ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

40 (09-06) Investičný projekt

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

neznámy

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 10 ods. 7


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

On-line reklama (web stránka): „Investičný projekt“
Zadávateľ: neznámy 

je v rozpore 

s ustanovením čl. 10 ods. 7 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec voči web stránke, ktorá zneužíva obchodné meno spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a vyzýva ľudí k investovaniu do firmy a na nákup akcií Slovnaftu na burze, s prísľubom vysokého zisku. Web stránka vznikla pravdepodobne za účelom získať osobné údaje ľudí, ktoré môžu byť zneužité.

Z reklamy nie je zrejmé, kto je zadávateľ reklamy a Rade sa to v procese posudzovania reklamy nepodarilo určiť.

Popis reklamy:
Web stránka, s doménou https://mozuciejuu.live/, využíva korporátne farby, logo, fotografie členov predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V úvode stránky je uvedený text  v znení: “Investičný projekt Slovnaft. s podporou Ministerstva hospodárskeho rozvoja otvára prístup k investíciám pre všetkých Slovákov,“ Nasleduje video spot o spoločnosti, inštrukcie k investovaniu, vyjadrenie a fotografia člena predstavenstva spoločnosti, graf znázorňujúci investíciu a výšku zisku. Po kliknutí na odkaz „registrácia“ je užívateľ presmerovaný na formulár, ktorý ho vyzýva k zadaniu osobných údajov.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama, ktorá je anonymná alebo netransparentná, je neprípustná (čl. 10 ods. 7 Kódexu). V predmetnom prípade Komisia v prvom rade vychádzala zo skutočnosti, že z reklamy nie je zrejmé, kto je jej zadávateľ a Komisii sa nepodarilo zadávateľa zistiť ani v priebehu posudzovania prípadu, a preto reklamu v tomto smere vyhodnotila ako anonymnú, a teda neetickú. Komisia taktiež vychádzala zo skutočností, že obsah webovej stránky zneužíva meno a značku spoločnosti SLOVNAFT, a.s., bez udelenia jej súhlasu a prezentuje podvodné aktivity v podobe investovania do fiktívneho projektu s cieľom získať osobné údaje. Samotná webová stránka a spôsob ako je táto vytvorená, vrátane vizuálnej podoby a využitia fotografie člena predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zároveň podľa Komisie uvádzajú spotrebiteľa do omylu a objektívne môže v návštevníkoch stránky vyvolať mylný dojem,  že propagovaná aktivita je oficiálnou komunikáciou spoločnosti SLOVNAFT, a.s., čo preukázané nebolo a Komisia preto považuje predmetnú reklamu za netransparentnú a neetickú.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2023 hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (web stránka): „Investičný projekt“, neznámeho zadávateľa je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 7 a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 11. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková   v.r.

predsedníčka Komisie

Scroll to Top