ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

07 (06/01) dvojbalenia SMINT s prezervatívom a zapaľovačom

Sťažovateľ

súkr. osoba zo Zlatých Moraviec

Zadávateľ

DDK Slovakia, s.r.o., Senica

Médium

reklamné materiály

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., IV./2.1. a IV./C. 9.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 30.6. 1999 vo veci sťažnosti súkromnej osoby zo Zlatých Moraviec a Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredný inšpektorát Bratislava na promotion spoločnosti DDK Slovakia, s.r.o., Senica pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vysielaním televíznych spotov a distribúciou letákov, ktoré sprevádzali promotion akciu na dvojbalenia cukríkov SMINT so zapaľovačom a prezervatívom nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosti od súkromnej osoby zo Zlatých Moraviec a Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredný inšpektorát Bratislava týkajúce sa promotion akcie na dvojbalenia cukríkov SMINT so zapaľovačom a prezervatívom. Sťažnosť súkromnej osoby sa týkala dvojbalenia SMINT s prezervatívom, pričom má najväčšie výhrady voči formulácii uvedenej na príbalovom letáku: ,,Praktické dvojbalenia, cukríky SMINT a kondómy Durex, určite využijete na diskotékach…“. Sťažovateľ sa dožaduje nápravy v záujme psychického a morálneho zdravia mladej generácie. SOI k sťažnosti pripojila žiadosť o posúdenie dvojbalenia cukríkov SMINT so zapaľovačom.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade promotion nedošlo k porušeniu ustanovení bodu 3.2 Časti I. a bodov 2.1 a 9. Časti IV./C Kódexu. Tieto stanovujú, že reklama musí byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama tabakových výrobkov nesmie byť zameraná na maloleté osoby a nabádať ich k fajčeniu. Priama propagácia tabakových výrobkov musí byť zameraná na dospelých.

Arbitrážna komisia hlasovaním rozhodla o tom, že je v jej kompetencii posudzovať len reklamu, ktorá promotion akciu sprevádzala a nie spôsob prémiového balenia produktu. Rozhodla sa preto posudzovať len leták a časť televízneho spotu, ktoré komunikačne podporovali predaj dvojbalenia SMINT s prezervatívom.

Spoločnosť DDK Slovakia vo svojom stanovisku v tejto súvislosti uvádza, že pojmy ako morálka, dobré mravy a slušnosť nie sú statické, neustále sa vyvíjajú s vývojom spoločnosti. V rámci diferenciácie sociálnych, vekových a náboženských skupín podľa tohto vyjadrenia existujú isté rozdiely v názoroch na niektoré otázky súvisiace so slušnosťou pri prezentácii ľudskej sexuality. Podľa názoru zadávateľa citovaný slogan neprekročil hranicu slušnosti stanovenú kódexom. Slogan nemal mladým ľuďom propagovať konzumný prístup k sexu, cieľom kampane popri propagácii výrobkov malo byť smerovanie mladých ľudí k bezpečnému sexu.

Arbitrážna komisia RPR sa v diskusii zaoberala otázkou, či kampaň so sloganom ,,Praktické dvojbalenia, cukríky SMINT a kondómy Durex, určite využijete na diskotékach…“ je komunikácia nepripravená s dostatočnou zodpovednosťou voči cieľovej skupine mladých ľudí, pretože by ich mohla navádzať na sexuálny styk alebo naopak – promotion propaguje zásady bezpečného sexu.

Po diskusii dospela Arbitrážna komisia k záveru, že so zásadami bezpečného sexu a odporučeniami používať prezervatív sa v súčasnosti stretávajú už deti na základných školách v rámci pohlavnej výchovy a že použitý slogan nenavádza prijímateľov priamo na sex, ale na použitie prezervatívu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby zo Zlatých Moraviec a Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredný inšpektorát Bratislava na promotion spoločnosti DDK Slovakia je neopodstatnená a realizáciou uvedenej promotion nedošlo k porušeniu Kódexu v bodoch 3.2 Časti I. a 2.1 a 9. Časti IV./C.

V Bratislave, dňa 6. 7. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top