ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

31 (06-04) Upratovanie vchodov

Sťažovateľ

Fyzické osoby

Zadávateľ

UMYJEME TOP, s. r. o.

Médium

Vonkajšia reklama (billboard)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 11 ods. 1 písm. b) a e)


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (billboard), Internetová reklama (príspevok na Facebooku): „Upratovanie vchodov“
Zadávateľa: UMYJEME TOP, s. r. o.

sú v rozpore

s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzických osôb, okresy Žilina a Bratislava voči vizuálu billboardu a príspevku na Facebook stránke, ktoré propagujú upratovacie služby zadávateľa UMYJEME TOP, s. r. o. Prvý sťažovateľ poukazuje na to, že vizuál billboardovej reklamy, na ktorom je zobrazená čiastočne odhalená modelka nijako nesúvisí s predmetom propagácie. Podľa sťažovateľa reklama využíva ľudskú nahotu a sexualitu len za účelom pritiahnutia pozornosti. Podľa sťažovateľa reklama uráža ženy, ktoré sú následne vnímané ako telesné schránky a sexuálne objekty. Druhý sťažovateľ poukazuje na reklamný príspevok, ktorý využíva uvedený vizuál v rámci svojej fanúšikovskej stránke na Facebooku. Okrem predmetného zobrazenia sťažovateľ poukazuje aj na text, ktorý je súčasťou príspevku. Podľa názoru sťažovateľa reklama vytvára dvojzmysel, zobrazuje ženu len ako sexuálnu atrakciu a vizuál je voči ženám dehonestujúci. Reklama pôsobí s ohľadom na svoje celkové stvárnenie sexisticky, urážlivo a ponižujúco.

Za zadávateľa sa vyjadrila agentúra ASENE, s.r.o., ktorá v rámci svojho stanoviska uvádza, že – žena (modelka), ktorá sa fotila na bilboard mala na profesionálnom fotení plavky. Zakryli sme jej plavky dvoma ceduľkami s nadpismi, takže sme prekryli ešte oveľa viac ako plavky, ktoré mala na sebe. Takže sťažovateľka, ktorá tvrdí, že mladá žena je NAHÁ nemá pravdu. V neposlednom rade, mladá žena je hrdá na to aj celá jej rodina, že fotila na reklamu a je veľmi spokojná s výsledkom. Zadávateľ vyjadruje názor, že na reklamu sa môžu sťažovať ľudia, ktorí sú buď nedocenení alebo prežili vlastné poníženie a takto si to kompenzujú. Podľa zadávateľ nie je na reklame nič urážlivé, sú na nej vyobrazené bežné ženské krivky, aké vidia aj deti po celý deň bežne v TV a filmoch, ktoré sa už dávno nevysielajú až po 22.00 hod. Všetky intímne partie sú prekryté a dokonca málo retušované aby na 100% nebol vidno ani zadok, predok a ani prsia. Na reklame je pekná silueta ženy, ktorá nikoho nemôže pohoršovať.

Popis reklamy:
Vizuál billboardu:
Na čiernom pozadí je zobrazená modelka, ktorá v jednej ruke, prekrývajúc si poprsie, drží v rukách ceduľku s textom „prvý mesiac“ a v druhej ruke, prekrývajúc si intímne partie, ceduľku s textom „zadarmo“. Vizuál je doplnený textom „Upratovanie vchodov“ a telefonickým kontaktom.

Vizuál príspevku na Facebooku:
Na čiernom pozadí je zobrazená modelka, ktorá v jednej ruke, prekrývajúc si poprsie, drží v rukách ceduľku s textom „prvý mesiac“ a v druhej ruke, prekrývajúc si intímne partie, ceduľku s textom „zadarmo“. Vizuál je doplnený textom „Upratovanie vchodov“, logom spoločnosti Umyjeme Top a telefonickým kontaktom. Súčasťou príspevku je text v znení: „UPRATOVANIE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ?
– začať môžeme IHNEĎ
– máme dostatok upratovačiek
– zaručená kvalita upratovania
– máme jedinečný kontrolný systém na Slovensku
– vyskúšajte si nás: PRVÝ MESIAC ZADARMO!“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitým slovným hračkám, hrubému slangu a dvojzmyslom, predovšetkým sa vyvarovať použitia takých slovných hračiek, hrubého slangu alebo dvojzmyselných vyjadrení, ktoré pôsobia sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na svoj sexuálny alebo iný podtext, ako aj použitému stvárneniu ženy, jej tela a jej roly (úlohy), predovšetkým sa vyvarovať stvárnenia ženy ako len sexuálnej atrakcie, ako aj zámerného redukovania jej vlastností, schopností, zručností, záujmov alebo vzhľadu na základe rodových stereotypov (čl. 11 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľov stotožnila a pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že predmetom propagácie sú upratovacie služby. Zadávateľ si ako dominantný výrazový prostriedok, použitý v rámci vizuálnej časti reklamy zvolil modelku, ktorá síce nemá priamo odhalené poprsie alebo intímne časti tela, avšak jej celkové zobrazenie, v rámci ktorého má tieto často prekryté ceduľkami s textom „prvý mesiac zadarmo“, pričom zvyšok postavy má odhalený nepovažuje Komisia za súladný s požiadavkami, ktoré v tomto smere Kódex na zobrazenie ľudského tela vo vzťahu k propagovanej službe a reklamnému posolstvu kladie, pričom je irelevantné, či pod tabuľkami je alebo nie je modelka nahá Zobrazenie modelky, spôsobom, ktorý si zvolil zadávateľ je neopodstatnené, účelové a sexistické, nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu upratovacích služieb. Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo Komisia nepovažuje za prípustné. Navyše text, ktorý je uvedený na ceduľkách, ktorými si modelka prekrýva časti tela vytvára dvojzmysel a posúva interpretáciu reklamného posolstva do významovej roviny, ktorá je voči ženám urážlivá a degraduje ženu na úroveň ponúkanej služby, čo nemožno považovať za etické.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (billboard), Internetová reklama (príspevok na Facebooku): „Upratovanie vchodov“, zadávateľa: UMYJEME TOP, s. r. o. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 08. 09. 2022

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top