ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

01 (01/01) inzercia "ryba v akváriu"

Sťažovateľ

Sloboda zvierat, Bratislava

Zadávateľ

SAP ČR

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./3.3.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 20.1. 1998 vo veci sťažnosti združenia Sloboda zvierat,  Bratislava na reklamu spoločnosti SAP ČR a reklamnej agentúry GRADE, s.r.o., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Medializáciou inzerátu spoločnosti SAP ČR a agentúry GRADE firmy SAP ČR nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔ VODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť organizácie Sloboda zvierat z 20.10.1997 na inzerát propagujúci ponuku softvéru firmy SAP ČR so sloganom „Pre svoj rast potrebujete nielen priestor ale aj pružný softvér“. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu zvažovala súlad predmetného inzerátu s vyobrazením ryby natesnanej do zjavne malého akvária s ustanovením bodu 3.3. časti II. Kódexu. Po zvážení všetkých okolností dospela k záveru, že inzerát nenavádza k násilným aktom, nepodporuje ich ani ich nepopularizuje. Došla k názoru, že je zrejmé, že obrázok vznikol počítačovou montážou, je ilustráciou použitého sloganu a nijakým spôsobom nenavádza k páchaniu násilia na zvieratách.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu hlasovaním rozhodla, že inzerát na softvér spoločnosti SAP ČR nie je v rozpore s ustanovením bodu 3.3. časti II. Kódexu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť Slobody zvierat z Bratislavy je neopodstatnená a predmetný inzerát neporušuje časť II. bodu 3.3. Kódexu.

V Bratislave, dňa 30.1. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top