ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Šírenie televízneho reklamného oznamu: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček” vo vysielaní TV Markíza

Sťažovateľ

Fyzické osoby

Šíriteľ

MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r. o.

Zadávateľ

Slovak Telekom, a.s.

Médium

TV spot (reklamný oznam)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
k sťažnostiam zaevidovaným pod 41 (10-01); 45 (10-05) I.; 46 (10-06) I.; 47 (10-07) I.; 48 (10-08) I.; 49 (10-09) I.; 50 (10-10) I.; 51 (10-11) I.; 52 (10-12) I.; 53 (10-13) I.; 54 (10-14) I.; 56 (10-16); 57 (10-17); 58 (10-18) I.; 59 (10-19) I.; 60 (10-20) I.; 62 (10-22) I; 65 (11-03)I.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 24 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) s poukazom na § 130 ods. 1 a 4 a § 131 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej len „Zákon“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 24 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
n á l e z :
Šírenie televízneho reklamného oznamu: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček” v posudzovanom období do 23. 11. 2023 v televíznom vysielaní TV Markíza, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
neporušuje pravidlá Protokolu
vrátane pravidiel doň recipovaných zo Zákona.

Odôvodnenie
I. Obsah sťažností
1. Rade pre reklamu boli z titulu vecnej príslušnosti Radou pre mediálne služby postúpené na vybavenie sťažnosti od viacerých fyzických osôb, z okresov Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Sobrance, Stará Ľubovňa, Pezinok, Levice, Rimavská Sobota, Ilava, neznámy okres, voči šíreniu mediálnej komerčnej komunikácie – reklamného oznamu „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“, zadávateľa Slovak Telekom, a.s. šírenému vo vysielaní programovej služby TV Markíza.
2. Sťažovatelia poukazujú primárne na textovú stránku reklamného oznamu, v rámci ktorého odznejú o. i. texty v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám.“ a „Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie.“ Viacerí sťažovatelia v tejto súvislosti namietajú využitie výrazu „spermie“, ktorý považujú za nevhodný a neetický, najmä vo vzťahu k maloletým divákom. Sťažovatelia taktiež namietajú, že reklama propaguje homosexualitu a podsúva ideológiu LGBTI, uráža tradičné rodiny, kresťanské hodnoty, slovenské vianočné zvyky a tradície, dehonestuje a sexualizuje kresťanský sviatok. Podľa niektorých sťažovateľov môže reklama svojím obsahom narušiť duševný vývoj maloletých jedincov a mladistvých. V tomto smere sa viacerí sťažovatelia ohradzujú voči vysielaniu predmetnej reklamy počas dňa, resp. v čase, keď vysielanie sledujú aj maloletí diváci.

II. Popis reklamy
3. Mediálna komerčná komunikácia mala podobu reklamného oznamu, odvysielaného v rámci programovej služby TV Markíza, spoločnosti MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r. o. (ďalej aj „Šíriteľ“).

4. Dej reklamného oznamu (ďalej aj „reklama“) sa začína zobrazením hlavného hrdinu – mladého muža, ktorý prichádza do domu, aby strávil vianočný čas so svojimi blízkymi a rodinou. Počas večera je konfrontovaný otázkami od svojich blízkych, na ktoré odpovedá svojím vlastným monológom v podobe spevu na hudbu zo známej vianočnej skladby, v znení:
„Ó čas vianočný, ó čas vianočný, dnes ma čaká večer náročný. Strýko hneď otázku dáva, kedy už získam titul z práva (v rámci obrazovej zložky spotu sa v pozadí zobrazí projekcia displeja, kde je mladý muž zobrazený na promóciách). Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám (v rámci obrazovej zložky spotu sa v pozadí zobrazí projekcia displeja smartfónu, s aplikáciou pripomínajúcou „zoznamku“, kde sú zobrazené dievčatá). Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie (v rámci obrazovej zložky sa v pozadí zobrazí projekcia displeja, v rámci ktorej mama drží v rukách bábätko). Príďte mi niekto na pomoc… (v rámci obrazovej zložky spotu sa hlavný hrdina bezradne otočí na otca a psa, tí nereagujú).“
Nasleduje záber na babičku, ktorá si odkašle a nahlas vysloví otázku: „Mám pre teba tu najťažšiu otázku. Si šťastný?“. Hlavný hrdina sa usmeje a radostne prikývne, odpovedá spevom: „Ó čas vianočný, ó čas vianočný, bol to pekný večer sviatočný.“
V obraze sa objaví text v znení: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“, nasleduje zobrazenia loga a headlinu v znení: „Connecting your world.“

Reklamný oznam bol odvysielaný od 6.11.2023 do 23.11.2023 so zaradením viackrát v priebehu dňa.

III. Pôsobnosť Protokolu
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 3 písm. a) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát šírený v televíznom vysielaní, ktorý je mediálnou komerčnou komunikáciou. Je nepochybné, že posudzovaný komunikát má formu reklamného oznamu, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
7. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televízneho vysielania šíriteľa na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 33 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.

IV. Východiská posudzovania reklamy
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu).
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.
12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala.

V. Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu
13. Mediálna komerčná komunikácia (t. j. aj reklamný oznam, o aký ide v tomto prípade) nesmie podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) Protokolu „porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí“, ani „obsahovať a podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, majetku, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, narodenia, národného alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.“
14. Reklamný oznam musí byť podľa § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu slušný.
15. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, sú povinní vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sprístupniť iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takéto programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani vidieť, napríklad zaradením do vysielania v čase od 22.00 h do 6.00 h.

VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
16. Šíriteľ bol dňa 6. 11. 2023 a dňa 14.11.2023 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažností, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 13.11.2023 a 22.11.2023.
17. Šíriteľ poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie dňa 13.11.2023. Vo vzťahu k textu sprievodnej zvukovej zložky, v ktorom odznie slovo „spermie“ a zmienka o slipoch („Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie.“) šíriteľ o. i. uvádza nasledovné: „V prvom rade je potrebné uviesť, že použitie konotácie tesných slipov a spermií je použité v kontexte témy, ktorá je predmetom tejto časti Spotu. Hlavného protagonistu sa jeho mama dopytuje, kedy môže očakávať narodenie vnúčaťa, čo zvykne byť úplne bežnou témou v rámci rozhovorov medzi rodičmi a ich dospelými deťmi. Z dôvodu, že mama hlavného protagonistu by sa už asi chcela starať o vnúčatá, poučuje svojho syna (hlavného protagonistu) o negatívnom vplyve úzkej a priľnavej spodnej bielizne na mužské pohlavné bunky – spermie. Zhoršenie plodnosti spermií pri nosení úzkej spodnej bielizne je pritom všeobecne známa skutočnosť, podložená aj vedeckými štúdiami a verejne dohľadateľná na internete. Spot teda nesie aj určité posolstvo, resp. osvetu o negatívnom vplyve úzkej spodnej bielizne na mužskú plodnosť. Kontextuálne téma obsiahnutá v Spote zapadá do mnohokrát nepríjemných osobných otázok rodinných príslušníkov adresovaných mladým dospelým členom rodiny počas spoločných rodinných stretnutí a osláv. V zmysle Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 z roku 2003 Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAC, slovo „spermia“ má význam „mužskú alebo samčiu pohlavnú bunku“. Jedná sa tak o gramatické pomenovanie mužskej pohlavnej bunky, ktoré je riadnou súčasťou slovenského jazyka. Toto slovo nie je eufemizmom, ani akýmsi preneseným pomenovaním pohlavnej bunky, preto ho nemožno považovať za vulgárne či obscénne. Šíriteľ si dovoľuje poukázať na skutočnosť, že rozmnožovacia sústava (vrátane pohlavných orgánov a pohlavných buniek, resp. spermií), ale aj intímna hygiena a pohlavné choroby sú súčasťou učebných osnov pre 7. ročníky základných škôl, t. j. žiakov vo veku 12-13 rokov. Jedná sa preto o výrazové pomenovanie, s ktorým prichádzajú do styku maloletí už priamo na základnej škole a neexistuje relevantný dôvod, prečo by mal byť daný výraz označený ako akokoľvek nevhodný pre maloletých.“ Vo vzťahu k textu sprievodnej zvukovej zložky, že hlavný protagonista (mladý muž) si nehľadá dievča, šíriteľ o. i. uvádza: „opäť sa jedná o celkom bežnú, ba až stereotypnú tému širších (ale aj užších) rodinných stretnutí. Z obrazovej zložky Spotu vyplýva, že teta hlavného protagonistu mu mieni „dohodiť“ dievča na randenie (v pozadí sa objavuje vizuál zoznamovacej aplikácie), resp. možno odporučiť používanie takejto zoznamovacej aplikácie. Dôvod, prečo hlavný protagonista dievča nehľadá, explicitne zo Spotu, ani zvukovej, ani z obrazovej zložky, nevyplýva. Každý divák si môže dôvod mužovho postoja domyslieť sám, či už zlomené srdce z predchádzajúceho vzťahu, primárne sústredenie sa na štúdium alebo kariéru, nevôľa viazať sa a napokon prípadne aj odlišná sexuálna orientácia hlavného protagonistu. Z kontextu sťažnosti je možné sa domnievať, že sťažovateľ si ako dôvod mužovho nezáujmu hľadať si dievča domyslel práve jeho homosexuálnu orientáciu. Odhliadnuc od uvedeného, že dôvod nezáujmu hlavného protagonistu hľadať si dievča z kontextu Spotu, či už priamo, alebo nepriamo nevyplýva, aj keby bola týmto dôvodom homosexulita, tak táto skutočnosť by nebola v rozpore so žiadnymi právnymi predpismi alebo etickými pravidlami vzťahujúcimi sa na reklamné spoty. Prípadná implicitná homosexualita muža nie je v Spote zvýrazňovaná, ani prezentovaná vulgárne či oplzlo. Zároveň akékoľvek právne predpisy alebo pravidlá nezakazujú vystupovanie homosexuálnej osoby v reklame s akoukoľvek (aj vianočnou) tematikou. Spotom nie je deťom podsúvaná žiadna ideológia, či názory. Explicitným morálnym posolstvom Spotu je dôraz na to, že je úplne irelevantné, či (v danom prípade mladý muž) má vyštudovanú vysokú školu alebo nie, či je alebo nie je vo vzťahu, či chce alebo nechce mať deti, či je homosexuálnej alebo inej orientácie. Najpodstatnejším je, či je skutočne šťastný a či žije život podľa seba, svojich hodnôt, neriadiac sa neustálymi pravdepodobne nepríjemnými radami a odporúčaniami iných členov rodiny. Cieľom Spotu je teda šíriť toleranciu, znášanlivosť a rešpektovanie osobných životných, ale aj menej významných rozhodnutí jednotlivca a akceptovanie jeho výberu životnej cesty. Vyššie uvedené morálne posolstvo je imanentnou súčasťou demokratického a právneho štátu, akým Slovenská republika nepochybne je, s dôrazom na zákaz diskriminácie na základe akéhokoľvek dôvodu, teda aj z dôvodu sexuálnej orientácie. Sloboda slova, vrátane slobody šíriť myšlienky tolerancie a vzájomného porozumenia, sú výslovne chránené právnym poriadkom vrátane Ústavy SR. Naopak, nemožno tolerovať zámery jednotlivcov vytláčať na okraj spoločnosti určité skupiny osôb, napr. z dôvodu ich odlišnej sexuálnej orientácie z osláv sviatkov pokoja a lásky. Tematika spotu je vianočná, ale Spot, jeho morálne posolstvo a myšlienka sú určené všetkým divákom, nielen kresťanskému publiku. Ani po opakovanom viacnásobnom vzhliadnutí Spotu nie je šíriteľovi zrejmé, čím by mal Spot deťom kaziť Vianoce a čo iné, okrem vzájomnej tolerancie a pochopenia, by ním malo byť divákom „pretláčané“.“ Šíriteľ poskytol v rámci svojho vyjadrenia Rade aj vyjadrenie zadávateľa reklamy, spoločnosti „Slovak Telekom, a.s. Záverom Šíriteľ uvádza, že zastáva názor, „že Spot nesie pozitívny morálny odkaz divákom vyzývajúci k rešpektovaniu osobných rozhodnutí jednotlivcov a voľby ich životného smerovania. Spot je navyše spracovaný s humorným nádychom a Zadávateľ v ňom spracoval azda najbežnejšie vyskytujúce sa témy na rodinných stretnutiach, keď starší rodinní príslušníci adresujú tým mladším často až nepríjemné otázky zo súkromia nasledované niekedy výčitkami týkajúcimi sa smerovania ich životov. Spracovanie Spotu však neobsahuje akékoľvek kritériá zakladajúce jeho nevhodnosť pre ktorúkoľvek skupinu divákov. Práve naopak, Spot je spracovaný s ohľadom na všetky ustanovenia zákona o mediálnych službách, zákona o reklame a Etického kódexu s Opčným protokolom týkajúce sa zákazu diskriminácie a urážania presvedčenia spotrebiteľov. Spot motivuje divákov k rešpektovaniu hodnôt, názorov a odlišnosti iných a k vzájomnej tolerancii a pochopeniu iných názorových spektier v spoločnosti a aj ľudí inej orientácie a názorového presvedčenia.“
18. Šíriteľ poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyjadrenie dňa 22.11.2023, v rámci ktorého o. i. uvádza, že sa v celom rozsahu pridržiava svojho písomného vyjadrenia a argumentov v ňom uvedených zo dňa 13.11.2023. Šíriteľ si opätovne dovoľuje dať do pozornosti, že „Spot nesie určité reklamné posolstvo, keďže jeho téma zapadá do mnohokrát nepríjemných osobných otázok rodinných príslušníkov adresovaných mladým dospelým členom rodiny počas spoločných rodinných stretnutí a osláv. Mladí dospelí niekedy nevedia ako komunikovať členom svojej rodiny, že by sa v živote radi vydali inou cestou, ako je všeobecne očakávané, preto pre nich bývajú práve sviatky náročným obdobím. Žijeme v dobe, kedy sa téma duševného zdravia dostáva stále viac do popredia a k nej patrí aj komunikácia o plnení očakávaní ostatných členov rodiny. Preto aj z uvedeného dôvodu Spot len poukazuje na témy, ktoré sú v spoločnosti aktuálne. Práve ohlas, ktorý Spot v spoločnosti vyvolal, naznačuje, že je potrebné o týchto témach viac rozprávať. Explicitným morálnym posolstvom spotu je dôraz na to, že je úplne irelevantné, či (v danom prípade mladý muž) má vyštudovanú vysokú školu alebo nie, či je alebo nie je vo vzťahu, či chce alebo nechce mať deti, či je homosexuálnej, heterosexuálnej alebo inej orientácie. Najpodstatnejším je či je skutočne šťastný a či žije život podľa seba, svojich hodnôt, neriadiac sa neustálymi pravdepodobne nepríjemnými radami a odporúčaniami iných členov rodiny. Cieľom Spotu je teda šíriť toleranciu, znášanlivosť a rešpektovanie osobných životných, ale aj menej významných rozhodnutí jednotlivca a akceptovanie jeho výberu životnej cesty.“
19. Šíriteľ sa v stanovisku vyjadril aj k časovému zaradeniu posudzovanému reklamnému oznamu. V súvislosti s pomerne často opakujúcou sa argumentáciou sťažovateľov ohľadom nevhodnosti Spotu pre maloletých divákov, si Šíriteľ dovoľuje poukázať na prehľad vysielania Spotu, ktorý tvorí súčasť vyjadrenia a uvádza, že: „Šíriteľ označil všetky programy, ktoré boli v dátumoch uvedených v sťažnostiach prerušené reklamným blokom, ktorého súčasťou bol aj predmetný spot. Ako vyplýva zo zaslaného prehľadu, Spot bol vysielaný výlučne v rámci programov s označením „nevhodný pre maloletých do 12 rokov“, resp. počas Televíznych novín, ktoré zo svojej podstaty nie sú primárne určené maloletým divákom. Šíriteľ teda nad rámec zákonných povinností zaradil Spot výlučne do reklamných blokov predeľujúcich programy označené ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, resp. maloletým divákom neurčené, a teda maloletí diváci do 12 rokov v prípade zohľadňovania označenia nevhodnosti programov ich rodičmi nemali mať príležitosť vidieť uvedený Spot. Zo sťažností je zrejmé, že rodičia maloletých divákov mladších ako 12 rokov ich ponechali sledovať programy im neurčené, pričom v rámci reklamného bloku teda vzhliadli aj Spot, ktorého cieľovou skupinou nie sú maloletí mladší ako 12 rokov. Šíriteľovi nemôže byť kladené za vinu nezohľadnenie vekového obmedzenia sledovaných programov rodičmi maloletých divákov mladších ako 12 rokov, a rozhodne by za také niečo nemal byť šíriteľ sankcionovaný. Rešpektovanie označenia nevhodnosti sledovaných programov je výlučne na divákoch. V prípade, ak sa diváci rozhodnú nerešpektovať označenie programov, nenesie za to zodpovednosť Šíriteľ.“
20. Šíriteľ požiadal o osobnú účasť na zasadnutí senátu, kde sa má predbežne posúdiť súlad komunikátu s pravidlami Protokolu.

VII. Predbežné posúdenie
21. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo dňa 23.11.2023 trojčlenným senátom v súlade s § 24 Protokolu.
22. Predmetného zasadnutia senátu sa zúčastnila splnomocnená zástupkyňa šíriteľa, ktorá zhrnula stanovisko Šíriteľa a v rámci argumentácie o. i. uviedla, že reklama komunikuje témy, s ktorými sa bežne stretávame. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľov, najmä ohľadom využitia výrazov „spermia“ a „tesné slipy“, predmetné tvrdenia neboli použité vo vulgárnom význame. S výrazom spermia, ktorý je biologickým pojmom pre označenie mužskej pohlavnej bunky sa stretávajú deti a maloletí aj v rámci výučby v 7. ročníku základných škôl. Rovnako tak v rámci spotu nie sú zobrazené žiadne zobrazenia či využité výrazové prostriedky, ktoré by mohli mať vplyv na odvysielanie predmetného komunikátu., či by inak porušovali príslušnú legislatívu.
23. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu a odôvodnený nižšie vo VIII. časti tohto nálezu.
24. Záver predbežného posúdenia bol dňa 7.12.2023 oznámený šíriteľovi, ktorý v lehote na námietky vyjadril so závermi posúdenia súhlas nasledovne: „K navrhovanému zneniu nemáme žiadne námietky a so znením súhlasíme“.

VIII. Názor Komisie
25. Reklamný oznam pracuje s motívom predvianočného obdobia a vianočných sviatkov, ktorý je využitý v kontexte deja reklamy, v rámci ktorého sa hlavný hrdina stretáva so svojou rodinou a ako sa stáva bežne, je konfrontovaný otázkami a projekciami jednotlivých príslušníkov rodiny. Situácie, ktoré sú zobrazené v rámci deja reklamy, sú zvyčajné a zachytávajú normálne aktivity, vrátane správania účastníkov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť počas rodinných návštev. Forma spracovania reklamného oznamu a jeho obrazová časť neobsahujú vyobrazenia, ktoré by boli neslušné či inak v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti. V obraze nie je zachytené konanie či správanie, ktoré by bolo možné vyhodnotiť ako neslušné, poburujúce či vulgárne.
26. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľov ohľadom textovej a zvukovej zložky reklamy, konkrétne využitiu výrazu „spermie“ a zmienky o „tesných slipoch“, Senát nepovažuje využitie predmetných výrazov v danom prípade za neslušné, keďže sú tieto jasne použité v kontexte odkazu na plodnosť a s touto témou nepochybne súvisia. Navyše výraz „spermie“ sám o sebe nie je vulgárny či neslušný, ani nebol použitý vo význame, ktorý by naznačoval napr. vulgárnu alebo nevhodnú konotáciu, na základe ktorej by mohol byť reklamný oznam považovaný za neslušný. Výraz sám o sebe je pritom bežným odborným pomenovaním mužskej pohlavnej bunky, s ktorým prichádzajú do kontaktu aj maloletí v rámci výučby na základnej škole. Senát je preto toho názoru, že uvedená textová a zvuková zložka reklamy nie je neslušná a jej použitie v rámci predmetného reklamného oznamu je tak súladné s § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu.
27. Vo vzťahu k námietkam sťažovateľov ohľadom textovej a zvukovej zložky reklamy, konkrétne popevku hlavného hrdinu v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“, Senát tento nepovažuje v žiadnom smere za porušujúci normy slušnosti a mravnosti, keďže ide o otázku, ktorá je bežná a slušná. Rovnako tak reakcia (odpoveď) hlavného hrdinu nie je nijakým spôsobom neslušná, hanlivá či urážlivá voči komukoľvek. Reklamný oznam ani v reakcii hlavného hrdinu divákovi neponúka konkrétnu odpoveď, prečo „si dievča nehľadá“, je teda na samotnom recipientovi reklamy a jeho videní sveta, aby si sám vysvetlil citovanú odpoveď. Senát sa stotožnil s vysloveným názorom Komisie (arbitrážny nález č. 42 (10-02) zo dňa 20.11.2023), že „ak by aj došlo k interpretácii reklamy, resp. odpovede hlavného hrdinu tak, že tento nehľadá dievča, pretože hľadá napríklad partnera rovnakého pohlavia, túto skutočnosť nemožno považovať za takú, ktorá by mala v predmetnom prípade vplyv na iné posúdenie reklamy v kontexte jej slušnosti, resp. na vyhodnotenie reklamy ako neslušnej. Súčasťou nediskriminačného prístupu k menšinám je aj všeobecná akceptácia mravnosti a slušnosti toho, čo je mravné a slušné vo väčšine. Opak by práve znamenal diskriminačný prístup, ktorý nie je v súlade s právom na ľudskú dôstojnosť“. Správanie sa, ktoré je ako mravné a slušné tolerované u sexuálnej väčšiny, musí byť posudzované rovnako, teda ako mravné a slušné, aj u menšiny. Opačný prístup by znamenal práve diskrimináciu, čo by nebolo v súlade s § 5 ods. 1 Protokolu. Z rovnakého dôvodu tak nemohlo dôjsť ani k porušeniu § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu.
28. Vo vzťahu k obsahu reklamy a ochrane maloletých reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, sú povinní vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sprístupniť iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takéto programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani vidieť, napríklad zaradením do vysielania v čase od 22.00 h do 6.00 h (§ 7 ods. 1). Reklamný oznam neobsahuje obrazové, zvukové ani textové výrazové prostriedky, ktoré by mohli narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, nie je ním ani učivo biológie 7. ročníka základnej školy, ani informácia o plodnosti, ani informácia o potenciálnej existencii ľudí s náklonnosťou k osobám rovnakého pohlavia. Posudzovaná reklama neobsahuje ani pornografiu, či hrubé neodôvodnené násilie. Senát je preto toho názoru, že reklamný oznam nedosahuje intenzitu nevhodnosti obsahu, ktorá by ho vylučovala z vysielania bez ohľadu na čas vysielania. S týmto záverom pritom koreluje aj samotné očakávanie sťažovateľov, ktorí namietajú odvysielanie reklamného oznamu počas dňa, resp. vo vysielacích časoch, keď televízne vysielanie môžu sledovať aj maloletí.

IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
29. Na základe vyššie uvedeného Senát na svojom zasadnutí dňa 23. 11. 2023 v súlade s § 131 ods. 1 Zákona rozhodol, že šírenie posudzovaného televízneho reklamného oznamu „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“ v posudzovanom období do 23. 11. 2023 v televíznom vysielaní TV Markíza, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu vrátane pravidiel recipovaných doň zo Zákona a posudzované sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené. V súlade s § 130 ods. 1 Zákona je platný arbitrážny nález rozhodnutím vo veci.

Poučenie
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, ak zaplatia poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu.
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu, resp. číslo prvej sťažnosti v záhlaví.
V Bratislave dňa 11.12.2023

 

Mária Tóthová Šimčáková v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top