ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

45 (09-03) Najväčší test kolagénov

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

ORIN Slovakia, s.r.o.

Médium

Inzercia (tlačová správa)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 10 ods. 4, čl. 14 ods. 5 (prvá veta) a čl. 14 ods. 6


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Inzercia (tlačová správa): „Najväčší test kolagénov“
zadávateľa: ORIN Slovakia, s.r.o.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 10 ods. 4, čl. 14 ods. 5 (prvá veta) a čl. 14 ods. 6 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči inzercii, zverejnenej v podobe tlačovej správy na portáli sme.sk. Sťažovateľ o.i. namieta, že predmetný článok označený ako inzercia, odkaz na ktorý o.i. vo svojich príspevkoch uverejnili aj Zuzana Plačková a Jasmina Alagič obsahoval aj informáciu, že stránka, na ktorú reklama odkazuje obsahuje nezávislý test kolagénov. Z obsahu webovej stránky, na ktorej sú prezentované výsledky testovania nie je zrejmé, kto kolagény testoval a platená inzercia je v tomto prípade uvádzaná ako nezávislý test, čo považuje sťažovateľ za zavádzajúce.

Šíriteľ predmetnej reklamy, spoločnosť Petit Press a.s. v predmetnej veci uvádza, že inzercia bola ako reklama/ inzercia riadne označená v zmysle obchodných podmienok. Spomínané influencerky nie sú so šíriteľom v obchodnom vzťahu.

Zadávateľ reklamy v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že prostredníctvom článku, ktorý bol uverejnený na sme.sk propaguje nezávislý test, na ktorý odkazuje. Tento test je uverejnený na stránke https://www.testkolagenov.sk/ na ktorý odkazuje a to z toho titulu, že kolagén zadávateľa tam vyhral prvé miesto. Ako uvádza zadávateľ reklamy tento test nerobil on, no v tomto teste vyhral, a preto sa formou propagácie tejto stránky chcel pochváliť svojim víťazstvom. Tento test zdieľala aj Zuzana Plačková na svojom súkromnom Instagrame. Zadávateľ jej za uvedené zdieľanie neposkytol finančnú odmenu, rovnako tak aj Jasmina Alagič. Veľmi podstatné však je, že nepropagovali ich kolagén, v teste vyhral kolagén „Viacollagen“ s ktorým Zuzana Plačková ani Jasmina Alagič nemá nič spoločné. To, že to prezdieľali na svojich súkromných instagramoch je čisto ich osobná vec, od zadávateľa za to nedostali žiadnu odplatu. Je pravdou, že zadávateľ spolu s týmito osobami spolupracuje, no prostredníctvom iného produktu ako je Viacollagen, ktorý je predmetom nezávislého testu. Platená inzercia len odkazuje na nezávislý test kolagénov, dokonca článok, ktorý si zadávateľ zaplatil na sme.sk vôbec nehodnotí žiadny z testovaných kolagénov a jeho cieľom bolo len upriamiť pozornosť čitateľov na stránku https://www.testkolagenov.sk/, kde nezávisle hodnotia kolagénové produkty na slovenskom trhu. Zadávateľ vyjadruje názor, že za to, že vyhral sa určite nebude hanbiť alebo tento článok skrývať, práve naopak, chce sa svojim dobrým výsledkom pochváliť, nechce však urážať konkurenciu, preto tak vo svojej inzercii nerobí a nikdy robiť nebude. Len upriamuje pozornosť na nezávislý test kolagénov. Zadávateľ o.i. ďalej uvádza, že žijeme v normálnom konkurenčnom prostredí, kde sa každá spoločnosť snaží upriamiť pozornosť zákazníka na svoj produkt. Zadávateľ sa vždy držal pravidla, že nechce ísť cestou očierňovania konkurencie, chce sa plne sústrediť na svoje produkty a ukazovať verejnosti, že to, čo robí, robí dobre, kvalitne a na to využíva všetky legálne možnosti, ktoré mu dnešná doba poskytuje, jednou z týchto možností sú aj PR články, ktoré využíva na propagáciu. Nikdy v nich však nehanil konkurenčné produkty, čo potvrdzuje aj kritizovaný článok.

Popis reklamy:
Reklama má podobu článku – Inzercie, zverejnenej na portáli sme.sk. Článok je zverejnený v nasledovnom znení: „Najväčší test kolagénov na Slovensku. Kto vyhral a kto prepadol?
Máte pocit, že na trhu je čoraz viac kolagénov? Nie ste si istý, ktorý je pre vás ten vhodný? Na čo si pri výbere dávať pozor? (pozn. pod textom je umiestnený ilustračný obrázok cez ktorý je umiestnený text: „Najväčší test kolagénov na Slovensku. Kto je výherca a kto prepadák?“) Odrádza vás od užívania kolagénu nepríjemná chuť? Vyskúšali ste v minulosti kolagén, ktorý vám nepomohol?
Na Slovensku prebiehal veľký test kolagénov
Nezávislý test kolagénov Vám odpovie na všetky potrebné otázky a pomôže Vám pri výbere vhodného kolagénu. V tomto teste kolagénov tiež spoznáte výhercu kolagénu, ale aj absolútny prepadák. Ako prebiehal test kolagénov a aké sú výsledky si môžete pozrieť na www.testkolagenov.sk
Tvorcovia testu uvádzajú, že samotnému výberu kolagénov predchádzala analýza trhu, na základe ktorej sa dostali k šiestim najpopulárnejším kolagénovým doplnkom výživy na Slovensku. Pozrite sa, čo sa hodnotilo (pozn. pod textom je obrázok, kde sú uvedené hodnotené produkty a hodnotené parametre). Chcete vedieť, ako prebiehal veľký test kolagénov? Áno, chcem.“ (pozn. po kliknutí na odkaz je užívateľ presmerovaný na web stránku https://www.testkolagenov.sk/)
Pod článkom je uvedené, že „Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V predmetnom prípade reklamný článok v podobe inzercie odkazoval o.i. na výsledky testovania kolagénových produktov, ktoré boli zverejnené na samostatnej webovej stránke testkolagenov.sk, vrátane odkazu na túto webovú stránku. Je pravdou, že testovanie produktov a prípadné zdieľanie výsledkov takéhoto testovania je obvyklou súčasťou marketingovej komunikácie firiem a Komisia vo všeobecnosti nenamieta, ak firma výsledky testovania prezentuje aj v rámci svojej reklamy. Na druhej strane má však Komisia za to, že zdroj, na ktorý sa v rámci takejto reklamy spoločnosť odvoláva nemožno považovať za transparentný, nakoľko ani z reklamy, ani zo samotnej webovej stránky, na ktorú reklama odkazuje nie je zrejmé, kto test realizoval a nie je v nej uvedený ani žiaden subjekt a kontakt, na ktorý by sa mohol spotrebiteľ v prípade napríklad otázok ohľadom testovania obrátiť. Uvedené je pritom v predmetnom prípade podstatnou informáciou, najmä ak zadávateľ priamo v reklame uvádza, že obsahom stránky, na ktorú reklama odkazuje je „nezávislý test kolagénov“. Pri reklamnej komunikácií je zadávateľ zodpovedný za pravdivosť informácií uvedených v reklame, pričom ak má záujem použiť informácie z iných zdrojov, to samozrejme môže, ale je zodpovedný aj za pravdivosť týchto informácií. S ohľadom na tieto skutočnosti je Komisia toho názoru, že reklama obsahuje údaj, ktorý môže spotrebiteľa zaviesť, najmä s ohľadom na tvrdenie, že v predmetnom prípade ide o „nezávislý test“, na základe ktorého môže napríklad spotrebiteľ nadobudnúť dojem, že test realizovala napr. nejaká autorita, čo však preukázané nebolo (čl. 14 ods. 5 prvá veta) a zároveň reklama opomína podstatnú informáciu v podobe údaju o tom, kto test realizoval a to aj napriek tomu, že komunikačné médium priestor na sprostredkovanie tejto informácie poskytovalo (čl. 14 ods. 6). S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia taktiež za to, že reklama je v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a je spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom (čl. 10 ods. 4).

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že inzercia (tlačová správa): „Najväčší test kolagénov“, zadávateľa: ORIN Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 4, čl. 14 ods. 5 (prvá veta) a čl. 14 ods. 6 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 08. 12. 2022

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top