľa: Medusa Services s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 25. 05. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top