ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

14 (05-02) Laserové operácie očí

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

VESELY Očná Klinika, s.r.o. 

Médium

Internet (web stránka zadávateľa)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Web stránka zadávateľa: „Laserové operácie očí“
Zadávateľa: VESELY Očná Klinika, s.r.o.    

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa. Podľa sťažovateľa sa spoločnosť VESELY Očná Klinika s.r.o. dopúšťa nekalej obchodnej praktiky spôsobom vyjadrovania propagácie laserových operácií očí priamo na svojej webovej stránke, čím môže uviesť priemerného spotrebiteľ o omylu na základe nepravdivých informácií. Sťažovateľ namieta voči viacerým vyjadreniam, konkrétne:
1) „ …najmodernejšie prístroje“. Vo vzťahu k vyjadreniu má sťažovateľ za to, že spoločnosť  VESELY Očná Klinika s.r.o. používa síce moderné technológie, avšak nie najmodernejšie, nakoľko oftalmológia je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie medicíny.
2) „…riešenie pre každého“. Sťažovateľ uvádza, že ide o hrubé zavádzanie zo strany spoločnosti VESELY Očná Klinika s.r.o.. Laserové operácie očí nie sú vhodné pre každého, sú limitované mnohými faktormi, cez vek, zrakové vady a prípadné iné pridružené ochorenia, čo spoločnosť nakoniec na záver aj sama uvádza.
3) „…pričom väčšina našich zákrokov je absolútne bezbolestná“. Sťažovateľ považuje tvrdenie za hrubo zavádzajúce a klamlivé a uvádza, že i keď by si to i samotní operatéri pre pacientov želali, žiadna operácia nie je bezbolestná, nakoľko i v prípade laserových operácií oka ide o invazívny zásah a ani hojenie nie je bez bolesti.
Záverom sťažovateľ uvádza, že podľa Charty práv pacienta v SR má mať každý právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a so súčasným stavom lekárskej vedy. Podľa Európskej charty práv pacienta má každý jednotlivec právo na prístup k inovovaným metódam vrátane diagnostických metód v zmysle medzinárodných noriem a nezávisle od ekonomických alebo finančných okolností. Zdravie je to najcennejšie čo človek má, a preto by mal každý dostať vždy pravdivé, neskreslené informácie o poskytovaných výkonoch, lebo v prípade laserových operácií oka ide o vždy invazívny zásah.
K námietke sťažovateľa uvedenej v bode 1) zadávateľ uvádza, že „všetky diagnostické a aj terapeutické zariadenia, ktoré sa používajú na našich pracoviskách sa doposiaľ používajú za najmodernejšie. Napríklad pri laserových zákrokoch na korekciu dioptrickej chyby sa používajú dva typy laserov. Jeden tzv. excimerový a druhý tzv. femtosekundový laser. Doposiaľ nebola vyvinutá iná, modernejšia, technológia než technológia týchto dvoch laserov. Oboma takýmito laserovými technológiami sú pracoviská VESELY očná klinika vybavené. Operačný postup iLASIK je ako jediný je ako jediný certifikovaný americkou leteckou agentúrou NASA a vďaka technológii iDesign umožňuje individualizovanú a veľmi presnú korekciu dioptrických chýb. Obdobné platí aj pre ostatné vyšetrovacie, či terapeutické zariadenia na našich pracoviskách.“ Z tohto dôvodu zadávateľ považuje námietku za neopodstatnenú.
K námietke sťažovateľa vyjadrenej v bode 2) zadávateľ uvádza, že „VESELY očná klinika ako jediná dlhodobo komunikuje pravdivú skutočnosť, že približne pre štyroch z desiatich záujemcov o laserový zákrok nie je tento typ korekcie dioptrickej chyby vhodný. Laserový zákrok neindikujeme každému pacientovi a ani to netvrdíme. Každú dioptrickú chybu je možné za určitých okolností korigovať alebo odstrániť. To či je niekto vhodný na korekciu dioptrickej chyby je možné zistiť až na základe detailného vyšetrenia. V prípade, že pre niekoho nie je vhodný laserový zákrok, či už z dôvodu anatomických pomerov, výšky dioptrickej chyby alebo prítomnosti iného očného ochorenia, je v našich silách navrhnúť inú formu korekcie dioptrickej chyby, než len laserovou korekciou dioptrickej chyby. Takto sú lekári z pracovísk VESELY očná klinika poučení a zaškolení a tieto skutočnosti aj každému pacientovi ozrejmia počas predoperačného vyšetrenia. Okrem toho VESELY očná klinika je zdravotnícke zariadenie, ktorá ponúka komplexnú starostlivosť o oftalmologických pacientov s akýmkoľvek očným problémom a teda ponúkame riešenie pre každého.“ Z tohto uvedeného podľa zadávateľa vyplýva, že tento bod sťažnosti je neopodstatnený.
K námietke sťažovateľa vyjadrenej v bode 3) zadávateľ uvádza, že „každý pacient má iný prah a vnímanie bolesti. A každý inak pociťuje diskomfort pri návšteve lekára alebo pri akomkoľvek zákroku. Všetky operačné zákroky sa dejú v lokálnej alebo podľa potreby aj celkovej anestézii.  To znamená, že počas zákroku pacienti fyzickú bolesť pacient nepociťujú. Platí teda, že samotný zákrok a zásah do oka nemusí byť príjemný ale určite nie je bolestivý. Najmä v minulosti pri starších typoch operačných postupov, ktoré však stále sú v niektorých prípadoch indikované aj dnes, bolo obdobie rekonvalescencie sprevádzané bolesťou očí. Avšak táto sa objavuje až po niekoľkých hodinách.“ Zadávateľ považuje aj tieto námietky za neopodstatnené.
Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa je v sekcii venovanej laserovým operáciám očí uvedený text v znení:
„Laserové operácie očí
Očný laserový zákrok alebo laserová operácia očí je spôsob, vďaka ktorému môžete žiť spokojne a plnohodnotne bez okuliarov. VESELY | Očná Klinika je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré na odstránenie dioptrických chýb používa prístroje certifikované vesmírnou agentúrou NASA, čo znamená, že spĺňajú aj tie najprísnejšie bezpečnostné kritériá.

Prečo sa rozhodnúť pre operáciu očí laserom vo VESELY | Očná Klinika?
Maximálna presnosť zákroku
Riešenie pre každého
WaveScan očnej chyby na 3D mape
Certifikát NASA
Najmodernejšie laserové prístroje
Šetrnosť laserového zákroku
Široká ponuka zákrokov
Laserová operácia na mieru vášho oka
Presnosť a precíznosť laserových zákrokov operácií očí vám umožní už pár minút po operácii pozorovať okolie bez okuliarov, pričom väčšina našich zákrokov je absolútne bezbolestná. Tímu našich špecialistov s bohatými skúsenosťami už zverilo svoj zrak do rúk množstvo kolegov lekárov, športovcov, umelcov či vedcov. Aj vy s nami uvidíte!

Cena operácie očí laserom od 600 €
Ak aj vy máte záujem o laserovú operáciu očí, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady. Kontaktujte nás.
Chcem sa objednať

Laserové metódy
iLASIK – najpresnejší a najbezpečnejší zákrok; Viac o zákroku
FemtoLASIK – najpopulárnejší laserový zákrok; Viac o zákroku
PRK – historicky prvý laserový zákrok; Viac o zákroku
LASEK – medzistupeň medzi PRK a LASIK; Viac o zákroku

Typy laserových operácií očí
A Povrchové laserové operácie očí
Medzi povrchové laserové operácie patria staršie zákroky LASEK a PRK. Používa sa pri nich iba excimerový laser a vyžadujú si rekonvalescenciu 4 až 5 dní, ktorá je spojená s určitou bolestivosťou, svetloplachosťou a slzením očí. Metódy LASEK a PRK vykonávame len na odporúčanie lekára, ak nie je vhodná iná alternatíva. Na našich klinikách ponúkame modernejšie, presnejšie a bezbolestné zákroky – podpovrchové laserové operácie.

B Podpovrchové laserové operácie očí
Medzi podpovrchové laserové zákroky zaraďujeme úplne bezbolestné femtolaserové operačné metódy FemtoLASIK a iLASIK. Vykonávajú sa na základe súčinnosti dvoch laserov – femtosekundového a excimerového. Ide o metódy s najrýchlejším obdobím hojenia. Vďaka ich presnosti a precíznosti môžete už pár minút po operačnom výkone pozorovať svet úplne bez potreby dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek.“

Pod textom je fotografia moderátora Martin „Pyco“ Rausch a jeho recenzia v znení: „Nový, ostrý život bez šošoviek a okuliarov som začal v roku 2012 vo VESELY | Očná Klinika. Za skvelý priebeh, prístup a fantastický výsledok budem navždy vďačný všetkým na klinike na čele s MUDr. Veselým. Ďakujem. Prišiel som, videl som a vidím ešte lepšie!“, pod ktorým je odkaz na ďalšie recenzie

Na stránke ďalej pokračuje text v znení:

„Vekové ohraničenie laserových operácií očí
Bez ohľadu na to, či ste krátkozrakí, ďalekozrakí alebo máte astigmatizmus (cylinder), je veľmi pravdepodobné, že aj vy môžete podstúpiť refrakčný zákrok / laserovú operáciu očí a zbaviť sa tak závislosti na okuliaroch či kontaktných šošovkách. Každý pacient prichádza s inou diagnózou a anamnézou, preto si zasluhuje veľmi individuálny prístup. Vo VESELY | Očná Klinika poskytujeme široké spektrum operačných zákrokov, vďaka ktorým dokážeme pacientov zbaviť neželaných dioptrií. Dôkladné a detailné predoperačné vyšetrenie nám odhalí, ktorý zo spektra zákrokov je vhodný práve pre vaše špecifické potreby.

Laserový zákrok je pravdepodobne vhodný aj pre vás!
Vo všeobecnosti platí, že vhodný pacient na laserovú operáciu očí by mal mať minimálne 18 rokov. Do dovŕšenia tohto veku je ľudské oko stále vo vývoji a zrak sa ešte môže meniť. Refrakčný laserový zákrok môžete podstúpiť, až keď je zrak stabilizovaný. Naopak, po 40. – 45. roku života už odporúčame našim pacientom refrakčnú výmenu šošovky metódou PRELEX alebo FemtoPRELEX, ktorá odstraňuje prejav starnutia očí, tzv. stareckú slabozrakosť alebo syndróm krátkych rúk. Týmto zákrokom dokážeme pacienta zbaviť nielen okuliarov na čítanie, ale zároveň aj do diaľky. Laserový zákrok by už v strednom veku nepriniesol optimálny výsledok.

Operácia očí laserom je vhodná, ak:
• máte aspoň 18 rokov,
• ste v dobrom zdravotnom stave,
• máte stabilné výsledky zrakovej ostrosti,
• nemáte žiadne očné ochorenie.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Vo vzťahu k použitiu superlatívov v reklame, Kódex kladie na reklamu požiadavku, že reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). Je pravdou, že zadávateľ využíva v rámci reklamy superlatív v kontexte tvrdenia „najmodernejšie laserové prístroje“. Komisia uvedené tvrdenie nepovažuje za klamlivé, či zavádzajúce a má za to, že zadávateľ dostatočne a hodnoverne preukázal opodstatnenosť a pravdivosť využitia daného superlatívu, použitého v tomto tvrdení. Zadávateľ o.i. uviedol, že všetky diagnostické a terapeutické zariadenia, ktoré sa využívajú v rámci jeho pracovísk sú považované za najmodernejšie a doposiaľ nebola vyvinutá iná modernejšia technológia, a preto je Komisia toho názoru, že uvedené tvrdenie nemožno považovať za neetické.

V zmysle Kódexu klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá o.i. uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu).

Vo vzťahu k námietke ohľadom pravdivosti tvrdenia „riešenie pre každého“, Komisia toto nepovažuje za neadekvátne, resp. také, ktoré môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. Zadávateľ v rámci svojej stránky uvádza o.i. aj konkrétne faktory „pre koho je operácia vhodná“ a Komisia sa nedomnieva, že by si spotrebiteľ na základe uvedeného tvrdenia mohol toto interpretovať doslovne, resp. bez ďalšieho kontextu, ktorý je súčasťou vysvetľujúceho textu na web stránke.

Vo vzťahu k tvrdeniu „pričom väčšina našich zákrokov je absolútne bezbolestná“, Komisia prihliadala na skutočnosť, že nové spôsoby operácií majú vplyv aj na bolestivosť zákroku, pričom tento vplyv chápe ako podstatnú informáciu pre pacienta, a aj na skutočnosť, že všetky zákroky sa dejú v lokálnej alebo celkovej anestézii, a teda pacienti počas zákroku bolesť nepociťujú. Komisia preto nepovažuje predmetné tvrdenie za klamlivé, či zavádzajúce.  Zadávateľovi však dáva do pozornosti, že vzhľadom na skutočnosť, že bolesť je individuálne vnímaná spotrebiteľmi, mal by zadávateľ zohľadňovať túto skutočnosť pri komunikovaní tohto atribútu propagovaných zákrokov, tak aby nemohlo dôjsť k mylnej interpretácii zo strany priemerného spotrebiteľa.

Komisia v neposlednom rade prihliadala ja na skutočnosť, že zákrokom, ktoré pacienti môžu podstúpiť prechádza aj osobná konzultácia a vyšetrenie, v rámci ktorých ak pacient má pochybnosť alebo otázky ohľadom zákroku, tieto sú mu vysvetlené a objasnené, a Komisia sa nedomnieva, že by na základe uvedenej reklamy mohol byť pacient, či zákazník uvedený do omylu.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že web stránka zadávateľa: „Laserové operácie očí“, zadávateľa: VESELY Očná Klinika, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 25. 05. 2023

 

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top