ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

41 (08-04) Šírenie TV spotu "Fernet Stock" vo vysielaní TV Markíza

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Šíriteľ

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 41 (08-04)
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len
„Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
n á l e z :
Šírenie televízneho reklamných šotu „Fernet Stock”
v televíznom vysielaní TV Markíza, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava

neporušuje pravidlá Protokolu.

Odôvodnenie
I. Sťažnosť
1. Rada v priebehu mesiaca október zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres neznámy, voči vysielaniu televízneho reklamného spotu, ktorý komunikuje alkoholický nápoj Fernet STOCK, šírenému vo vysielaní televíznej programovej služby TV Markíza.
2. Sťažovateľ uvádza, že 23.10.2022 odvysielala TV Markíza reklamu na alkoholický nápoj Fernet počas relácie „Tvoja tvár znie povedome“. V nadväznosti na túto skutočnosť žiada sťažovateľ preverenie vhodnosti vysielacieho času.
II. Popis reklamy
3. V obrazovej zložke spotu je vyobrazená terasa neznámeho podniku, na ktorej v kruhu postávajú ľudia v rôznom oblečení. V strede kruhu sa nachádzajú traja tanečníci oblečení prevažne do žltej farby. Záber sa priblíži na smartfón, na ktorom prst neznámej osoby stisne tlačidlo play. Následne sú dominantnou časťou záberov tancujúci tanečníci, pričom jedna z tanečníčok vlnitým pohybom prenesie tanec na jedného z návštevníkov podniku stojaceho v kruhu. Takto sa vlna prenáša ďalej, keď sa záber presunie do interiéru podniku, v ktorom je osoba prezlečená za citrón a ďalší návštevníci podniku. Vlna sa dostane až k barmanovi, ktorý siahne po fľaši alkoholického nápoja Fernet, ktorý začne nalievať do pohára. V závere spotu sú v obraze zachytené fľaše nápoja Fernet Stock Citrus a Fernet Stock v kontexte headlinu: „Na vaše príbehy. Už od roku 1927.“ Súčasťou je odkaz na stránku pisrozumom.sk. V rámci zvukovej zložky spotu odznie voice-over v znení: „Tie najlepšie príbehy zažijete, keď ste všetci na jednej vlne. Tak na Vaše príbehy. Fernet Stock.“
Spot bol odvysielaný dňa 23.10.2022 na televíznej stanici TV Markíza o 21.12 hod.
III. Pôsobnosť Protokolu
4. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. b) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
5. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu televíznej reklamy (vo forme sponzorského dokazu), na ktorú sa vzťahuje Kódex, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
6. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televízneho vysielania šíriteľa na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
7. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.
IV. Východiská posudzovania reklamy
8. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu).
9. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
10. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.
11. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala.
V. Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu
12. Podľa § 16 ods. 1 Protokolu, zakázané je vysielať reklamné oznámenia, sponzorské odkazy a telenákup na alkoholické nápoje, ktoré nie sú pivom ani vínom, v čase medzi 06.00 hod. a 22.00 hod., ibaže by šlo o vysielanie internetom.
13. Uvedené pravidlo § 16 je potrebné aplikovať s ohľadom na nadobudnutie účinnosti zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) od 1.8.2022, ktorý aktuálne upravuje povinnosť vysielania reklamného oznámenia v kontexte §80 zákona o mediálnych službách „vysielateľ, ktorý nepodlieha niektorému zo samoregulačných mechanizmov zapísaných do evidencie podľa tohto zákona, regulujúcich oblasť mediálnej komerčnej komunikácie, je povinný zabezpečiť, aby sa mediálna komerčná komunikácia, okrem umiestňovania produktov, na liehoviny nevysielala v čase od 6.00 h do 20.00 hod.
14. S ohľadom na nadobudnutie účinnosti zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) od 1.8.2022 sa členovia Komisie na svojom zasadnutí, dňa 8.9. 2022 uzniesli na potvrdení výkladového pravidla uplatňujúceho pri aplikácii Protokolu, a to, že ho budú uplatňovať nie prísnejšie ako sú ustanovené povinnosti v novom zákone o mediálnych službách.
VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
15. Šíriteľ bol dňa 25. 10. 2022 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 2. 11. 2022.
16. Šíriteľ poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie 2. 11. 2022, v ktorom o. i. uvádza, že z obsahu sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ považuje za problematické zaradenie spotu v rámci vysielacieho času. Spot bol odvysielaný v súlade s časovým obmedzením stanoveným v § 80 zákona o mediálnych službách, t.j. po 20.00 hod. Program Tvoja tvár znie povedome je označený v súlade s požiadavkami Jednotného systému označovania ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a zároveň je potrebné zdôrazniť, že nejde o program primárne určený detskému divákovi. Vzhľadom na vyššie uvedené šíriteľ zastáva názor, že spot bol odvysielaný v súlade s obmedzeniami vysielania mediálnej komerčnej komunikácie stanovenými v zákone o mediálnych službách.
Šíriteľ ďalej uvádza, že spot neporušuje ani zákonné požiadavky súvisiace s vysielaním komerčnej komunikácie, keďže neporušuje slobodu a rovnosť v dôstojnosti ľudí, neobsahuje diskriminačné prvky, ani nenabáda na konanie poškodzujúce, či ohrozujúce bezpečnosť alebo poškodzujúce ochranu životného prostredia. Vo vzťahu k obmedzeniam, ktoré sa explicitne týkajú reklamy alkoholických nápojov, šíriteľ uvádza, že spot bol odvysielaný po 20.00 hod., t.j. v čase, kedy vysielané programy sú zväčša nevhodné pre maloletých divákov do 12 alebo 15 rokov. Spot sa nezameriava na maloletých a rovnako nenabáda na nestriedme požívanie alkoholických nápojov. Dej spotu sa odohráva na terase nešpecifikovaného podniku, resp. následne sa presúva do interiéru. Dej sa teda odohráva na mieste, kde je požívanie alkoholických nápojov bežné. Osoby vystupujúce v spote sú všetky zjavne staršie ako 18 rokov, spot nespája užívanie Fernetu s fyzickou výkonnosťou, liečebnými vlastnosťami alebo ďalšími účinkami uvedenými v §76 ods. 2 zákona o mediálnych službách.
VII. Predbežné posúdenie
17. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo dňa 10.11.2022 trojčlenným senátom v súlade s § 22 Protokolu za účasti zástupkyne šíriteľa.
18. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
19. Záver predbežného posúdenia bol oznámený šíriteľovi, ktorý v lehote na námietky vyjadril so závermi posúdenia súhlas nasledovne: „Vysielateľ k zaslaným dokumentom nemá žiadne námietky“.
VIII. Názor Komisie
20. Cieľom daného komunikátu bola prezentácia produktu – alkoholického nápoja konkrétnej značky. V predmetnom prípade, pri posudzovaní etickosti vysielania predmetného komunikátu senát vychádzal o.i. aj zo skutočnosti, že spot bol zaradený do vysielania po 20.00 hod., a teda bol odvysielaný v čase, ktorý je z hľadiska aktuálne platnej legislatívy, určujúcej časové obmedzenie vysielania reklamy na alkoholické nápoje, v kontexte ktorej je potrebné aplikovať aj ustanovenia Protokolu prípustný. Senát prihliadal aj na skutočnosť, že spot bol odvysielaný počas relácie „Tvoja tvár znie povedome“, ktorá nie je primárne určená detskému divákovi a zároveň celkové spracovanie spotu neobsahovalo výrazové prostriedky, či zobrazenia, ktoré by boli pre detského, či maloletého diváka atraktívne, ani sa žiadnym spôsobom detskému, či maloletému divákovi neprihováral, ani nebol na túto cieľovú skupinu zameraný. Účinkujúci v spote boli dospelé osoby, spot nezobrazoval nadmernú konzumáciu alkoholu, ani správanie, ktoré by bolo možné považovať z hľadiska propagácie alkoholu za neprimerané, či neetické.
IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
21. Na základe vyššie uvedeného Senát rozhodol, že šírenie posudzovaného televízneho reklamného šotu „Fernet Stock“ v televíznom vysielaní TV Markíza, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a zároveň
a)vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c)namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu.
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 10.11.2022

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

Scroll to Top