ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

02 (02-02) Sporenie nebolo nikdy výhodnejšie

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Prima banka Slovensko, a.s.

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Sporenie nebolo nikdy výhodnejšie“
Zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, z okresov Poltár a Banská Bystrica voči spotu, ktorý komunikuje finančný produkt Sporenie k Osobnému účtu, zadávateľa Prima banka Slovensko, a.s. Prvý sťažovateľ považuje tvrdenie v reklame o tom, že klient získa ročne 5% za zavádzajúce a vyjadruje názor, že uvedené zhodnotenie získa klient za obdobie dvoch rokov sporenia. Sťažovateľ ďalej uvádza, že ak sa vydelí výnos za rok sumou nasporenou za 1 rok, klient dostane 2,5% p.a.“ a podľa jeho názoru by preto reklama mala uviesť, že klient získa 5% za 2 roky. Druhý sťažovateľ tvrdí, že minimálna mesačná suma sporenia je 10€, maximálna 30€: pri mesačnom sporení 30€ stráca klient ročne podľa názoru sťažovateľa 40,8€ a pri mesačnom sporení až 52,8€ v dôsledku ročných poplatkov za vedenie osobného účtu vo výške 58,8€.

Zadávateľ vo svojom stanovisku k prvej sťažnosti uvádza, že produkt Sporenie k osobnému účtu predstavuje pravidelné sporenie zriadené k Osobnému účtu, v rámci ktorého si môže každý občan vo veku od 18 rokov pravidelne mesačne sporiť sumu od 10 Eur do 30 Eur. Sporiť si pritom môže 12,18 alebo 24 mesiacov. Pravidelné sporenie znamená, že občan si na Sporenie k Osobnému účtu zasiela každý mesiac zvolenú čiastku. Úročenie produktu vo výške 5% p.a. je počítané na dennej báze vždy k aktuálnemu zostatku, počíta sa teda za dni, počas ktorých boli na účte prostriedky a z hodnoty, ktorá v danom dni bola na účte sporenia. Na základe uvedených skutočností jednoznačne podľa zadávateľa vplýva, že sťažnosť fyzickej osoby ohľadne úročenia na produkte Sporenie k Osobnému účtu je neopodstatnená a výpočty fyzickej osoby, ktorými vo svojej sťažnosti argumentuje sú nepravdivé, nelogické a poukazujú na neznalosť danej problematiky. Matematický výpočet sťažovateľa nie je korektný, nakoľko tento by bol použitý v prípade, keby klient na účet vložil celú sumu sporenia naraz na celú dobu sporenia a úrok z danej sumy by mu bol pripísaný len jedenkrát ročne, čo nie je v zmysle obchodných podmienok produktu možné, nakoľko ide o pravidelné sporenie.

Vo vzťahu k druhej sťažnosti zadávateľ uvádza, že zriadenie aj vedenie pravidelného sporenia k osobnému účtu je bezplatné. Už z názvu produktu Sporenie k Osobnému účtu je zrejmé, že sporenie je určené pre klientov, ktorí využívajú osobný účet. Ten je spoplatnený v zmysle platného Sadzobníka poplatkov Prima banky a so svojimi výhodami, ktoré klientom poskytuje, patrí medzi najvýhodnejšie účty na trhu. V rámci mesačného poplatku za Osobný účet môžu klienti využívať štandardné služby ako napríklad vedenie účtu, platobná karta, uskutočňovanie neobmedzeného počtu platieb kartou či mobilom, využívanie mobilnej aplikácie a jej výhod a podobne. Pre každý druh produktu (Osobný účet aj Sporenie k Osobnému účtu) platia osobitné obchodné podmienky a tieto nie je možné navzájom porovnávať, či spájať.

Popis reklamy:
Spot sa odohráva v prostredí banky, kde pracovník banky hovorí „Hľadáte sporenie s úrokom vyšším ako na termínovanom vklade?“ Pomaly sa približuje k zelenej stene, ktorá je za ním, stena sa odostrie a je za ňou knižnica a muž (Milan), ktorý hádže peniaze do prasiatka. Postaví sa na stoličku a prasiatko odkladá na vyššiu a vyššiu policu, započuje ako pracovník Prima banky hovorí: „Milan si pravidelne odkladá, euro k euru, no keby mal naše sporenie, boli by jeho úspory ešte, ešte, ešte vyššie s úrokom 5 % ročne.“. Milan reaguje a hovorí: „5 %?. A to je aké sporenie?“, zíde zo stoličky dole a prichádza k mužovi v bielej košeli, ten mu odpovedá „To pravé sporenie“. Počas celého spotu je v pravom hornom rohu umiestnené logo Prima banky Slovensko, a. s. Nasleduje informačný záber na zelenom pozadí s textom „Sporenie k Osobnému účtu. 5,0 % ročne počas celej doby sporenia“. Objavuje sa červená prelepka s informáciou „Teraz aj pre deti a študentov“. Text zmizne a na zelenom pozadí sa objaví logo Prima banky Slovensko, a. s. a odkaz na web stránku „www.primabanka.sk“. Voice-over hovorí „Sporte pravidelne s Prima bankou a získajte 5 % ročne počas celej doby sporenia. 5 % ročne teraz aj pre deti a študentov. Tak výhodne. Primabanka.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s námietkami sťažovateľov nestotožnila. Cieľom reklamného spotu je komunikácia 5% úroku pri sporení. V reklame nie sú uvedené informácie, ani údaje, ktoré by mohli uviesť spotrebiteľov do omylu. Reklama zrozumiteľne a jasne komunikuje základné charakteristiky produktu a Komisia sa nedomnieva, že spôsob akým reklama uvádza napr. výšku úroku pri sporiacom produkte by mohol byť s ohľadom na okolnosti v akých je tento údaj použitý vyhodnotený ako klamlivý, či zavádzajúci. Komisia ako neopodstatnené vyhodnotila aj námietky ohľadom údajnej straty v dôsledku zriadenia a vedenia Osobného účtu. Je pravdou, že získanie produktu Sporenie k Osobnému účtu je podmienené zriadením si Osobného účtu, čo vyplýva aj zo samotného názvu produktu. Zriadenie a vedenie Osobného účtu však predstavuje odlišný produkt, pre ktorý, ako uvádza aj zadávateľ, platia osobitné obchodné podmienky a Komisia sa v danom prípade prikláňa k názoru zadávateľa, že tieto nie je možné navzájom porovnávať, či spájať. Poplatky súvisiace s Osobným účtom sú súčasťou sadzobníka poplatkov banky, ktorý je zverejnený aj na web stránke zadávateľa a dostupný pre potenciálnych klientov. Komisia v danom prípade neposudzuje samotnú výšku poplatkov za vedenie účtu, avšak má za to, že s ohľadom na cieľ reklamy zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť komunikácii svojej ponuky a reklama preto neporušuje Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Sporenie nebolo nikdy výhodnejšie“, zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 21. 04. 2022

Slavomíra Salajová
podpredsedníčka Komisie

 

Scroll to Top