ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

12 (03-01) Pre každú jazdu

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Médium

TV spot

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 11 ods. 1 písm. d)


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Pre každú jazdu“
Zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 písm. d) Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava voči reklame, ktorá komunikuje možnosť investovania do cenných papierov, zadávateľa
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky. Sťažovateľ poukazuje na záber, v ktorom žena dá facku mužovi, pričom má za to, že uvedená reklama zobrazuje domáce násilie. Sťažovateľ uvádza, že akékoľvek násilie, domáce, či už na ženách alebo na mužoch považuje za nevhodné a nesprávne. V súčasnej spoločnosti je veľkou témou odstránenie domáceho násilia, najmä na ženách, zároveň je však vysielaná reklama propagujúca domáce násilie na mužoch. V reklame je zjavné ako dáva žena facku mužovi, čo považuje sťažovateľ za nevhodný spôsob propagácie.

Zadávateľ v stanovisku o.i. uvádza, že predmetná reklama žiadnym spôsobom nepropaguje domáce násilie na mužoch (alebo na osobách akéhokoľvek pohlavia). Celý reklamný spot je zreteľne poňatý v komediálnom štýle (napr. priamo na začiatku reklamného spotu herci riešia „investície“ do obrázku, resp. dopisu podpísaného Vinnetuom a Sandokanom, teda fiktívnymi postavami, ktorých fiktívna povaha je priemernému spotrebiteľovi na Slovensku dobre známa) a scéna v závere spotu, kedy jeden z aktérov dostane facku rozhodne nehrá v reklamnom spote dôležitú, či zásadnú úlohu. Účinkujúca v spote rozhodne nemá za cieľ fackou ublížiť aktérovi spotu, v danom prípade ide len o jej spontánnu reakciu na informáciu, že aktér, ktorý hrá jej manžela utratil všetky ich finančné úspory za dopis podpísaný fiktívnou postavou. Nosnou myšlienkou celého TV spotu je naopak informácia, že investovať do štandardných cenných papierov je rozumnejšie ako investovať do obrázkov a dopisov s údajne pravými podpismi fiktívnych postáv, kedy táto investícia bude znamenať nielen stratu investovanej čiastky (viď. scéna, kedy aktér spotu hovorí o obrázku údajne podpísaným od Vinnetoua, že nemá žiadnu hodnotu) ale aj to, že takáto investícia (na rozdiel od štandardných zaknihovaných cenných papierov) je ohrozená možným zničením v rámci bežného života (viď. časť spotu, kedy aktérka reklamy hovorí, že do dopisu od Sandokana zabalila makrelu). Zmyslom TV spotu je teda propagovať investičné služby ponúkané bankou, nie domáce alebo akéhokoľvek iné násilie. Zadávateľ taktiež vyjadruje názor, že facku, ktorá je zachytená v závere spotu nie je možné považovať za domáce násilie, nakoľko jednou z kľúčových charakteristík domáceho násilia je opakované a dlhodobé konanie, čo zo spotu nie je možné vyvodiť). Ďalšou charakteristikou je jasné a nespochybniteľné rozdelenie rolí na tzv. ohrozenú osobu a násilnú osobu, pričom za domáce násilie nie je možné označiť situáciu, kedy je postavenie strán incidentu rovné. Predmetný spot nie je postavený tak, že ktorákoľvek zo strán bola dominantná nad druhou stranou. Zadávateľ má za to, že výrazne vtipná, komediálna reklama je v dnešnej dobe, poznamenanej koronavírusom potrebná a práca kreatívnej agentúry Jinej gang nadväzuje na ich veľmi úspešnú prácu na iných výrazných kampaniach. Sťažovateľom rozporovaná facka vhodne zapadá do celkovej atmosféry spotu , výraznosti jednotlivých postáv a do ich vzťahu, ktorý je plný vášne. Touto výraznou kreativitou chcel zadávateľ upozorniť divákov na potrebu premýšľať o investíciách z dlhodobého pohľadu a edukovať ich vo význame rozumného investovania s cieľom odkladania spotreby do dôchodkového veku.

Popis reklamy:
Spot sa začína záberom na kolotoče a následne sa presúva do obývačky, v ktorej sa zhovárajú dvaja muži:
Muž 1: „Vinnetou? Ukáž to sem…Dúfam, že to nie je pexeso, jak minule. Ale to je dobré, že si prišiel za mnou..“
Muž 2: „Táák, pozri sa.“ A podáva mu obrázok s vyobrazením Vinnetoua (s fúzami), kde je podpis Vinnetou v.r.
Muž 1: Lupou si prezerá obrázok a hovorí: „Vinnetou? Tak to sedí, to vidím, že je to ten podpis. Podrobne si pozerá podobizeň Vinnetou s fúzami..“Nóóó, toto ti neviem…hm, hm, hm..Podpis pravý, tvár nie. Zahoď to, zapáľ to.“
Muž 2: “Čooo?“
Muž 1: „No, ja mám niečo lepšie. Ja mám pravý list od Sandokana. Chceš vidieť?“ Muž prichádza k zásuvke a hľadá papier…vo dverách stojí jeho žena Carmen. Muž sa na ňu pozrie a pýta sa: „Carmen, kde mám ten cenný papier?“
Carmen sa na neho pozrie a odpovedá: „Aký?“.
Muž 1 odpovedá: „Ten ružový od Sandokana!“
Carmen zmätené odpovedá: „Trebárs ho niekto…vyhodil si…alebo do neho zabalila makrelu včera..“
Muž 1: „Vieš, koľko som do toho investoval?“
Carmen: „No, tak to by ma zaujímalo, koľko?“
Muž 1: No, takto, no akoby som ti to…tak..“
Carmen: „Si normálny? Tak koľko? No hovor!“ – napriahne sa a vylepí mužovi facku.
Nasleduje záber s headlinom „Investujte radšej s Fio bankou“ doplnený o informácie k produktu a disclaimer, na pozadí ktorého znie voice-over v znení: „Investujte radšej do poriadnych cenných papierov alebo do Fio podielových fondov. Fio banka, pre každú jazdu.“
Spot následne pokračuje záberom na Muža 1, ktorý v ruke drží mikrofón a prihovára sa divákom: „pristúpte bližšie. Extra super predĺžená jazda nášho holywoodskeho kolotoča je tu. Páčila sa vám táto atrakcia? Tak pristupujte bližšie a klikajte nižšie. Kto fandíš našej púti, kliknúť sem, ťa nezarmúti.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitým zobrazeniam násilia v obraze alebo vo zvuku, predovšetkým sa vyvarovať použitia akéhokoľvek zobrazenia domáceho násilia, rodového násilia alebo násilia voči menšinovým jednotlivcom alebo skupinám v obraze alebo vo zvuku, ktoré by mohlo s ohľadom na celkové obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové stvárnenie reklamy pôsobiť na priemerného spotrebiteľa ako obhajoba, schvaľovanie alebo propagácia takéhoto násilia (čl. 11 ods. 1 písm. d) Kódexu).
Cieľom reklamy je propagovať investičné služby ponúkané bankou. Komisia akceptuje, že zadávateľ pri prezentácii komunikačného posolstva využíva určitú mieru humoru a reklamného nadsadenia, ktoré sú prítomné v rámci dejovej línie spotu a oceňuje, že celkové komunikačné posolstvo reklamy má vo vzťahu k produktu aj čiastočne edukatívny zámer. Na druhej strane je nutné podotknúť, že reklama ako určitý žáner verejnej prezentácie by mala reflektovať aj na aktuálnu spoločenskú situáciu a zohľadniť skutočnosti, na ktoré spoločnosť reaguje citlivo a ktoré sú v kontexte aktuálneho diania vnímané spoločnosťou ako problematické. Niet predovšetkým pochybnosť, že problematika násilia v akejkoľvek podobe, vrátane násilia domáceho je jednou z tých tém, na ktorú verejnosť reaguje citlivo. Je pravdou, že predmetná reklama je humorne ladená a spracovaná až do podoby grotesky, avšak moment, kedy dá žena facku mužovi je v reklame natoľko výrazný a explicitne zobrazený, že uvedené zobrazenie môže byť podľa názoru Komisie objektívne interpretované ako tolerované správanie – prejav, ktoré vo vzťahu k zobrazovaniu násilia ako takého nemožno vyhodnotiť ako zodpovedné. Akceptácia zobrazovania takéhoto správania v rámci komerčnej komunikácie, bez opodstatneného dôvodu aj napriek humornému ladeniu spotu, môže podľa názoru Komisie viesť k znižovaniu citlivosti spoločnosti k takémuto správaniu, ktoré je možné vyhodnotiť ako ubližujúce, a to bez ohľadu na využitie humorných prvkov v predmetnej reklame. Je zrejmé, že pokiaľ by boli vymenené role v reklame, tak vyobrazenie facky žene by nebolo akceptované ako etické v kontexte reklamného príbehu. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že uvedená scéna, kedy dá žena mužovi facku zobrazuje mieru násilného aktu, ktorá môže pôsobiť na priemerného spotrebiteľa ako obhajoba, schvaľovanie alebo propagácia takéhoto správania sa, čo nemožno považovať za etické.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Pre každú jazdu“, zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. d) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 21. 04. 2022

Slavomíra Salajová
podpredsedníčka Komisie

 

Scroll to Top