ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

33 (07-01) Miss Vitavape

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Vitavape, s.r.o., Česká republika

Médium

Internetová reklama (príspevky na Instagrame)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 10 ods. 3 vo vzťahu k čl. 51


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internetová reklama (príspevky na Instagrame): „Miss Vitavape“
Zadávateľa: Vitavape, s.r.o., Česká republika

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 vo vzťahu k čl. 51 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, okres Bratislava voči prezentácií produktu Vitavape – vitamínových inhalátorov v rámci príspevkov na Instagrame vytvorených pri príležitosti súťaže Miss Universe Slovakia. V prvej sťažnosti sťažovateľ uvádza, že propagáciu vapovacích zariadení, ktoré sú vysoko škodlivé, cez súťaž krásy, ktorú primárne pozerajú deti, teenageri a mladí ľudia považuje za nevhodné. Sťažovateľ uvádza, že takáto prezentácia môže navádzať na používanie produktu v skorom veku, keďže vaping si deti môžu spájať s krásou, zdravím a úspechom. V druhej sťažnosti sťažovateľ poukazuje na to, že súťažiace krásy Miss Universe Slovakia v predmetných príspevkoch na Instagrame ukazujú výrobky VitaVape, pričom tieto sú svojou povahou charakterizované ako tabakové výrobky bez obsahu nikotínu. Usporiadateľ súťaže ich však prezentuje neobmedzenému publiku, vrátane detí a maloletých. Predajca prezentuje tieto produkty ako zdravé vitamínové „cigarety“, pričom sa neodvoláva na žiadny relevantný zdroj preukazujúci prospešnosť týchto „cigariet“. Stále sú to však tabakové výrobky bez obsahu nikotínu. Na základe tejto reklamy môže podľa názoru sťažovateľa dôjsť k ohrozeniu zdravia a života osôb, ktoré majú prístup k tejto verejne dostupnej reklame v rámci relácie Miss Universe Slovakia. Samotný usporiadateľ súťaže pritom prezentuje túto ako súťaž/ reláciu súťažiacich so zdravým životným štýlom.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že pred tým ako sa spoločnosť Vitavape, s.r.o. rozhodla propagovať svoje produkty v rámci súťaže Miss Universe Slovakia sa obrátila na Národné toxikologické a informačné centrum so sídlom v Bratislave so žiadosťou o prevedenie atestov k uvedeným produktom, resp. o posúdenie bezpečnosti všetkých jednotlivých náplní inhalátorov („vapovacích zariadení“). Tzn., že tento úrad posudzoval bezpečnosť obsahu látky, ktorú môže užívateľ vdychovať pri ústnom užívaní. Národné toxikologické informačné centrum so sídlom v Bratislave vydalo ku každému produktu tzv. kartu bezpečnostných údajov. Zo všetkých týchto kariet vyplýva, že zmes (náplň) nie je klasifikovaná ako nebezpečná. Zadávateľ zdôrazňuje, že produkty spoločnosti Vitavape, s.r.o. sú zdravotne úplne nezávadné a spoločnosti nie je známe, že by v súvislosti s užívaním produktov Vitavape s.r.o. vznikali zdravotné riziká, resp. doposiaľ spoločnosť nezaznamenala žiaden prípad vzniku zdravotných problémov v súvislosti s užitím produktu. Ak sú teda produktu Vitavape v sťažnosti označené za vysoko nebezpečné, či za cigarety alebo tabakový výrobok, ide o označenie úplne nepravdivé a hrubo zavádzajúce. Za cigarety, tabakové výrobky alebo za nebezpečné látky nie je možné produkty spoločnosti Vitavape, s.r.o. vôbec označovať alebo ich za zameniť. Zadávateľ taktiež uvádza, že na užívanie akýchkoľvek produktov môžu existovať rôzne názory. K obsahu oboch sťažností zadávateľ ďalej uvádza, že užívanie produktov spoločnosti Vitavape, s.r.o. je zamýšľané ako jeden zo spôsobov, ako odviesť fajčiarov od škodlivého užívania tabakových výrobkov, nakoľko vdychovanie obsahu náplní predmetných produktov nie je na rozdiel od tabakových výrobkov nebezpečné pre zdravie osôb. Produkty spoločnosti Vitavape, s.r.o. rozhodne nie je vo vzťahu k škodlivosti v súvislosti s obsahom látok možné porovnávať s výrobkom typu cigareta a iných škodlivých tabakových výrobkov, nakoľko produkty Vitavape neobsahujú nikotín ani škodlivé látky. Pokiaľ sa uvádza, že produkty obsahujú vitamíny, tak táto informácia je pravdivá.

Popis reklamy:
Prezentácia produktu sa uskutočnila prostredníctvom príspevkov na sociálnej sieti Instagram, umiestnených v rámci profilu súťaže Miss Universe Slovakia.
Vizuál prvého príspevku zachytáva prvú šesticu súťažiacich v súťaži krásy Miss Universe Slovakia. Každá súťažiaca drží v ruke produkt – inhalátor Vitavape. Príspevok je doplnený textom v znení: „Stane sa jedna z prvej šestice finalistiek Miss Vitavape? Sme zvedaví, výherkyňa získa krásne ceny. Pomôžte tímu @ivitavape a napíšte do komentára, ktorá finalistka sa najviac páči Vám. Foto: @jano_boccacio“

Vizuál druhého príspevku zachytáva druhú šesticu súťažiacich v súťaži krásy Miss Universe Slovakia. Každá súťažiaca drží v ruke produkt – inhalátor Vitavape. Príspevok je doplnený textom v znení: „Druhá šestica našej finálovej 12 s inhalátormi od @ivitavape. Už ste ich vyskúšali? Ktorá finalistka by sa podľa Vás mala stať Miss Vitavape? Získa úžasné ceny. Foto: Janko Zemiar @jano_boccacio“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Komisia posudzuje reklamu vždy z hľadiska všetkých aspektov Kódexu. Cieľom reklamnej prezentácie v rámci príspevkov na Instagrame bola komunikácia vitamínových inhalátorov Vitavape. Vo vzťahu k námietkam ohľadom škodlivosti produktov na zdravie Komisia vychádzala zo skutočnosti a tvrdenia zadávateľa, že predmetné produkty neobsahujú nikotín a škodlivé látky. Zadávateľ taktiež uviedol, že predmetné produkty boli posudzované vo vzťahu k bezpečnosti obsahu látky Národným toxikologickým informačným centrom, pričom látky boli vyhodnotené ako bezpečné, resp. nie nebezpečné. V tejto časti Komisia preto námietky sťažovateľov vyhodnotila ako neopodstatnené.
Predmetné produkty boli komunikované pri príležitosti súťaže krásy Miss Universe Slovakia, kde produkt prezentovali priamo súťažiace. Komisia akceptuje, že predmetný produkt je „inhalátorom“, ktorý sa používa spôsobom vdychovania – inhalácie jeho obsahu, na druhej strane nemožno odhliadnuť od skutočnosti, že v rámci vizuálu reklamy sú súťažiace s produktom vyobrazené v pozíciách a s gestikuláciou, ktorá pripomína, resp. evokuje fajčenie (napr. produkt držia v ruke spôsobom, akoby držali klasický tabakový výrobok, resp. cigaretu, jedna z účastníčok je zachytená ako vydychuje paru). Produkt nie je v rámci reklamy zobrazený tak, že by súťažiace držali produkt napr. v dlaniach, ale z celkového vizuálneho prevedenia reklamy je produkt zachytený spôsobom, ktorý pripomína fajčenie a na fajčenie môže tak aj nepriamo nabádať. V tomto kontexte Komisia nemohla abstrahovať ani od skutočnosti, že predmetná reklama bola súčasťou prezentácie súťaže krásy Miss Universe, ktorá je populárna aj medzi mladými, resp. maloletými osobami. Keďže spôsob, akým maloletí prijímajú reklamu a reagujú na ňu, je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za akých konkrétnu reklamnú správu prijímajú, Komisia berie do úvahy tieto všeobecné podmieňujúce faktory pri posudzovaní reklamy (čl. 51 Kódexu). V tomto kontexte má Komisia za to, že maloleté osoby nevedia, práve s ohľadom na svoje skúsenosti a vek jednoznačne vyhodnotiť charakter daného produktu, prípadne si uvedomiť, že produkt, hoc neobsahuje tabak nie je určený maloletým osobám. Práve tieto osoby však z celkového spracovania reklamy a spôsobu akým bola táto prezentovaná môžu nadobudnúť dojem, že užívanie výrobku je u týchto osôb povolené, resp. nie je zakázané, čo môže viesť k budúcemu vytvoreniu nezdravých návykov a posilneniu správania, ktoré vedie k fajčeniu tabakových výrobkov. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, v danom prípade voči maloletým (čl. 10 ods. 3 vo vzťahu k čl. 51 Kódexu), a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama (príspevky na Instagrame): „Miss Vitavape“, zadávateľa: Vitavape, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 vo vzťahu k čl. 51 Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú čiastočne opodstatnené.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 13. 10. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top