ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

02 (02-02) Usteľte si vo vlastnom

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Usteľte si vo vlastnom“
zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Košice, voči TV spotu „Usteľte si vo vlastnom“, zadávateľa Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky. Sťažovateľ namieta, že súčasťou spotu sú podľa jeho názoru až hororové scény. Reklama je vysielaná aj pred 20.00 hod, keď sa k nej dostane aj dieťa. Sťažovateľ uvádza, že jeho maloleté deti sa reklamy boja a je im nepríjemné sa na ňu pozerať.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že všetky reklamy, ktoré zverejňuje sú zacielené na osoby staršie 18 rokov. Deti a mladiství nie sú cieľovou skupinou banky. Banka po celú dobu vysielania spotu obdržala len dve sťažnosti (vrátane sťažnosti zaslanej Rade), ktoré namietajú vyššie uvedené skutočnosti. Na základe prvej negatívnej reakcie na spot sa banka obrátila na svoju mediálnu agentúru so žiadosťou o zaradenie vysielania predmetnej reklamy tak, aby TV spot nebol vysielaný v rámci detských programov, a to aj napriek tomu, že na komunikáciu ponúkaných bankových produktov sa nevzťahuje časové obmedzenie vysielanie takýchto reklám. Zadávateľ má taktiež za to, že spot neobsahuje hororové scény, ako je uvedené v sťažnosti. Scény sú navrhnuté tak, aby zodpovedali kulisám púťových strašidelných domov , ktoré sú desaťročia súčasťou akcií s kolotočmi a pútí, a teda atrakciami, ktoré sú deťmi bežne navštevované. Zadávateľ je taktiež toho názoru, že zobrazované kulisy zanechajú v divákovi menej intenzívny zážitok, ako osobná návšteva „strašidelného hradu“.

Popis reklamy:
Spot bo odvysielaný v dvoch verziách – v dlhšej verzii a kratšej:

V dlhšej verzii manželský pár zazvoní na zvonček rodinného domu, kde pozdravia muža v predzáhradke s malým dieťaťom na rukách polievajúceho trávnik. Ženský hlas pozve pár dovnútra. Dej sa prenesie do interiéru domu, kde žena (manželka muža polievajúceho trávnik) manželskému páru povie, aby sa nevyzúvali. Manželka konštatuje, že dom je pekný a manžel zahlási: „Tak sa teda ukážte!“. Záber sa zmení, oba manželské páry sú vo vozíkoch horskej dráhy a na koľajniciach začína prehliadka domu. Vozík vojde do kuchyne, kde žena, ktorá vedie prehliadku hovorí: „Naša kuchyňa, chladnička, umývačka a …drvička“, pričom v obraze sa objaví muž prezlečený za kuchárku, ktorý porciuje (resp. drví – drvička) mäso. Vozík prejde do ďalšej miestnosti, kde žena skonštatuje, že sa jedná o detskú izbu. V závere sa objaví polička s detskými bábikami a obraz sa prenesie na jednu bábiku, ktorá si rukami dá dole tvár a oči jej blikajú na červeno. V zábere sa mihne malý chlapec, pri ktorom mužský hlas povie: „A Bruno..“ a povešané malé ozdoby kostier. Následne sa v zábere zobrazí ďalšia bábika lezúca po stene na štyroch, ktorá otočí hlavu smerom k divákovi. Bábika má výrazný spodný predkus a krivé zuby. Pri pohľade na bábiku sa muž (návštevník domu) vystraší. Vozík prejde do poslednej miestnosti so stredovekým motívom, ktorá je plná pavučín a horiacich sviečok. V pozadí hrá organová hudba a v zábere preletí netopier. V zábere sa zobrazí rakva vystlaná kožušinou a muž – návštevník domu skonštatuje, že sa jedná o spálňu manželov žijúcich v dome. Na to žena, sediaca vzadu skonštatuje: „ Nie, to je pre vás. Na dožitie.“ Vozík vychádza garážovými dverami von, pričom voice-over hovorí: „Splňte si sny o bývaní, nech sú akékoľvek. S našim hyposporiacim kontom to ide. Fio banka. Pre každú jazdu.“
V kratšej verzii spotu sú niektoré scény vypustené.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľov nestotožnila.
Cieľom reklamy je komunikácia finančného produktu, na pozadí reklamného príbehu, ktorý sa odohráva v prostredí púťových atrakcií a iných miest, ktoré ku kolotočiarom ako hlavným hrdinom dejovej línie kampane patria. Sťažovateľom namietaný spot sa odohráva vo vile, ktorá je naaranžovaná do podoby „strašidelného domu“, po ktorom postupne prechádzajú hlavní hrdinovia reklamy. Je pravdou, že súčasťou reklamy sú aj scény, ktoré čiastočne využívajú práve moment prekvapenia a strašidelnosti, avšak Komisia sa nedomnieva, že reklama v celkovom svojom spracovaní môže mať neprimeraný negatívny vplyv na dospelého, či detského diváka. Spot evidentne pracuje s reklamným nadsadením a humorom, jednotlivé scény nezobrazujú reálne situácie, ale svojim spracovaním je z nich zrejmé, že ide o prostredie, ktoré využíva kulisy, podobné práve známej púťovej atrakcii „strašidelného domu“. Vo vzťahu k možnej konfrontácii reklamy maloletým divákom je nutné tiež podotknúť, že reklama nie je zameraná na detského diváka, žiadnym spôsobom sa detskému divákovi ani neprihovára a celkové spracovanie spotu zároveň nevybočuje zo spôsobu spracovania scén, s ktorými sa môžu diváci, aj maloletí, stretnúť napríklad vo filme alebo práve na púti v rámci návštevy niektorej z púťových atrakcií. Komisia je preto toho názor, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Usteľte si vo vlastnom“, zadávateľa: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 23. 03. 2023

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

Scroll to Top