ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

01 (02-01) Virostop

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

Herb-Pharma Corporation s.r.o.

Médium

TV spot

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 15 ods. 4


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Virostop“
Zadávateľa: Herb-Pharma Corporation s.r.o.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklame – spotu, ktorý komunikuje prípravok Virostop, zadávateľa Herb-Pharma Corporation s.r.o. Sťažovateľ považuje reklamu za vysoko zavádzajúcu, klamlivú a neetickú vo vzťahu k tvrdeniam, ktoré hovoria o predchádzaní ochorenia a poukazuje na to, že všetky štátne autority odporúčajú proti ochoreniu Covid 19 očkovanie, nie sprej.

Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že reklama podľa jeho názoru nie je zavádzajúca, klamlivá, či neetická. Všetky údaje v reklame sú overené a podložené klinickými testami ako aj odbornými informáciami (pozn. zadávateľ zaslal Rade uvedené dokumenty). Vo vzťahu k využitiu superlatívu najpredávanejší, zadávateľ dodatočne uviedol, že použitie tvrdenia vychádza z údajov IQVIA Slovakia, v rámci ktorých sú uvedené produkty, ktoré komunikujú Covod-19 a ochranu proti vírusom, pričom najpredávanejším produktom v tejto kategórii v roku 2021 a taktiež v januári 2022 je produkt VIROSTOP.

Popis reklamy:
Spot v rámci obrazu zobrazuje produkt a spôsob jeho použitia vo vzťahu k vírusu a ochoreniu Covid-19. Záver spotu zobrazuje produkty- nosový sprej, ústny sprej, cmúľacie pastilky, súčasťou záverečného obrazu je aj informácia v znení: „Pred použitím zdravotníckej pomôcky si pozorne prečítajte návod na použitie!“. Súčasťou spotu je odkaz na web stránku produktu a v obraze sú umiestené grafické prvky, v ktorých sú nasledovné texty: „Najpredávanejší produkt na Covid-19 na Slovensku“; „Štít proti Covid-19 vrátane nových mutácií“; „Novinka cmúľacie pastilky“.
Spot je doplnený voice-overom v znení: „Nová generácia ústnych a nosových sprejov Virostop poskytuje ochranu proti Covid-19 pre dospelých a deti od 3 rokov. Virostop vytvára ochranný štít zabraňujúci zachyteniu a množeniu vírusu na slizniciach horných dýchacích ciest. Virostop. Niekoľkonásobné zníženie rizika infekcie Covidom-19. Bezpečný produkt bez známych nežiaducich účinkov. Účinný na nové mutácie. Virostop. Ochrana proti Covid-19, vrátane nových mutácií.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V predmetnom prípade Komisia neuznala námietky sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia produktu – zdravotníckej pomôcky, ktorá je založená na princípe vytvorenia ochranného štítu, ktorý zabraňuje zachyteniu a množeniu vírusu, vrátane Covid-19 na slizniciach horných dýchacích ciest. Vo vzťahu k prezentácii produktu, resp. jeho vlastností a princípu fungovania má Komisia za to, že reklama tieto komunikuje adekvátne, s ohľadom na jeho reálne charakteristiky a účinky. V reklame nie je uvedené, že použitie uvedeného produktu bezvýhradne ochráni človeka proti vírusu Covid-19, resp. z nej nevyplýva, že pokiaľ človek uvedený produkt používa nemôže sa vírusom v žiadnom prípade nakaziť. V reklame je uvedené, že produkt znižuje riziko infekcie, nie, že infekcii zabráni úplne. Reklama taktiež neporovnáva účinky predmetnej zdravotníckej pomôcky s účinkami vakcinácie proti Covid-19 ani nie je spracovaná spôsobom, ktorý by mohol u spotrebiteľa vyvolať dojem, že predmetná zdravotnícka pomôcka je porovnateľná s vakcináciou. V reklame nie sú uvedené tvrdenia, ani zobrazenia, ktoré by znižovali význam a potrebu vakcinácie proti ochoreniu Covid-19 vo všeobecnosti a Komisia vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú.

Ako problematické vo vzťahu ku Kódexu však Komisia vyhodnotila tvrdenie „Najpredávanejší produkt na Covid-19 na Slovensku“, ktoré je súčasťou reklamy. V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). Spôsob, akým je uvedené tvrdenie použité v reklame vyvoláva dojem, že predmetný produkt je najpredávanejším produktom na Covid-19 na Slovensku. Využitím spojenia „na Covid 19“, môže spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že produkt je najpredávanejším nielen v kategórii produktov slúžiacich ako prevencia proti ochoreniu / nakazeniu sa, a to najmä s ohľadom na spôsob akým predmetný produkt účinkuje, ale aj v kategórii produktov, ktoré slúžia na liečbu predmetného ochorenia, resp. účinkuje iným spôsobom, čo zadávateľ nepreukázal, a preto vyhodnotila Komisia reklamu, resp. použitie predmetného superlatívu v danom prípade ako neetické.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Virostop“, zadávateľa: Herb-Pharma Corporation s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu. Sťažnosť sťažovateľa bola vyhodnotená ako neopodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 21. 04. 2022

 

Slavomíra Salajová
podpredsedníčka Komisie

 

Scroll to Top