ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

19 (04-01) Jazdite za body

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

SLOVNAFT, a.s.

Médium

Reklamná kampaň (web stránka, plagát)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Reklamná kampaň (web stránka, plagát): „Jazdite za body“
Zadávateľa: SLOVNAFT, a.s.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči kampani „Jazdite za body“, zadávateľ: SLOVNAFT, a.s. Sťažovateľ v sťažnosti uvádza, že Slovnaft inzeruje, že za 5 bodov dáva zľavu 5centov/liter. V skutočnosti sa cena za platbu násobí počtom litrov. To vedie podľa sťažovateľa k nepriamej finančnej strate, ktorá narastá s počtom natankovaných litrov. Bonus body sa zbierajú za natankované litre a následne sa dajú zameniť za rôzne benefity. Sťažovateľ uvádza, že reklama ako aj zamestnankyňa predajne mu ponúkli zľavu z ceny účtu za 5 bodov. V skutočnosti bolo sťažovateľovi stiahnutých 218 bodov (5 bodov za každý liter) a zároveň mu nebola pridelená odmena za aktuálny nákup. Napísaný aj vyslovený reklamný text uviedol sťažovateľa do omylu. V skutočnosti je „cena“ za zľavu 6 bodov za každý liter (5+strata jedného bodu za tankovanie) a nie 5 bodov jednorazovo ako to podľa sťažovateľa vyznieva z textu reklamy. Sťažovateľ uvádza, že 213 bodov mohol použiť na iný nákup (nepriama finančná strata) ak by reklama bola presná. Počet bodov sa odvíja od počtu natankovaných litrov. Problém podľa sťažovateľa nie je v samotnej ponuke, ktorá v podstate dáva zmysel keď sa nejaký zlomok promile účtu zaplatí bodmi ale v nesprávnej komunikácii, ktorá vyznieva v zmysle že čím viac natankujem, tým väčšiu zľavu dosiahnem, čo ale nie je pravda.

Zadávateľ v stanovisku o.i. uvádza, že podmienky pre uplatnenie akcie sú dostupné každému zákazníkovi na web stránke zadávateľa. Podmienky jasne špecifikujú poskytovanú zľavu a množstvo bodov potrebných na poskytnutie zľavy: „za 5 BONUS bodov zľava 5 centov/liter pri tankovaní základných palív a LPG.“ Podmienky akcie zároveň podrobne upravujú výpočet počtu použitých bodov v prípade, že zákazník tankuje väčší objem paliva (nie len jeden liter): „Výsledná zľava za natankovaný objem je zaokrúhlená na 2 desatinné miesta a počet použitých bodov je zaokrúhlený na celé číslo.“ Zákazník je v podmienkach akcie taktiež informovaný, že na uplatnenie zľavy na celé tankovanie je potrebné mať dostatočný počet bodov: „Je potrebné mať dostatočný počet BONUS bodov na uplatnenie zľavy na celé tankovanie. Uplatnenie zľavy iba na časť natankovaného paliva nie je možné.“ V podmienkach akcie je jednoznačne uvedené, že pri nákupe so zľavou sa zákazníkovi body za nákup nepripočítavajú: „Pri nákupe so zľavou sa BONUS body za nákup na kartu nepripočítajú.“ Zadávateľ zároveň uvádza, že uvedené potvrdzujú aj informácie o kampani „Jazdite za body“, ktoré boli zákazníkom komunikované aj prostredníctvom e-mailového newslettra a uvedené skutočnosti vyplývajú jednoznačne aj z reklamných materiálov, ktoré boli dostupné na čerpacích staniciach. Zo zverejnených podmienok akcie, ako aj informačných a reklamných materiálov jednoznačne vyplýva, že pravidlá akcie boli podrobne a zrozumiteľne špecifikované. Navyše v prípade akýchkoľvek pochybností má zákazník možnosť obrátiť sa s doplňujúcimi otázkami na personál čerpacích staníc. Zadávateľ uvádza, že Slovnaft neeviduje žiadnu inú sťažnosť na nejednoznačnosť podmienok tejto kampane.

Popis reklamy:
Plagát v mieste predaja:
Na pozadí zobrazenej „Bonus karty“, cez ktorú symbolicky prechádza vozovka s autom je umiestnený text: „Zľava 10 centov na liter za 10 Bonus bodov“, ktorý je doplnený symbolmi druhov paliva, na ktoré sa akcia vzťahuje. Nižšie je rovnakým grafickým spôsobom spracovaný text v znení: „Zľava 5 centov na liter za 5 bonus bodov“: V spodnej časti vizuálu je uvedené. „Jazdite za body. Natankujte akékoľvek palivo, použite pri platbe BONUS kartu a uplatnite si zľavu za BONUS body. Akcia platí do 31.5. pre členov BONUS klubu. Pri nákupe so zľavou sa BONUS body za nákup na kartu nepripočítajú.“ Vizuál je doplnený odkazom na web stránku bonus klubu.

Web stránka zadávateľa:
Na web stránke k uvedenej akcii je uvedený headline v znení: „Jazdite za body – Zľava na palivo za bonus body“, pod ktorým je uvedené: „Jazdite za body lacnejšie. Členovia vernostného BONUS klubu si môžu až do 31. mája 2022 za nazbierané BONUS body uplatniť zľavu na všetky palivá. Natankujte akékoľvek palivo, použite pri platbe BONUS kartu a môžete si uplatniť zľavu: Za 10 BONUS bodov zľava 10 centov/liter pri tankovaní prémiových palív – Za 5 BONUS bodov zľava 5 centov/liter pri tankovaní základných palív a LPG“
Pod uvedeným textom sú zobrazené podmienky akcie v znení: „Podmienky akcie: Uplatnenie zľavy nie je automatické. Pri platbe je potrebné predložiť obsluhe čerpacej stanice BONUS kartu a požiadať o zľavu na palivo. Zľavu nie je možné uplatniť pri platbe na vonkajšom platobnom termináli. Je potrebné mať dostatočný počet BONUS bodov na uplatnenie zľavy na celé tankovanie. Uplatnenie zľavy iba na časť natankovaného paliva nie je možné. Zľava sa nedá uplatniť pri úhrade tankovania MOL Group palivovými kartami ani inými palivovými kartami, akceptovanými v sieti čerpacích staníc Slovnaft. Pri nákupe so zľavou sa BONUS body za nákup na kartu nepripočítajú. Výsledná zľava za natankovaný objem je zaokrúhlená na 2 desatinné miesta a počet použitých bodov je zaokrúhlený na celé číslo. Pri výpočte zľavy môže dochádzať pri zaokrúhľovaní k malým odchýlkam.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia akciovej ponuky, ktorú môže zákazník využiť v podobe uplatnenia si zľavy na natankované pohonné hmoty za bonus body. Komisia má za to, že zadávateľ venoval komunikácii svojej ponuky, vrátane jej podmienok dostatočnú pozornosť, a to ako v prípade nosičov v mieste predaja, tak aj na webovej stránke. Z reklamy podľa Komisie nevyplýva interpretácia, ktorú uvádza sťažovateľ, a teda, že bez ohľadu na počet natankovaných litrov sa zákazníkovi odpočíta len 5/10 bonus bodov v závislosti od druhu natankovaného paliva. Naopak z reklamy je zrejmé, že zľava sa vzťahuje na liter paliva, vo význame násobenia sa počtu bodov v závislosti od počtu natankovaných litrov. V reklame je taktiež explicitne uvedené, že pri nákupe so zľavou sa BONUS body za nákup na kartu nepripočítajú. Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala údaj alebo informáciu, ktoré by mohli uviesť spotrebiteľa do omylu a reklamu nepovažuje za neetickú.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Reklamná kampaň (web stránka, plagát): „Jazdite za body“, zadávateľa: SLOVNAFT, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 26. 05. 2022

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

Scroll to Top