ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

23 (05-01) FinGO.sk vám pomôže k lepšej hypotéke

Sťažovateľ

Fyzické osoby

Zadávateľ

Fingo SK s.r.o.

Médium

TV spoty

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spoty: „FinGO.sk vám pomôže k lepšej hypotéke“
Zadávateľa: Fingo SK s.r.o.

nie sú v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od viacerých fyzických osôb, okresy Trenčín, Piešťany, Humenné, Poprad, Bratislava voči sérii TV reklamných spotov, zadávateľa Fingo SK s.r.o. Sťažovatelia poukazujú na vykreslenie postavy „Ruda“ v reklame a využitie textu „kto má všetkých päť pohromade“ v reklame. Podľa sťažovateľov reklama zosmiešňuje a odsudzuje ľudí s poruchou osobnosti alebo zníženým intelektom a stavia ich do pozície menejcenných ľudí, ktorí nemajú nárok ani na hypotéku, vysmieva sa psychicky chorým a postihnutým ľuďom, vymedzuje produkt len pre tých, čo majú všetkých „päť pohromade“.

Zadávateľ v stanovisku o.i. uvádza, že postava Ruda, ktorá v spotoch vystupuje, je postavou výstredného, pre bežný život nepraktického podivína v štýle Mr. Beana. Je výstredný, je nepraktický, pravdepodobne aj lenivý a máloktorý kariérou posadnutý manažér by ho chcel mať vo svojom tíme. Ale rozhodne nemá žiadne mentálne postihnutie, ani nemá v sebe žiadne znaky, či náznaky mentálneho postihnutia tak v stylingu postavy ako aj v hereckej akcii. Rudo teda nezobrazuje a podľa názoru zadávateľa žiadnym spôsobom neodkazuje na mentálne či fyzické postihnutie, psychickú či fyzickú poruchu alebo jej symptómy. Pri tvorbe spotov zadávateľ kládol veľký dôraz na to, aby styling herca podčiarkoval výlučne nepraktickosť postavy v bežnom živote. Zadávateľ ďalej uvádza, že jeho ambíciou pri tvorbe spotu bolo vysvetliť, že FinGO pomôže každému, kto o to stojí. Zaužívané slovné spojenie “mať všetkých 5 pohromade” ďalej vysvetľuje zadávateľ priamo na hlavnej stránke webu fingo.sk s tým, že má na mysli 5 základných princípov, ktoré by mal človek nasledovať, ak robí závažné životné rozhodnutie, akým výber a čerpanie hypotéky nepochybne je. Samotné slovné spojenie “nemať všetkých päť pohromade” je podľa výkladových slovníkov využívané vo významoch “nebyť múdry” príp. “nekonať múdro”, a určite nie vo význame byť mentálne zaostalý. Zadávateľ uvádza, že nakoľko ide o jeho prvú pôvodnú kampaň, konzultoval návrh aj so zdravotníkmi, ktorí každodenne pracujú s ľuďmi s kombinovaným postihnutím, aby sa vyhol tomu, že spot bude urážlivý. Zároveň zadávateľ dbal na to, aby sa dvojica, ktorá o Rudovi v spote hovorí sa Rudovi nijako nevysmievala. Na reklamný spot zadávateľ pred spustením realizovali aj prieskum a žiadne takéto reakcie, ako vyplývajú zo sťažností nezaznamenal.

Popis reklamy:
Spot č. 1
Spot sa začína scénou, v ktorej žena sprevádza nového kolegu po pracovisku. Postupne mu ukazuje jednotlivé časti kancelárie a hovorí: „Veľká zasadačka, malá zasadačka, kávovar…“ Záber sa presúva na muža – Ruda, ktorý sedí v malej tmavej kancelárii, horlivo ťuká do počítačovej klávesnice, akoby to boli klavírne klávesy a pospevuje si. Na stole má hračku psa, ktorá hýbe hlavou. Žena sa pozrie na nového kolegu a hovorí: „Rudo. Jemu nedokázali pomôcť s hypotékou ani na Fingo.sk.“ Nasleduje záber na nového kolegu, ktorý sedí na toalete, v ruke má smartfón a prechádza si ponuky webu fingo.sk. Scéna je sprevádzaná voice-overom v znení: „Fingo.sk dokáže pomôcť k lepšej hypotéke naozaj každému, kto má všetkých päť pohromade. Fingo.sk. hypotéky od všetkých bánk na jednom webe. Porovnajte. Vybavíme.“

Spot č. 2
Spot sa začína scénou, v ktorej žena sprevádza nového kolegu po pracovisku. Postupne mu ukazuje jednotlivé časti kancelárie a hovorí: „Veľká zasadačka, malá zasadačka, kávovar…“ Záber sa presúva na muža – Ruda, ktorý sedí v malej tmavej kancelárii, do šálky si nalieva kávu, pričom káva preteká a Rudo sa zmätočne snaží svojim smartfónom tečúcu kávu zastaviť. Žena sa pozrie na nového kolegu a hovorí: „Rudo. Jemu nedokázali pomôcť s hypotékou ani na Fingo.sk.“ Nasleduje záber na nového kolegu, ktorý sedí na toalete, v ruke má smartfón a prechádza si ponuky webu fingo.sk. Scéna je sprevádzaná voice-overom v znení: „Fingo.sk dokáže pomôcť k lepšej hypotéke naozaj každému, kto má všetkých päť pohromade. Fingo.sk. hypotéky od všetkých bánk na jednom webe. Porovnajte. Vybavíme.“

Spot č. 3
Spot sa začína scénou, v ktorej žena sprevádza nového kolegu po pracovisku. Postupne mu ukazuje jednotlivé časti kancelárie a hovorí: „Veľká zasadačka, malá zasadačka, kávovar…“ Záber sa presúva na muža – Ruda, ktorý sedí v malej tmavej kancelárii. Na stole má hračku psa, ktorá hýbe hlavou. Rudo napodobňuje pohyby psa a rovnako ako pes aj on hýbe a krúti hlavou. Žena sa pozrie na nového kolegu a hovorí: „Rudo. Jemu nedokázali pomôcť s hypotékou ani na Fingo.sk.“ Nasleduje záber na nového kolegu, ktorý sedí na toalete, v ruke má smartfón a prechádza si ponuky webu fingo.sk. Scéna je sprevádzaná voice-overom v znení: „Fingo.sk dokáže pomôcť k lepšej hypotéke naozaj každému, kto má všetkých päť pohromade. Fingo.sk. hypotéky od všetkých bánk na jednom webe. Porovnajte. Vybavíme.“

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili zástupcovia zadávateľa, pani Lívia Palásthyová a pán Radovan Andrej Grežo.
L. Palásthyová na úvod vysvetlila, že v rámci spotov bola využitá určitá miera humoru a reklamného nadsadenia. Zadávateľ si uvedomuje, že humor nemusí byť vždy akceptovateľný každým, resp. nie každý ho vníma rovnako. Zadávateľ však pristupoval k zobrazeniu postavy Ruda so zvýšenou mierou zodpovednosti a venoval pozornosť jej stylingu, vystupovaniu aj zobrazeniu tak, aby postava bola vykreslená ako vtipná, nie tak, aby jej vykreslenie mohlo niekoho uraziť. Ide skôr o snahu vykresliť Ruda ako prazvláštnu postavičku, niekoho, kto je nešikovný, nie osobu, ktorá má nejaký hendikep, fyzické, či mentálne postihnutie. R. A. Grežo doplnil, že snahou bolo postavu vykresliť ako Mr. Beana – nešikovnú, nemotornú, vtipnú postavičku, nie osobu, ktorá má nejakú diagnózu. Návrh spotu zároveň prešiel predtestom, v rámci ktorého túto videli aj ľudia, ktorí majú skúsenosti aj s osobami s postihnutím. Reklamu však nevnímali ako urážlivú voči týmto osobám. Vo vzťahu k tvrdeniu „mať všetkých päť pohromade“, zástupcovia zadávateľa uviedli, že toto sa vzťahuje k akýmsi pravidlám, ktoré by mal žiadateľ o hypotéku mať na zreteli a zároveň službám, ktoré zadávateľ svojim zákazníkom poskytuje.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľov nestotožnila. Reklamné príbehy pracujú s určitou mierou humoru a reklamného nadsadenia. Ich využitie v kontexte reklamného príbehu a komunikačného posolstva reklamy Komisia nevyhodnotila ako prekračujúce hranicu etiky. Postava Ruda, voči zobrazeniu ktorého namietajú aj sťažovatelia v danom prípade zosobňuje akúsi postavičku – typ človeka, ktorý je nešikovný, možno nepraktický a svojim vystupovaním až komický, či smiešny. Jeho celkové vyobrazenie a prejav však neodkazujú a ani nepripomínajú osobu, ktorá by mala zdravotné alebo mentálne postihnutie. Je pravdou, že v rámci reklamy odznie aj text v znení: „kto má všetkých päť pohromade“, tento však nie je využitý v kontexte odkazu na mentálne, či fyzické postihnutie, ale skôr vo význame princípov, ktoré by človek mal dodržiavať, ak žiada o hypotéku a v rámci služieb, ktoré zadávateľ svojim klientom v tomto smere poskytuje a o ktorých zadávateľ podrobnejšie hovorí aj v rámci web stránky, na ktorú spot odkazuje. S ohľadom na vyššie uvedené je Komisia toho názoru, že reklama neobsahuje zobrazenia, či tvrdenia, ktoré by boli nejakým spôsobom pre určitú skupinu urážlivé, ani žiadnu zo skupín nedehonestuje a v tomto kontexte má Komisia za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spoty: „FinGO.sk vám pomôže k lepšej hypotéke“, zadávateľa: Fingo SK s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 07. 07. 2022

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top