ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

39 (08-02) Erotický chat

Sťažovateľ

fyzická osoba

Šíriteľ

ŠPORT PRESS, s.r.o.

Zadávateľ

MEDIATEX, s.r.o.

Médium

Print (inzercia)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 11 ods. 2


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Printová reklama: „Erotický chat“
zadávateľa: MEDIATEX, s.r.o., šíriteľa: ŠPORT PRESS, s.r.o.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 11 ods. 2 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči vizuálu printovej reklamy, ktorá propaguje erotické služby, umiestnenej vo vydaní denníka Šport. Sťažovateľka o.i. uvádza, že denník zakúpila pre svojho 10 ročného syna, ktorý fandí športu. Uvedenú reklamu, ktorá bola umiestnená v denníku považuje za sexistickú.

Šíriteľ v rámci svojho stanoviska uvádza, že s námietkami sťažovateľky nesúhlasí. Produktom, ktorý sporná reklama propaguje je erotický chat a erotická telefonická linka. Tieto produkty sami o sebe sú erotické, sexuálne. Sexuálne vyobrazenie nahých ženských a aj mužských tiel je všadeprítomné (billboardy, TV, vysielanie, internet atď.) a prezentuje aj výrobky odťažité od témy sexu a erotiky. O porušenie článku 11 Kódexu by podľa šíriteľa išlo v prípade, ak by šíril reklamu na produkt nesúvisiaci s erotikou a sexualitou. Čiže by ženské (prípadne mužské) telo bolo v reklame použité bez súvisu s ponúkaným produktom. Čo nie je tento prípad. Sporná reklama nie je klamlivá, ani nepravdivá, prezentuje to, čo ponúka. Vizuál reklamy je explicitný, a tým je aj pravdivý a názorný. Keďže ide o erotické služby – erotický chat a erotická telefonická linka, iná vizuálna forma reklamy by bla nenáležitá a nepravdivá. Uvedená reklama sa nachádzala na strane 22 v denníku a to pod TV programom. Nebola umiestnená na prvých stranách denníka, ani nebola nápadne podsúvaná čitateľom. Šíriteľ rozumie, že uvedená reklama mohla v čitateľke vzbudiť pohoršenie. Je však vecou celospoločenskej diskusie ako používať nahé ženské prípadne mužské telá v reklame. V súčasnosti je totiž trend sexualizovať aj produkty nesúvisiace s erotickými službami (používanie sexistických dvojzmyslov, vyobrazenie odhalených ľudských tiel, a pod.)

Zadávateľ, zastúpený advokátskou kanceláriou v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že forma, spôsob a obsah predmetnej reklamy nijakým spôsobom nie je v rozpore s pravidlami slušnej erotickej reklamy, s pravidlami vhodnosti 18+. Zobrazenie holého ľudského tela v prirodzených pozíciách nezakladá nárok tvrdeniam, že sa jedná o nepovolenú, sexistickú, neslušnú, dehonestujúcu, urážlivú alebo ponižujúcu reklamu. Použité slogany neboli takého charakteru, aby ponižovali ľudskú dôstojnosť alebo pôsobili násilne, diskriminačne alebo ponižujúco s ohľadom na ich erotický podtext a cieľovú skupinu. Spôsob zvolenej reklamy na erotické služby bol a je podľa názoru zadávateľa v súlade s pravidlami Kódexu reklamy na erotické služby. Vydavateľ Denníka ŠPORT má prísne kritériá na obsah zverejňovaných reklám, obsah tejto konkrétnej reklamy bol posúdený zodpovednými osobami a nebolo konštatované žiadne možné porušenie pravidiel alebo Kódexu. Denník ŠPORT je síce denníkom s predovšetkým športovým obsahom, avšak obsahuje aj množstvo reklám, je predovšetkým určený športovým dospelým fanúšikom. V žiadnom prípade sa nejedná o denník, ktorý by bol a priori určený maloletým čitateľom. Nie je povinnosťou vydavateľa, ani zadávateľa reklamy nahrádzať rodičovský dohľad vo vzťahu k prístupu maloletých detí k erotickému obsahu. Pokiaľ sťažovateľka zakúpila svojmu maloletému dieťaťu denník pre dospelých čitateľov, bolo predovšetkým jej povinnosťou presvedčiť sa o vhodnosti obsahu tohto denníka pre jej maloleté dieťa. Zadávateľ má za to, že maloletému dieťaťu vo veku 10 rokov nepatrí do rúk akákoľvek erotická literatúra alebo reklama bez ohľadu na skutočnosť, či jej súčasťou je aj erotický slogan alebo nie. Podľa textu sťažnosti, sťažovateľovi prekážala hlavne skutočnosť, že k obrázkom holých ženských tiel, ktoré pomenoval ako sexistické, boli priradené podľa sťažovateľa nevhodné texty. Zadávateľ teda vychádza z domnienky, že pokiaľ by obrázky tieto konkrétne texty neobsahovali, bolo by takéto erotické zobrazenie ženských tiel pre sťažovateľku a jej maloleté dieťa v poriadku. Z uvedenej časti textu sťažnosti vyplýva, že sťažovateľke prekáža výlučne erotický podtón daného sloganu, ktorý ona sama subjektívne považuje za nevhodný. Subjektívny názor konkrétneho sťažovateľa o porušení Kódexu, s ohľadom na skutočnosť, že sťažovateľ sám poskytol erotický obsah svojmu maloletému dieťaťu nemožno pričítať na ťarchu ani zadávateľovi reklamy, ani šíriteľovi reklamy.
Nevhodnosť reklám a ich rozpor s pravidlami Kódexu musí byť posudzovaný objektívne a v prípade označenia reklamy ako nevhodnej, neslušnej a v rozpore s Kódexom musí byť odôvodnenie takéhoto stanoviska zrejmé akémukoľvek dospelému konzumentovi obdobnej reklamy. Podľa názoru zadávateľa reklamy ako aj šíriteľa reklamy bola reklama a jej obsah v súlade s pravidlami pre zobrazovanie a obsah erotickej reklamy pre osoby staršie ako 18 rokov, preto nevznikla žiadna pochybnosť o jej zverejnení v Denníku ŠPORT, v denníku predovšetkým pre dospelých čitateľov. Záverom zadávateľ uvádza, že bude vyvíjať snahu, aby obdobná zobrazovaná erotická reklama a slogany k nej do budúcnosti spĺňali vyššie kvalitatívne kritériá s ohľadom na širšiu čitateľskú verejnosť.

Popis reklamy:
Reklama v podobe tlačenej inzercie bola zverejnená vo vydaní denníka ŠPORT.
Vizuál reklamy pozostáva z viacerých vyobrazení častí nahých ženských tiel. Modelky sú vyobrazené prevažne bez tváre. Súčasťou zobrazení sú headliny v znení:
„Hot! Som študentka medicíny. Zahráme sa na doktora?“
„!Urob ma zozadu!“
„Zavolaj a urobme sa spolu!“
„Chcem si trošku spestriť sexuálny život…Napíšem ti to, čo chceš počuť!“
„Hľadám rovnako zvráteného chlapa ako som ja.“, pod ktorými sú telefónne čísla.
Súčasťou reklamy je informácie o prevádzkovateľovi, o cene za SMS a 1 minútu hovoru, informácia o tom, že použité fotografie sú ilustračné a služba predstavuje moderovaný chat, informácia o spôsobe blokovania prístupu k službe 18+ ak aj Všeobecných obchodných podmienkach.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu zobrazenie človeka a prezentácia ľudského tela v reklame musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky kategórie spotrebiteľov. Cieľom reklamy bola komunikácia erotickej služby – erotického chatu a erotickej telefonickej linky. Vizuál reklamy explicitne zobrazuje nahé ženské telá doplnené o erotické a sexuálne výroky. Komisia akceptuje, že predmetom propagácie je služba, ktorá so sexom a erotikou súvisí a zároveň pri posúdení Komisia berie do úvahy aj skutočnosť, že denník, v rámci ktorého bola reklama zverejnená nie je primárne určený deťom a maloletým, resp. nie je médiom určeným výhradne deťom a maloletým. Na druhej strane má však Komisia za to, že v predmetnom prípade ide o vizuálne spracovanie reklamy a spôsob zobrazenia a prezentáciu ľudského tela v reklame, umiestnenie ktorej spotrebiteľ objektívne neočakáva ani v periodiku, ktoré je primárne zamerané na športové spravodajstvo a články o športe. Komisia neupiera zadávateľovi, ani šíriteľovi reklamy umiestniť reklamu na erotické služby aj v inom periodiku určenom pre dospelých, ako je to, ktorého obsah je výlučne zameraný na osoby staršie ako 18 rokov alebo ponúka výhradne erotický redakčný obsah vo všeobecnosti, avšak zároveň je toho názoru, že zadávateľ ako aj šíriteľ reklamy musia v tomto prípade venovať zvýšenú pozornosť spôsobu akým je tento druh reklamy, vrátane prezentácie ľudského tela v reklame uskutočnený a ako je celková reklama spracovaná. V predmetnom prípade má však Komisia za to, že prezentácia ľudského tela v reklame aj v kontexte sloganov použitých pri zobrazených častiach ženských tiel, nebola uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky vekové kategórie spotrebiteľov, a preto ju vyhodnotila ako neetickú.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že printová reklama: „Erotický chat“, zadávateľa: MEDIATEX, s.r.o., šíriteľa: ŠPORT PRESS, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 2 Kódex a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 08. 12. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top