ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

16 (05-04) My sme Ukrajina

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Šíriteľ

NUBIUM, s.r.o.

Médium

Vonkajšia reklama (billboard)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (billboard): „My sme Ukrajina“
šíriteľa: NUBIUM, s.r.o.    

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žiar nad Hronom voči vizuálu reklamy, ktorý bol umiestnený na nosičoch šíriteľa NUBIUM, s.r.o. Reklama podľa sťažovateľa vyvoláva u občanov strach, úzkosť a frustrácie. Podľa sťažovateľa nie je jednoznačne určený účel reklamy, na koho je zameraná, čo považuje sťažovateľ za zavádzajúce. Sťažovateľ vyjadruje názor, že text reklamy metaforicky nazýva Slovensko Ukrajinou, čo považuje za nevhodné a poukazuje na to, že z reklamy nie jasné, kto je jej zadávateľom. Podľa sťažovateľa sa Slováci na základe reklamy môžu obávať príchodu vojny na našom území.
Šíriteľ v rámci svojho stanoviska uvádza, že v danom prípade nejde o reklamu tak,  ako ju definuje Zákon o reklame, nakoľko nejde o propagáciu žiadnych výrobkov a ani služieb, hoci si je šíriteľ vedomý, že rada sa môže zaoberať aj nekomerčnými posolstvami. Šíriteľ ďalej uvádza, že v danom prípade išlo podľa vedomosti a zámeru objednávateľa o vyjadrenie občianskeho postoja, ktorý mal záujem vyjadriť verejne v podobe solidarity a spolupatričnosti so štátom a štátnymi príslušníkmi štátu Ukrajina, ktorý sa nachádza od roku 2022 vo vojnovom konflikte s Ruskou federáciou. Tento konflikt sa odohráva na území štátu Ukrajina, kde trpí a zomiera vojnové obyvateľstvo, nielen vojaci, ale aj ženy, deti, nevládne osoby, dochádza k deštrukcii od druhej svetovej vojny nevídaného rozsahu, pričom objednávateľ využil časť svojho zakontrovaného reklamného priestoru na slobodné prejavenie solidarity ako svoj postoj ku krutosti, bezdôvodnému krviprelievaniu a mareniu nevinných ľudských životov na Ukrajine v analogickej podobe, aká sa už v našich reáliách vyskytla pri teroristickom útoku na členov redakcie časopisu „Charlie Hebdo“ v znení „Je suis Charlie“, v preklade „Aj ja som Charlie“. V stanovisku sa ďalej uvádza, že sťažnosť je pre spoločnosť pochopiteľná len v tom poňatí, že skutočne kruté násilie, vojna, zabíjanie civilného obyvateľstva je dôvodom na obavy, najmä ak sa všetko zmienené odohráva hneď u nášho bezprostredného suseda. Tvrdenie sťažovateľa, že sa môžu Slováci obávať príchodu vojny na naše územie, len z dôvodu obsahu vizuálu považuje šíriteľ za nepatričné, nenáležité a zrejme účelové v snahe obmedziť Ústavné právo slobody prejavu v SR, nakoľko aj podpriemerne vzdelaný adresát si uvedomuje, že Slovensko nie je Ukrajina a sám sťažovateľ uvádza, že ide o metaforické posolstvo. Podľa názoru šíriteľa posolstvo, ktoré vyvoláva solidaritu a spolupatričnosť s ťažko skúšaným susedským štátom a jeho obyvateľmi, ktorí zomierajú v dôsledku agresie susedného štátu nie je v rozpore so zákonom, Ústavou, dobrými mravmi a je v súlade aj so základnými hodnotami humanity a ochrany ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Zároveň účel posolstva objednávateľa je aj v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou SR, jej ukotvením v bezpečnostných a nadnárodných štruktúrach NATO a EÚ.

Popis reklamy:
Vizuál billboardu zobrazuje na pozadí vlajky Ukrajiny text v znení: „My sme Ukrajina“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Predmetný vizuál bol umiestnený na médiu vonkajšej reklamy s cieľom šírenia/vyjadrenia určitého názoru na aktuálnu situáciu a Komisia má za to, že spôsob prevedenia tejto komunikácie využíva metódy a pri šírení obsahu používa spôsoby, ktoré sú typické pre reklamu, a preto posúdenie sťažnosti spadá do pôsobnosti Komisie a na predmetný vizuál sa primerane vzťahujú aj ustanovenia Kódexu. Komisia sa s námietkami sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní reklamy vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že reklama vyjadruje určitý postoj a názor na aktuálnu situáciu, ktorá sa odohráva na Ukrajine a dianie v spoločnosti. V tomto prípade však nejde o zverejnenie reakcie na udalosť, ktorá by bola verejnosti neznáma, ale naopak vizuál reflektuje na skutočnosti, ktoré sú celospoločensky významné a verejnosti dobre známe, a to vpád ruských okupačných vojsk na územie Ukrajiny. Celkové vizuálne spracovanie reklamy neobsahuje vyjadrenia, alebo vizuálne prezentácie, ktoré by boli útočné, dehonestujúce, či také, ktoré by mohli vyvolávať v recipientovi pocit strachu. Komisia sa nestotožňuje ani s interpretáciou sťažovateľa, že na základe reklamy by sa mohli ľudia obávať príchodu vojsk na Slovensko. Reklamu je možné aktuálne interpretovať v kontexte už vyššie uvedeného diania na Ukrajine, pričom text „My sme Ukrajina“ je vo všeobecnosti možné vnímať ako určitý prejav solidarity a vyjadrenie podpory Ukrajine, čo nemožno považovať za neetické.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (billboard): „My sme Ukrajina“, šíriteľa: NUBIUM, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 25. 05. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top