ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

40 (08-03) Ochrana sacieho reflexu

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

CANPOL Slovakia, s.r.o.

Médium

Internet (web stránka zadávateľa)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 14 ods. 2


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internet (web stránka zadávateľa): „Ochrana sacieho reflexu a prirodzeného dojčenia“
zadávateľa: CANPOL Slovakia, s.r.o.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Košice voči obsahu webovej stránky www.sacireflex.sk, zadávateľa CANPOL Slovakia, s.r.o. V sťažnosti sa uvádza, že sací reflex je to, čo názov napovedá – teda reflexné (a automatické) správanie. Avšak podľa sťažovateľa je problém v tom, že pri dojčení verzus pití z fľašky alebo satí cumlíka ide o komplex toho, ako sa bábätko učí používať svaly tváre, ako používa jazyk, aké pohyby robí, ako prsník/cumlík/cumlík na fľaške vypĺňa jeho ústočká, ako vníma tok mlieka (alebo nulový tok v prípade cumlíka), ako si zvykne na určitý spôsob kŕmenia, starostlivosti, satia, upokojovania. Sťažovateľ uvádza, že tento typ reklamy nedáva žiadnu možnosť rozhodovať sa tým, ktorých sa to priamo týka – bábätkám. A bábätká sa prispôsobia a naučia to, čo im je ponúkané. Mnoho spotrebiteľov, podľa názoru sťažovateľa po vzhliadnutí tejto reklamy a webovej stránky s názvom „saci reflex“ nadobudne dojem, že tento cumlík a fľaška nijako neovplyvňujú schopnosť dieťaťa sa dojčiť a že ich môžu bez rizík používať. Pričom dnes už existujú štúdie, ktoré poukazujú na zvýšené riziko problémov s dojčením či správnym vývojom ústnej dutiny v prípade používania týchto náhrad. Podľa sťažovateľa je reklama mimoriadne zavádzajúca a navádza spotrebiteľov a spotrebiteľky k používaniu cumlíkov a iných náhrad prsníka tým, že sa snaží vytvoriť dojem, že ich používanie nezmení dojčenie ani mu neuškodí. Zavádzanie spočíva v tom, že si za hlavnú tému reklamy vybrali „sací reflex“ (www.sacireflex.sk), dokonca priamo v názve stránky. A sací reflex je síce automatický a stabilný. Ale nie je ani automatické, ani samozrejmé, že podávanie cumlíka nespôsobí problémy s dojčením. Všetky tieto faktory spôsobujú to, že dĺžka dojčenia detí, ktoré používajú cumlík je kratšia (k sťažnosti sú pripojené odkazy na štúdie z roku 2016 a 2018).

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska zo dňa 8.11.2023 uvádza, že reklama podľa jeho názoru neporušuje dobré mravy ani zásady férovej súťaže, ani neuvádza nepravdivé informácie v kontexte vplyvu kŕmenia fľašou s dynamickým cumlíkom na sací reflex. Reklama tiež nemá uvádzať spotrebiteľa do omylu alebo vytvárať dojem, že použitie fľaše s dynamickým cumlíkom neovplyvňuje sací reflex. Spoločnosť od roku 2018 v rámci činnosti oddelenia výskumu a vývoja a v rámci svojich výskumných a vývojových činností vykonáva aplikačný výskum a vývojové práce v oblasti výskumu sacieho mechanizmu a vývoja prototypu fyziologického cumlíka prostredníctvom čo najpodrobnejšieho skúmania a popisu fyziológie dieťaťa a sajúceho mlieka z matkinho prsníka v prirodzených podmienkach, bez akýchkoľvek dysfunkcií. Cieľom výskumných a vývojových prác realizovaných od roku 2018 je pochopiť funkciu sacieho mechanizmu u novorodenca vo vzťahu k práci častí tela (napr. čeľusť, jazyk) a zároveň určiť fyzikálne parametre toku mlieka z prsníka (napr. podtlak v ústach dieťaťa, hromadný tok mlieka z prsníka). Pred zverejnením na internete bol obsah reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti dôkladne analyzovaný z hľadiska jeho správnosti, ako aj súladu s prieskumom uskutočneným v spoločnosti Canpol Group. Treba poukázať na to, že mechanika sania prsníka, vrátane sacieho reflexu je predmetom mnohých vedeckých štúdií, a preto v tejto súvislosti existuje množstvo vedeckých článkov (zadávateľ predložil ich zoznam). Dva vedecké články citované sťažovateľom a odkazy na výskumy v nich uvedené nemajú podstatný význam, keďže iné vedecké štúdie nepotvrdili hypotézy dvoch vyššie uvedených článkov sťažovateľa. Zadávateľ taktiež uvádza, že prirodzený a základným spôsobom výživy bábätiek je kŕmenie dojčením len prvých 6 mesiacov života, sú situácie, kedy je potrebné kŕmenie fľašou, napríklad, keď dieťa saje prsník neefektívne, matka nevytvára dostatok mlieka alebo matka a dieťa sú oddelené, matka neznesie bolesť prsníka pri kŕmení a ak je dieťa okrem materského mlieka kŕmené šťavami alebo čajom. Suplementácia môže byť potrebná na krátke obdobie alebo natrvalo. Musí byť robená tak, aby zabezpečila dieťatku dostatočnú výživu, ale aj udržala laktáciu matky na optimálnej úrovni a umožnila jej návrat k dojčeniu. Je dôležité zvoliť vhodný spôsob podávania suplementu podľa veku dieťaťa, plánovaného času a množstva suplementácie, typu porúch sacieho mechanizmu ak sa tieto u dieťaťa vyskytujú. Metóda musí byť akceptovaná a možná pre rodičov pri dodržiavaní hygienických zásad. Preto sú vývojové práce realizované spoločnosťou v oblasti výskumu sacieho mechanizmu ako aj výskumu jeho porúch s cieľom vyvinúť prototyp fyziologického cumlíka mimoriadne dôležité v kontexte kŕmenia novorodencov bez zmeny sacej mechaniky v prípade sania z prsníka. Zároveň je tu cieľ, aby bábätko nepocítilo rozdiel medzi saním prsníka a saním cumlíka a aby sa v tomto prípade nezmenila mechanika sania. Zadávateľ následne uvádza viacero poznatkov, citovaných z rôznych vedeckých zdrojov, ktoré odkazujú na uvedenú problematiku a ďalej uvádza, že cieľom vedeckých prác realizovaných v rámci spoločnosti Canpol je určiť všetky dôležité parametre, ktoré sa majú odrážať v prototype fyziologického cumlíka, vrátane porovnávacích meraní fyzikálnych parametrov mechanizmu sania prsníka a pitia z fľaše s paralelným meraním aktivity dieťaťa za účelom vyhodnotenia jeho námahy. Cieľom spoločnosti je pracovať na nových prototypoch silikónového cumlíka na kŕmenie, ktorý bude odrážať prirodzenú fyziológiu kŕmenia, ako aj navrhnúť prototypy upokojujúcich cumlíkov, ktorých upokojujúca guma by mala odrážať dynamiku bradavky.
Zadávateľ následne uvádza konkrétne výskumné činnosti a práce, ktoré v súvislosti s prípravami prototypu svojho produktu realizuje. Vyššie uvedené štúdie si zatiaľ žiadnym spôsobom nevyžiadali úpravu obsahu zverejnenej reklamy, ani nekorešpondujú so štúdiami citovanými sťažovateľom, ani nepotvrdzujú kontroverzné tvrdenia sťažovateľa. Vzhľadom na vyššie uvedené má zadávateľ za to, že reklama neporušuje Kódex a nie je ani dôvod ju považovať za zavádzajúcu. Reklama naopak ukazuje úplne iný prístup z dôvodu zložitosti problematiky štúdia sacieho reflexu, najmä výskumu adaptácie dieťaťa na striedavé kŕmenie – prsník matky – fľaša so silikónovým cumlíkom na kŕmenie. Účelom reklamného posolstva nebolo vyvolať dojem, že používanie cumlíka nemení, ani nepoškodzuje dojčenie. Treba si tiež uvedomiť, že sací reflex sa vzťahuje aj na dojčenie aj cumlík. Reklamné posolstvo teda nemalo naznačovať, že kŕmenie cumlíkom je v zásade lepšie ako dojčenie alebo, že kŕmenie cumlíkom je v tomto prípade vhodnejšie.

Rada požiadala zadávateľa o doplnenie svojho stanoviska, konkrétne o doloženie výsledkov výskumných a vývojových prác, na ktoré sa zadávateľ v rámci svojho stanoviska zo dňa 8.11.2022 odvoláva a ktoré by preukazovali pravdivosť tvrdení v reklame, konkrétne, že predmetná pomôcka – dynamický cumlík, dokáže ochrániť/ ochrániť sací reflex. V nadväznosti na túto požiadavku zadávateľ v doplnení zo dňa 1.12.2022 o.i. Rade poskytol úradný dokument vydaný v súlade s ustanoveniami poľského práva príslušným orgánom, t.j. výklad riaditeľa Národnej daňovej informácie, ktorý podľa zadávateľa dokumentuje a oficiálne potvrdzuje, že spoločnosť vykonáva vedeckú-výskumnú a vývojovú činnosť v oblasti sacieho reflexu. V doplňujúcom stanovisku zo dňa 17.1.2023 zadávateľ opätovne uvádza, že spoločnosť od roku 2018 uskutočňuje aplikačný výskum a vývojové práce v oblasti výskumu mechanizmu satia a vývoja fyziologického cumlíka prostredníctvom čo najpodrobnejšieho definovania fyziológie satia mlieka dieťaťom z pŕs matky za prirodzených podmienok, bez vplyvu dysfunkcií. Výskum je zameraný nielen na vypracovanie prototypu produktu, ale tiež na skúmanie sacieho reflexu. Zadávateľ doložil ako súčasť vyjadrenia aj prezentáciu, ktorá sumarizuje závery z výsledkov anketového prieskumu pre značku Lovi vykonaného v roku 2007, v rámci ktorého lekári a pôrodné asistentky vykonávajúci výskum odpovedali na otázky týkajúce sa sacieho reflexu. Výskum jednoznačne potvrdil tézu o tom, že kŕmenie fľašou Lovi s dynamickým cumlíkom nemá negatívny vplyv na sací reflex.

Zadávateľ taktiež uviedol, že spoločnosť v roku 2006 podala prihlášku na dynamický cumlík príslušnému orgánu duševného vlastníctva za účelom získania právnej ochrany z registrácie práv priemyselného vlastníctva a bolo jej udelené právo na ochranu.

Popis reklamy:
Webová stránka obsahuje obrázok, na ktorom je vyobrazená mamička dojčiaca svoje bábätko. Súčasťou vizuálu je text v znení: „Ochrana sacieho reflexu a prirodzeného dojčenia s dynamickým cumlíkom na ochranu sacieho reflexu pre prirodzené dojčenie.“ Pod vizuálom je umiestnený text v znení: „Dojčenie vášho bábätka; Dojčenie. Jeden z najkrajších a najvýznamnejších momentov nového spoločného života matky a dieťaťa. Predstavuje prirodzenú cestu ako kŕmiť novorodeniatko a zároveň prehlbuje fyzické i emocionálne puto medzi matkou a dieťaťom. Vrodený sací reflex pomáha bábätku sacími pohybmi nájsť bradavku matky a sať materské mlieko z prsníka. Sací reflex tiež učí dieťa dýchať nosom a pripravuje svaly úst, jazyka a krku na správne učenie sa reči. Aby sme sací reflex dieťatka ochránili a čo najdlhšie zachovali prirodzené kojenie novorodenca pri striedaní prsníka a detskej fľaše, vyvinuli sme dojčenskú fľašu LOVI s jedinečným dynamickým cumlíkom. Dojčenská fľaša LOVI sací reflex nenaruší a vy sa kedykoľvek budete môcť vrátiť k prirodzenému dojčeniu z prsníka.
Dojčenská fľaša LOVI s dynamickým cumlíkom; Špeciálne navrhnutý cumlík dojčenskej detskej fľaše LOVI je výsledkom práce klinických neurologopédov a rečových terapeutov. Mäkký, dynamický cumlík sa naťahuje a sťahuje podľa rytmu satia dieťaťa a imituje matkinu bradavku. Satie mlieka z dojčenskej fľaše LOVI vyžaduje intenzívne zapájanie svalov pier a jazyka bábätka a umožňuje správnu koordináciu satia – prehĺtania – dýchania ako pri dojčení. Dieťatko pri pití mlieka z dojčenskej fľaše LOVI tak svoj sací reflex nestráca.
Ochráňte sací reflex dieťaťa s dojčenskou fľašou LOVI s dynamickým cumlíkom. Prirodzené dojčenie je dar, nevzdávajte sa ho.“
Súčasťou stránky je animovaný spot „Ako mi fľaša LOVI zachránila dojčenie“. Na pozadí scénok, v ktorých sa rodičia starajú o svoje bábätko a kŕmia ho hovorí voice-over v nasledovnom znení: „Zuzka a Juraj zažili nedávno veľký zázrak a narodilo sa im dieťa. Juraj sa snaží so všetkým pomáhať, takže v noci často kŕmi dieťa z dojčenskej fľaše. Pre Zuzku je to veľká pomoc, ale napriek tomu sú rána vyčerpávajúce a stresujúce. Pre ich dieťa je stále ťažšie sa vrátiť k prirodzenému dojčeniu. Poradia sa so svojimi priateľmi, ktorí majú tiež bábätko. Gabika a Tibor im hovoria, že používajú nevhodnú dojčenskú fľašu, vďaka ktorej sa stráca sací reflex a dieťatko pri kŕmení zlenivie. Táto informácia je pre nich veľkou pomocou. Gabika a Tibor používajú dojčenskú fľašu Lovi, ktorá má tieto výhody:
– Mlieko z nej tečie ťažšie ako z bežného cumlíka, čo od dieťaťa vyžaduje aktívne sanie a tým sa nenarúša jeho sací reflex.
– Tvarovaný dynamický silikónový cumlík pri kŕmení mení svoj tvar naťahuje a sťahuje sa v prirodzenom rytme, rovnako ako ženský prsník pri dojčení.
– Cumlík má efektívny odvzdušňovací ventil SUPER vent, ktorý zabraňuje vzniku podtlaku a minimalizuje riziko detskej koliky.
– Udržiava správnu koordináciu dojčenia, prehĺtania a dýchania a tiež vyžaduje prácu svalov jazyka, takže nie je ťažké vrátiť sa ku kŕmeniu dieťaťa z prsníka. Prirodzený sací reflex je ochránený.
Zuzka a Juraj si už kúpili dojčenskú fľašu Lovi. Odkedy používajú dojčenskú fľašu Lovi sú ich noci a dni pokojnejšie. Už sa rozhodli, že budú používať dojčenskú fľašu Lovi aj po 6. mesiaci. Mladí rodičia sú Gabike a Tiborovi veľmi vďační. LOVI dojčenská fľaša s dynamickým cumlíkom na ochranu sacieho reflexu pre prirodzené dojčenie.“
V spodnej časti obrazu je uvedený text v znení: „Varovanie: Pamätajte, že značka LOVI odporúča dojčenie ako najzdravší spôsob kŕmenia. Metódy alternatívneho kŕmenia. Metódy alternatívneho kŕmenia by sa mali použiť po konzultácii s lekárom, pôrodnou asistentkou alebo lekárnikom, ak dojčenie nie je možné alebo je nedostatočné.“.

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadaní Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnila pani Lucia Maceková, marketingová manažérka spoločnosti. L. Maceková na úvod vysvetlila, že v danom prípade reklama, v podobe videa stránky komunikuje špecifický produkt, cumlík, ktorého cieľom je ochrániť sací reflex dieťaťa. Produkt bol vytvorený v spolupráci s odborníkmi a jeho výrobe predchádzali mnohé štúdie a vlastné výskumy spoločnosti, ktoré umožnili vytvoriť jedinečnú pomôcku, ktorá čo najvernejšie kopírujú bradavku a ženský prsník tak, aby dieťa nestratilo pri jej používaní sací reflex. Na otázku, ako v tomto kontexte v rámci reklamy môžeme interpretovať text v znení: „Dojčenská fľaša s dynamickým cumlíkom na ochranu sacieho reflexu pre prirodzené dojčenie“, resp. čo je možné tento text interpretovať v kontexte, že iné cumlíky túto schopnosť nemajú, L. Maceková uviedla, že interpretácia textu sa vzťahuje výhradne na produkt zadávateľa, nie na produkty iných spoločností a voči konkurenčným produktom sa ani reklama nevyjadruje. Cieľom je popísať vlastnosť a charakteristiku produktu spoločnosti, ktorý je predmetom reklamy. Cumlík prezentovaný v reklame využíva špeciálny druh silikónu, je navrhnutý na základe výskumov, aby čo najlepšie kopíroval ženskú bradavku a spôsob sania a to sú jeho jedinečné vlastnosti. Na otázku aké je právne zaradenie produktu, resp. či daný produkt je zdravotníckou pomôckou L. Maceková uviedla, že uvedený produkt nie je zdravotníckou pomôckou.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). Predmetom reklamy je produkt – dojčenská fľaša s dynamickým cumlíkom, pričom reklama je zameraná na prezentáciu vlastností predmetného produktu vo vzťahu k saciemu reflexu a jeho ochrane. Komisia akceptuje, že v praxi môžu nastať situácie, kedy dieťa z nejakého dôvodu nemôže byť dojčené, resp. že rodič pri jeho kŕmení za určitých okolností musí dočasne použiť pri kŕmení dieťaťa náhradnú alternatívu, napr. v podobe fľaše s cumlíkom. Táto skutočnosť je uvedená aj v rámci reklamy. Reklama zároveň neuvádza, že použitie predmetnej fľaše plnohodnotne nahradí dojčenie, resp. že matka má použiť danú fľašu na úkor dojčenia alebo s dojčením úplne prestať. Naopak v tomto ohľade reklama význam dojčenia nijako nezľahčuje a ani nenabáda na jeho bezdôvodné ukončenie.
Na druhej strane, v rámci webovej stránky, ako aj v rámci videa, ktoré je na stránke umiestnené zadávateľ uvádza viacero tvrdení, interpretácia ktorých jednoznačne vedie k záverom, že uvedený produkt umožňuje ochrániť sací reflex ako podstatný a najvýznamnejší faktor vplývajúci na dojčenie a pokračovanie v dojčení (napr. „Ochrana sacieho reflexu a prirodzeného dojčenia s dynamickým cumlíkom na ochranu sacieho reflexu pre prirodzené dojčenie.“; „Aby sme sací reflex dieťatka ochránili a čo najdlhšie zachovali prirodzené kojenie novorodenca pri striedaní prsníka a detskej fľaše, vyvinuli sme dojčenskú fľašu LOVI s jedinečným dynamickým cumlíkom. Dojčenská fľaša LOVI sací reflex nenaruší a vy sa kedykoľvek budete môcť vrátiť k prirodzenému dojčeniu z prsníka.“; „Ochráňte sací reflex dieťaťa s dojčenskou fľašou LOVI s dynamickým cumlíkom. Prirodzené dojčenie je dar, nevzdávajte sa ho.“; „LOVI dojčenská fľaša s dynamickým cumlíkom na ochranu sacieho reflexu pre prirodzené dojčenie.“). Takéto tvrdenia však Komisia nepovažuje vo vzťahu k reklamnej prezentácii produktu za etické, nakoľko vyvolávajú dojem, že „ochrana sacieho reflexu“ je podstatnou inováciou a charakteristikou predmetného produktu, ktorá je dôležitá pre zachovanie dojčenia. V skutočnosti je však sací reflex nepodmienený a vrodený. Komisia v tomto kontexte vychádzala aj z externých stanovísk zástupcov Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, ktoré túto skutočnosť potvrdili a zároveň uviedli, že pitie mlieka z akejkoľvek fľaše s cumľom nenaruší sací reflex ako taký, ale môže potenciálne narušiť techniku sania a skomplikovať návrat k dojčeniu. V rámci reklamy je však produkt prezentovaný primárne vo vzťahu k saciemu reflexu, nie technike sania a Komisia má za to, že informácie uvedené v reklame v kontexte „ochrany sacieho reflexu“, hoc môžu byť aj pravdivé, uvádzajú vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých sú použité priemerného spotrebiteľa do omylu a vytvárajú dojem, že práve sací reflex a jeho ochrana, sú tou najpodstatnejšou vlastnosťou pre zachovanie dojčenia, čo však preukázané nebolo.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internet (web stránka zadávateľa): „Ochrana sacieho reflexu a prirodzeného dojčenia“, zadávateľa: CANPOL Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 19. 01. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top