ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

36 (07-04) OBNOV DOM

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Slovenská agentúra životného prostredia

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „OBNOV DOM – Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu“
Zadávateľa: Slovenská agentúra životného prostredia

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Banská Bystrica voči spotu, ktorý komunikuje program OBNOV DOM, zadávateľa Slovenská agentúra životného prostredia. Sťažovateľ vyslovil názor, že reklama navodzuje dojem, že program je určený na obnovu starších domov bez obmedzenia. V programe je však veľmi striktne dané, že sa obnova týka len domov s viacpočetnými rodinami, prípadne veľkým počtom detí. Reklama tak podľa sťažovateľa priamo zavádza tým, že v divákoch navodí dojem, že reklamovaný „produkt“ – program Obnov dom je určený na opravu akéhokoľvek domu.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že s obsahom sťažnosti sa zásadne nestotožňuje a s tvrdením sťažovateľa nesúhlasí. Reklamný spot slúži na informovanie verejnosti o realizovanej investícii v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR – Obnova rodinných domov. Dňa 6. septembra 2022 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako vykonávateľ v spolupráci so SAŽP ako sprostredkovateľom v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „Plán obnovy“) dve pilotné Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zamerané na podporu obnovy rodinných domov. Ide o Výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov – štandardná výzva a Výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov – zvýhodnená výzva. Cieľom tejto časti Plánu obnovy je do roku 2026 podporiť finančným príspevkom na obnovu domu cca 30 tisíc starších rodinných domov. Zníženie energetickej náročnosti domov v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zároveň zníženie emisií CO2, čím prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Ako bolo uvedené v predchádzajúcom odseku, boli vyhlásené dve výzvy. Predmetná sťažnosť a´priori vychádza, resp. odvoláva sa iba na Výzvu č. 2 – zvýhodnenú výzvu. Už z názvu tejto výzvy vyplýva, že je zameraná na podporu obnovy rodinných domov vo vlastníctve vybraných socioekonomických skupín so zvýhodnenou mierou podpory. V podmienkach dotknutej výzvy sú definované okruhy sociálne znevýhodnených skupín občanov SR (domácnosti najviac zasiahnuté tzv. energetickou chudobou – pozn.), ktoré za splnenia ďalších podmienok stanovených výzvou môžu získať výrazne vyššiu mieru podpory – príspevok na obnovu rodinného domu až do výšky 95 % oprávnených nákladov. Sťažovateľ si pravdepodobne neuvedomil (prehliadol) ten fakt, že boli zverejnené dve výzvy, upozorňuje na, podľa jeho slov, „zavádzajúcu reklamu“, keďže sa má výzva týkať len domov s viacpočetnými rodinami prípadne s veľkým počtom detí (ani tieto tvrdenia nie sú úplne v súlade s obsahom tzv. zvýhodnenej výzvy). Toto nie je pravda. Zároveň so zvýhodnenou výzvou bola vyhlásená tzv. štandardná výzva, ktorá je určená žiadateľom – záujemcom o príspevok na obnovu rodinného domu bez osobitného socioekonomického statusu (pozn. zadávateľ priložil odkazy na predmetné výzvy). V dotknutom reklamnom spote sú uvedené niektoré opatrenia, realizáciou ktorých môže vlastník rodinného domu získať príspevok z Plánu obnovy. Obnovou rodinného domu jeho vlastník resp. spoluvlastníci zníži náklady na spotrebu energií, prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a v konečnom dôsledku zhodnotí svoj majetok. V závere reklamného spotu je verejnosť informovaná, že bližšie informácie získa na webovom sídle projektu – www.obnovdom.sk. Je pochopiteľné, že vzhľadom na krátkosť reklamného spotu nie je možné uvádzať detailné informácie a podmienky, za splnenia ktorých môže vlastník rodinného domu získať príspevok na jeho obnovu. Z tohto dôvodu, aj v záujme transparentného, pravdivého informovania verejnosti, je vizuálne i zvukovo uvedený odkaz na príslušné webové sídlo, na ktorom nájdu záujemcovia všetky potrebné informácie. Zároveň sú potenciálni záujemcovia informovaní o možnosti získať bližšie informácie osobne na niektorom z regionálnych pracovísk SAŽP v rámci Slovenska. Aj v tomto ohľade je nepodložené tvrdenie sťažovateľa, že daná reklama je nepravdivá alebo zavádzajúca. Zadávateľ taktiež uvádza, že v súlade s čl. 10 ods. 2 Etického kódexu má za to, že reklamný spot „OBNOV DOM – Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu“ je pravdivý, slušný a čestný. Zároveň v zmysle ods. 3 citovaného článku tento reklamný spot bol pripravený riadne a zodpovedne voči spotrebiteľovi. Tento spot je pripravený tak, aby nezneužíval dôveru spotrebiteľa, nevyužíval nedostatok jeho znalostí (čl. 12 Etického kódexu) – naopak, spot usmerňuje potenciálnych záujemcov nájsť si potrebné informácie na príslušnom webovom sídle, prípadne osobne sa informovať o podmienkach poskytovania príspevku na regionálnom pracovisku SAŽP. V zmysle uvedených skutočností a vysvetlení SAŽP považuje sťažnosť voči reklamnému spotu „OBNOV DOM – Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu“ za nepodloženú, právne i vecne irelevantnú, nesúhlasí s ňou a navrhuje ju odmietnuť ako neopodstatnenú.

Popis reklamy:
Televízny spot zachytáva starší rodinný dom, ktorý sa postupne mení – rekonštruuje a obnovuje. V obraze sú zobrazené konkrétne možnosti, ktoré program ponúka – zateplenie fasády; výmena okien; výmena zdroja kúrenia; zateplenie strechy; výmena dverí; akumulačná nádrž. V závere sa obraz presúva na mapu Slovenska, v rámci ktorej sú o.i. zobrazené regionálnych lokality kancelárií, v ktorých majú možnosť záujemcovia získať viac informácií o programe. Do obrazu následne vstupuje výrazný odkaz na web stránku www.obnovdom.sk a logá organizácií, ktoré zodpovedajú za vyhlásenie a realizáciu programu a výziev.
Počas celej doby spotu sa strieda mužský a ženský voice-over v znení:
Žena: „Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu.“
Muž: „Zateplite strechu a fasádu. Vymeňte okná a dvere. Využite moderné technológie.“
Žena: „Znížite náklady na energie. Zlepšite kvalitu životného prostredia a zhodnotíte svoj majetok.“
Muž: „Ministerstvo životného prostredia podporí obnovu až 30-tisíc rodinných domov.“
Žena: „So získaním príspevku vám poradíme v regionálnych kanceláriách Slovenskej agentúre životného prostredia.“
Muž: „ Viac na www.obnovdom.sk“.

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnil zástupca zadávateľa, pán Branislav Juhás (vedúci odboru právnych služieb). B. Juhás na úvod vysvetlil okolnosti uvedenia kampane a spotu, cieľom ktorej je komunikácia Plánu obnovy, ktorý poskytuje v rámci svojich výziev možnosť poskytnutia prostriedkov na podporu obnovy rodinných domov. Je pravdou, že súčasťou programu sú dve výzvy, pričom jedna je tzv. štandardnou výzvou, druhá výzva predstavuje zvýhodnenú výzvu, ktorá je zameraná na podporu obnovy rodinných domov vo vlastníctve vybraných socioekonomických skupín. Samotný televízny spot sa nezaoberal bližšími špecifikami konkrétnych výziev, ale komunikoval možnosti vyplývajúce z Programu vo všeobecnosti. Z hľadiska celkovej dĺžky spotu nebolo možné vtesnať všetky informácie o výzvach priamo do reklamy, avšak reklama odkazuje potenciálneho záujemcu na webovú stránku ako aj regionálne kancelárie, kde má možnosť získať podrobné informácie. B. Juhás zároveň uviedol, že sa stretávajú s pozitívnou odozvou na samotnú web stránku a jej dizajn vo vzťahu k prehľadnosti informácií.
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa vyžaduje o.i. pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu). Cieľom reklamy je komunikácia podpory obnovy domov, ktorá vyplýva z Plánu obnovy. Ako uvádza zadávateľ, súčasťou Plánu sú dve výzvy, pričom jedna je štandardnou výzvou, druhá je zvýhodnená výzva, ktorá je zameraná na podporu obnovy rodinných domov vo vlastníctve vybraných socioekonomických skupín. Komisia sa nedomnieva, že reklama, či už v rámci svojho vizuálneho alebo slovného spracovania obsahuje údaj alebo prezentáciu, ktoré by mohli spotrebiteľa uviesť do omylu. Reklama vo všeobecnosti informuje o existencii podpory obnovy domov a stručne uvádza možnosti, ktoré v rámci tejto ponuky môže žiadateľ využiť. Podrobné informácie k jednotlivým výzvam, vrátane ich podmienok sú súčasťou ďalších komunikačných kanálov, či už v podobe samostatnej webovej stránky, odkaz na ktorú je jasne a zrozumiteľne uvedený aj priamo v reklame alebo priamo v regionálnych kanceláriách, existencia ktorých je taktiež spomenutá priamo v spote. Komisia je preto toho názoru, že zadávateľ venoval v predmetnom prípade komunikácii danej ponuky dostatočnú pozornosť, informácie o charakteristikách produktu prezentoval zrozumiteľne, jasne a dostatočne, a reklamu preto vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „OBNOV DOM – Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu“, zadávateľa: Slovenská agentúra životného prostredia nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 13. 10. 2022

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top