ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

13 (05-01) Prečo zvoliť NeoVíziu

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Neovízia s.r.o.     

Médium

Internet (web stránka zadávateľa)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Web stránka zadávateľa: „Prečo zvoliť NeoVíziu“
Zadávateľa: Neovízia s.r.o.      

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa. Podľa sťažovateľa sa spoločnosť Neovízia s.r.o. dopúšťa nekalej obchodnej praktiky spôsobom vyjadrovania propagácie Očnej kliniky NeoVízia priamo na svojej webovej stránke v sekcii: „O nás – Prečo si zvoliť NeoVíziu“, čím môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k službe. Sťažovateľ namieta voči viacerým vyjadreniam, konkrétne:
1) „ …s použitím najmodernejších technológií tak, …“. Vo vzťahu k vyjadreniu má sťažovateľ za to, že spoločnosť Neovízia s.r.o. používa síce moderné technológie, avšak nie najmodernejšie, nakoľko oftalmológia je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie medicíny.
2) „Pre našich pacientov chceme videnie na 120% “. Sťažovateľ uvádza, že videnie na 120% neexistuje, rovnako ako nemôže byť žena tehotná na 120%, môže byť len tehotná a zrak môže byť len na 100%.
3) „ … očná klinika využívajúca najmodernejšie postupy“. Sťažovateľ uvádza, že spoločnosť Neovízia s.r.o. používa síce moderné postupy, avšak nie najmodernejšie, so súčasným stavom lekárskej vedy nakoľko oftalmológia je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie medicíny.
4) „Riadime sa prísnym nemeckým štandardom, v rámci ktorého je zakázané vykonávať vyšetrenie aj zákrok v rovnaký deň. “ Sťažovateľ uvádza, že v oftalmológii neexistuje žiaden nemecký štandard. Ide podľa názoru sťažovateľa o výmysel spoločnosti Neovízia s.r.o..
5) „… naša klinika a naši lekári majú prednostný prístup k novým technológiám ako prví na Slovensku“. Sťažovateľ považuje uvedenú informáciu za zavádzajúcu a klamlivú, nakoľko tento prístup majú aj iné očné kliniky pôsobiace na Slovensku.
6) „Náš tím má k dispozícii najmodernejšie svetové chirurgické prístroje “. Sťažovateľ uvádza, že spoločnosť Neovízia s.r.o. používa síce moderné postupy, avšak nie najmodernejšie, so súčasným stavom lekárskej vedy, nakoľko oftalmológia je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie medicíny.
7) „Vďaka najnovším prístrojom sú všetky naše operácie úplne bezbolestné a bez bolesti sú aj chvíle hojenia.“ Sťažovateľ považuje tvrdenie za hrubo zavádzajúce a klamlivé a uvádza, že i keď by si to i samotní operatéri pre pacientov želali, žiadna operácia nie je bezbolestná a nie je ani hojenie bez bolesti. To je možné len za predpokladu užitia liekov proti bolesti.
8) „Naši chirurgovia patria k špičke na Slovensku aj v Európe …“ Sťažovateľ uvádza, že ide o klamlivé a zavádzajúce tvrdenie. Ak by si podľa sťažovateľa potenciálny klient tejto očnej  kliniky podrobne prečítal informácie o tíme jej lekárov, dočítal by sa, že operácie vykonávajú len v SR, prípadne v ČR a nikde sa ani len nedočíta, prečo ich spoločnosť Neovízia s.r.o. zaraďuje k špičke v Európe.
9) „… najviac implantácií šošoviek ICL u ľudí s vysokými dioptriami na Slovensku a v Českej republike “. Uvedené tvrdenie považuje sťažovateľ za klamlivé, nakoľko na Slovensku patrí prvenstvo implantácií keraringov pri diagnóze keratokonu sieti očných kliník Iclinic.
Záverom sťažovateľ uvádza, že podľa Charty práv pacienta v SR má mať každý právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a so súčasným stavom lekárskej vedy. Podľa Európskej charty práv pacienta má každý jednotlivec právo na prístup k inovovaným metódam vrátane diagnostických metód v zmysle medzinárodných noriem a nezávisle od ekonomických alebo finančných okolností. Zdravie je to najcennejšie čo človek má, a preto by mal každý dostať vždy pravdivé, neskreslené informácie o poskytovaných výkonoch, lebo v prípade laserových operácií oka ide o vždy invazívny zásah.
K námietkam ohľadom bodov 1,3 a 6 a využitiu výrazu najmodernejší v rámci textov na web stránke zadávateľ uvádza, že sťažovateľ vytrháva výroky z kontextu, čo je evidentné z vyššie uvedeného textu (pozn. úplného znenia reklamy) a ďalej uvádza, že „Využívanie najmodernejších postupov a techniky je našim cieľom a tak to aj uvádzame na našich webových stránkach. Už od nášho vzniku prinášame našim pacientom najmodernejšiu očnú starostlivosť: V roku 2010 sme boli prví na Slovensku, kto vykonal laserovú operáciu očí s využitím femtosekundového laseru VISUMAX od nemeckej firmy Zeiss. V roku 2012 sme boli prví na Slovensku, kto vykonal operáciu sivého zákalu s asistenciou femtosekundového laseru LenSx od americkej firmy Alcon (s jeho využitím sa skracuje doba rekonvalescencie a zákrok je vďaka nemu šetrný aj pri pokročilom zákale). V roku 2013 sme ako prví na Slovensku implantovali intrastromálne segmenty – Keraringy pomocou laseru VISUMAX a taktiež ako prví odstránili dioptrie pacientovi podpovrchovou metódou ReLEx SMILE. V roku 2017 sme ako prví na Slovensku implantovali trifokálne vnútroočné šošovky PanOptix Toric od americkej firmy Alcon (umožňujú odložiť okuliare na všetky vzdialenosti a korigujú astigmatizmus). V roku 2021 sme prví na Slovensku implantovali špeciálne vnútroočné EDoF šošovky Vivity od americkej spoločnosti Alcon (znižuje potrebu používania okuliarov len na malé písmená a je vhodná na implantáciu aj pacientom, u ktorých z rôznych dôvodov nie je možné implantovať trifokálne šošovky. V roku 2022 sme sa zúčastnili prestížneho celoročného školenia PDC Clubu firmy Zeiss o najnovších postupoch pri práci s laserovým pacientom, pričom v rámci Slovenska sme boli jedinou zapojenou klinikou. V tomto roku sme taktiež uviedli do prevádzky najrýchlejší femtosekundový laser na svete VISUMAX 800. Vďaka nemu došlo k zníženiu času pôsobenia laseru na oko o dve tretiny. Zákrok je tak pre pacienta oveľa šetrnejší a pohodlnejší. Sme držiteľom certifikátu Centrum Excelence americkej spoločnosti Alcon, a to ako prvá očná klinika na Slovensku, ktorý môže byť vydaný iba tým klinikám, ktoré sa špecializujú na celé spektrum očných chirurgických zákrokov a zároveň vykonávajú všetky najmodernejšie dostupné operačné postupy na svete. Taktiež sme jedným z prvých pracovísk spolupracujúcich so spoločnosťou Aireen na vývoji screeningu diabetickej retinopatie pomocou umelej inteligencie. Tento screening umožňuje diagnostiku výskytu tohoto ochorenia v priebehu pár minút. Podieľame sa na kontinuálnom vzdelávaní nielen vlastných lekárov, ale aj očných lekárov z iných pracovísk v najmodernejších postupoch súčasnosti. Dôkazom o našej kvalite je aj skutočnosť, že sme držiteľom certifikátov kvality ISO 9001 už od roku 2013.“ Zadávateľ má za to, že tieto fakty preukazujú pravdivosť tvrdení, že v NeoVízii sa používajú najmodernejšie postupy, najmodernejšie prístroje a technológie, takéto tvrdenia nie sú v rozpore s dobrými mravmi, neuvádzajú spotrebiteľa – pacienta v omyl a nie je ich možné považovať za agresívnu obchodnú praktiku, ani reklamu porušujúcu čl. 10, ani čl. 14 Etického kódexu reklamnej praxe.
K námietkam ohľadom bodu 5, v ktorých sťažovateľ vníma textácie o prednostnej prístupnosti lekárov kliniky k novým technológiám ako prvých na Slovensku za zavádzanie a klamstvo, zadávateľ uvádza, že sťažovateľ vytrháva výrok z kontextu a už predchádzajúca veta textácie vysvetľuje, prečo tomu tak je. Zadávateľ uvádza, že „Tak ako je uvedené v textácii a taktiež v bode 1.2 tohto materiálu, sme referenčným pracoviskom spoločnosti Zeiss, sme držiteľom Centrum excelence spoločnosti Alcon a pozitívne skúsenosti týchto výrobcov zdravotníckych technológií, ktoré sú svetovou špičkou s našou klinikou nám umožňujú dosahovať uvedené výhody – napr. aj prvenstvo na Slovensku s femtosekundovým laserom VISUMAX 800 od spoločnosti Zeiss, alebo implantácie EDoF šošoviek Vivity na Slovensku. Zároveň technologickým spoločnostiam poskytujeme pre nich veľmi cennú spätnú väzbu. Je našou snahou všetky dostupné inovácie, ktoré sú prínosom pre pacienta v diagnostike a terapii implementovať čo najskôr do bežnej praxe.“ Zadávateľ má za to, že tieto fakty preukazujú pravdivosť tvrdení, že v NeoVízii  lekári majú prednostný prístup k novým technológiám ako prví na Slovensku, takéto tvrdenia nie sú v rozpore s dobrými mravmi, neuvádzajú spotrebiteľa – pacienta v omyl a nie je ich možné považovať za agresívnu obchodnú praktiku, či reklamu v rozpore s Kódexom.
K námietkam vyjadreným v bode 2 sťažnosti, kedy sťažovateľ uvádza, že videnie na 120% neexistuje zadávateľ uvádza „Videnie, resp. zraková ostrosť, tzv. visus sa meria pomocou tzv. Optotypu, ktorý má nasledovnú podobu v riadkoch sa zmenšujúcich písmen, čísiel, alebo tvarov (pozn. zadávateľ priložil vizuál). Podľa toho, ako úspešne pacient prečíta riadok, sme schopní určiť visus: 100% visus je normálny zrak. Tak ako je z priemetu optotypu zrejmé, maximálny visus je individuálny podľa pacienta a môže byť nielen 100%, ale aj 120%, ba dokonca u pacientov s najlepším zrakom aj 200 % normy. Videnie na 120% existuje a základom nášho pôsobenia v zdravotníctve je zlepšenie zraku pacienta.“ Zadávateľ má za to, že rozporované tvrdenia sú pravdivé, nie sú v rozpore s dobrými mravmi, neuvádzajú spotrebiteľa – pacienta v omyl a nie je ich možné považovať za agresívnu obchodnú praktiku, ani za porušujúce Kódex.
K námietkam vyjadreným v bode 4, kedy sťažovateľ uvádza, že v oftalmológii neexistuje nemecký štandard a, že ide o výmysel NeoVízie, zadávateľ uvádza, že: “Nemecký štandard je zjednodušené označenie pre nemecké guidelines – Štandardné diagnostické a terapeutické postupy ( http://bva.dog/krc/qualit.pdf ) v oblasti refrakčnej chirurgie, vydávaných od roku 1995 Komisiou refrakčnej chirurgie (KRC), založenou spoločne Nemeckou oftalmologickou spoločnosťou (DLG) a Profesným združením oftalmológov v Nemecku (BVA). Na čele tejto komisie sú poprední nemeckí oftalmológovia. Požiadavka na vykonávanie vyšetrení a zákrokov v rozdielne dni je výslovne uvedená na strane 16 v bode 2.1 vyššie uvedeného dokumentu. Keďže Štandardné diagnostické a terapeutické postupy nie sú v odbore oftalmológie dosiaľ na Slovensku zavedené, NeoVízia využíva štandardy nemecké a uviedla ich do vlastnej praxe. V tejto oblasti Slovensko postupne napreduje; úlohou vytvoriť Štandardné diagnostické a terapeutické postupy pre zdravotníctvo poverilo Ministerstvo zdravotníctva SR Slovenskú oftalmologickú spoločnosť, pričom primár NeoVízie MUDr. Radovan Piovarči je členom tejto komisie za oblasť refrakčnej a kataraktovej chirurgie. Zavedenie nemeckých štandardov v NeoVízii je faktom a nie marketingom.“ Zadávateľ má za to, že takéto tvrdenia sú pravdivé, nie sú v rozpore s dobrými mravmi, neuvádzajú spotrebiteľa – pacienta v omyl a nie je ich možné považovať za agresívnu obchodnú praktiku, či v rozpore s Kódexom.
K námietkam vyjadreným v bode 7, kedy sťažovateľ považuje za hrubo zavádzajúcu a klamlivú informáciu, že vďaka prístrojom, používaným v klinike sú všetky operácie bezbolestné, vrátane hojenia, zadávateľ uvádza, že: „Je to práve vďaka špičkovým prístrojom, technológiám, štandardmi v postupoch a metódam v liečbe, vďaka čomu pacient nepociťuje bolesť nielen počas operácie, ale ani počas rekonvalescencie. NeoVízia v roku 2010 priniesla na Slovensko do refrakčnej chirurgie femtosekundový laser a začala vykonávať operácie metódou femtoLASIK, ktorá je narozdiel od predchádzajúcej metódy LASEK/PRK prakticky bezbolestná. Všeobecne, miniinvazívna chirurgia znižuje bolestivosť a záťaž pacienta. Pacient môže pociťovať (a spravidla aj pociťuje) počas operácie tlak a po operácii maximálne mierne rezanie, alebo pálenie, ale nie bolesť. Z našich skúseností vieme, že mnoho našich pacientov lieky po operácii proti bolesti neužíva a ani na to nemajú dôvody.“ Zadávateľ má za to, že tvrdenia o bezbolestnosti operácie aj rekonvalescencie sú pravdivé, nie sú v rozpore s dobrými mravmi, neuvádzajú spotrebiteľa – pacienta v omyl a nie je ich možné považovať za agresívnu obchodnú praktiku a nie sú ani porušujúce Kódex.
K námietkam vyjadreným v bode 8, kedy sťažovateľ pravdivosť tvrdenia, že chirurgovia NeoVízie patria medzi špičku na Slovensku a v Európe, zadávateľ uvádza, že: „Sťažovateľ opäť vytrháva výrok z kontextu. Následná textácia však vzápätí vysvetľuje, prečo je výrok pravdivý. Naši lekári sú držiteľmi množstva slovenských aj zahraničných ocenení. Z pravidelných stáží a kongresov v zahraničí sme oboznámení s úrovňou zdravotnej starostlivosti v zahraničí v porovnaní so zdravotnou starostlivosťou NeoVízie.“ Zadávateľ má za to, že tvrdenia o tom, že naši lekári sú špičkou na Slovensku a v Európe sú pravdivé, nie sú v rozpore s dobrými mravmi, neuvádzajú spotrebiteľa – pacienta v omyl a nie je ich možné považovať za agresívnu obchodnú praktiku, ani za vyjadrenia porušujúce Kódex.
K námietkam vyjadreným v bode 9 zadávateľ uvádza, že: „Fakická vnútroočná šošovka ICL a keraringy sú úplne odlišné implantáty. Fakická vnútroočná šošovka ICL rieši dioptrickú vadu, alebo astigmatizmus v prípade, ak pacientovi nie je odporúčaná laserová operácia z dôvodu príliš tenkej rohovky, alebo príliš vysokého počtu dioptrií, pričom táto sa implantuje vnútroočne za dúhovku a pred naturálnu šošovku. Keraring je názov intrastromálneho prstenca, ktorý sa implantuje medzi rohovku a dúhovku a využíva sa na riešenie keratokonusu. O skutočnosti, že naši chirurgovia sa zaslúžili o najviac implantácií tak šošoviek ICL na Slovensku a v Českej republike, ako aj implantácii Keraringov, vypovedá aj ocenenie od výrobcov, ktorého sme držiteľom. Sťažovateľ sa pravdepodobne pomýlil.“ Zadávateľ má za to, že tvrdenia v súvislosti so šošovkami ICL uvedené na webových stránkach sú pravdivé, nie sú v rozpore s dobrými mravmi, neuvádzajú spotrebiteľa – pacienta v omyl a nie je ich možné považovať za agresívnu obchodnú praktiku, ani za porušujúce Kódex.

Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa je v sekcii: „O nás- Prečo si zvoliť NeoVíziu“ uvedený text v nasledovnom znení:

„Prečo zvoliť NeoVíziu
Očná klinika NeoVízia je od roku 2010 na Slovensku symbolom kvality. O výsledkoch našej práce hovorí nielen samotné číslo 20 000 operácií, ale najmä tisícky spokojných a šťastných pacientov. Našou víziou sú zdravé oči bez okuliarov a kontaktných šošoviek. Je pre nás dôležité sprístupniť zdravotnú starostlivosť všetkým, včas a s použitím najmodernejších technológií tak, aby sme zabránili vzniku trvalého, nenávratného poškodenia zraku. Pre našich pacientov chceme videnie na 120%, pretože dobrý zrak je základným predpokladom kvalitného života.
Naša misia je JASNÁ. Ako dynamická a úspešná očná klinika využívajúca najmodernejšie postupy pre liečbu širokého spektra očných ochorení chceme pacientom poskytovať špičkovú očnú starostlivosť najvyššej kvality. Odbornosť a kvalitu spájame s ľudským prístupom všetkých našich pracovníkov. Dôraz kladieme na partnerský vzťah s pacientom, otvorenosť, bezpečnosť, pohodlie a spokojnosť. Sme zohratý, empatický a profesionálny tím, ktorému na očiach pacientov záleží zo všetkého najviac.

Na kvalitu si potrpíme v každom kroku našej práce. Špeciálny dôraz kladieme na precíznu diagnostiku a odborné vyšetrenia. Práve tie sú základnom špičkovo vykonaného zákroku. Riadime sa prísnym nemeckým štandardom, v rámci ktorého je zakázané vykonávať vyšetrenie aj zákrok v rovnaký deň.

Sme Centrom pre liečbu astigmatizmu aj referenčným pracoviskom Carl ZEISS a Centrum excelentnosti spoločnosti Alcon. To znamená, že naša klinika a naši lekári majú prednostný prístup k novým technológiám ako prví na Slovensku.

Náš tím má k dispozícii najmodernejšie svetové chirurgické prístroje. V NeoVízii používame výlučne najkvalitnejšie svetové technológie od nemeckých, švajčiarskych, japonských a amerických výrobcov s prevahou nemeckých (Carl ZEISS) a amerických (ALCON) technológií. Vďaka najnovším prístrojom sú všetky naše operácie úplne bezbolestné a bez bolesti sú aj chvíle hojenia. Operácia očí trvá niekoľko minút, po ktorých sa vám k lepšiemu zmení celý svet.

Vďaka širokému spektru metód dokážeme nájsť riešenie individuálne na mieru. Ak nie ste vhodným kandidátom na laser ponúkneme vám alternatívnu metódu. Precízne vyšetrenia umožňujú podstúpiť operáciu očí iba tým pacientom, pre ktorých je jednoznačným prínosom.
Naši chirurgovia patria k špičke na Slovensku aj v Európe a zaslúžili sa o viaceré prvenstvá:
• najdlhšie skúsenosti s bezbolestnými operáciami dioptrií femtosekundovým laserom na Slovensku, prvá operácía femtosekundovým laserom na Slovensku (9/2010) a prvá laserová operácia dioptrií najšetrnejšou patentovanou metódou ReLEx SMILE (NeoSMILE 3D – 2013)
• najdlhšie skúsenosti s bezbolestnými operáciami sivého zákalu femtosekundovým laserom LenSx
• najviac implantácií šošoviek ICL u ľudí s vysokými dioptriami na Slovensku a v Českej republike
• najviac implantácií keraringov pri diagnóze keratokonu
• prvé slovenské implantácia šošoviek Panoptix* (2017), Clareon* (2019), Vivity* (3/2021)

Očná klinika NeoVízia má za sebou zaujímavú históriu. Prvá klinika bola založená v Brne, kde životy svojim pacientom mení od roku 2008, následne sa v roku 2009 rozšírila do Prahy a ako sesterská klinika sme v roku 2010 prišli na Slovensko my, očná klinika NeoVízia. Ako išiel čas, tak sme sa vyvíjali aj my. V roku 2017 sme otvorili pobočku v Poprade a ambulanciu Újezd u Brna. K najmladším, ale rovnako profeisonálnym, patrí očná ambulancia v Trnave, ktorá je tu pre dospelých aj detských pacientov od júna 2019.

Našu víziu vašich zdravých očí plníme zodpovedne. Sme radi, že práve tím NeoVízie môže plniť vaše sny o zdravom zraku. Okrem toho pomáhame a podporujeme aj zaujímavé projekty alebo jednotlivcov:
Sme vďační, že môžeme byť súčasťou:
• OKTAGON MMA
• Soni Stanovskej, vodnej slalomárke
• Výcvikovej školy pre vodiace a asitenčné psy

Naše aktivity môžete sledovať na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram alebo YouTube.
Nájdete nás v Bratislave, Poprade a Trnave. Tešíme sa na vás!
Tím očnej kliniky NeoVízia
*Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohľadom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a ďalšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

Vízia Očnej kliniky NeoVízia
Našou víziou je sprístupniť a poskytnúť modernú očnú starostlivosť všetkým, ktorí ju potrebujú tak, aby im lepší zrak prinášal lepší život. A to bez ohľadu na druh ochorenia, nutný liečebný postup a sociálny status.

Misia Očnej kliniky NeoVízia
Naša misia spočíva v poskytovaní špičkovej očnej starostlivosti najvyššej kvality. Sme dynamická, úspešná a najväčšia česko-slovenská sieť očných kliník využívajúca najmodernejšie postupy na liečbu širokého spektra očných ochorení.

Odbornosť a kvalitu očnej starostlivosti vždy prepojujeme s ľudským prístupom všetkých našich pracovníkov. Dôraz kladieme na partnerský vzťah s pacientom, otvorenosť, bezpečnosť pri zachovaní dôstojnosti všetkých pacientov počas celého liečebného a diagnostického procesu. Sme erudovaný, empatický, etický a kompetentný tím, ktorému na očiach pacientov záleží zo všetkého najviac.“

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili zástupcovia zadávateľa, pani Klára Kašparová a pán Michal Marušin. Na otázku ohľadom tvrdenia „Naši chirurgovia patria k špičke na Slovensku aj v Európe“, K. Kašparová uviedla, že lekári kliniky sa pravidelne zúčastňujú na domácich aj zahraničných podujatiach a dosahujú viaceré úspechy. Ako príklad uviedla napr. MUDr. Adrianu Smorádkovú, ktorá spolu so svojou kolegyňou, ako prvá slovenská lekárka  vykonala operáciu očí pomocou femtosekundového lasera. V rámci Slovenska a celej Európy je vyhľadávanou špecialistkou na ochorenie keratokonus, venuje sa jeho kompletnej diagnostike a liečbe. Za svoju prácu získala ocenenie aj certifikát.
Na otázku ohľadom tvrdenia „Vďaka najnovším prístrojom sú všetky naše operácie úplne bezbolestné a bez bolesti sú aj chvíle hojenia.“ K. Kašparová podrobne vysvetlila technológiu zákrokov ako aj skutočnosť, že použitie moderných technológií umožňuje vykonávať operácie pod povrchom, kedy pacient skutočne nič necíti. Operácia je šetrná, dochádza k hojeniu, ktoré je lepšie a rýchlejšie a aj podľa odozvy pacientov, títo nepociťujú bolesť. Obdobne je to aj pri komplikovanejších zákrokoch (napr. šedý zákal), pacienti nepociťujú bolesť, po zákroku môžu cítiť „rezanie“ pri hojení, to však nie je bolesť. M. Marušin uviedol, že vďaka moderným technológiám je invazívny otvor tak malý, že rekonvalescencia je kratšia a bezbolestná. Pacient pri zákroku môže pociťovať tlak, ale nie bolesť.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Vo vzťahu k použitiu superlatívov v reklame, Kódex kladie na reklamu požiadavku, že reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). Je pravdou, že zadávateľ využíva v rámci reklamy viacero tvrdení, ktoré využívajú superlatív aj v kombinácii s výrazom „najmodernejší“. Zadávateľ zdôvodnil využitie uvedených tvrdení viacerými skutočnosťami, ktoré sa o.i. odvolávajú aj na úspechy, ocenenia, či prvenstvá, ktoré v rámci výkonu svojej činnosti dosiahol, a ktoré možno považovať za preukázanie kvality poskytovaných služieb, s využitím najmodernejších postupov, prístrojov, či technológií. Komisia nepovažuje využitie daných tvrdení za rozporné s Kódexom a má za to, že zadávateľ dostatočne a hodnoverne preukázal a odôvodnil ich použitie.

V zmysle Kódexu klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá o.i. uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu).  Vo vzťahu k námietke ohľadom pravdivosti tvrdenia „pre našich pacientov chceme videnie na 120%“. Komisia prihliadala na skutočnosť, že uvedené tvrdenie bolo využité v kontexte merania zrakovej ostrosti (tzv. visus)  prostredníctvom tzv. Optotypu, pričom tento pracuje s vyššou škálou ako 100%. Komisia uvedené tvrdenie z tohto dôvodu špecificky používanej stupnice nepovažuje za klamlivé alebo zavádzajúce.

Vo vzťahu k tvrdeniu ohľadom skutočnosti, že spoločnosť sa riadi „prísnym nemeckým štandardom“ Komisia prihliadla na tvrdenie zadávateľa, že uvedený pojem je označením pre nemecké guidlines – Štandardné diagnostické a terapeutické postupy, pričom zadávateľ preukázal, že v zmysle týchto štandardov sa riadi a uplatňuje ich v praxi. Komisia nepovažuje uvedené tvrdenie za klamlivé, či zavádzajúce.

Komisia nepovažuje za klamlivé, či zavádzajúce ani tvrdenia o tom, že klinika a lekári majú prednostný prístup k novým technológiám ako prví na Slovensku, nakoľko uvedené tvrdenie je potrebné vnímať a interpretovať v kontexte celej časti textu, ktorý uvedené tvrdenie spresňuje, a zároveň zadávateľ preukázal pravdivosť tohto tvrdenia.

Vo vzťahu k tvrdeniu „vďaka najnovším prístrojom sú všetky naše operácie úplne bezbolestné a bez bolesti sú aj chvíle hojenia“, Komisia vychádzala pri posudzovaní z tvrdenia zadávateľa, ktorý podrobne vysvetlil, že práve moderné technológie a postupy, ktoré klinika používa umožňujú vykonávať operácie bezbolestne a bez bolesti je aj následné hojenie a rekonvalescencia. Komisia predmetné tvrdenie nepovažuje za klamlivé, avšak zároveň si dovoľuje dať zadávateľovi na zváženie úpravu daného tvrdenia tak, aby jeho interpretácia bola jednoznačnejšia, resp. aby zohľadňovala aj skutočnosť, že vnímanie bolesti môže byť individuálne a každý pacient má iný prah bolesti resp. subjektívne vníma, čo už považuje za bolesť. Aj keď väčšina pacientov nevníma, podľa slov zadávateľa, zákrok a hojenie ako bolestivé, tvrdenie by malo zohľadňovať aj tie skúsenosti pacientov, hoc v minimálnych prípadoch, ktorí sú na vnímanie bolesti citlivejší, najmä v čase rekonvalescencie.

Ohľadom tvrdenia „Naši chirurgovia patria k špičke na Slovensku aj v Európe“, zadávateľ preukázal pravdivosť uvedeného tvrdenia a uviedol konkrétne oblasti a príklady, v ktorých dosahujú viacerí pracovníci kliniky prvenstvá, či úspechy v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a Komisia toto tvrdenie nepovažuje za klamlivé, ani zavádzajúce.

Zadávateľ preukázal ako pravdivé aj tvrdenie „najviac implantácií šošoviek ICL u ľudí s vysokými dioptriami na Slovensku a v Českej republike“ ako aj implantácií Keraringov.

Komisia nepovažuje predmetné tvrdenia, použité v rámci webovej stránky za zavádzajúce a klamlivé a v neposlednom rade prihliada ja na skutočnosť, že zákrokom, ktoré pacienti môžu podstúpiť prechádza aj osobná konzultácia, v rámci ktorej, ak pacient má pochybnosť alebo otázky ohľadom zákroku, tieto sú mu vysvetlené a objasnené a Komisia sa nedomnieva, že by na základe uvedenej reklamy mohol byť pacient, či zákazník uvedený do omylu.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že  web stránka zadávateľa: „Prečo zvoliť NeoVíziu“, zadávateľa: Neovízia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 25. 05. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top