ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

02 (01-02) Sloboda dáta

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

SWAN, a.s.

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

On-line reklama (web stránka zadávateľa): „Sloboda dáta – neobmedzené dáta v SR“

zadávateľa: SWAN, a.s.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklame produktu „Sloboda dáta“, zadávateľa SWAN, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že na stránke je ponuka prezentovaná ako „neobmedzené dáta v SR“, pričom po zakúpení SIM karty a aktivácii služby má zákazník k dispozícii 300 GB dát na 30 dní. Sťažovateľ má za to, že v danom prípade ide o klamlivú reklamu.

Zadávateľ reklamy v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že nový dátový paušál SLOBODA DÁTA je doplnková služba Moja 4ka, ktorej bližšie podmienky sú definované v platnom Cenníku verejných mobilných elektronických komunikačných služieb a platobných operácii spoločnosti SWAN, a.s. V záverečných ustanoveniach Cenníka sú ustanovené Zásady správneho využívania doplnkových voliteľných služieb, ktoré transparentne stanovujú nasledovné: „Účastník je povinný využívať tzv. nekonečné alebo neobmedzené doplnkové voliteľné služby v primeranom rozsahu, t.j. v rozsahu, ktorý neohrozí kvalitu poskytovania doplnkovej voliteľnej služby alebo iných služieb ostatným účastníkom a v rozsahu, ktorý nie je výrazne a neprimerane nad rámec obvyklej priemernej miery využívania služby inými účastníkmi za porovnateľný časový úsek, pričom aktuálne je obvyklá priemerná miera využívania služby v objeme 3500minút/sms a 300 GB za jedno celé zúčtovacie obdobie. V prípade porušenia niektorej z povinností uvedených vo vyššie uvedených Zásadách je Podnik oprávnený na danej SIM karte ukončiť poskytovanie danej doplnkovej voliteľnej služby v príslušnom zúčtovacom období a ďalšie využívanie Služieb účastníkom bude spoplatňované podľa aktuálneho Cenníka.“ Zadávateľ ďalej uvádza, že primárnymi predajnými kanálmi sú predovšetkým predajné miesta Spoločnosti, ktoré slúžia na priamy osobný predaj služieb a tiež eshop Spoločnosti na web stránke www.4ka.sk. Pri priamom predaji a pri predaji cez eshop sú zákazníkom poskytované všetky informácie požadované príslušnými právnymi predpismi. Každý zákazník má právo si prevziať platný Cenník pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Platný Cenník je dostupný na všetkých predajných miestach Spoločnosti a jej obchodných partnerov a je zverejnený na webovom sídle spoločnosti. Pred odkliknutím objednávky prostredníctvom eshopu spoločnosť upozorňuje zákazníka aj na platný Cenník, ktorý upravuje podmienky objednanej služby a predtým ako môže zákazník potvrdiť objednávku je povinný odkliknúť svoj súhlas s podmienkami Cenníka. Zároveň sú na predmetnej internetovej stránke spoločnosti uvedené nasledovné informácie: „Po spotrebovaní predplateného objemu dát môžete naďalej dátovať iba za 1,4 centa za 1 MB v SR a EÚ. O stave nespotrebovaných dát pre aktuálne balíky vás budeme informovať prostredníctvom SMS pri poklese zostávajúcich dát pod 100 MB alebo pri ukončení platnosti balíka.“ Okrem toho je na stránke spoločnosti v časti „Časté otázky“ uvedená aj otázka: „Sú v paušáloch SLOBODA uplatňované Zásady správneho využívania?“ s nasledovnou odpoveďou: „Áno, za účelom zabezpečenia rovnakej kvality služieb ako aj predchádzania zneužívania služieb sme zaviedli Zásady správneho využívania doplnkových voliteľných služieb, ktoré sú podrobne popísané v cenníku. Napr. Využívanie tzv. nekonečných či neobmedzených nových paušálov či balíkov je obmedzené rozsahom, ktorý nie je výrazne nad rámec obvyklej priemernej miery využívania služby inými účastníkmi. Priemerná miera využívania nekonečných nových paušálov a balíkov je aktuálne v objeme 3500 minút/SMS a 300 GB za jeden mesiac. Sme presvedčení, že zavedenie Zásad správneho využívania voliteľných služieb sa nedotkne bežného používateľa.  Drvivá väčšina našich zákazníkov takéto objemy nedosiahne“. Spoločnosť teda jednoznačne, transparentne a zrozumiteľne v Cenníku stanovuje podmienky využívania tzv. neobmedzených služieb, v tomto prípade nového dátového paušálu SLOBODA DÁTA. Zadávateľ taktiež poukazuje na to, že pri využívaní jeho služieb spotrebiteľ nie je žiadnym spôsobom viazaný, a to z hľadiska doby trvania zmluvného vzťahu ani zvoleného rozsahu poskytovaných služieb (v prípade, ak sa rozhodne v danom mesiaci pre kúpu niektorého z balíkov služieb, nevzniká mu žiadna povinnosť jeho opätovného nákupu. Záverom zadávateľ uvádza, že určenie limitu bolo realizované na základe obvyklej priemernej miery využívania služby inými účastníkmi za porovnateľný časový úsek za účelom ochrany kvality poskytovania doplnkovej voliteľnej služby a iných služieb spoločnosti, pričom tento limit bol stanovený tak, že v súčasnosti ho nedosahuje pri využívaní služby viac ako 99,95% zo všetkých zákazníkov, ktorí predmetnú službu využívajú. A ak sa aj stal prípad, že zákazník prekročil stanovený limit, služba mu nebola obmedzená a mohol naďalej pokračovať v jej využívaní.

Popis reklamy:

Na web stránke zadávateľa sú o.i. prezentované paušály SLOBODA – volajte aj dátujte bez viazanosti. Jednou z ponúk je aj ponuka „SLOBODA DÁTA; bez viazanosti; Neobmedzené dáta v SR“. Po kliknutí na link „Detailné informácie“ je užívateľ presmerovaný na podstránku s podrobnými informáciami o balíku (aktivácia; deaktivácia; spôsob platby; podrobnosti o paušále; roaming).

Názor Komisie:

Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V rámci prezentácie dátového paušálu SLOBODA DÁTA, zadávateľ explicitne uvádza informáciu „neobmedzené dáta v SR“. Uvedené tvrdenie však Komisia v rámci predmetnej reklamy nepovažuje za klamlivé, či zavádzajúce. Je pravdou, že objem dát je čiastočne limitovaný množstvom 300 GB, avšak v danom prípade Komisia zohľadnila aj skutočnosť, že takéto množstvo dát vo väčšine prípadov priemerný spotrebiteľ v danom časovom období nie je schopný spotrebovať, a teda v konečnom dôsledku spotrebiteľ pri bežnom, dokonca aj pri nadpriemernom využívaní dátových služieb nie je obmedzený. Uvedená limitácia množstva je pritom zavedená z dôvodu zásad správneho používania takýchto služieb, s ohľadom na ich využívanie v primeranom rozsahu za účelom neohrozenia kvality poskytovania služieb, čo je bežným štandardom poskytovania dátových služieb. Na túto skutočnosť je navyše zákazník upozornený. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že využitie výrazu „neobmedzený“ v rámci komunikácie predmetného produktu nie je klamlivé, ani zavádzajúce a zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť prezentácii svojej ponuky.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.01.2024 hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (web stránka zadávateľa): „Sloboda dáta – neobmedzené dáta v SR“, zadávateľa: SWAN, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

 

Poučenie:

Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a

a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

 

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 5.2.2024

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

Scroll to Top