ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

15 (03-04) Nutrilon 2 Profutura DUOBIOTIK

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

DANONE s.r.o.

Médium

Plagát, web stránka zadávateľa

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Plagát, web stránka zadávateľa: „Nutrilon 2 Profutura DUOBIOTIK“
Zadávateľa: DANONE s.r.o.

nie sú v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava voči vizuálu plagátu, ktorý bol umiestnený v čakárni pediatra a informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa k produktu Nutrilon 2 Profutura DUOBIOTIK. Sťažovateľ uvádza, že reklama má za cieľ osloviť matky dojčiat. Svojimi formuláciami môže v spotrebiteľovi vyvolať dojem, že reklamované umelé mlieko obsahuje zložky pochádzajúce z materského mlieka. Formulácie viet môžu podľa sťažovateľky uviesť spotrebiteľa do omylu, že používaním tohto mlieka budú dávať bábätkám produkt obsahujúci materské mlieko. Sťažovateľ poukazuje na citáciu z plagátu v znení: „…obsahuje našu zmes oligosacharidov materského mlieka“, ktorý „pochádza z nášho jedinečného zdroja.“ Za zavádzajúce považuje sťažovateľ aj tvrdenie umiestnené na web stránke zadávateľa v znení: “…obsahuje UNIKÁTNU ZMES oligosacharidov materského mlieka HMOs 2’FL, prirodzene sa vyskytujúcich v materskom mlieku, a navyše oligosacharid materského mlieka 3’GL, ktorý pochádza z nášho unikátneho procesu.“ Ako sporné vníma sťažovateľ aj tvrdenie: „vhodné od prvej fľaštičky“ a má za to, že uvedené tvrdenie nabáda spotrebiteľa na používanie umelého mlieka u detí od narodenia, hoci produkt je pokračovacie mlieko číslo 2.

Zadávateľ v stanovisku o.i. uvádza, že nesúhlasí so záverom sťažovateľa, že komunikácia nie je pravdivá, môže priamo alebo nepriamo zavádzať spotrebiteľov alebo môže vyvolať dojem, že produkt Nutrilon 2 Profutura DUOBIOTIKTM obsahuje materské mlieko alebo látky pochádzajúce z materského mlieka. Tvrdenie, že produkt obsahuje HMO 2’FL a 3’GL je právne prípustné a pravdivé. Vo vedeckej literatúre sa termín „oligosacharidy materského mlieka“ alebo „HMO“ používa na označenie skupiny rôznych oligosacharidových zlúčenín, ktoré sa prirodzene vyskytujú, okrem iného aj v materskom mlieku. Tento výraz sa používa nielen v príslušných vedeckých publikáciách, ale možno ho nájsť napríklad aj v zodpovedajúcich dokumentoch EFSA, t.j. Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Keďže obidva druhy oligosacharidov materského mlieka – 2’FL aj 3’GL – boli zistené v materskom mlieku, skutočne sú kvalifikované ako HMO. Aj ďalšie publikácie sa riadia týmto názorom (pozn. zadávateľ priložil odkaz na konkrétne publikácie). Tvrdiť opak by znamenalo, že dojčenská výživa nikdy nemôže obsahovať žiadne HMO. Zadávateľ ďalej uvádza, že nesúhlasí so záverom sťažovateľa, že formulácie, na ktoré poukazuje vyvolávajú u spotrebiteľa dojem, že HMO 3’GL a 2’FL a sú látky získané z materského mlieka alebo navodzuje dojem, že výrobok obsahuje materské mlieko. HMO 3’GL a 2’FL sú oligosacharidy prirodzene sa vyskytujúce v materskom mlieku. V komunikačných materiáloch zadávateľ podľa svojich vyjadrení jednoducho popísal, že jeho produkt obsahuje niektoré zložky – v tomto prípade HMO 3’GL a 2’FL, ktoré sú identické so zložkami materského mlieka. Z toho jednoznačne vyplýva, že materské mlieko prirodzene obsahuje aj rôzne iné zložky, ktoré sa v dojčenskej výžive zadávateľa nenachádzajú a že sa preto dojčenská výživa zadávateľa v žiadnom prípade nevyrovná materskému mlieku. Zadávateľ ďalej uvádza, že prostredníctvom vecného výskumu sa snaží ponúknuť niektoré z výhod materského mlieka dojčatám, ktoré nanešťastie nemôžu byť dojčené, bez toho aby niekedy mohol dosiahnuť bezkonkurenčný zlatý štandard materského mlieka. Každá zložka, ktorá sa prirodzene vyskytuje v materskom mlieku a ktorú môžu spoločnosti pridať do produktov dojčenskej výživy predstavuje pre takéto dojčatá benefit a je preto krokom správnym smerom. Tento spoločný cieľ so zadávateľom zdieľa mnoho spoločností, vedcov a výskumníkov. Zadávateľ dodáva, že jeho dojčenská výživa sa v žiadnom prípade nevyrovná materskému mlieku, ale spoločnosť sa snaží robiť všetko pre to, aby dojčatám, ktoré nemôžu byť dojčené, poskytla niektoré z výhod materského mlieka. Zadávateľ má za to, že pri komunikácii oboch vyššie uvedených zložiek svojho výrobku je transparentný – etiketa produktu a všetky komunikačné materiály obsahujú jasnú informáciu, že 3’GL, prítomný v produkte pochádza z „nášho jedinečného procesu“. 2’FL je jasne uvedený v zozname zložiek na etikete produktu. Predmetné informácie uvádza zadávateľ preto, aby u spotrebiteľa nemohol vzniknúť dojem, že 3’GL a 2’FL pochádzajú z materského mlieka. Je však nesporné, že tvrdenie vyjadruje podobnosť oboch zložiek so zodpovedajúcimi zložkami, ktoré sa nachádzajú v materskom mlieku. Informovaním spotrebiteľov, že 3’GL vo výrobku „pochádza z nášho unikátneho procesu“ a zahrnutím 2’FL do zoznamu zložiek na etikete výrobku, dáva zadávateľ podľa jeho slov opäť veľmi jasne najavo, že ani jeho produkt, ani jeho zložky nepochádzajú z materského mlieka a že výrobok zadávateľa sa preto v žiadnom prípade materskému mlieku nevyrovná. Okrem toho obe komunikácie – plagát aj webová stránka (a rovnako tak aj obal produktu) obsahujú jednoznačnú informáciu o priorite dojčenia („Dojčenie je najprirodzenejším spôsobom výživy dojčiat“ – tvrdenie uvedené na predmetnom plagáte; „najlepším spôsobom výživy dojčiat je dojčenie“ – tvrdenie uvedené na web stránke).
Zadávateľ taktiež uvádza, že rovnako nemôže súhlasiť so závermi sťažovateľa, že by jeho komunikácia nabádala k používaniu následného dojčenského mlieka pre výživu bábätiek od narodenia. Väčšina dojčiat na Slovensku je plne dojčených v prvých 6 mesiacoch ich života a tak svoju prvú fľaštičku mliečnej dojčenskej výživy dostanú až neskôr, po ukončenom 6. mesiaci života. Vekové určenie „6-12“ mesiacov pre použitie výrobku je jednoznačne viditeľné a čitateľné na obrázku produktu na predmetnom reklamnom plagáte a číslo 2 ako referencia k následnému mlieku je tiež súčasťou loga na fľaštičke, ktorá je zobrazená hneď vedľa tvrdenia „Vhodné od prvej fľaštičky“. Text dôležitého upozornenia na etikete produktu tiež jednoznačne uvádza, že by výrobok mal byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy a nemal by byť používaný ako náhrada materského mlieka v prvých 6 mesiacoch veku a že nemá byť jediným zdrojom výživy. Rovnaké informácie sú uvedené aj na webovej stránke, ktorá sa týka tohto produktu „Má byť súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy, nemá sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých 6 mesiacov. Nie je vhodný ako jediný zdroj výživy.“

Popis reklamy:
Vizuál plagátu
Plagát zobrazuje ženu, ktorá kŕmi dieťatko z fľaštičky. Súčasťou vizuálu je vyobrazenie produktu v obale (pozn. na obale je zreteľná číslica 2 s definíciou, že výrobok je určený od 6-12 mesiacov), pri ktorom je umiestnený text: „Vami obľúbené v novom obale“. Nasleduje text v znení: „Hľadala som dojčenské mlieko, ktoré nášmu malému fakt sadne. NUTRILON PROFUTURA DUOBIOTIKTM 2 je naša najpokročilejšia receptúra s krémovou chuťou, inšpirovaná zložením materského mlieka. Obsahuje našu zmes oligosacharidov materského mlieka (2’FL aj 3’GL*), oligosacharidy GOS/FOS a mliečny tuk vysokej kvality. V novom plne recyklovateľnom obale, ktorý obsahuje o 50% menej plastov; To najcennejšie, čo máme.“ V pravej spodnej časti vizuálu je text: „Naša najpokročilejšia receptúra; Vhodné od prvej fľaštičky; Krémovo mliečna chuť; Bez palmového oleja; *3GL (3’galakozyllaktóza) pochádza z nášho jedinečného procesu. Dojčenie je najprirodzenejším spôsobom výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a www.nutriklub.sk.01/2022 BF312600“.
Vo vrchnej časti vizuálu je umiestnený headline v znení: „Sú radosti, na ktorých nešetríme“.
Web stránka zadávateľa:
Na web stránke k produktu je uvedené o.i. sťažovateľom namietané tvrdenie v znení: „Navyše obsahuje UNIKÁTNU ZMES oligosacharidov materského mlieka HMOs 2’FL, prirodzene sa vyskytujúcich v materskom mlieku, a navyše oligosacharid materského mlieka 3’GL, ktorý pochádza z nášho unikátneho procesu.“

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili pani Jitka Laštovičková, SN Regulatory manager CZ (brands Nutrilon, Hami) a JUDr. Andrea Šupáková. J. Lastovičková uviedla, že zadávateľ sa pridržiava argumentácie, ktorú poskytol Komisii vo svojom stanovisku a následne pristúpila k zodpovedaniu otázok členov. Na otázku ohľadom tvrdenia „bez palmového oleja“, ktoré bolo použité v reklame, J. Lastovičková uviedla, že receptúra predmetného produktu prešla inováciami a aktuálne neobsahuje uvedenú zložku, preto túto skutočnosť zadávateľ uviedol aj v rámci reklamy. J. Lastovičková ďalej uviedla, že spoločnosť si uvedomuje, že to najlepšie, čo môže matka svojmu dieťaťu poskytnúť je materské mlieko, ktoré predstavuje aj akýsi „zlatý štandard“ pre vytvorenie výživy určenej deťom, ktoré nemôžu byť z nejakého dôvodu po 6. mesiaci veku dojčené. Spoločnosť v rámci vývoja svojho produktu dokáže technologicky vytvoriť výrobok, ktorý obsahuje oligosacharidy materského mlieka, čo je uvedené aj v rámci reklamy. Vo vzťahu k tvrdeniu „od prvej fľaštičky“ J. Lastovičková uviedla, že spoločnosť vychádza zo skutočnosti, že väčšina detí je dojčených materským mliekom do 6. mesiaca svojho života (pozn. uvedená skutočnosť bola podložená aj konkrétnym prieskumom). Tvrdenie sa teda vzťahuje na „prvú fľaštičku“, ktorú v danom prípade môže matka dieťaťu dať po ukončení dojčenia po 6. mesiacoch. Táto skutočnosť je podporená aj faktom, že reklama zobrazuje výrobok, na ktorom je jasne uvedené, že ide o výživu určenú deťom od 6. mesiaca.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V predmetnom prípade sa Komisia s námietkami uvedenými v sťažnosti nestotožnila. Cieľom reklamy je komunikácia produktu – dojčenskej výživy určenej pre deti od 6. mesiacov veku. Zadávateľ v rámci reklamy uvádza viacero tvrdení, ktoré sa primárne vzťahujú k základným charakteristikám produktu a jeho zloženiu. O.i. zadávateľ v rámci použitých tvrdení explicitne uvádza konkrétne zložky, ktoré produkt obsahuje. Tieto tvrdenia však nie sú podľa názoru Komisie použité a naformulované spôsobom, ktorý by mohol u spotrebiteľov vyvolať mylný dojem, že predmetný produkt obsahuje zložky, ktoré pochádzajú priamo z materského mlieka a Komisia sa ani nedomnieva, že by na základe predmetnej reklamy mohli spotrebitelia nadobudnúť dojem, že produkt materské mlieko obsahuje. V rámci tvrdení je jasne uvedené, že produkt „…je naša najpokročilejšia receptúra, inšpirovaná zložením materského mlieka.“ Toto tvrdenie zrozumiteľne informuje o tom, že receptúra je inšpirovaná zložením materského mlieka, nie, že produkt obsahuje materské mlieko. V tomto kontexte Komisia vníma aj pokračovanie tvrdení, ktoré bližšie špecifikujú zloženie produktu s ohľadom na zmes oligosacharidov materského mlieka, ktoré hoc sú identické so zložkami materského mlieka nie sú v reklame uvedené spôsobom, ktorý by navodzoval dojem, že predmetný produkt je plnohodnotnou náhradou materského mlieka, resp. že sa produkt svojim zložením materskému mlieku vyrovnáva a plnohodnotne nahradí dojčenie. O to viac, že priamo v reklame sa nachádza upozornenie, ktoré hovorí o tom, že najprirodzenejším spôsobom výživy dojčiat je práve dojčenie.
Komisia sa nestotožnila ani s tvrdením sťažovateľa, že reklama nabáda na používanie umelého mlieka u detí od narodenia, nakoľko obsahuje tvrdenie v znení: „vhodné od prvej fľaštičky“. Z reklamy je jasné, že produkt je určený pre deti vo veku od 6. mesiacov – táto skutočnosť je zrejmá ako z označenia produktu číslicou „2“, ktorá je štandardným označením pokračovacích dojčenských mliek, vhodných pre deti od 6. mesiacov na obale vyobrazeného produktu ako aj na fľaštičke, pri ktorej je uvedené predmetné tvrdenie, tak aj uvedením vekovej škály. Navyše Komisia je toho názoru, že rodičia sa štandardne pred začatím používania umelej výživy poradia s lekárom, ktorý im vie v prípade pochybností odporučiť produkt aj s ohľadom na špecifické potreby dieťatka, pričom takéto usmernenie je aj priamo súčasťou reklamy. Komisia sa preto nedomnieva že by reklama zneužívala dôveru spotrebiteľov alebo využívala nedostatok ich skúseností, či znalostí. Komisia taktiež nepovažuje reklamu za klamlivú, či zavádzajúcu a má za to, že reklama sprostredkúva informácie jasne a zrozumiteľne.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že plagát, web stránka zadávateľa: „Nutrilon 2 Profutura DUOBIOTIK“, zadávateľa: DANONE s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 21. 04. 2022

 

Slavomíra Salajová
podpredsedníčka Komisie

Scroll to Top