ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

15 (05-03) Prečo si vybrať NeoVíziu

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Očné centrum Sokolík, s.r.o.   

Médium

Internet (web stránka zadávateľa)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Web stránka zadávateľa: „Prečo si vybrať NeoVíziu“
Zadávateľa: Očné centrum Sokolík, s.r.o.      

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa. Podľa sťažovateľa sa spoločnosť Očné centrum Sokolík, s.r.o. dopúšťa nekalej obchodnej praktiky, keďže uvádza klamlivé informácie a nedovolene, nepriamo porovnáva služby iných súťažiteľov navodzujúc dojem, že len postup propagovanej spoločnosti NeoVízia je správny.
Sťažovateľ namieta voči viacerým vyjadreniam, konkrétne:
1) „ …Najnovšie technológie, najmodernejšie metódy…“ Vo vzťahu k vyjadreniu má sťažovateľ za to, že spoločnosť Neovízia s.r.o. používa síce moderné technológie, avšak nie najmodernejšie, nakoľko oftalmológia je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie medicíny.
2) „Riadime sa prísnym nemeckým štandardom, v rámci ktorého je zakázané vykonávať vyšetrenie aj zákrok v rovnaký deň. “ Sťažovateľ uvádza, že v oftalmológii neexistuje žiaden nemecký štandard. Ide podľa názoru sťažovateľa o výmysel spoločnosti Neovízia s.r.o.
Záverom sťažovateľ uvádza, že podľa Charty práv pacienta v SR má mať každý právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a so súčasným stavom lekárskej vedy. Podľa Európskej charty práv pacienta má každý jednotlivec právo na prístup k inovovaným metódam vrátane diagnostických metód v zmysle medzinárodných noriem a nezávisle od ekonomických alebo finančných okolností. Zdravie je to najcennejšie čo človek má, a preto by mal každý dostať vždy pravdivé, neskreslené informácie o poskytovaných výkonoch, lebo v prípade laserových operácií oka ide o vždy invazívny zásah.
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že spoločnosť nie je členom združenia Rada pre reklamu a nemôže byť subjektom podliehajúcim vnútorným kódexom a iným predpisom združenia a akýmkoľvek konaniam, ktoré majú viesť k záveru Komisie Rady ako orgánu občianskeho združenia, a preto žiada o upustenie od akýchkoľvek prerokovaní údajnej sťažnosti pred orgánmi združenia, rovnako tak aj o zdržanie sa akéhokoľvek komentovania a zverejňovania akýchkoľvek kvázi rozhodnutí a odporúčaní.

 

 

Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa, v časti „Prečo si vybrať NeoVíziu?“ bol umiestnený text o klinike NeoVízia. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniam v nasledovných zneniach:

„Najnovšie technológie a profesionálny prístup u nás považujeme za samozrejmé. Sme inovatívni a ponúkame najmodernejšie metódy….“

„Na našej klinike dodržujeme nemecký štandard, v rámci ktorého je zakázané vykonávať vyšetrenie aj zákrok v rovnaký deň – preto NIKDY nerobíme vyšetrenie a laserovú operáciu v jeden deň. Vy máte dostatok času na rozmyslenie.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
Etický kódex reklamnej praxe vydáva Rada pre reklamu podľa čl. VII a v súlade s čl. XIV svojich stanov. Účelom Kódexu je kodifikovať etické zásady reklamnej praxe na Slovensku a prispieť tak k tomu, aby reklama v Slovenskej republike čo najlepšie slúžila zadávateľom reklamy a spotrebiteľom, spĺňala etické hľadiská reklamy požadované verejnosťou Slovenskej republiky, bola predovšetkým pravdivá, čestná a slušná a aby svojím obsahom a formou v rozsahu tohto Kódexu rešpektovala medzinárodne uznávané zásady reklamnej praxe vypracované Medzinárodnou obchodnou komorou.  Kódex je postavený na princípoch univerzálnej platnosti, subsidiarity etických pravidiel a technologickej neutrality. Kódex nenahrádza právnu reguláciu reklamy, avšak nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad. Kódex je určený osobám pôsobiacim v oblasti reklamy a iných foriem propagácie a formuluje pravidlá profesionálneho správania sa. Rada pre reklamu je subjekt, ktorý etablovane pôsobí viac ako 25 rokov, pričom poukazujeme napr. na Rozsudok Okresného súdu Bratislava V 24C/22/2021 podľa ktorého „V demokratickej spoločnosti akou Slovenská republika bezpochyby je, je takýto subjekt potrebný, a to z dôvodu zabrániť šíreniu nevhodných príspevkov“ Podľa názoru súdu Rada  „združuje subjekty spôsobilé posúdiť dopad reklamy na vytváranie verejnej mienky v negatívnom slova zmysle a v prípade neetickej a znevažujúcej reklamy podľa záverov súdu dôvodne na takúto nevhodnú reklamu poukazuje, ide o spôsob spoločenskej regulácie vhodnosti reklamy.“
V predmetnom prípade Komisia vychádzala o.i. aj zo stanoviska očnej kliniky NeoVízia a prihliadala na rozhodnutie vo veci sťažnosti priamo na kliniku Neovízia (viď. arbitrážny nález č. 13 (05-01)). Vo vzťahu k použitiu superlatívov v reklame, Kódex kladie na reklamu požiadavku, že reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). Je pravdou, že zadávateľ využíva v rámci reklamy viacero tvrdení, ktoré využívajú superlatív aj v kombinácii s výrazom „najnovší“, či „najmodernejší“. Spoločnosť NeoVízia zdôvodnila využitie uvedených tvrdení viacerými skutočnosťami, ktoré sa o.i. odvolávajú aj na úspechy, ocenenia, či prvenstvá, ktoré v rámci výkonu svojej činnosti dosiahla, a ktoré možno považovať za preukázanie kvality poskytovaných služieb, s využitím najmodernejších postupov, prístrojov, či technológií. Komisia nepovažuje využitie daných tvrdení za rozporné s Kódexom a má za to, že v danom prípade bolo použitie superlatívov dostatočne a hodnoverne preukázané.

V zmysle Kódexu klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá o.i. uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu).  Vo vzťahu k tvrdeniu ohľadom skutočnosti, že spoločnosť sa riadi „prísnym nemeckým štandardom“ Komisia prihliadla na tvrdenie spoločnosti Neovízia, že uvedený pojem je označením pre nemecké guidlines – Štandardné diagnostické a terapeutické postupy, pričom zadávateľ preukázal, že v zmysle týchto štandardov sa riadi a uplatňuje ich v praxi. Komisia nepovažuje uvedené tvrdenie za klamlivé, či zavádzajúce.

Komisia nepovažuje predmetné tvrdenia, použité v rámci webovej stránky za zavádzajúce a klamlivé, pričom prihliadla na skutočnosť, že zverejnená reklama súvisela v minulosti s majetkovým prepojením zadávateľa na Neovízia s. r. o. a Komisia sa nedomnieva, že by na základe uvedenej reklamy mohol byť pacient, či zákazník uvedený do omylu.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že  web stránka zadávateľa: „Prečo si vybrať NeoVíziu“, zadávateľa: Očné centrum Sokolík, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 25. 05. 2023

 

 

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top