ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

26 (05-04) Účet pre modrú planétu

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Tatra banka, a.s.

Médium

Reklamná kampaň

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Reklamná kampaň (web stránka zadávateľa, TV spot, list majiteľom účtu): „Účet pre modrú planétu“
Zadávateľa: Tatra banka, a.s.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Dunajská Streda voči reklamnej kampani, ktorá komunikuje bankový produkt „Účet pre modrú planétu“, zadávateľa Tatra banka, a.s.. Sťažovateľ má za to, že reklamná kampaň zneužíva vedecké výrazy (čl. 14 ods. 8 Kódexu) a širšie vymedzený koncept „udržateľnosti“, vrátane environmentálneho a ekonomického rozmeru tohto konceptu. Sťažovateľ ďalej uvádza, že kampaň zavádza spotrebiteľa zveličovaním environmentálneho prínosu (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu) komunikovaného bankového produktu. Pracuje s pocitmi viny spotrebiteľov, ktorí využívajú tzv. „voliteľné prečerpanie“ na účte (čl. 13 ods. 8 Kódexu), keď výrokom „sme presvedčení, že naša planéta nemá voliteľné prečerpanie“ v TV spote hyperbolicky prirovnáva využívanie kontokorentného spotrebiteľského úveru k celospoločenskému ba až planetárnemu problému. Sťažovateľ v tomto kontexte tiež poukazuje na výrok uvedený na web stránke zadávateľa v znení: “je potrebné začať od seba. Už malá zmena v dennej rutine môže mať veľký vplyv na našu modrú planétu“. Sťažovateľ vyjadruje názor, že reklamná prax „programu odmeňovania“ podporuje diskrimináciu z dôvodu veku (čl. 13 ods. 6 Kódexu), keď ponúka výhodnejšie sadzby pre klientov o veku 20 až 28 rokov alebo zvýhodňuje nových klientov, ktorí si zriadia „Účet pre modrú planétu“ oproti dlhoročným klientom, ktorým bežný účet Tatra banka, a.s. jednostranne zmení na „Účet pre modrú planétu“ už majú.

Zadávateľ v stanovisku o.i. uvádza, že v zmysle ustanovenia čl. 14 ods. 8 Kódexu „reklama nesmie zneužívať vedecké výrazy, najmä tým, že použitým vedeckým výrazom nepravdivo prisúdi reklamnému tvrdeniu vedeckú hodnotu.“. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že k porušeniu Kódexu dôjde v prípade, ak je zneužitý vedecký výraz (najmä) takým spôsobom, že nepravdivo vzbudí dojem vedeckej hodnoty reklamného tvrdenia. Banka ku dňu 30.04.2022 pristúpila k zmene bankového produktu účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB na Účet pre modrú planétuTB. Táto zmena je len jednou zo zmien v katalógu produktov banky, ktoré Banka realizuje v súvislosti s konceptom #premodruplanetu, ku ktorému sa prihlásila. Koncept #premodruplanetu predstavuje komplexný prístup k téme celospoločenskej zodpovednosti a udržateľného rozvoja. Banka, ako jedna z najväčších bánk na slovenskom trhu, začala tému udržateľného rozvoja reflektovať podstatne skôr, ako sa spustila Reklamná kampaň. Banka je držiteľom environmentálneho manažmentu ISO 14001, s ktorým sa spája verejná deklarácia Environmentálnej politiky zverejnenej na webovom sídle banky (https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/dolezite-dokumenty/Environmentalnapolitika.pdf ).
Strategickú komunikačnú platformu #premodruplanetu, ktorá odráža prístup banky k udržateľnému rozvoju zadávateľ komunikačne uviedol v júni 2021, okrem iného aj prostredníctvom online kampane a komunikácie na sociálnych sieťach. Prístup zadávateľa je popísaný aj na webovej stránke https://www.tatrabanka.sk/premodruplanetu kde predstavuje aktivity, ktoré vyvíja v súlade s princípmi udržateľnosti, a tiež ponúka inšpiráciu a konkrétne tipy, ako môže každý z nás ako jednotlivec prispieť k lepšiemu životnému prostrediu. Ďalej zadávateľ podrobne popisuje konkrétne aktivity, iniciatívy a projekty s celospoločenským dosahom, ku ktorým sa hlási a do ktorých je aj v kontexte predmetnej problematiky udržateľného rozvoja banka zapojená. Uvedené aktivity banky, ako aj zapísané ochranné známky reflektujú prístup banky k bankovým činnostiam a bankovým produktom v súlade s konceptom udržateľnosti, čo odôvodňuje aj prezentáciu týchto činností a produktov prostredníctvom zaužívanej vedeckej terminológie príznačnej pre problematiku udržateľnosti a udržateľného rozvoja. Pojmy ako udržateľnosť, udržateľný rozvoj, emisie skleníkových plynov, globálne otepľovanie, zmena klímy, či klimatická kríza v súčasnosti už patria do bežnej verejnej diskusie. Reklamná kampaň prostredníctvom viacerých druhov komunikátov poukazuje na všeobecne prijatý celospoločenský problém, pričom sa snaží adresáta inšpirovať k vnímaniu danej problematiky a k možným dlhodobo udržateľným spôsobom správania sa. Zadávateľ sa domnieva, že výrazové prostriedky použité v reklamnej kampani nie sú zneužitím vedeckých výrazov, naopak, bez adekvátneho využitia vedeckej terminológie by reklamná kampaň bola nezodpovedná a adresáta by mohla zavádzať.
K porušeniu čl. 14 ods. 5 Kódexu zadávateľ o.i. uvádza, že účet, ktorého sa reklamná kampaň týka, predstavuje bankový produkt v podobe unikátneho spojenia digitálnych riešení uľahčujúcich každodennú správu financií s inteligentnými technológiami smerujúcimi k udržateľnej budúcnosti. Jednou z inovácií, ktoré účet prináša, je možnosť sledovania uhlíkovej stopy nákupov zaplatených platobnou kartou. Uhlíková stopa pritom vyjadruje množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry vplyvom našej činnosti. Zvýšené emisie týchto plynov majú priamy vplyv na globálne otepľovanie a urýchľujú zmeny klímy. Funkcionalita zobrazovania uhlíkovej stopy nákupu v Mobilnej aplikácii Tatra banka umožňuje klientovi uvedomiť si, akú približnú uhlíkovú stopu zanecháva jeho spotreba rôznych produktov a služieb. Spôsob, akým výpočet a zobrazenie uhlíkovej stopy prebieha prostredníctvom Mobilnej aplikácie Tatra banka, je jedným z technologicky najpresnejších zo v súčasnosti dostupných riešení.
Zadávateľ má za to, že reklamná kampaň, ktorá si za jeden z cieľov kladie motivovanie spotrebiteľov k dlhodobo udržateľnému správaniu v súlade s všeobecne prijatým spoločenským problémom udržateľnosti, nemôže byť považovaná za reklamu zveličujúcu environmentálny prínos bankového produktu, nakoľko práve individuálny zodpovedný prístup spotrebiteľa má zásadný vplyv na riešenie problematiky udržateľnosti a udržateľného rozvoja.
K porušeniu čl. 13 ods. 8 Kódexu zadávateľ o.i. uvádza, že z predmetného ustanovenia Kódexu podľa názoru zadávateľa vyplýva, že zakázaná je taká reklama, ktorá citovo vydiera, avšak povolená je reklama, ktorá pracuje s citovou angažovanosťou. Reklamná kampaň banky umeleckou formou upozorňuje na všeobecne prijatý spoločenský problém klimatickej krízy, ktorému zadávateľ z pohľadu konceptu udržateľnosti a udržateľného rozvoja venoval pozornosť vyššie, a umeleckým spôsobom predstavuje Účet ako produkt, ktorý rovnako reflektuje na túto tému a prináša konkrétne inovácie súvisiace s témou udržateľnosti, ako najmä možnosť zobrazenie uhlíkovej stopy nákupov spotrebiteľa.
Sťažnosťou napádaný výrok “vieme, že naša planéta nemá povolené prečerpanie” je umeleckým vyjadrením, ktoré metaforicky informuje o vyčerpaní prírodných zdrojov na našej planéte. Reklamná kampaň banky si za cieľ kladie informovať (vzdelávať) spotrebiteľa o vyčerpateľnosti a vyčerpávaní prírodných zdrojov našej planéty, pripomínať mu potrebu individuálneho zodpovedného prístupu k uspokojovaniu vlastných potrieb a nabádať ho, aby si osvojil určité typy správania, a za týmto účelom mu predstavuje a ponúka účet ako jeden z prostriedkov zodpovedného spotrebiteľského správania. Zámerom banky nebolo vyvolanie pocitu viny, ale vzbudenie skutočného záujmu spotrebiteľa o predostretú problematiku a možnosti, ktoré by mohol sám využiť pre zlepšenie. Zadávateľ si dovoľuje poznamenať, že v Reklamná kampaň sa teda sústreďuje na komunikovanie upozornenia o obmedzenosti a vyčerpateľnosti zdrojov našej planéty, ktorých stav môže ovplyvniť priamo jednotlivec svojim zodpovedným spotrebiteľským správaním, ktoré nevylučuje možnosť využitia Voliteľného prečerpaniaTB.
K porušeniu čl. 13 ods. 6 Kódexu zadávateľ uvádza, že diskrimináciou sa rozumie také neopodstatnené konanie, pri ktorom sa bez objektívneho dôvodu zaobchádza s jedným človekom alebo skupinou ľudí odlišne, ako by sa v tej istej situácii zaobchádzalo s iným človekom alebo skupinou ľudí. Z uvedeného vymedzenia diskriminácie vo väzbe na konanie banky v súvislosti s reklamnou kampaňou vyplýva, že na to, aby bolo možné konanie banky vyhodnotiť ako diskriminačné, muselo by byť preukázané, že:
– ide o odlišné zaobchádzanie s určitou kategóriou klientov, resp. neklientov banky,
– toto odlišné zaobchádzanie je neopodstatnené, tzn. nezakladá sa na objektívnom dôvode.
V prvom rade považuje zadávateľ za potrebné uviesť, že banka poskytuje rôznym kategóriám klientov účet za odplatu v zmysle Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby (ďalej len „Sadzobník“), a to za jednotne stanovený poplatok. Sadza poplatku za vedenie účtu je teda rovnaká pre všetky kategórie klientov banky. Z uvedeného dôvodu teda podľa názoru zadávateľa nejde o odlišné zaobchádzanie s určitou skupinou klientov. Vo vzťahu k poplatku za vedenie účtu banka následne stanovuje zásady spoplatňovania, ktorými okrem iného umožňuje získať zľavu z poplatku za vedenie účtu po splnení stanovených podmienok. Banka umožňuje získanie zľavy z poplatku za vedenie účtu všetkým kategóriám klientov, pričom určuje výšku zľavy a stanovuje podmienky pre jej získanie. Z uvedeného dôvodu teda nejde o odlišné zaobchádzanie. Sťažovateľ považuje za diskriminačné správanie banky jej prístup ku klientom vo veku 20 až 28 rokov. Aj voči tejto kategórii klientov banka uplatňuje jednotnú sadzbu poplatku za vedenie účtu, avšak so zreteľom na okolnosti na strane tejto kategórie klientov hodné osobitného zreteľa v Sadzobníku uvádza podmienky, za splnenia ktorých môže klient získať zvýhodnenie v podobe zľavy z poplatku za vedenie účtu. Podľa nášho názoru v tomto prípade nejde o diskrimináciu, ale poskytnutie zvýhodnenia, ktoré je opodstatnené a zakladá sa na existencii objektívneho dôvodu. Objektívny dôvod osobitného prístupu ku skupine klientov vo veku 20 až 28 rokov nachádzame v tom, že okolnosti na strane týchto klientov zodpovedajú konceptu tzv. požiadavky skutočnej potreby (genuine requirement). Skutočná potreba (genuine requirement) predstavuje atribút, ktorý odôvodňuje odlišný prístup k osobe, resp. skupine osôb zakladajúci sa na rozumnom dôvode a vyplývajúci z osobnej charakteristiky danej osoby, resp. skupiny osôb. Banka v prípade klientov vo veku 20 až 28 rokov pri stanovovaní podmienok spoplatňovania vychádza z predpokladu, že tieto osoby s vysokou mierou pravdepodobnosti ešte nie sú zárobkovo činné z dôvodu sústavnej prípravy na povolanie (štúdium), resp. ešte nie je v ich možnostiach využívať viaceré služby (produkty) banky, ktoré by ich rovnako ako iných klientov bez ohľadu na vek oprávňovali na získanie výhodnejších podmienok spoplatňovania. Vzhľadom na snahu banky umožniť aj týmto osobám prístup k službám (produktom) banky sú teda stanovené možnosti získania zľavy z poplatku za vedenie účtu osobitne so zreteľom na možnosti klientov vo veku 20 až 28 rokov. Zadávateľ dodáva, že samotný vek nie je jediným dôvodom poskytovania uvedenej zľavy, nakoľko od klienta banka vyžaduje aj preukázanie ďalších skutočností, napríklad predloženie potvrdenia o návšteve školy. Zadávateľ považuje za dôležité uviesť, že klienti vo veku 20 až 28 rokov, nie sú jedinou kategóriou, ktorej je umožnené získať zľavu z poplatku za vedenie účtu. Okrem nich je možnosť daná aj deťom do veku 15 rokov, študentom vo veku od 15 do 20 rokov a rovnako ktorémukoľvek klientovi bez ohľadu na vek. Pre každú z uvedených skupín klientov banky sú stanovené podmienky, ktoré je pre dosiahnutie zľavy potrebné splniť, resp. splnenie ktorých je nevyhnutné preukázať. Tieto podmienky banka stanovuje so zreteľom na možnosti jednotlivých skupín klientov v zmysle splniteľnosti daných podmienok, pričom sleduje vyváženosť medzi jednotlivými skupinami klientov. Na základe vyššie uvedeného má zadávateľ za to, že banka stanovením podmienok spoplatňovania pre klientov vo veku 20 až 28 rokov nenapĺňa pojmové znaky diskriminácie, nakoľko ide o osobitné podmienky stanovené na základe požiadavky skutočnej potreby, ktorá odôvodňuje odlišný spôsob poskytovania zľavy z poplatku za vedenie účtu.

Popis reklamy:
TV spot:
Dominantným výrazovým prostriedkom spotu je voice-over v znení: „Máme iba jeden domov. Jednu Modrú planétu. Nechceme pre ňu čiernu budúcnosť. Preto dávame červenú obave meniť svet. Podporujeme zelené témy a zodpovedné rozhodnutia. Vieme, že naša planéta nemá povolené prečerpanie. Aj preto účet meníme na nový zážitok. Objavte Účet pre modrú planétu, od Tatra banky“, ktorý odznie na pozadí textov. „Nechceme čiernu budúcnosť; Dávame červenú obave meniť svet; Podporujeme zelené témy premietnutých v obraze. Súčasťou obrazovej časti spotu je „#premodruplanetu, logo banky a odkaz na web stránku k produktu.

Web stránka zadávateľa:
V rámci svojej web stránky zadávateľ poskytuje podrobné informácie o produkte „Bežný účet“ – „Účet pre modrú planétuTB“ a popisuje charakter produktu, benefity, program odmeňovania, obsah účtu, prenos účtu, vrátane sekcie s často kladenými otázkami. Web stránka taktiež informuje o možnosti výpočtu uhlíkovej stopy nákupu klienta.

Informácia pre klientov:
Klienti Tatra banky mali k dispozícii oznam v nasledovnom znení: „Vážený klient, záleží nám na lepšej budúcnosti, a preto obohatíme produkty a služby k bežnému účtu o nové jedinečné funkcionality smerujúce k trvalej udržateľnosti a zmeníme ho na Účet pre modrú planétu. Zároveň s tým prinesieme aj zjednodušený Program odmeňovania, ktorý budete od zavedenia zmeny prehľadne vidieť v mobilnej aplikácii Tatra banka. Váš bežný účet s balíkom služieb Tatra Personal sa automaticky zmení na Účet pre modrú planétu ku dňu 30. 04. 2022. K rovnakému dňu zmeníme Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. časť poplatky za služby pre fyzické osoby. K úpravám dôjde v nasledovných bodoch Sadzobníka poplatkov:
I. Depozitné produkty, VIII. Zásady spoplatňovania. Základná výška poplatku za vedenie účtu sa nezmení, ostane vo výške 7 EUR mesačne. Nezmenia sa ani iné poplatky. Mení sa názov účtu a Program odmeňovania. Nové znenie Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s. vrátane podrobných informácií o jednotlivých zmenách máte k dispozícii od 28.02.2022 v našich obchodných priestoroch a na webovej stránke banky. V prípade nesúhlasu so zmenou vyššie uvedených podmienok máte právo bezodplatne a s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. Ak banke nedoručíte výpoveď do 29.04.2022, dňom účinnosti zmeny začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhla banka. Bližšie informácie Vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000)…“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V predmetnom prípade sa Komisia s námietkami sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamnej kampane je komunikácia bankového produktu – „Účet pre modrú planétuTB“ , pričom celkový komunikačný koncept ako aj názov produktu vychádza z dlhodobých aktivít a záväzkov banky v oblasti trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Komisia sa nedomnieva, že reklamná kampaň zneužíva vedecké výrazy a širšie vymedzený vedecký koncept „udržateľnosti“ vrátane environmentálneho a ekonomického rozmeru tohto konceptu. Téma udržateľnosti a zodpovedného environmentálneho správania je všeobecne známa, rovnako ako potreba toto správanie celospoločensky posilniť. Reklamná kampaň podľa názoru Komisie nezneužíva vedecké výrazy spôsobom, ktorý by nepravdivo reklamným tvrdeniam prisúdil vedeckú hodnotu (čl. 14 ods. 8 Kódexu). Výrazy, voči použitiu ktorých namieta sťažovateľ (napr. „emisie skleníkových plynov“, „globálne otepľovanie“, „zmena klímy“ či „udržateľné produkty a služby“) sú bežnou a zaužívanou vedeckou terminológiou, ktorá je pre problematiku udržateľnosti a udržateľného rozvoja príznačná a v kontexte komunikačného posolstva, a charakteru produktu považuje Komisia ich využitie za primerané, akceptovateľné a v neposlednom rade v kontexte spoločenskej situácie aj výstižné.
Komisia nepovažuje reklamu za zavádzajúcu a má za to, že reklama neobsahuje údaj, ani informáciu, ktoré by mohli spotrebiteľa zavádzať, či uviesť do omylu napr. vo vzťahu k informovaniu o environmentálnom prínose produktu (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu), tak ako uvádza sťažovateľ. Zadávateľ v rámci reklamnej kampane jasne a zrozumiteľne informuje o základných charakteristikách produktu, jeho benefitoch, vrátane programu odmeňovania. Z celkového komunikačného konceptu je zrejmé aký je účel komunikácie, komunikačné posolstvo ako aj to, čo – aký produkt je predmetom komunikácie. Zadávateľ taktiež zrozumiteľne informuje o možnosti sledovania uhlíkovej stopy nákupov zaplatených platobnou kartou v mobilnej aplikácii, ktorú v danom prípade Komisia vníma ako pozitívny nástroj pre edukáciu a motiváciu spotrebiteľov k zodpovednému správaniu.
Komisia sa nestotožnila ani s názorom sťažovateľa, že reklama pracuje s pocitmi viny u spotrebiteľov. Ako bolo uvedené vyššie reklamný koncept pracuje s témou apelu na zodpovedné a trvalo udržateľné správanie, čo sa odrazilo aj v rámci kreatívneho spracovania kampane. V reklame však nie sú použité také výrazové prostriedky, či tvrdenia, ktoré by vyvolávali neadekvátny pocit viny u spotrebiteľa, prípadne ho citovo vydierali v zmysle definície Kódexu (čl. 13 ods. 8). Reklama vzbudzuje záujem o tému, snaží sa motivovať k pozitívnej zmene, či inšpirovať k určitým typom správania sa, nie však spôsobom, ktorý by bol neetický.
Vo vzťahu k námietkam, že reklama podporuje diskrimináciu, má Komisia za to, že reklamná kampaň zadávateľom stanovených podmienok spoplatňovania klientov nenapĺňa pojmové znaky diskriminácie.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklamná kampaň (web stránka zadávateľa, TV spot, list majiteľom účtu): „Účet pre modrú planétu“, zadávateľa: Tatra banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 07. 07. 2022

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top