ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

20 (04-02) Pizzoviny

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Pizza Brothers, Martin

Médium

Vonkajšia reklama (polep auta)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (polep auta): „Pizzoviny“
Zadávateľa: Pizza Brothers, pobočka Martin

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Poltár voči vizuálu vonkajšej reklamy v podobe polepu auta, ktorý komunikuje prevádzku Pizza Brothers. Sťažovateľ považuje reklamu za neslušnú a nečestnú a má za to, že reklama porušuje ustanovenia o slušnosti v reklame. Sťažovateľ taktiež uvádza, že reklama útočí na iný produkt a zadávateľa a diskredituje ho a je neprípustnou porovnávacou reklamou, ktorá znevažuje konkurujúceho súťažiteľa, jeho pomery konanie, produkt, či iný rozlišovací znak.

Zadávateľ svoje stanovisko Rade nedoručil.

Popis reklamy:
Reklama má podobu polepu, ktorý je umiestnený na zadnom okne automobilu. Vizuál obsahuje logo prevádzky a headline v znení: „Nejedzte Pizzoviny – Jedzte Pizza Brothers“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Vyžitie výrazu „Pizzoviny“, na použitie ktorého v kontexte slušnosti v reklame pravdepodobne sťažovateľ poukazuje, Komisia nepovažuje za neetické. Je pravdou, že uvedené slovo môže za určitých okolností pripomínať vulgarizmus, avšak v predmetnom prípade, s ohľadom na celkové spracovanie reklamy a v kontexte, v akom je výraz použitý nemožno jednoznačne povedať, že ide o dvojzmysel, prípadne slovnú hračku, ktorá by prekračovala mieru slušnosti, či bola vulgárna. Komisia sa taktiež nedomnieva, že reklama útočí na iný produkt, či iného zadávateľa reklamy. V reklame nie je uvedený ani pomenovaný žiaden iný súťažiteľ, prípadne konkrétny produkt a nie je ani toho názoru, že by reklama konkurujúceho súťažiteľa, či jeho produkty znevažovala. Význam headlinu je v tomto prípade vo vzťahu k iným produktom – jedlu skôr všeobecný, a Komisia preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (polep auta): „Pizzoviny“, zadávateľa: Pizza Brothers, pobočka Martin nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 26. 05. 2022

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

Scroll to Top