ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

35 (07-03) Byť spolu je Um

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Šíriteľ

GRYF reklamné štúdio, s. r. o.

Médium

Vonkajšia reklama (billboard)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 28 ods. 1 písm. b)


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (billboard): „Byť spolu je Um“
Šíriteľa: GRYF reklamné štúdio, s. r. o.

je v rozpore

s ustanovením čl. 28 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklamnému billboardu, ktorý propaguje alkoholický nápoj – rum značky Božkov. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že predmetný billboard, ktorý propaguje alkoholický nápoj je umiestnený pri základnej škole a gymnáziu, v pozadí stojí jedáleň školy.

Spoločnosť Starmedia, s.r.o. ako objednávateľ uvedenej reklamnej plochy v stanovisku o.i. uviedla, že zadávateľ bez zbytočného odkladu po získaní informácie o umiestnení reklamy na reklamnom billboarde v blízkosti školy, školského zariadenia v súčinnosti s objednávateľom kampane – VivaKi Exchange Slovakia, s.r.o., vrátane mediálnej agentúry zamedzili šíreniu reklamy, t.j. iniciovali u poskytovateľa reklamnej plochy GRYF reklamné štúdio, s.r.o. zaslepenie – prelepenie reklamy umiestnenej na reklamnom billboarde v blízkosti školy a školského zariadenia. Objednávateľ reklamy ďalej uvádza skutočnosti, ktoré viedli k umiestneniu reklamy v danej lokalite. Poskytovateľ reklamného billboardu vedie databázu poskytovaných reklamných plôch, vrátane obmedzení pre umiestnenie niektorých reklám. Z dôvodu systémovej chyby v databáze reklamných plôch Gryf, t.j. pri predmetnej reklamnej ploche nebolo prítomné obmedzenie pre reklamy, ktoré slúžia na propagáciu alkoholických nápojov. Z databázy predmetná informácia, resp. obmedzenie zmizlo. Predmetná reklama bola umiestnená v blízkosti školy a gymnázia na Majerníkovej 62. Po zistení uvedenej skutočnosti, ako už bolo vyššie uvedené Gryf urýchlene pristúpil k zaslepeniu, resp. prelepeniu reklamy. Objednávateľ ďalej uvádza, že v danom prípade je závažnosť malá, takmer nepatrná, nakoľko reklama bola na danej ploche umiestnená v období necelých troch mesiacov, a to konkrétne v mesiacoch júl, august, a v polke septembra 2022 už bola odstránená. Preto pokiaľ ide o výklad a aplikáciu ustanovenia čl. 28 ods. 1 písm. b) Kódexu, t.j. zamedzeniu kontaktu maloletých s reklamou na alkoholické nápoje, predmetný účel bol naplnený v prevažnom rozsahu, nakoľko minimálne počas mesiacov júl a august sa v danej oblasti, v blízkosti reklamného billboardu s reklamou nezdržiaval značný počet maloletých z dôvodu letných prázdnin, a teda reklama v daných mesiacoch nemala vplyv na maloletých.

Popis reklamy:
Vizuál billboardu zachytáva ľudí, ktorí si nad stolom s jedlom pripíjajú alkoholickým nápojom. V pravej časti je vyobrazený produkt – fľaša s alkoholickým nápojom Božkov. Súčasťou je headline v znení: „Byť spolu je um“, pod ktorým je text v znení: „Ochutnajte UM Božkov Originál“ a odkazy na web stránky pitesrozumoum.sk a bozkov.cz. V spodnej časti je logo Božkov a subheadline „Spolu sme sami sebou“.

 

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Kódex vo vzťahu k umiestneniu reklamy na alkohol kladie požiadavku, že reklama alkoholických nápojov nesmie byť o.i. umiestnená na billboarde alebo podobnom komunikačnom médiu v tesnej blízkosti školy, detského ihriska alebo podobného zariadenia určeného predovšetkým maloletým (čl. 28 ods. 2 písm. b) Kódexu).
Predmetom billboardovej reklamy bola komunikácia alkoholického nápoja. V danom prípade nie je pochybnosť o tom, že uvedený billboard bol umiestnený v tesnej blízkosti základnej školy a gymnázia, a Komisia v tomto smere a vzhľadom na vyššie uvedenú požiadavku ohľadom umiestnenia reklamy na alkoholické nápoje konštatovala porušenie Kódexu. Komisia však prihliadla aj na skutočnosť, že v danom prípade nešlo o úmyselné konanie, ale o situáciu, ktorá vznikla v dôsledku systémovej chyby pri určovaní obmedzenia billboardovej plochy, ktorú keď šíriteľ zistil, reklamu stiahol a billboardovú plochu prelepil pred vydaním rozhodnutia Komisie.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (billboard): „Byť spolu je Um“, šíriteľa: GRYF reklamné štúdio, s. r. o. je v rozpore s ustanovením čl. 28 ods. 1 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na šíriteľa, ktorý sa vyzýva aby do budúcna zamedzil šíreniu posúdenej reklamy v tesnej blízkosti školy, detského ihriska alebo podobného zariadenia určeného predovšetkým maloletým a venoval umiestneniu predmetnej reklamy zvýšenú pozornosť.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 13. 10. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top