ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

24 (05-02) Chytrý nájom

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Ekonomické stavby, s.r.o.

Médium

Internet (web stránka zadávateľa)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internet (web stránka zadávateľa): „Chytrý nájom“
Zadávateľa: Ekonomické stavby, s.r.o.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Prievidza, voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa Ekonomické stavby, s.r.o., ktoré zadávateľ komunikuje v súvislosti so službou „Chytrý nájom. Sťažovateľ uvádza, že zadávateľ ponúka možnosť ako sa dá vyhnúť exekúcii, t.j. ako sa dá zmariť výkon úradného rozhodnutia (napríklad súdu) a možnosť poškodiť veriteľa pri vymáhaní pohľadávok. Podľa názoru sťažovateľa je takéto konanie minimálne v rozpore s dobrými mravmi, ak nie priamo v rozpore so zákonom.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že program „Chytrý nájom“ otvára popri bežnom nájomnom bývaní možnosť dom kedykoľvek v priebehu splácania odkúpiť za zostatkovú cenu. Zadávateľ vyjadruje názor, že popis programu je uvedený presne a poctivo. To, že právo opcie nie je v žiadnych registroch dohľadateľné je správne konštatovanie stavu. A jednou z mnohých výhod tohto programu. K akému účelu potom každý túto možnosť využije je na rozhodnutí jednotlivých klientov. Niekomu táto možnosť pomôže nezverejňovať majetok pred závistlivými susedmi, niekto zasa nemôže nadobudnúť majetok, pokiaľ nemá vysporiadaný rozvod. Zadávateľ taktiež uvádza, že nepochybne medzi klientami, ktorí využívajú túto možnosť sú aj takí, ktorí plánujú využiť právo opcie za účelom vyriešenia svojich dlhov. V žiadnom prípade však text, ktorý je uvedený na web stránke k programu „Chytrý nájom“ nenabáda nikoho k tomu, aby páchal nezákonnú činnosť.

Popis reklamy:
V časti webovej stránky, ktorá informuje o službe „Chytrý nájom“ je uvedený o.i. text v znení: „Nedohľadateľný a nepostihnuteľný majetok; V programe Chytrý nájom máte právo kedykoľvek svoj dom odkúpiť za zostatkovú (nesplatenú) cenu. Toto právo je garantované opčnou zmluvou. Tento typ zmlúv nie je registrovaný v žiadnom registri, ani v katastrálnom registri. Nie je teda dohľadateľný. Váš dom, postavaný v programe Chytrý nájom, tak nie je postihnuteľný žiadnym typom majetkovej exekúcie.“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie navádzať na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vzbudzovať dojem, že s ich porušovaním súhlasí (čl. 10 ods. 1). V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Zadávateľ v rámci svojej web stránky ponúka službu Chytrý nájom, ktorá umožňuje zákazníkom získať bývanie/stavbu formou financovania v podobe nájmu, ktorý je zároveň určitým druhom splácania možnej budúcej nehnuteľnosti, ktorú si môže klient odkúpiť v priebehu splácania. Zadávateľ v texte reklamy jasne a zrozumiteľne informuje o tom, aký je princíp predmetnej služby, vrátane podmienok a mechanizmu jej uplatnenia a Komisia nepovažuje za neetický ani text, voči ktorému smerujú námietky sťažovateľa. To, že zadávateľ v rámci textu uvádza, že dom klienta postavený v tomto programe nie je postihnuteľný žiadnym typom majetkovej exekúcie vychádza zo skutkového stavu a charakteru služby, mechanizmus ktorej je v rámci web stránky zadávateľa riadne popísaný. Informácie však podľa Komisie nie sú uvedené spôsobom, ktorý by navádzal na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a reklama ani nevzbudzuje dojem, že s porušovaním týchto pravidiel súhlasí.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internet (web stránka zadávateľa): „Chytrý nájom“, zadávateľa: Ekonomické stavby, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 07. 07. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top