ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

32 (06-05) Najnižšie ceny

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

MARK bal, s.r.o.

Médium

Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 15 ods. 4


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Najnižšie ceny“
Zadávateľa: MARK bal, s.r.o.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec, voči tvrdeniam uvedeným v rámci sponzorovaného príspevku na Facebooku, ktorý propagoval cenovú ponuku produktov zadávateľa. Sťažovateľ poukazuje, že súčasťou vizuálu je text v znení: „Podnikatelia pozor! Máme najnižšie ceny!“ Uvedené tvrdenie považuje sťažovateľ za klamlivé a zavádzajúce. Sťažovateľ zároveň doložil viacero rovnakých produktov, ktoré konkurencia predáva za nižšie ceny ako zadávateľ.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že na základe preskúmania cien konkurencie uznáva, že pri niektorých cenách produktov boli tieto ponúkané za vyššie ceny ako ich ponúka konkurencia. Zároveň zadávateľ uvádza, že nie pri všetkých produktoch uvádzal, že má najnižšiu cenu. Zadávateľ v závere uviedol, že vzhľadom na vzniknutú situáciu reklamu upravil.

Popis reklamy:
Reklama má podobu sponzorovaného príspevku zverejneného na sociálnej sieti Facebook. Vizuál zobrazuje niektoré vybrané kategórie produktov – napr. obalové materiály, dekorácie, donáškové tašky a i. jeho súčasťou je text v znení: „Najnižšie ceny!“. Príspevok je doplnený textom v znení: Podnikatelia pozor! Máme najnižšie ceny! Potrebujete obalový materiál, jednorazový riad, baliace materiály, hygienické potreby alebo dekoračný materiál? Objednajte online a bezpečne na www.markbal.sk. Uvedomujeme si zodpovednosť za čistotu životného prostredia a preto máme v ponuke aj produkty vyrobené z ECO BIO zloženia, ktoré neškodia životnému prostrediu.
Najnižšie ceny
Kvalita výrobkov na 1. mieste
Rýchle a bezproblémové doručenie
Aj na svadby, firemné akcie a catering
Pri objednávke nad 200€ doprava zadarmo“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). V predmetnom prípade Komisia uznala námietky sťažovateľa. Zadávateľ v rámci reklamy explicitne uvádza, že vybrané produkty, resp. kategórie produktov ponúka za najnižšie ceny. Uvedené tvrdenie oprávnene vyvoláva dojem, že v rámci trhu nie je žiaden ďalší predajca, ktorý by ponúkal predmetné produkty za nižšie ceny, resp. že v rámci predaja tejto kategórie produktov je zadávateľ najlacnejší, čo však preukázané nebolo. Naopak aj zadávateľ pripustil, že po analýze cien konkurencie boli ceny jeho produktov v niektorých prípadoch vyššie ako ponuka konkurencie. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že použitie predmetného superlatívneho tvrdenia „najnižšie ceny“, obdobne ako aj použitie superlatívu „najlepšie ceny“, nemožno v tomto prípade považovať za etické, nakoľko zadávateľ jednoznačne a hodnoverne nepreukázal ich pravdivosť a hodnovernosť, a reklamu nemožno považovať za súladnú s Kódexom.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Najnižšie ceny“, zadávateľa: MARK bal, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva aby do budúcna zamedzil šíreniu posúdenej reklamy.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 08. 09. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top