ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

21 (04-03) Grease Police

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

MediaShop GmbH

Médium

TV spot

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 14 ods. 2


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Grease Police“
Zadávateľa: MediaShop GmbH

je v rozpore

s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žilina voči reklame – šotu, vysielanému v rámci teleshoppingu, ktorý propaguje produkt – čistiaci prostriedok „Grease Police“, zadávateľa MediaShop GmbH. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame dochádza k porovnaniu produktu s konkurenciou, pričom konkurenčné produkty sú označené ako bežný čistiaci prostriedok, pričom v reklame zaznie veta „ s konkurenciou sa nedá vôbec porovnať.“

Zadávateľ v stanovisku o.i. uvádza, že na trhu sú stovky rôznych čistiacich prostriedkov. Univerzálne čistiace prostriedky sú najbežnejšou formou a sú dostupné v mnohých obchodoch, zatiaľ čo špeciálne čistiace prostriedky je možné nájsť skôr v špecializovaných predajniach. Uvedená sťažnosť je čiastočne názor zákazníka a čiastočne reklamné vyhlásenie bez uvedenia názvu konkrétnych značiek alebo produktov. Vďaka tomu, a faktu, že na trhu je nespočetné množstvo produktov s veľmi odlišnými vlastnosťami, nedochádza k znehodnocovaniu iných výrobcov alebo značiek, ale iba k posilneniu jedinečných predajných vlastností propagovaného produktu. Je tiež dobre známe, že čistiace prostriedky na všeobecné použitie sa používajú na väčšinu typov nečistôt a majú malý účinok na odolné typy nečistôt, ako sú pripálené potraviny, alebo zaschnutá farba. Práve na túto skutočnosť sa odkazuje pri iných čistiacich prostriedkoch.
Keďže s domácimi čistiacimi prostriedkami má skúsenosti takmer každý, dá sa s istotou predpokladať aj to, že zodpovedný divák vie posúdiť, že pri porovnaní nemôže ísť o špeciálny
čistiaci prostriedok na odstraňovanie pripálených potravín alebo špeciálny čistiaci prostriedok na zaschnutú farbu. Zadávateľ uvádza, že výroky uvedené v reklame považuje za absolútne legitímne.

Popis reklamy:
Spot má podobu šotu, vysielaného v rámci teleshoppingu. V rámci jednotlivých jeho scén, ako napríklad čistenie spotrebičov, záhradného náradia, stien, pripáleného riadu, kúpeľňových kachličiek a skla sú demonštrované čistiace vlastnosti produktu. Spot je sprevádzaný podrobným voice-overom, v rámci ktorého zaznie o.i. aj informácia v znení: „Na dno tejto panvice sme pripálili tuk. Bežný kuchynský čistiaci prostriedok nemá proti nemu žiadnu šancu, ale s účinnou formulou Grease Police bude všetko žiariť čistotou. S konkurenciou sa nedá vôbec porovnať…“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). Predmetom propagácie je v danom prípade komunikácia univerzálneho čistiaceho prostriedku a v reklame sú v rámci jednotlivých jej scén demonštrované jeho vlastnosti a účinok. Súčasťou reklamy je aj tvrdenie v znení: „Na dno tejto panvice sme pripálili tuk. Bežný kuchynský čistiaci prostriedok nemá proti nemu žiadnu šancu, ale s účinnou formulou Grease Police bude všetko žiariť čistotou. S konkurenciou sa nedá vôbec porovnať…“ Uvedené tvrdenie považuje Komisia za neetické vo vzťahu k pravdivosti v reklame a má za to, že spôsob akým je toto tvrdenie naformulované a vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých je použité môže byť spôsobilé uviesť spotrebiteľov do omylu. V rámci textu je najskôr uvedené porovnanie s „bežným kuchynským čistiacim prostriedkom“, pričom následne text pokračuje v znení „s konkurenciou sa nedá vôbec porovnať“. Z reklamy a uvedeného tvrdenia nie je jasné, ktoré druhy produktov, či univerzálne, špeciálne alebo bežné sú voči danému produktu vnímané ako konkurencia, resp. z reklamy na základe uvedeného tvrdenia nie je dostatočné zrejmé, aké široké je portfólio produktov, voči ktorým sa predmetný produkt vymedzuje. Na základe tejto skutočnosti považuje Komisia vyššie uvedené tvrdenie s ohľadom na okolnosti a súvislosti, v akých bolo použité za klamlivé.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Grease Police“, zadávateľa: MediaShop GmbH je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 26. 05. 2022

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top