ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

19 (06-01) STK

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

BLUSK, s.r.o.

Médium

Vonkajšia reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama: „STK“
Zadávateľa: BLUSK, s.r.o.

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

 

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Pezinok voči reklame umiestnenej na nákupnom vozíku, ktorá propaguje STK Blusk Malacky, zadávateľa BLUSK, s.r.o. Sťažovateľ namieta tvrdenia v znení: „…Top 10 najlepších STK zo 170 STK na Slovensku…“ a „najlacnejší v okrese Malacky“. Sťažovateľ uvádza, že podľa dostupných informácií je na Slovensku viac ako 170 STK. Podľa jeho názoru nie je možné presne určiť pozíciu, na ktorej sa nachádza STK Blusk, pričom podľa jeho zistení sa predmetná STK nachádza na 55.-57. mieste z celej SR. Podľa sťažovateľa nie je pravdou ani to, že spoločnosť je najlacnejšia v okrese Malacky, nakoľko podľa jeho názoru je STK v Stupave lacnejšia v priemere o 10%, a preto považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska uvádza, že podľa jeho vedomia a svedomia je reklama pravdivá a nebolo v úmysle nikoho zavádzať. Ku spomínanej pozícii podľa hodnotenia Google, zadávateľ uvádza, že pri tvorení reklamy zadal do vyhľadávača Google „STK Slovensko“. Na základe vyhľadania prešiel všetky zobrazené stanice STK a ich hodnotenia. Vylúčil stanice, kde bolo len do 20 hodnotení, nakoľko toto považoval za neobjektívne. Všetky ostatné stanice s hodnotením 4,9 hviezdy a viac zadávateľ zoradil podľa počtu hodnotení. Čím viac hodnotení, tým väčšia váha. Stanica BLUSK patrila v čase tvorenia reklamy na 5. alebo 6. miesto. Do reklamy dal zadávateľ rezervu, čiže top 10. Ku spomínanej cene služby zadávateľ uvádza, že cenníková cena stanice BLUSK je: STK osobné auto 70,-EUR, STK nákladné auto 100,-EUR Konkurenti sú: STK Hílek – cenníkové ceny na internete sú vyššie stále, STK osobné auto 80,-EUR, STK nákladné auto 112,-EUR (https://stk.hilek.sk/cennik/) STK TUV –  cenníkové ceny na internete sú vyššie stále, STK osobné auto 80,-EUR, STK nákladné auto 120,-EUR
(https://tuv.sk/stk-malacky-cennik?_gl=1*lpjdim*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwm4ukBhAuEiwA0zQxk9pg8b-h812FamA0BfkhrnclSHXfFG_T5B_NgeoxlHsfTNz6KsL8qRoC4JQQAvD_BwE)
STK Stupava – cenníkové ceny na internete sú vyššie stále, STK osobné auto 75,-EUR, STK nákladné auto 120,-EUR
(https://www.stkstupava.sk/cennik)

Popis reklamy:
Vizuál reklamy je umiestnený na nákupnom vozíku obchodného reťazca. Vo vrchnej časti je uvedené „STK-BLUSK“, pod ktorým nasleduje text v znení: „STK pre všetky vozidlá“. Nasledujú kontaktné údaje pre objednanie sa, pod ktorými je uvedený text v znení: „Najlacnejší v okrese Malacky; Patríme medzi top 10 najlepších STK zo 170 STK na Slovensku (podľa hodnotenia na Google); Sme slovenská firma.“

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnil zástupca zadávateľa, pán Ing. Vladimír Blusk, ktorý na úvod vysvetlil, že pri zadávaní reklamy vychádzal z výsledkov vyhľadávača Google a recenzií, ktoré tento poskytuje. V rámci hodnotenia bral pri vytváraní reklamy spoločnosti, ktorých hodnotenia sú 4,9 a parametrom tiež bol celkový počet recenzií. Na základe uvedených parametrov bola spoločnosť v čase vytvorenia reklamy na popredných miestach v hodnotení a uvedené je platné aj pre súčasnosť. Okrem toho uviedol, že spoločnosť si robí ešte aj vlastný monitoring spokojnosti zákazníkov, ktorý opätovne preukazuje dlhodobú spokojnosť zákazníkov s jej službami. Vo vzťahu k cenám a skutočnosti, že v reklame je využitý superlatív „najlacnejší“ uviedol, že pri porovnaní cien konkurencie vychádzal z platných cenníkov, ktoré sú oficiálne zverejnené a na základe ktorých spoločnosť poskytuje služby oproti konkurencii v rámci vybraného regiónu skutočne najlacnejšie, čo bolo aj preukázané. Je pravdou, že v porovnaní neboli zohľadnené napr. zľavy alebo nejaké bonusy, tieto však neboli súčasťou žiadneho oficiálneho cenníka.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódex“. V predmetnom prípade zadávateľ využil superlatív v kontexte tvrdení „Najlacnejší v okrese Malacky“ a „Patríme medzi top 10 najlepších STK zo 170 STK na Slovensku (podľa hodnotenia na Google)“. V predmetnom prípade Komisia vychádzala pri posudzovaní využitia superlatívov aj z tvrdení zadávateľa, ktorý preukázal ich opodstatnenosť a oprávnenosť. Vo vzťahu k výrazu „najlacnejší“ zadávateľ predložil dôkazové materiály a porovnania cien z oficiálne zverejnených cenníkov konkurencie, ktoré preukazujú, že ním poskytované služby sú vo vzťahu ku konkurencii v rámci daného okresu najvýhodnejšie, resp. najlacnejšie. V súvislosti s využitím superlatívu „najlepší“, zadávateľ podrobne vysvetlil mechanizmus a parametre,  z ktorých pri zostavení reklamného tvrdenia vychádzal, a teda, že samotné reklamné tvrdenie vychádza z hodnotení a recenzií vo vyhľadávači Google. V rámci hodnotenia uvedená spoločnosť skutočne dosahuje popredné priečky. Zároveň priamo v reklame zadávateľ tento parameter jasne uvádza a spresňuje, a Komisia je toho názoru, že uvedenú skutočnosť zadávateľ v reklame komunikuje jasne a zrozumiteľne, použitý superlatív je opodstatnený a spotrebiteľ nie je uvedený do omylu.
Záverom si však Komisia dovolí dať zadávateľovi do pozornosti, že v prípade takto využitých superlatívov je potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, že v rámci konkurenčného súťaženia môže dôjsť k zmene, čo si vyžaduje neustále sledovanie parametrov konkurencie, či už vo vzťahu k cene alebo recenziám a hodnoteniu, a preto odporúča zadávateľovi do budúcnosti, ak to povaha samotného reklamného nosiča umožňuje, uviesť aj obdobie k akému dátumu bolo tvrdenie platné.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „STK“, zadávateľa: BLUSK, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 22. 06. 2023

 

Slavomíra Salajová
podpredsedníčka Komisie

Scroll to Top