ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

11 (10/03) kampaň - "Usvedčený farbou"

Sťažovateľ

súkr. osoba

Zadávateľ

Občianska iniciatíva Ľudia proti rasizmu

Médium

televízia, billboardy

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./1.2., IV./B/ 1.9.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 10. 10. 2001 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na reklamnú kampaň občianskej iniciatívy Ľudia proti rasizmu „Usvedčený farbou“ pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia kampane „Usvedčený farbou“ občianskej iniciatívy Ľudia proti rasizmu komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby z Bratislavy na reklamnú kampaň združenia Ľudia proti rasizmu „Usvedčený farbou“. Podľa názoru sťažovateľa daný televízny spot a plagát priamo navádzajú na týranie detí.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daných inzerátov nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 1.2, 3.3 a 3.4 Časti II. a 1.9 Časti IV. B) Kódexu.

1.2/II.

Reklama nesmie predovšetkým obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť.

3.3/II.

Reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať.

3.4/II.

Reklama nesmie obsahovať nič, čo by nabádalo k nezákonným alebo kriminálnym činom, alebo čo by ich podporovalo, a ani nesmie budiť dojem, že s týmito činmi súhlasí.

1.9/IV. B)Využívanie detí v reklame nesmie zneužívať prirodzené cítenie dospelých ľudí voči deťom.V stanovisku občianskej iniciatívy Ľudia proti rasizmu sa uvádza, že daná kampaň nemôže byť navádzaním na týranie detí, ale naopak – práve preto, že zobrazuje odsúdenia hodné týranie detí poukazuje na to, že predsudkami voči ľuďom inej farby pleti súdime každého, či je vinný, alebo nevinný už ako dieťa. Púta sú v tomto prípade len umeleckým stvárnením sloganu „usvedčený“. Vizuál je teda tvrdý, ale je rovnakého kalibru ako problém, ktorý sa iniciatíva snaží kampaňou riešiť. V stanovisku je ďalej uvedené, že kampaň, ktorej jasným cieľom je zvyšovanie etiky nemôže byť neetická a jej vplyv nemôže byť navádzanie na týranie detí – ale naopak, navádzanie na konanie dobra voči druhým bez ohľadu na ich odlišnosť a potlačenie predsudkov.

Arbitrážna komisia vo svojej diskusii dospela k záveru, že túto reklamu nemožno posudzovať ako návod na týranie detí. Podľa jej názoru však kampaň porušuje iné ustanovenia Etického kódexu – a to hlavne ustanovenie týkajúce sa ľudskej dôstojnosti a špeciálne ustanovenie týkajúce sa využívania detí v reklame. Podľa tohto ustanovenia využívanie detí v reklame nesmie zneužívať prirodzené cítenie dospelých voči deťom – deti sa nesmú neprimeraným spôsobom v reklame využívať na emotívne ovplyvňovanie dospelých.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na kampaň občianskej iniciatívy Ľudia proti rasizmu „Usvedčený farbou“ je opodstatnená a jeho vysielanie bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bode 1.2 Časti II. a 1.9 Časti IV. B).

V Bratislave, dňa 17. 10. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top