ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

30 (06-03) Sláva Ukrajine

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

SlovakiaInvest Group s.r.o.

Médium

Vonkajšia reklama (billboard)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (billboard): „Sláva Ukrajine“
Zadávateľa: SlovakiaInvest Group s.r.o.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec, voči vizuálu billboardu, zadávateľa SlovakiaInvest Group s.r.o. Sťažovateľ namieta, že v rámci vizuálu je uvedený text „Sláva Ukrajine!“ v ukrajinskom jazyku bez prekladu a uvádza, že heslo je spájané s nelegálnym fašistickým režimom.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že billboard je opakovane ničený a poškodzovaný a vyjadril názor, že by nebyť toho, že Ukrajinci vzdorujú a neboli porazení do troch dní, ako sa predpokladalo, bola by ruská armáda aj na Slovensku.

Popis reklamy:
Vizuál billboardu obsahuje na pozadí ukrajinskej vlajky inojazyčný text v znení: „Sláva Ukrajine! Hrdinom Sláva!“. V spodnej časti je logo zadávateľa.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Aj napriek tomu, že súčasťou vizuálu reklamy je logo konkrétnej spoločnosti, reklama samotná v danom prípade nie je zameraná na komunikáciu konkrétneho produktu, či služby ktorá je predmetom podnikania tejto spoločnosti. Reklama neinformuje o žiadnych podmienkach ponuky, ani neprezentuje komerčnú aktivitu. Jej posolstvom je vyjadrenie určitého postoja, resp. prezentácia reakcie na aktuálne dianie v spoločnosti. Zároveň je nutné uviesť, že spoločnosť nezverejňuje túto reakciu na udalosť, ktorá by bola verejnosti neznáma, ale naopak reflektuje na skutočnosti, ktoré sú celospoločensky významné a verejnosti dobre známe, a to vpád ruských okupačných vojsk na územie Ukrajiny. Celkové, umelecké spracovanie reklamy a využitie inojazyčného – ukrajinského textu je teda adekvátne vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti a Komisia sa nedomnieva, že by v danom prípade šlo o neprípustnú reklamu, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o formu prezentácie alebo propagácie (čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu), vrátane skutočnosti, že reklama obsahuje len inojazyčný text. Vo vzťahu k obsahu textu, Komisia je toho názoru, že reklama neobsahuje nič, čo by nabádalo na nezákonné alebo trestné činy, alebo čo by ich podporovalo a ani neobsahuje nič, čo by budilo dojem, že s týmito činmi súhlasí (čl. 13 ods. 4 Kódexu). Konkrétne zvolanie „Sláva Ukrajine! Hrdinom sláva“, voči použitiu ktorého namieta sťažovateľ je možné aktuálne interpretovať v kontexte už vyššie uvedeného diania na Ukrajine, pričom heslo je vo všeobecnosti vnímané ako určitý prejav solidarity a vyjadrenie podpory Ukrajine, čo nemožno považovať za neetické.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (billboard): „Sláva Ukrajine“, zadávateľa: SlovakiaInvest Group s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 08. 09. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top