ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

34 (07-02) Získajte výhody s aplikáciou

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

TESCO STORES, a.s.

Médium

Printová reklama (leták)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 14 ods. 5 písm. b)


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Leták: „Získajte extra výhody s aplikáciou Clubcard – prezentácia produktu Zlatý Bažant 73’“
Zadávateľa: TESCO STORES, a.s.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Ružomberok voči komunikácii ceny produktu Zlatý Bažant 73′, plechovka 0,5l. Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú a uvádza, že v letáku s platnosťou od 7.9. do 20.9. alebo do vypredania zásob bolo uvedené, že cena produktu s Clubcard vernostnou kartou resp. aplikáciou je 0,59€ /ks + 0,15€ záloha za plechovku. V aplikácii bola ale zobrazená cena 0,89€ / ks + 0,15€ záloha za plechovku a rovnaká cena bola účtovaná aj v predajniach. Podľa letáku mala byť zľava 40%, reálne je 25,21%, predajná cena je o 50% vyššia ako je uvedené v letáku (reklamovaná cena 0,59€, predajná 0,89€, rozdiel 0,30€ čo je o 50% viac než uvádza reklamný leták). Tým dochádza k poškodeniu spotrebiteľov. Reklama je podľa sťažovateľa klamlivá, ak informácie, ktoré obsahuje, o cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná, a o podmienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú alebo poskytujú.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že v danom prípade došlo k internej technickej chybe systému, ktorá spôsobila vznik tlačovej chyby. Chyba spočívala v tom, že interný systém nesprávne priradil obrázok produktu k cenovke v letáku, čo spôsobilo, že pri cene piva Zlatý Bažant 73 bol vyobrazený nesprávny obrázok produktu piva Zlatý Bažant 73 v plechovke, pričom správny obrázok produktu mal byť pivo Zlatý Bažant 73 vo fľaši, na ktoré v období platnosti letáka aj platila cena 0,59 Eur s použitím karty Clubcard, tak ako to bolo uvedené v letáku. Na pivo Zlatý Bažant 73 v plechovke platila cena, ktorú zákazník mohol vidieť v aplikácii Clubcard, tzn. cena 0,89 Eur s použitím karty Clubcard. Zákazníkovi bola v obchode Tesco účtovaná správna cena piva, tzn. 0,89 Eur s použitím karty Clubcard. Spoločnosť Tesco na danú tlačovú chybu prišla v čase, kedy bol leták už v distribúcii, a teda z objektívnych dôvodov nebolo fyzicky možné jeho distribúciu zastaviť, ani inak chybu v tlači opraviť. Avšak, pre okamžité vykonanie nápravy, a najmä pre informovanie spotrebiteľov, spoločnosť Tesco umiestnila na predajniach svojich obchodov pri pivách Zlatý bažant 73 ospravedlňujúce oznámenie, ktorého obsahom bola aj informácia, že cena uvedená v letáku pri pive Zlatý Bažant 73 platí pre pivo Zlatý Bažant 73, 0,5l vo fľaši, nie v plechovke. Text oznámenia, ktorý bol pre zákazníkov na predaniach umiestnený, priložil zadávateľ v rámci stanoviska. Zároveň zadávateľ uvádza, že samotný leták na strane č. 5 obsahuje informáciu pre spotrebiteľa, o tom, že fotografie použité v letáku sú ilustračné a za prípadné tlačové chyby sa vopred ospravedlňujeme. Ďalej uvádzame, že predajná cena piva Zlatý Bažant 73 v 0,5l vo fľaši aj plechovke bola uvedená na predajni, na cenovkách jednotlivých pív správne, spolu s ospravedlňujúcim oznámením. Zákazník si mal teda možnosť všimnúť, tak správnu cenu jednotlivých pív, ako aj ospravedlňujúce oznámenie, čím podľa názoru zadávateľa nemohlo dôjsť k oklamaniu ani zavedeniu zákazníka. Zadávateľ taktiež dodáva, že k overeniu správnosti ceny sú na mieste k dispozícii aj pracovníci a skener slúžiaci na prekontrolovanie správnosti ceny. Zadávateľ vyjadril ľútosť nad tlačovou chybou a zákazníkovi sa ospravedlňuje. V žiadnom prípade nešlo o úmyselné konanie ani snahu k zavádzaniu spotrebiteľa, práve naopak, jednalo sa o výnimočný ojedinelý stav, ktorý nebolo z objektívnych dôvodov možné včas, ani inak odstrániť. Zadávateľa mrzí aj skutočnosť, že zákazník vzniknuté nedorozumenie riešil podaním podnetu na Radu pre reklamu a nie priamo s prevádzkou, ktorá by podala vysvetlenie a snažila sa o doriešenie nedorozumenia k spokojnosti zákazníka. Záverom zadávateľ vyjadruje názor, že vyvinul maximálne úsilie na vykonanie nápravy ešte pred začatím akcie na pivo. Ceny boli účtované správne, tak ako boli uvedené na cenovkách v predajni a aplikácii clubcard, zároveň umožnili spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov na mieste predajne prostredníctvom skenera a pracovníkov prevádzky.

Popis reklamy:
V reklamnom letáku s platnosťou cien od 7.9. do 20.9.2022 alebo do vypredania zásob boli odprezentované rôzne produkty, ktoré ak zákazník využije aplikáciu Clubcard mohol získať vo zvýhodnenej cene. O.i. bol predmetom ponuky produkt Zlatý Bažant ’73 – v letáku bola vyobrazená plechovka s nápojom v objeme 0,5l. Súčasťou ponuky boli informácie v znení: „Zlatý Bažant 73′ plechovka, 0,5 l. Bežná cena:1,19 (1l = 2,38) S Clubcard: 1l = 1,78. Záloha za plechovku 0,15. Súčasťou vyobrazenia je uvedená cena 0,99, pri ktorej je zľava -40% a Clubcard cena 0,59.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa o.i. vyžaduje aj pri prezentácii alebo inom informovaní o ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu, konečnej cene alebo podmienkam bezplatnej ponuky (čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu). V danom prípade Komisia vychádzala o.i. ak z tvrdenia zadávateľa, ktorý pripustil, že v rámci letákovej podoby reklamy došlo k internej chybe – nesprávnemu zobrazeniu produktu, na ktorý sa vzťahovala zvýhodnená ponuka. V skutočnosti sa výhodná ponuka vzťahovala na iný druh produktu ako bol produkt vyobrazený v rámci letáku a Komisia má za to, že reklama vo vzťahu k prezentácii produktu a jeho ceny obsahovala informáciu, ktorá mohla uviesť spotrebiteľa do omylu, a preto ju vyhodnotila ako porušujúcu Kódex. Komisia však prihliadla na skutočnosť, že v danom prípade nešlo o úmyselné konanie, ale o situáciu, ktorá vznikla v dôsledku tlačovej chyby, ktorú keď si zadávateľ uvedomil proaktívne informoval spotrebiteľov priamo v mieste predaja, čo Komisia oceňuje.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že leták: „Získajte extra výhody s aplikáciou Clubcard – prezentácia produktu Zlatý Bažant 73’“, zadávateľa: TESCO STORES, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva aby do budúcna zamedzil šíreniu posúdenej reklamy a venoval zvýšenú pozornosť pri komunikácii ponuky a ceny produktov.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 13. 10. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top