ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

01 (02/06) katalóg "Veľká hra" IDM

Sťažovateľ

súkr. osoby, Handlová, Poprad, Poltár a Praha

Zadávateľ

International Direct Marketing, s.r.o., Bratislava

Médium

mailing

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./2.1., 4.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 18.2. 1997 vo veci sťažností súkromných osôb z Handlovej, Popradu, Poltáru, a Prahy (okres Lučenec) na spoločnosť International Direct Marketing, s.r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, ktoré boli Rade pre reklamu podstúpené Úradom vlády SR na prešetrenie, či konaním uvedenej spoločnosti nedošlo ku konaniu v  rozpore s Etickými zásadami reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Zaslaním mailingov – katalógových ponúk s hrou „Super Veľká cena v hodnote 1 000 000 ,- Sk“ a „Veľká hra «International Direct Marketing»“ spotrebiteľom firmou International Direct Marketing, s.r.o. došlo k   zneužitiu dôvery a využitiu nedostatku spotrebiteľových skúseností a znalostí ako aj ku šíreniu údajov, ktoré vzhľadom na okolnosti a súvislostí, v akých sa použili, uviedli príjemcu do omylu, čím došlo k porušeniu II. časti bodu 2.1. a bodu 4.1. Kódexu.

ODÔVODNENIE:

V mesiacoch september, november 1996 a január 1997 obdržala Rada pre reklamu z Úradu vlády SR celkom štyri sťažnosti súkromných osôb z Handlovej, Popradu, Poltáru, a Prahy (okres Lučenec) na spoločnosť International Direct Marketing, s.r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava. Súkromné osoby sa v sťažnostiach domáhali svojich výhier v presvedčení, že majú na výhry nárok a nemali vedomosti o tom, že podmienkou k výhre je ďalšie zlosovanie.

Uvedená spoločnosť oslovila mailingom vybraných spotrebiteľov, ktorým zaslala svoje ponukové katalógy s hrou. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu po preskúmaní predmetných mailingov zistila, že spoločnosť International Direct marketing, s.r.o. svojim konaním porušila časť II. bodu 2.1. a 4.1. Kódexu tým, že mailingy s pravidlami hier boli nezrozumiteľné a nejasné, koncipované tak, že spotrebitelia boli uvedení do omylu a zavádzajúca informácia o ich výhre ich podnecovala k objednávaniu tovaru z ponukového katalógu. Spoločnosť International Direct Marketing, s.r.o. teda na svoje obchodné účely zneužila dôveru spotrebiteľa, využila nedostatok jeho skúseností a používala údaje v takých súvislostiach a okolnostiach, ktoré uviedli príjemcov do omylu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sa svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosti súkromných osôb z Handlovej, Popradu, Poltáru, a Prahy (okres Lučenec) sú opodstatnené a predmetné mailingy porušujú časť II. bodu 2.1. a bodu 4.1. Kódexu.

V Bratislave, dňa 5. 03. 1997

Dr. Pavel Hapák
predseda AK RPR

Scroll to Top