ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

42 (10-02) Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček

Sťažovateľ

Fyzické osoby

Zadávateľ

Slovak Telekom, a.s

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“
Zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. 

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, z okresov Bratislava, Košice, Kysucké Nové Mesto, Ilava, Žilina, Nitra, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Trnava, Banská Bystrica voči vianočnému TV spotu „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“, zadávateľa Slovak Telekom, a.s. Sťažovatelia poukazujú na textáciu reklamy, v rámci ktorej odznejú o.i. texty v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám.“ a „Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie“. Viacerí sťažovatelia v tejto súvislosti namietajú využitie výrazu „spermie“, ktorý považujú za nevhodný a neetický, najmä vo vzťahu k maloletým divákom. Sťažovatelia taktiež namietajú, že reklama propaguje homosexualitu a podsúva ideológiu LGBTI, uráža tradičné rodiny, kresťanské hodnoty, slovenské vianočné zvyky a tradície. Podľa niektorých sťažovateľov môže reklama svojim obsahom narušiť vývoj maloletého jedinca.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že „Vianoce sú na Slovensku obdobím, keď sa stretáva celá rodina. Často sa navštevujú blízki, vzdialení, žijúci doma aj v zahraničí. Rodinné stretnutia predstavujú na 1. mieste zmes rôznych pohľadov a názorov, postojov k životu, politike či náboženstvu. A tak sa šťastné návraty domov či rodinné spomínanie môžu premeniť na zdroj nových krívd alebo konfliktov. Dobre mienené otázky blízkych môžu zasiahnuť veľmi citlivé témy, ktoré sú nám nepríjemné a nechceme o nich hovoriť. Telekom sa rozhodol inšpirovať k tej najzákladnejšej vianočnej otázke, na ktorej by nám pri blízkych malo záležať – či sú šťastní?
Kreatívnym stvárnením spotu sa stal hlavný hrdina, ktorý cestuje na Vianoce za svojou rodinou a
spieva si pritom známu pesničku. Konfrontuje sa s projekciami blízkych, ktorým na ňom síce záleží, no majú vlastnú predstavu o tom, ako by mal žiť. Odpovedá na ne vnútorným monológom:
Spev hlavného hrdinu:
Ó čas vianočný, ó čas vianočný, dnes ma čaká večer náročný.
Strýko hneď otázku dáva, kedy už získam titul z práva.
Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám.
Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie.
Príďte mi niekto na pomoc…..
Replika babičky:
„Mám pre teba tu najťažšiu otázku. Si šťastný?“
Spev hlavného hrdinu:
Ó čas vianočný, ó čas vianočný, bol to pekný večer sviatočný.

Viaceré podnety pobúrilo konštatovanie, že hlavný hrdina dievča nehľadá. Vidia v tom zámer propagovať LGBTI komunitu, ktorú považujú za škodlivú pre maloletého diváka. Faktom však ostáva, že v obraze si hlavný hrdina vyberá z ponuky zoznamovacej aplikácie, v ktorej sú mu predstavované ženy. Je teda na samotnej interpretácii diváka, čo sú skutočné dôvody, prečo dievča nehľadá. Možno je sklamaný v láske, možno nemá záujem – divákovi neponúkame konkrétnu odpoveď a nechávame na jeho videní sveta, aby si sám vysvetlil spomínanú hlášku. V kontexte ďalšieho obrazu, v ktorom jeho vlastná mama očakáva vnúča, môžeme ale motív LGTBI vylúčiť.
Za rovnako vyrušujúce považujú viacerí diváci aj slovné spojenie „že tesné slipy ničia spermie“.
V obraze sa ocitáme pri pohľade na mamu, ktorá drží malé dieťa – budúce vnúča, ktoré by si želala mať. Poukázali sme na známy fakt, potvrdený viacerými štúdiami o plodnosti. Nosenie príliš tesných nohavíc môže doviesť mladých ľudí do veľmi nepríjemných situácií. Najmä pri dlhodobom nosení priliehavých džínsov dochádza k zníženiu prekrvenia, kvality spermií a zhoršeniu potencie. Preto sa nazdávame, že použitie tohto slova v našej reklame nemožno označiť za nemravné. Spermie sú prirodzená biologická súčasť mužského tela. Rovnako tak nepoužívame slovo spermie v spojení, ktoré by sa dalo považovať za vulgárne.
Zároveň sme postrehli prítomnosť iných slov v reklamnom brejku ako „menštruácia“, „kvasinková infekcia“, „erekcia“. Tie by sa rovnako ako slovo „spermie“ mohli javiť ako nevhodné, a predsa sú spoločnosťou akceptované. Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči spoločnosti a aj s týmto vedomím sme v januári 2023 spustili komunikačnú platformu Rešpekt s hodnotami tolerancie, akceptácie, slušnosti či vzájomnej úcty. Vianočná kampaň na to nadväzuje a jej poslaním je poukázať na to, že každý z nás má právo žiť svoj život podľa vlastných predstáv a nie podľa želaní okolia. Preto nie je podstatné, či je niekto nezadaný, neplánuje deti alebo je vegán, pokiaľ mu tento životný štýl vyhovuje a je šťastný.“

Popis reklamy:
Dej reklamy sa začína zobrazením hlavného hrdinu – mladého muža, ktorý prichádza do domu, aby strávil vianočný čas so svojimi blízkymi a rodinou. Počas večera je konfrontovaný s otázkami od svojich blízkych, na ktoré odpovedá svojim vlastným monológom v podobe spevu na hudbu zo známej vianočnej skladby, v znení:
„Ó čas vianočný, ó čas vianočný, dnes ma čaká večer náročný.
Strýko hneď otázku dáva, kedy už získam titul z práva (v pozadí sa zobrazí projekcia displeja, kde je mladý muž zobrazený na promóciách).
Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám (v pozadí sa zobrazí projekcia displeja smartfónu, s aplikáciou pripomínajúcou „zoznamku“, kde sú zobrazené dievčatá).
Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie (zobrazí sa projekcia displeja, v rámci ktorej mama drží v rukách bábätko).
Príďte mi niekto na pomoc…..(hlavný hrdina sa bezradne otočí na otca a psa, tí nereagujú).“
Nasleduje záber na babičku, ktorá nahlas vysloví otázku: „Mám pre teba tu najťažšiu otázku. Si šťastný?“. Hlavný hrdina sa usmeje a radostne prikývne, odpovedá spevom „Ó čas vianočný, ó čas vianočný, bol to pekný večer sviatočný.“
V obraze sa objaví text v znení: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“, nasleduje zobrazenia loga a headlinu v znení: „Connecting your world.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 Kódexu prvá veta). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názormi sťažovateľov. Reklama pracuje s motívom predvianočného obdobia a vianočných sviatkov, ktorý je využitý v kontexte deja reklamy, v rámci ktorého sa hlavný hrdina stretáva so svojou rodinou a ako býva pri takýchto stretnutiach zvykom je aj on konfrontovaný otázkami a projekciami jednotlivých príslušníkov rodiny. Situácie, ktoré sú zobrazené v rámci deja reklamy sú bežné a zachytávajú normálne aktivity, vrátane správania účastníkov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť počas rodinných návštev a Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala vyobrazenia, ktoré by boli neslušné, či inak v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti.
Komisia v tomto prípade nevyhodnotila ako neetickú ani textovú stránku reklamy vrátane textov, ktoré namietajú sťažovatelia. Vo vzťahu k popevku hlavného hrdinu v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“, na pozadí ktorého sa divákovi zobrazí projekcia displeja smartfónu, s aplikáciou pripomínajúcou „zoznamku“, kde sú zobrazené dievčatá, Komisia toto nevníma v žiadnom smere ako porušujúce Kódex, nakoľko sa jedná o otázku, ktorá je slušná a bežná. Rovnako tak reakcia a odpoveď hlavného hrdinu nie je nijakým spôsobom neslušná, hanlivá, či urážlivá voči komukoľvek a Komisia sa v tomto prípade stotožnila s argumentáciou zadávateľa, že reklama/ reakcia hlavného hrdinu divákovi neponúka konkrétnu odpoveď a je teda na samotnom recipientovi reklamy a jeho videní sveta, aby si sám vysvetlil spomínanú hlášku.
Komisia si však zároveň dovoľuje uviesť, že ak by aj došlo k interpretácii reklamy, resp. odpovede hlavného hrdinu tak, že tento nehľadá dievča, pretože hľadá napr. partnera rovnakého pohlavia, túto skutočnosť nemožno považovať za takú, ktorá by mala v predmetnom prípade vplyv na etickosť reklamy v kontexte jej slušnosti. Súčasťou nediskriminačného prístupu k menšinám je aj všeobecná akceptácia mravnosti a slušnosti toho, čo je mravné a slušné vo väčšine. Opak by práve znamenal diskriminačný prístup, ktorý nie je v súlade s ochranou práva na ľudskú dôstojnosť.
Vo vzťahu k námietkam ohľadom využitia výrazu „spermie“, Komisia nepovažuje využitie predmetného slova v danom prípade za neslušné, nakoľko tento je použitý v kontexte odkazu na plodnosť a s touto témou nepochybne súvisí. Predmetné slovo samo o sebe nie je vulgárne, ani nebolo použité vo význame, ktorý by naznačoval napr. vulgárnu alebo nevhodnú konotáciu. Zároveň výraz sám o sebe nie je neetický, keďže ide o bežný odborný výraz pre označenie mužskej pohlavnej bunky, s ktorým prichádzajú do kontaktu aj maloletí v rámci výučby na základnej škole.
V súvislosti s možnou konfrontáciou reklamy maloletými osobami je Komisia toho názoru, že reklama nemá  negatívny dopad na maloleté osoby, naopak je príkladom tolerancie k rôznym spoločensky akceptovateľným vzťahom a rešpektu, ktorý je v kontexte vianočných sviatkov aj hlavným motívom a posolstvom kampane. Reklamný príbeh je vystavaný k posolstvu, že najdôležitejším by malo byť pre nás, ak je šťastný náš blízky, a to spôsobom, ktorý v obraze ani vo zvuku nie je dehonestujúci ani inak neetický, a preto Komisia vyhodnotila, že reklama neporušuje Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2023 hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 11. 2023

 

 

Mária Tóthová Šimčáková   v.r.

predsedníčka Komisie

Scroll to Top