ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

25 (05-03) Oáza Night Club

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Oáza Night Club, Námestovo

Médium

Vonkajšia reklama (Billboard)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (Billboard): „Oáza Night Club“
Zadávateľa: Oáza Night Club, Námestovo

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Dolný Kubín, voči vizuálu vonkajšej reklamy – billboardu, ktorý komunikuje nočný klub Oáza. Sťažovateľ považuje reklamu za nemiestnu a neslušnú, propagujúcu sexuálne služby a je toho názoru, že reklama má zlý vplyv na okoloidúcich.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že billboard obsahuje text, ktorý podľa názoru zadávateľa neobsahuje nič, čo by pôsobilo vulgárne alebo neslušne, a preto zadávateľ predpokladá, že predmetom sťažnosti je vyobrazenie modelky. Zadávateľ vyjadruje názor, že existuje množstvo reklamných plôch, na ktorých sú podstatne viac odhalené modelky, napríklad na reklamu spodnej bielizne, či iných produktov. Plocha, na ktorej je reklama umiestnená je v prejazdnej časti mesta, kde nie sú chodníky, ani obytné budovy, tie sa nachádzajú minimálne 300 metrov od reklamy.

Popis reklamy:
Vizuál reklamy zobrazuje na šedom pozadí časť postavy modelky, ktorá má na sebe oblečenú spodnú bielizeň. Súčasťou vizuálu je logo podniku, telefónne číslo, označenie mesta, kde sa podnik nachádza a odkaz na web stránku podniku.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 Kódexu). V danom prípade Komisia pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že cieľom reklamy je propagácia nočného klubu a jeho aktivít – zariadenia, ktoré ponúka k tomu zodpovedajúce služby. V prípade posudzovanej reklamy nemožno hodnotiť charakter samotnej povahy zákonom dovoleného predmetu činnosti, ale len reklamu samotnú. Zobrazenie ženy na vizuále billboardu má súvis s predmetom činnosti a je možné ho považovať za opodstatnený a v kontexte s propagovanými službami. Samotné zobrazenie modelky Komisia nepovažuje za vizuálnu prezentáciu, ktorá by porušovala všeobecné normy mravnosti a slušnosti, modelka je v rámci vizuálu zachytená decentne, v reklame nie sú odhalené žiadne intímne partie a Komisia nie je ani toho názoru, že modelka je zobrazená spôsobom, ktorý by bol dehonestujúci či degradujúci, a preto sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (Billboard): „Oáza Night Club“, zadávateľa: Oáza Night Club, Námestovo nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 07. 07. 2022

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top