ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

38 (08-01) Pokračujte v posilňovaní imunity

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

DANONE s.r.o.

Médium

Leták (zverejnený on-line)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Leták (zverejnený na web stránke zadávateľa): „Pokračujte v posilňovaní imunity vášho dieťaťa“
Zadávateľa: DANONE s.r.o.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Košice, voči letáku, ktorý bol zverejnený na web stránke zadávateľa DANONE s.r.o., a ktorý komunikuje vybrané odporúčania pre posilnenie imunity dieťaťa. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenie v znení: „Pokiaľ už dojčenie nie je možné alebo dostatočné, je potrebné vybrať dojčaťu vhodné dojčenské mlieko, ktoré materské mlieko čo najlepšie nahradí“, ktoré považuje za zavádzajúce, nakoľko vytvára dojem, že nie každá umelá výživa je dostatočne kvalitná a spĺňa účel, pre ktorý sa používa. Za zavádzajúce považuje sťažovateľ aj tvrdenie v znení: „U detí s rizikom vzniku alergie (napr. ktoré majú alergiu v rodine) je potrebné ich ohrozenú imunitu trénovať už od začiatku. Imunitný systém je treba citlivo zoznamovať s potenciálnymi alergénmi a vypestovať tak toleranciu. V prípade, že dieťa nemôže byť dojčené, malo by dostávať špeciálnu výživu, tzv. HA mlieka (hypoalergénne mlieka)“, nakoľko podľa jeho názoru vytvára mylný dojem, že používaním hypoalergénnej umelej výživy sa docieli prevencia vzniku alergií všeobecne, pričom hypoalergénne mlieka sú určené výlučne pre deti s podozrením na intoleranciu či alergiu bielkoviny kravského mlieka.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že predmetný komunikačný materiál neobsahuje odkaz na žiadnu značku a bol vytvorený v roku 2017 za účelom vzdelávania spotrebiteľov. Aj napriek skutočnosti, že predmetný materiál je starý a vedecké poznatky sa neustále vyvíjajú, materiál je pravdivý a nie je zavádzajúci. Zadávateľ poukazuje na skutočnosť, že sťažovateľom namietaný citát z materiálu vynecháva posledné dve vety, ktoré hovoria o tom, že s výberom vhodnej dojčenskej výživy pomáhajú rodičom pediatri a že bežné kravské mlieko sa kvôli svojmu špecifickému nutričnému zloženiu (vysokému obsahu proteínov a minerálov v porovnaní s dojčenskou výživou) pre dojčatá neodporúča. Vo vyššie uvedenom odseku zadávateľ nespochybňuje a ani nevyvoláva dojem, že by ktorákoľvek dojčenská výživa nebola dostatočná pre naplnenie výživových potrieb dojčiat a v primeranej kvalite a bezpečná. Existuje mnoho rôznych typov dojčenskej výživy vhodných pre rôzny vek dojčiat, ktoré nemôžu byť dojčené alebo plne dojčené, vrátane potravín na osobitné lekárske účely určených na diétny režim pri rôznych zdravotných stavoch. Dojča môže mať špeciálne potreby, pri ktorých je určený špeciálny typ dojčenskej výživy – takže jej výber na základe konzultácie s pediatrom je najlepšou voľbou. Navyše, stále existujú rodičia, ktorí začnú podávať dojčatám bežné kravské mlieko, pričom si neuvedomujú zdravotné/nutričné riziká spojené s týmto prístupom. Vo vzťahu k druhej námietke sťažovateľa, zadávateľ o.i. uvádza, že materiál nehovorí o žiadnej prevencii všetkých alergií konzumáciou HA mliek a dokonca ani o prevencii alergie na kravské mlieko konzumáciou HA mliek. Materiál hovorí o tom, že HA mlieka pre deti s alergiou v rodine boli dostupné na trhu (pozn. materiál vznikol v roku 2017, HA mlieka boli tiež súčasťou Zoznamu kategorizovaných dietetických potravín uhrádzaných z verejného poistenia). Materiál obsahuje aj ďalšie informácie o trénovaní imunitného systému dieťaťa pobytom vonku, o vhodnom čase zavádzania príkrmov, správnej výžive bohatej na vitamíny A, C, D, zinok a železo, omega 3-mastné kyseliny a tiež informáciou o tom, že oneskorený začiatok zavádzania príkrmov môže viesť k vyššiemu riziku alergie. V tejto súvislosti odsek o trénovaní imunitného systému u detí s alergiou v rodine hovorí aj o tom, že aj pre tieto dojčatá sú platné rovnaké odporúčania na zavádzanie nemliečnych príkrmov, vrátane potenciálnych alergénov ako u zdravých dojčiat. Nie je potrebné rozlišovať medzi rôznymi úrovňami rizika.

Popis reklamy:
Reklama má podobu letáku / brožúrky, ktorá bola umiestnená na web stránke zadávateľa. Vo vrchnej časti materiálu je nadpis v znení: „Pokračujte v posilňovaní imunity vášho dieťaťa; Tipy pre podporu imunity vášho dieťaťa.“ Následne materiál obsahuje konkrétne informácie a tipy ako napr. „Nastavte si denný režim“; Chodievajte často von“; „Dbajte na správnu výživu“, Začnite včas s príkrmami“. Sťažovateľom namietané časti sú v znení:
„Nezabúdajte na mliečnu zložku. Najlepším spôsobom, ako prispieť k budovaniu a posilňovaniu obranyschopnosti organizmu dieťaťa je dojčenie. Pokiaľ už dojčenie nie je možné alebo dostatočné, je potrebné vybrať dojčaťu vhodné dojčenské mlieko, ktoré materské mlieko čo najlepšie nahradí. S výberom vhodného dojčenského mlieka vám pomôže váš pediater. Bežné kravské mlieko nie je vhodné s ohľadom na zloženie zavádzať vo veku do 3 rokov“ a
„Trénujte imunitu proti alergiám. U detí s rizikom vzniku alergie (napr. ktoré majú alergiu v rodine) je potrebné ich ohrozenú imunitu trénovať už od začiatku. Imunitný systém je treba citlivo zoznamovať s potenciálnymi alergénmi a vypestovať tak toleranciu. V prípade, že dieťa nemôže byť dojčené, malo by dostávať špeciálnu výživu, tzv. HA mlieka (hypoalergénne mlieka).“
V spodnej časti letáku je vyobrazená žena s dieťatkom, logo Nutricia – Nutriklub. Sprievodca materstvom. Od odborníkov, odkaz na odborníkov a poradcov, vrátane kontaktných údajov. V spodnej časti je umiestnená informácie v znení: „Svetová zdravotnícka organizácia odporúča výlučné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a ak je to možné, pokračovať v dojčení až do dvoch rokov dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má aj zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je dôležité dôsledne dodržiavať odporúčaný postup prípravy a dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporučenie lekára. 1/2017. BF311536.“

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili pani Jitka Laštovičková, SN Regulatory manager CZ (brands Nutrilon, Hami) a JUDr. Andrea Šupáková. J. Lastovičková uviedla, že zadávateľ sa pridržiava argumentácie, ktorú poskytol Komisii vo svojom stanovisku. Predmetný leták bol umiestnený na stránke zadávateľa, jeho cieľom však nebolo primárne poskytovať informácie o konkrétnom produkte zadávateľa, ale informovať rodičov o skutočnostiach, ktoré sú pri výžive a výchove dieťaťa všeobecne známe. V reklame nie sú žiadne informácie, ktoré by boli klamlivé, či zavádzajúce.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s námietkami uvedenými v sťažnosti nestotožnila a pri posudzovaní vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že obsah letáku nebol zameraný na prezentáciou žiadneho konkrétneho výrobku, žiadneho konkrétneho výrobcu, ale v danom prípade reklama mala informatívny charakter vo vzťahu k prezentácii všeobecných odporúčaní a tipov pre posilnenie imunity dieťaťa. Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala informáciu alebo údaj, ktoré by mohli byť klamlivé, či zavádzajúce. V reklame nie je uvedené, že ktorákoľvek dojčenská výživa je lepšia alebo horšia a z textu, voči ktorému namieta sťažnosť táto skutočnosť ani nevyplýva. Text vo všeobecnosti informuje o tom, že dojčenie je najlepším spôsobom ochrany a posilňovania obranyschopnosti organizmu, pokiaľ však nie je možné alebo dostatočné, je potrebné vybrať dieťaťu vhodné dojčenské mlieko. Táto informácia je však uvedená bez odkazu, či zmienky na konkrétny produkt, či už zadávateľa reklamy alebo iných výrobcov dojčenskej výživy. Navyše reklama jasne odkazuje na skutočnosť, že s výberom dojčenskej výživy by mal rodičom pomôcť pediater. Komisia nevníma ako klamlivú a zavádzajúcu ani časť, ktorá pojednáva o špecifikách výživy detí s rizikom vzniku alergie a má za to, že z textu je zrejmé, že používanie hypoalergénnych mliek je určené pre deti s rizikom vzniku alergie, čo zadávateľ explicitne uvádza v úvode textu a Komisia nie je toho názoru, že na základe tvrdení uvedených v letáku by mohli spotrebitelia nadobudnúť mylný dojem, že tento druh špeciálnych mliek je určený pre každé dieťa, resp. že používaním hypoalergénnych mliek sa docieli prevencia vzniku alergií vo všeobecnosti. Navyše Komisia má za to, že rodičia sa štandardne pred začatím používania umelej výživy poradia s lekárom, ktorý im vie v prípade pochybností odporučiť produkt aj s ohľadom na špecifické potreby dieťatka, pričom takéto usmernenie je, ako už bolo uvedené aj vyššie, aj priamo súčasťou reklamy. Komisia sa preto nedomnieva že by reklama zneužívala dôveru spotrebiteľov alebo využívala nedostatok ich skúseností, či znalostí. Komisia taktiež nepovažuje reklamu za klamlivú, či zavádzajúcu a má za to, že reklama sprostredkúva informácie jasne a zrozumiteľne a spĺňa aj špecifické požiadavky, ktoré na tento druh komunikácie kladie Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Leták (zverejnený na web stránke zadávateľa): „Pokračujte v posilňovaní imunity vášho dieťaťa“, zadávateľa: DANONE s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 10. 11. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top