ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

13 (03-02) Sex pre pokročilých

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Divadlo Nová scéna

Médium

Vonkajšia reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (Citylight): „Sex pre pokročilých“
Zadávateľa: Divadlo Nová scéna

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči vizuálu reklamy, ktorá propaguje divadelnú hru „Sex pre pokročilých“, zadávateľom ktorej je Divadlo Nová scéna. Podľa sťažovateľa je reklama neslušná, nie je decentná a vhodná pre deti, ktoré okolo vizuálu predmetnej vonkajšej reklamy chodia do školy. Sťažovateľ uvádza, že aj mnohí seniori vnímajú predmetný vizuál ako ironický a nevhodní. Z reklamy nie je jasné, čo je jej predmetom. V rámci vizuálu je síce uvedené Divadlo Nová scéna, avšak vo vizuále nie je žiaden dátum predstavenia ani informácie o predstavení. Celkové zobrazenie považuje sťažovateľ za dvojzmyselné, slovné vyjadrenie je sexistické a nevhodné do verejného priestoru.

Zadávateľ v stanovisku o.i. uvádza, že reklama na predstavenie Divadla Nová scéna „Sex pre pokročilých“ je v súlade s ust. § 3 zákona o reklame, hlavne žiadnym spôsobom neznevažuje ľudskú dôstojnosť a nepropaguje vulgárnosť. Použitie slova „sex“ v názve predstavenia nie je možné automaticky vnímať ako sexizmus alebo negatívne ovplyvňovanie mravnej výchovy detí. V rámci propagácie predstavenia nie sú vyobrazené žiadne nahé telá alebo iné zobrazenia, ktoré by mohli zosmiešňovať alebo znevažovať ľudí na základe rodu alebo veku alebo iným spôsobom propagovať sex ako taký. Zadávateľ vyjadruje názor, že mu nie je zrejmé, ktorá časť reklamy môže byť ironická a nevhodná pre seniorov, keďže názov obsahuje slovné spojenie „ .. pre pokročilých“, čo nepredstavuje narážku na ľudí v seniorskom veku resp. nejakú formu zosmiešnenia ľudí v seniorskom veku. Čo sa týka veľkosti označenia Divadla Nová scéna a uvedenia termínov predstavení, tak reklama, ktorá je predmetom sťažnosti je vyhotovená v obdobnej forme ako reklamy k iným predstaveniam. Hlavným cieľom reklamy je odprezentovať predstavenie ako také, veľkosť označenia Divadla Nová scéne je aj pre iných tituloch obdobná.
Divadlo Nová scéna na reklamné pútače spravidla neuvádza presné termíny predstavení, a to
z dôvodu, že tieto sa môžu kedykoľvek zmeniť. Uvedené obzvlášť platí po skúsenostiach s opatreniami proti šíreniu sa pandémie, ktoré zavádzali obmedzenia pri organizovaní kultúrnych
podujatí s okamžitou účinnosťou, a teda plánované predstavenia bolo potrebné zrušiť. Na záver zadávateľ uvádza, že sťažnosť považuje za bezdôvodnú a je názoru, že reklamnou prezentáciou predstavenia „Sex pre pokročilých“ neporušil žiadne právne predpisy a etické princípy zaužívané v rámci reklamy. Táto reklama neobsahuje žiadne prvky, ktoré by mohli nevhodne pôsobiť na deti alebo nevhodne a ironicky vo vzťahu k seniorom.

Popis reklamy:
Vizuál zobrazuje postavy hercov, ktorí vystupujú v divadelnom predstavení, ktoré je predmetom reklamy. Herci ležia vedľa seba v posteli, pričom obaja majú v rukách knihu s názvom „Sex pre pokročilých“. Vo vrchnej časti vizuálu je na pozadí symbolov pre označenie ženského a mužského pohlavia umiestnený nápis – názov divadelnej hry „Sex pre pokročilých“, pod ktorým je uvedená autorka hry Michele Riml. V spodnej časti vizuálu je logo Divadla Nová scéna a odkaz na web stránku divadla, pod ktorým sú uvedený partneri predstavenia.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 ods. 1 Kódexu). Cieľom predmetnej reklamy je komunikovať divadelné predstavenie. Využitie výrazu slova „sex“, voči ktorému v danom prípade pravdepodobne smerujú aj námietky sťažovateľa Komisia nepovažuje za samoúčelné a neetické, nakoľko výraz bol využitý v kontexte názvu divadelného predstavenia („Sex pre pokročilých“), ktoré je predmetom propagácie. Slovo „sex“ samotné pritom nie je ani neslušné ani nevhodné. Navyše reklama neobsahuje prvky, či zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti, či slušnosti a Komisia nie je ani toho názoru, že je v reklame použité tvrdenie, ktoré by mohlo byť interpretované ako dvojzmyselné, či inak nevhodné. Osoby hercov, ktoré sú vyobrazené na plagáte nie sú zobrazené spôsobom, ktorý by bol napríklad znižujúci ľudskú dôstojnosť, ale sú zachytené v kontexte divadelného predstavenia a scény, ktorá s predstavením pravdepodobne súvisí, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (Citylight): „Sex pre pokročilých“, zadávateľa: Divadlo Nová scéna nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 21. 04. 2022

 

Slavomíra Salajová
podpredsedníčka Komisie

 

Scroll to Top