ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Šírenie televízneho reklamného oznamu: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček” vo vysielaní TV JOJ

Sťažovateľ

Fyzické osoby

Šíriteľ

MAC TV s r. o.

Zadávateľ

Slovak Telekom, .a.s.

Médium

TV spot (reklamný oznam)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
k sťažnostiam zaevidovaným pod č. 43 (10-03); 45 (10-05) II.; 46 (10-06) II.; 47 (10-07) II.; 48 (10-08)II.; 49 (10-09) II.; 50 (10-10) II.; 51 (10-11) II.; 52 (10-12) II.; 53 (10-13) II.; 54 (10-14)II.; 55 (10-15); 58 (10-18) II.; 59 (10-19) II.; 60 (10-20) II.; 61 (10-21); 62 (10-22) II.; 66 (11-04)
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 24 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) s poukazom na § 130 ods. 1 a 4 a § 131 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej len „Zákon“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 24 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
n á l e z :
Šírenie televízneho reklamného oznamu: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček” v posudzovanom období do 23. 11. 2023 v televíznom vysielaní TV JOJ, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s r. o., Bratislava
neporušuje pravidlá Protokolu
vrátane pravidiel doň recipovaných zo Zákona.

Odôvodnenie
I. Obsah sťažností
1. Rade ako vecne príslušnej boli Radou pre mediálne služby postúpené na vybavenie podnety od viacerých fyzických osôb, z okresov Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Sobrance, Malacky, Pezinok, Levice, Rimavská Sobota, Ilava, neznámy okres, voči šíreniu mediálnej komerčnej komunikácie – reklamného oznamu „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“, zadávateľa Slovak Telekom, a.s. šírenému vo vysielaní programovej služby TV JOJ.
2. Sťažovatelia poukazujú primárne na textovú stránku reklamného oznamu, v rámci ktorého odznejú o. i. texty v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám.“ a „Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie.“ Viacerí sťažovatelia v tejto súvislosti namietajú využitie výrazu „spermie“, ktorý považujú za nevhodný a neetický, najmä vo vzťahu k maloletým divákom. Sťažovatelia taktiež namietajú, že reklama propaguje homosexualitu a podsúva ideológiu LGBTI, uráža tradičné rodiny, kresťanské hodnoty, slovenské vianočné zvyky a tradície, dehonestuje a sexualizuje kresťanský sviatok. Podľa niektorých sťažovateľov môže reklama svojím obsahom narušiť duševný vývoj maloletých jedincov a mladistvých. V tomto smere sa viacerí sťažovatelia ohradzujú voči vysielaniu predmetnej reklamy počas dňa, resp. v čase, keď vysielanie sledujú aj maloletí diváci.

II. Popis reklamy
3. Mediálna komerčná komunikácia mala podobu reklamného oznamu, odvysielaného v rámci programovej služby TV JOJ, spoločnosti MAC TV s r. o. (ďalej aj „Šíriteľ“).

4. Dej reklamného oznamu (ďalej aj „reklama“) sa začína zobrazením hlavného hrdinu – mladého muža, ktorý prichádza do domu, aby strávil vianočný čas so svojimi blízkymi a rodinou. Počas večera je konfrontovaný otázkami od svojich blízkych, na ktoré odpovedá svojím vlastným monológom v podobe spevu na hudbu zo známej vianočnej skladby, v znení:
„Ó čas vianočný, ó čas vianočný, dnes ma čaká večer náročný. Strýko hneď otázku dáva, kedy už získam titul z práva (v rámci obrazovej zložky spotu sa v pozadí zobrazí projekcia displeja, kde je mladý muž zobrazený na promóciách). Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám (v rámci obrazovej zložky spotu sa v pozadí zobrazí projekcia displeja smartfónu, s aplikáciou pripomínajúcou „zoznamku“, kde sú zobrazené dievčatá). Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie (v rámci obrazovej zložky sa v pozadí zobrazí projekcia displeja, v rámci ktorej mama drží v rukách bábätko). Príďte mi niekto na pomoc… (v rámci obrazovej zložky spotu sa hlavný hrdina bezradne otočí na otca a psa, tí nereagujú).“
Nasleduje záber na babičku, ktorá si odkašle a nahlas vysloví otázku: „Mám pre teba tu najťažšiu otázku. Si šťastný?“. Hlavný hrdina sa usmeje a radostne prikývne, odpovedá spevom: „Ó čas vianočný, ó čas vianočný, bol to pekný večer sviatočný.“
V obraze sa objaví text v znení: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“, nasleduje zobrazenia loga a headlinu v znení: „Connecting your world.“
Reklamný oznam bol odvysielaný od 6.11.2023 do 23.11.2023 so zaradením viackrát v priebehu dňa.

III. Pôsobnosť Protokolu
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 3 písm. a) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát šírený v televíznom vysielaní, ktorý je mediálnou komerčnou komunikáciou. Je nepochybné, že posudzovaný komunikát má formu reklamného oznamu, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
7. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televízneho vysielania šíriteľa na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 33 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.
IV. Východiská posudzovania reklamy
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu).
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho Senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich ustanovenia Zákona regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri ustanoveniach Zákona, ktoré Protokol recipuje.
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú ustanovenia Zákona, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.
12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala.

V. Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu
13. Mediálna komerčná komunikácia (t. j. aj reklamný oznam, o aký ide v tomto prípade) nesmie podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) Protokolu „porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí“, ani „obsahovať a podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, majetku, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, narodenia, národného alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.“
14. Reklamný oznam musí byť podľa § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu slušný.
15. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, sú povinní vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sprístupniť iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takéto programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani vidieť, napríklad zaradením do vysielania v čase od 22.00 h do 6.00 h

VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
16. Šíriteľ bol dňa 7. 11. 2023 a dňa 14.11.2023 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažností, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 14.11.2023 a 22.11.2023.
17. Šíriteľ poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie dňa 14.11.2023, v ktorom o. i. uvádza: „k uvedenému si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že reklamný oznam neobsahuje žiadne scény, ktoré by svojím charakterom mohli napĺňať kritériá nevhodnosti pre akúkoľvek skupinu maloletých divákov. Sprievodná pieseň reklamného oznamu, ktorá obsahuje okrem iného aj sťažovateľom namietaný text: „mama chce vnúčatá, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie“, nie je podľa nášho názoru spôsobilá narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, rovnako ako ani žiadne scény obsiahnuté v reklamnom ozname. Ďalej v tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že reklamný oznam je potrebné posudzovať aj s ohľadom na jeho celkové posolstvo. Cieľom vianočného reklamného oznamu bolo podľa Telekomu poukázať na to, čo je na Vianociach podstatné, a teda vedieť, či sú naši blízki šťastní. Reklamný oznam upriamuje pozornosť na potrebu tolerancie a rešpektovania toho, že každý má právo žiť si svoj vlastný život tak, ako si predstavuje. Skutočne podstatným je hlboké puto, ktoré zdieľame s našimi blízkymi. Je teda dôležité poznamenať, že ústrednou témou reklamného oznamu nie sú spermie, ale jeho účelom je upozorniť na nevhodné otázky pri vianočnom stole, ktoré môžu našim blízkym ublížiť a že najdôležitejšie je zaujímať sa o to, či sú naši blízki šťastní a či sa majú dobre. Na základe toho je nevyhnutné konštatovať, že predmetný reklamný oznam nenarúša fyzický, psychický, ani morálny vývin maloletých, ale práve naopak, svojím posolstvom apeluje na všetky vekové kategórie, že skutočne dôležitým je to, či sú naši blízki šťastní a že vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček, ktorý môžeme našim blízkym dať. Vzhľadom na uvedené morálne posolstvo reklamného oznamu máme za to, že odvysielanie reklamného oznamu v čase prístupnom maloletým prispieva k ich priaznivému morálnemu vývoju. Opčný protokol navyše neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce sa ochrany maloletých, pod ktoré by bolo možné subsumovať zákaz použiť slovo „spermie“ v kontexte, v akom bolo použité v sprievodnej piesni reklamného oznamu. Rovnako reklamný oznam neobsahuje žiadne slová, s ktorými by sa maloletí nestretli už na základných školách. Z uvedených dôvodov máme za to, že Vysielateľ nebol povinný zabezpečiť, aby maloletí nemohli tento reklamný oznam za bežných okolností počuť ani vidieť a že predmetný reklamný oznam je vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých. So zreteľom na vyššie uvedené si dovoľujeme uviesť, že podľa nášho názoru odvysielaním predmetného reklamného oznamu nedošlo k porušeniu žiadnych ustanovení o ochrane maloletých vyplývajúcich z Opčného protokolu, a rovnako ani žiadnych iných ustanovení.“
18. Šíriteľ doplnil prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie k ďalším sťažnostiam dňa 16.11.2023, v ktorom o. i. uvádza, že sťažnosti sa týkajú vysielania rovnakého reklamného oznamu a ich obsah je takmer identický s obsahom sťažnosti zaevidovanej pod č. 43 (10-03), ku ktorej Šíriteľ doručil stanovisko dňa 14.11.2023, preto uplatňuje Šíriteľ aj na ostatné sťažnosti v plnom rozsahu vyššie uvedené stanovisko a argumenty v ňom obsiahnuté.

VII. Predbežné posúdenie
19. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo dňa 23. 11. 2023 trojčlenným Senátom v súlade s § 24 Protokolu.
20. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
21. Záver predbežného posúdenia bol dňa 07.12.2023 oznámený šíriteľovi, ktorý v lehote na námietky vyjadril so závermi posúdenia súhlas nasledovne: „Vysielateľ v plnom rozsahu súhlasí s návrhom arbitrážneho nálezu zo dňa 07.12.2023, že šírenie televízneho reklamného oznamu: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“ v posudzovanom období do 23.11.2023 v televíznom vysielaní TV JOJ, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, neporušuje pravidlá Protokolu, vrátane pravidiel doň recipovaných zo zákona“.

VIII. Názor Komisie
22. Reklamný oznam pracuje s motívom predvianočného obdobia a vianočných sviatkov, ktorý je využitý v kontexte deja reklamy, v rámci ktorého sa hlavný hrdina stretáva so svojou rodinou a ako sa stáva bežne, je konfrontovaný otázkami a projekciami jednotlivých príslušníkov rodiny. Situácie, ktoré sú zobrazené v rámci deja reklamy, sú zvyčajné a zachytávajú normálne aktivity, vrátane správania účastníkov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť počas rodinných návštev. Forma spracovania reklamného oznamu a jeho obrazová časť neobsahujú vyobrazenia, ktoré by boli neslušné či inak v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti. V obraze nie je zachytené konanie či správanie, ktoré by bolo možné vyhodnotiť ako neslušné, poburujúce či vulgárne.
23. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľov ohľadom textovej a zvukovej zložky reklamy, konkrétne využitiu výrazu „spermie“ a zmienky o „tesných slipoch“, Senát nepovažuje využitie predmetných výrazov v danom prípade za neslušné, keďže sú tieto jasne použité v kontexte odkazu na plodnosť a s touto témou nepochybne súvisia. Navyše výraz „spermie“ sám o sebe nie je vulgárny či neslušný, ani nebol použitý vo význame, ktorý by naznačoval napr. vulgárnu alebo nevhodnú konotáciu, na základe ktorej by mohol byť reklamný oznam považovaný za neslušný. Výraz sám o sebe je pritom bežným odborným pomenovaním mužskej pohlavnej bunky, s ktorým prichádzajú do kontaktu aj maloletí v rámci výučby na základnej škole. Senát je preto toho názoru, že uvedená textová a zvuková zložka reklamy nie je neslušná a jej použitie v rámci predmetného reklamného oznamu je súladné s § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu.
24. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľov ohľadom textovej a zvukovej zložky reklamy, konkrétne popevku hlavného hrdinu v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“, Senát tento nepovažuje v žiadnom smere za porušujúci normy slušnosti a mravnosti, keďže ide o otázku, ktorá je bežná a slušná. Rovnako tak reakcia (odpoveď) hlavného hrdinu nie je nijakým spôsobom neslušná, hanlivá či urážlivá voči komukoľvek. Reklamný oznam ani v reakcii hlavného hrdinu divákovi neponúka konkrétnu odpoveď, prečo „si dievča nehľadá“, je teda na samotnom recipientovi reklamy a jeho videní sveta, aby si sám vysvetlil citovanú odpoveď. Senát sa stotožnil s vysloveným názorom Komisie (arbitrážny nález č. 42 (10-02) zo dňa 20.11.2023), že „ak by aj došlo k interpretácii reklamy, resp. odpovede hlavného hrdinu tak, že tento nehľadá dievča, pretože hľadá napríklad partnera rovnakého pohlavia, túto skutočnosť nemožno považovať za takú, ktorá by mala v predmetnom prípade vplyv na iné posúdenie reklamy v kontexte jej slušnosti, resp. na vyhodnotenie reklamy ako neslušnej. Súčasťou nediskriminačného prístupu k menšinám je aj všeobecná akceptácia mravnosti a slušnosti toho, čo je mravné a slušné vo väčšine. Opak by práve znamenal diskriminačný prístup, ktorý nie je v súlade s právom na ľudskú dôstojnosť“. Správanie sa, ktoré je ako mravné a slušné tolerované u sexuálnej väčšiny, musí byť posudzované rovnako, teda ako mravné a slušné, aj u menšiny. Opačný prístup by znamenal práve diskrimináciu, čo by nebolo v súlade s § 5 ods. 1 Protokolu. Z rovnakého dôvodu tak nemohlo dôjsť ani k porušeniu § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu.
25. Vo vzťahu k obsahu reklamy a ochrane maloletých reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, sú povinní vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sprístupniť iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takéto programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani vidieť, napríklad zaradením do vysielania v čase od 22.00 h do 6.00 h (§ 7 ods. 1). Reklamný oznam neobsahuje obrazové, zvukové ani textové výrazové prostriedky, ktoré by mohli narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých. Posudzovaná reklama neobsahuje ani pornografiu, či hrubé neodôvodnené násilie. Senát je preto toho názoru, že reklamný oznam nedosahuje takú intenzitu nevhodnosti obsahu, ktorá by ho vylučovala z vysielania bez ohľadu na čas vysielania. S týmto záverom pritom koreluje aj samotné očakávanie sťažovateľov, ktorí namietajú odvysielanie reklamného oznamu počas dňa, resp. vo vysielacích časoch, keď televízne vysielanie môžu sledovať aj maloletí.

IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
26. Na základe vyššie uvedeného Senát na svojom zasadnutí dňa 23. 11. 2023 v súlade s § 131 ods. 1 Zákona rozhodol, že šírenie posudzovaného televízneho reklamného oznamu „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“ v posudzovanom období do 23. 11. 2023 v televíznom vysielaní TV JOJ, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu vrátane pravidiel recipovaných doň zo Zákona a posudzované sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené. V súlade s § 130 ods. 1 Zákona je platný arbitrážny nález rozhodnutím vo veci.

Poučenie
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, ak zaplatia poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu.
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu, resp. číslo prvej sťažnosti v záhlaví.
V Bratislave dňa 11.12.2023

Mária Tóthová Šimčáková v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top