ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O Rade pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je združenie etickej samoregulácie reklamy, ktorú založili v marci 1995 subjekty činné na trhu marketingovej komunikácie. Jej vznik podnietil predovšetkým záujem vytvoriť štandardne fungujúci orgán etickej samoregulácie a pridať sa tak k mnohým vyspelým krajinám, v ktorých takéto združenie pôsobí.

Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, pravdivá a etická reklama.

Dnes RPR združuje viac ako 30 subjektov a svoje zastúpenie v nej majú zadávatelia reklamy z rôznych segmentov (telco, financie, retail, alkohol, potraviny a i.), reklamné agentúry, branžové asociácie a ich členovia, a v neposlednom rade aj médiá a vysielatelia. Všetci členovia RPR sa zaviazali k dodržiavaniu Etického kódexu reklamnej praxe (Kódex) a posilňovaniu dobrého mena reklamy.

Za účelom posudzovania súladu reklám s Kódexom zriadila RPR nezávislý kolektívny orgán, Komisiu, členmi ktorej sú odborníci z oblasti marketingovej komunikácie, práva, psychológie, sociológie, či finančného sektora, schopní posudzovať sťažnosti a reklamy nezávisle a kompetentne. Komisia posudzuje sťažnosti na porušenie Kódexu reklamou od verejnosti, fyzických aj právnických osôb, asociácií, či štátnych orgánov. Po posúdení sťažnosti prijme rozhodnutie a vydá arbitrážny nález. Ak Komisia konštatuje porušenie Kódexu a vydá pozitívny arbitrážny nález, je zadávateľ, prípadne šíriteľ na túto skutočnosť upozornený a vyzvaný k tomu, aby reklamu stiahol alebo upravil.

Od roku 1995 je RPR členom EASA – The European Advertising Standards Alliance – aliancie samoregulačných orgánov v oblasti reklamy so sídlom v Bruseli. EASA koordinuje spoluprácu národných inštitúcií i nadnárodných združení. Vyvinula systém tzv. cezhraničných sťažností, kedy sa zadávateľ pochádzajúci z jedného štátu môže sťažovať na reklama šírenú v druhom štáte.

Rada pre reklamu vykonáva nasledovné činnosti:

  • presadzuje, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná a etická reklama
  • vydáva a novelizuje etické pravidlá reklamy v podobe Etického kódexu reklamnej praxe
  • prijíma podnety od fyzických, či právnických osôb na možné porušenie etiky v reklame
  • prostredníctvom Komisie rozhoduje v otázkach reklamnej etiky
  • v otázkach reklamnej etiky spolupracuje so štátnymi orgánmi, súdmi, združeniami a inými inštitúciami doma aj v zahraničí
  • vykonáva vzdelávaciu činnosť
  • háji záujmy reklamnej obce voči štátnym a iným inštitúciám a iniciuje žiadanú právnu úpravu a reguláciu vzťahov vznikajúcich v rámci procesu marketingovej komunikácie
  • zastupuje svojich členov v EASA (The European Advertising Standards Alliance)

Výročné správy

Výročná správa za rok 2019
Výročná správa za rok 2021
Výročná správa za rok 2020
Scroll to Top