ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

03 (01-03) Čo Boh stvoril, Bandi oblečie

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

BANDI VAMOS SK s.r.o

Médium

Vonkajšia reklama (billboard)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (billboard): „Čo Boh stvoril, Bandi oblečie“

zadávateľa: BANDI VAMOS SK s.r.o

nie je v rozpore

s bola ustanoveniami Kódexu.

Rade ako združeniu etickej samoregulácie bola postúpená SOI sťažnosť fyzickej osoby, okres Trnava voči vizuálu vonkajšej reklamy, zadávateľa BANDI VAMOS SK s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že reklama zobrazovala nahého muža, ktorého prirodzenie bolo „prekryté“ iba tieňom, ale napriek tomu bolo znateľné. Súčasťou reklamy bol už len slogan spoločnosti. Táto reklama podľa sťažovateľa spĺňa náležitosti §3 ods. 1 a 4 v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), keďže reklama nie je v súlade s dobrými mravmi, znevažuje ľudskú dôstojnosť a prezentuje nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom. Tento billboard je umiestnený v miestach, ktoré sú vysoko frekventované a otvorene prezentuje nahotu ľudského tela. Je znevažujúce, že hlavným obrazovým prvkom reklamy je nahota muža, ktorá je hlavným „artiklom“ pri prezentácii reklamy obleku. Reklama nedôstojne pristupuje k osobe človeka, ochrany jeho tela – integrity, ktorú má. Znižuje úroveň človeka na objekt, ktorý je možné prezentovať ako svoj „tovar“, „značku“, ktorá má slúžiť na zapamätanie si značky obleku. V zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona, cit: „reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu“. Prezentácia nahého tela nemá slúžiť ako prezentácia produktu. Ľudské telo nemá byť zneužívané na skrytú reklamu pre nejaký produkt alebo tovar. Sťažovateľ taktiež uvádza, že reklama je prístupná širokej verejnosti, a teda aj deťom. Deti predstavujú osobitnú skupinu obyvateľstva, pri ktorej je potrebné chrániť ich morálny a psychický vývin. Prezentácia nahého ľudského tela v tejto reklame ohrozuje ich morálny a psychický vývin a nie je možné zabrániť kontaktu s touto nežiaducou reklamou inak, ako stiahnuť ju z verejne prístupných objektov.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že predmetná reklama bola v Českej republike prvýkrát využitá v rokoch 2016-2017, pričom reklamný koncept bol diskutovaný aj so zástupcami Rady pro reklamu v Českej republike. Reklamný koncept prezentuje bájnu postavu Adama z biblického príbehu, tradične zobrazeného s listom figovníka. Táto postava je široko známa a prijímaná v kultúre, od filmov, cez knihy až po rozprávky, vždy s figovým listom, ktorý „doslova“ prekrýva nahotu. Hlavným cieľom využitia takéhoto zobrazenia bolo predchádzať pohoršeniu alebo porušeniu spoločenských noriem. Značka pánskych oblekov Bandi sa nikdy neprezentovala akýmkoľvek spôsobom spoločensky nevhodnej reklamy. Kampaň teda prebehla na billboardoch a sociálnych sieťach a stretla sa s výhradne pozitívnym ohlasom. V rámci spoločnosti neboli na kampaň zaznamenané žiadne negatívne reakcie na prezentáciu značky Bandi týmto spôsobom. Vzhľadom k pozitívnemu prijatiu kampane v ČR sa spoločnosť rozhodla uviesť kampaň aj na Slovensku, kde sa očakávali rovnako pozitívne reakcie. Zadávateľ považuje spoločenské normy na Slovensku za podobné, ak nie rovnaké. S ohľadom na vyššie uvedené zadávateľ považuje námietky sťažovateľa za neopodstatnené.

Popis reklamy:

Na tmavom pozadí je vyobrazená postava muža, ktorého intímne partie prekrýva figový list. Vizuál je doplnený logom spoločnosti a headlinom v znení: „Čo Boh stvoril, Bandi oblečie“, pod ktorým je uvedené „pánske obleky“.

Názor Komisie:

Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 prvá veta). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Je pravdou, že dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je vyobrazenie postavy muža, ktorého intímne partie sú prekryté figovým listom. Predmetné zobrazenie však Komisia nepovažuje za také, ktoré by bolo možné vyhodnotiť ako neslušné, vulgárne, či dehonestujúce. Zobrazenie muža v reklame vychádza z biblického motívu – postavy Adama, ako prvého človeka, pričom takéto zobrazenie je pri prezentácii a zobrazovaní tejto postavy obvyklé a bežné. Zobrazenie muža v reklame zároveň reflektuje produkt, ktorý je predmetom reklamy. Reklama neobsahuje tvrdenia alebo zobrazenia, ktoré by prekračovali všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Komisia v tomto smere nepovažuje za neetické ani využitie predmetného zobrazenia a motívu v rámci vizuálu vonkajšej reklamy, nakoľko reklama nie je neslušná a nemá negatívny dopad na maloletých, či mladistvých, ktorí s ňou môžu prísť do kontaktu. Komisia preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.01.2024 hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (billboard): „Čo Boh stvoril, Bandi oblečie“, zadávateľa: BANDI VAMOS SK s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:

Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a

a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave, dňa 5.2.2024

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

Scroll to Top