ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

42 (08-05) Nicopods

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Escritura s.r.o.

Médium

Internet (príspevky na Instagrame)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 10 ods. 3, čl. 19 ods. 2 a čl. 39 ods. 1 a ods. 2


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internetová reklama (príspevky na Instagrame): „Nicopods“
zadávateľa: Escritura s.r.o.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 10 ods. 3, čl. 19 ods. 2 a čl. 39 ods. 1 a ods. 2 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec, voči komunikácii stránky nicopods.sk na sociálnej sieti Instagram. Sťažovateľ poukazuje na to, že zadávateľ využíva grafické prvky z animovaných filmov (Madagaskar, Shrek), prostredníctvom ktorých prezentuje konzumáciu nikotínových vrecúšok ako vhodnú pre osoby mladšie ako 18 rokov. Ide pritom o produkty, ktoré je zo zákona zakázané konzumovať mladším. Na príspevky na Instagrame spoločnosti reagujú, podľa profilov, osoby zjavne mladšie ako 18 rokov a opisujú svoje skúsenosti. Podľa sťažovateľa vlastník profilu voči týmto komentárom nijako nezasahuje a nemotivuje k zodpovednej konzumácii.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska uvádza, že si neuvedomil, že reklama môže takto vyznieť. V okolí zadávateľa sa pohybujú ľudia, ktorí sú starší ako 18 rokov, ktorí na tento druh reklamy reagujú. Cez samotný eshop sa produkty osobám mladším ako 18 rokov nepredávajú. Kuriér overuje vek príjemcu a zadávateľ preto ani nemá potrebu cieliť na skupinu detí a maloletých. Zadávateľ zároveň uviedol, že v budúcnosti bude na tieto skutočnosti prihliadať a v nasledujúcich príspevkoch bude upozorňovať na to, že výrobok nie je pre mladistvých.

Popis reklamy:
Reklama má podobu príspevkov, ktoré sú umiestnené na Instagramovom profile, v rámci ktorého je prezentovaný eshop nicopods.sk, ktorý sa zaoberá o.i. predajom nikotínových sáčkov. Sťažovateľ namieta voči vizuálu dvoch príspevkov:

Vizuál č. 1
Vizuál obsahuje vyobrazenie tučniaka z animovanej rozprávky „Madagaskar“, ktorý je akoby zdvojený. Súčasťou vizuálu je text v znení: „ja čo som si mysle že keď si dám 2 žuvaky na raz to bude pohoda tiež ja o 2 minúty“. Príspevok je ďalej doplnený textom v znení: „Poznáš to aj ty?“, pod ktorým je uvedených viacero hashtagov a reakcií užívateľov.

Vizuál č. 2
Vizuál obsahuje vyobrazenie postavičky Shreka z animovanej rozprávky „Shrek“. Súčasťou vizuálu je text v znení: „keď sa ma niekto spýta či mam už konečne vlastný puk“. Príspevok je ďalej doplnený textom v znení: „Ehm“, pod ktorým je uvedených viacero hashtagov.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V predmetnom prípade Komisia pri posudzovaní vychádzala o.i. aj z informácií o zložení výrobku, ktoré zadávateľ uvádza na svojej web stránke, konkrétne, že „nikotínové vrecúška sú vyrobené z prírodných vlákien a nikotínu, ktorý bol extrahovaný z tabakových listov.“ V tomto kontexte ako aj s ohľadom na skutočnosť, že konzumácia predmetného produktu je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov, predmetný výrobok obsahuje návykovú látku a jeho použitie je sprevádzané rizikom poškodenia zdravia, Komisia posudzuje reklamu týchto produktov aj vo vzťahu k ustanoveniam o reklame tabakových výrobkov.
V zmysle Kódexu reklama tabakových výrobkov nesmie byť zameraná na maloletých, nabádať ich k fajčeniu alebo znázorňovať výjavy, ktoré by mohli tieto osoby špeciálne priťahovať, ani nesmie využívať maloletých, a to ani nepriamo prezentáciou fiktívnych osôb, animovaných postáv či figúrok podobajúcich sa či konaním pripomínajúcich maloletých (čl. 39 ods. 1 a ods. 2 Kódexu).
Zadávateľ v rámci príspevkov na Instagrame využíva konkrétne postavičky z animovaných filmov, ktoré sa akoby prihovárajú recipientom reklamy. Takéto spracovanie reklamy v kontexte propagácie predmetného produktu (nikotínových sáčkov), konzumácia ktorého je zakázaná pre osoby mladšie ako 18 rokov považuje Komisia za neetické a má za to, že reklama využíva výrazové prostriedky, vizuálne aj textové, ktoré sú naopak pre maloletých a mladistvých atraktívne, môžu ich priťahovať a v neposlednom rade aj nabádať na užívanie tohto produktu. Zadávateľ v rámci reklamy nijakým spôsobom neupozorňuje na obmedzenia produktu vo vzťahu k vekovej hranici a nehovorí ani o rizikách jeho nadmerného užívania. Pre celkovú tonalitu príspevkov je naopak skôr príznačné nabádanie na nadmerné užívanie produktu a zľahčovanie jeho účinkov a Komisia je v tomto prípade toho názoru, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť spôsobu ako dané produkty odkomunikuje a reklama – prezentácia eshopu a jeho vybraných produktov na Instagrame nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu).
Komisia má taktiež za to, že využitím konkrétnych výjavov z animovaných rozprávok v rámci reklamy, bez toho aby bol na to oprávnený a zákonný dôvod zadávateľ využil výsledok cudzej tvorivej činnosti, cudzí nápad alebo výsledok cudzieho pracovného úsilia, čo taktiež nemožno považovať za súladné s Kódexom (čl. 19 ods. 2 Kódexu).

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (príspevky na Instagrame): „Nicopods“, zadávateľa: Escritura s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3, čl. 19 ods. 2 a čl. 39 ods. 1 a ods. 2 Kódex a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 10. 11. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top