ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

22 (04-04) Fitness Zuzana

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Fitness Zuzana, Žilina

Médium

Vonkajšia reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama: „Fitness Zuzana“
Zadávateľa: Fitness Zuzana, Žilina

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Tvrdošín, voči vizuálu vonkajšej reklamy, umiestnenej na priečelí budovy, ktorá propaguje fitness centrum. Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje zobrazenia, ktoré porušujú všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Stvárnenie ženského tela v rámci reklamy považuje sťažovateľ za sexistické, diskriminačné, urážlivé a ponižujúce s ohľadom na celkové stvárnenie reklamy a je toho názoru, že žena je v rámci reklamy vyobrazená ako sexuálna atrakcia (čl. 11 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu). Zároveň sťažovateľ uvádza, že reklama propaguje nadmerné podliehanie sexualite (čl. 13 ods. 7 Kódexu).

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že na vizuále reklamy sú zobrazené Zuzana Kořinková, slovenská športovkyňa, priekopníčka ženskej kulturistiky na Slovensku, majsterka Európy a sveta v kulturistika a jej dcéra Natália, ktorá získala na majstrovstvách sveta bronzovú medailu. V ich športovom odvetví sú športovým úborom dvojdielne plavky, v ktorých sú vyobrazené aj v rámci reklamy, podobne ako futbal má kopačky, hokejisti korčule a hokejku. Predmetom snahy zadávateľa je dostať športovcov do formy tak, aby mohli súťažiť v plavkách na rôznych svetových súťažiach. Reklama nie je ničím pohoršujúca, práve naopak, je motivujúca v snahe presadiť sa tréningom na súťaže, ako to dokázali ženy a športovkyne v rámci vizuálu reklamy Zuzana a Natália Kořinkové.

Popis reklamy:
Vizuál reklamy zachytáva dve ženské modelky – športovkyne (Zuzanu a Natáliu Kořinkové), oblečené v súťažných fitness plavkách. Reklama ďalej obsahuje označenie názvu fitness centra – „Fitness Zuzana“, pod ktorým je text v znení: „100% výsledok; Diéta na mieru; Rodinná atmosféra, Najlepšie ceny; Legendárni osobní tréneri: Zuzana Kořinková, Natália Kořinková, Drahomír Krásnohorský, otváracie dni a hodiny fitness centra.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitému stvárneniu ženy, jej tela a jej roly (úlohy), predovšetkým sa vyvarovať stvárnenia ženy ako len sexuálnej atrakcie, ako aj zámerného redukovania jej vlastností, schopností, zručností, záujmov alebo vzhľadu na základe rodových stereotypov (čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu). Cieľom reklamy je komunikácia fitnes centra, tvárou ktorého je bývalá reprezentantka a vrcholová športovkyňa Zuzana Kořinková a jej dcéra Natália, ktoré v predmetnom zariadení pôsobia aj ako trénerky. Obe sú pritom vyobrazené aj v rámci vizuálu reklamy, pričom na sebe majú plavky, typické súťažné oblečenie pre oblasť fitness a kulturistiky. Komisia považuje predmetné zobrazenie modeliek v reklame za adekvátne a primerané, najmä vo vzťahu k propagovanému produktu/službe, ktorým je komunikácia fitness centra a jeho služieb, ktoré s ľudským telom a jeho pozitívnym rozvojom nepochybne súvisia. Štylizácia a vyobrazenie modeliek v reklame nie je neslušné alebo vulgárne ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Naopak zobrazenie je decentné. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelky – ženy dehonestujúco, či len ako sexuálne atrakcie. Prezentácia produktu/ služby fitness centra, v kontexte aj zobrazenia ľudského tela a celkového stvárnenia žien v reklame je v danom prípade v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie a Komisia považuje predmetnú reklamu za etickú.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Fitness Zuzana“, zadávateľa: Fitness Zuzana, Žilina nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 26. 05. 2022

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top