ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

01 (02-01) Zľava 2€ z nákupu

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

BILLA s.r.o.

Médium

Reklamná kampaň

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Reklamná kampaň (web stránka, leták): „Zľava 2€ z nákupu“
zadávateľa: BILLA s.r.o.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči informáciám uvedeným v kampani, zadávateľa BILLA s.r.o. k akcii „Zľava 2€ k nákupu.“ Sťažovateľ poukazuje na tvrdenie „Získajte okamžite 2€ späť s Billa bonus kartou“ a uvádza, že získanie zľavy si okrem Billa bonus karty vyžaduje aj špeciálny voucher, ktorého existencia je spomenutá iba v obchodných podmienkach. Pokiaľ zákazník platí v samoobslužnej pokladni, nie je o potrebe preukázania voucheru informovaný a pokiaľ zaplatí, nie je mu žiadna zľava poskytnutá. Text reklamy by preto podľa sťažovateľa mal znieť: „Billa bonus – získajte okamžite 2 € späť s Billa bonus kartou a špeciálnym voucherom“.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že cieľom ani motívom spoločnosti nebolo uviesť spotrebiteľa do omylu žiadnym spôsobom. Pri klasických pokladniach, zamestnanec spoločnosti automaticky odpočíta 2€ z nákupu v hodnote 25€. Pri samoobslužných pokladniach je zverejnený voucher so zľavou 2€, ktorý si zákazník naskenuje. Z procesno-technických dôvodov je zavedený postup, kedy po naskenovaní 2-eurovej zľavy je automaticky privolaná obsluha, ktorá benefit potvrdí. V prípade, ak si aj spotrebiteľ neuplatnil pred zaplatením voucher so zľavou, zadávateľ uvádza, že vyhovel každej reklamácii v prospech zákazníka.

Popis reklamy:
V letákoch zadávateľa boli k akcii uvedené nasledovné informácie: „Billa Bonus – Získajte okamžite späť 2€ s Billa bonus kartou. Akcia predĺžená do 28.2.2023.

O predmetnej akcii zadávateľ informoval aj na svojej web stránke, kde vo vrchnej časti podstránky bola vyobrazená Billa Bonus karta v kontexte textu: „Akcia predĺžená do 28.2.2023; okamžite získate 2€ späť“. Nasleduje text v znení: „Chcete šetriť? Príďte nakupovať s Billa kartou. Billa karta vás vie vždy príjemne prekvapiť. Práve teraz vás poteší okamžitou zľavou! Nakúpte za viac ako 25€, použite Billa kartu a pri platení vám automaticky vráti 2€ späť. Spríjemnite si nákupy úsporou, ktorú získate bez čakania priamo pri pokladni.“ Nasleduje možnosť registrácie a získania Billa karty a bližší popis ďalších výhod pri nákupe s Billa kartou.
V spodnej časti podstránky je odkaz na kompletné informácie o akcii a spracovaní osobných údajov.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V predmetnom prípade Komisia vychádzala pri posudzovaní zo skutočnosti, ktorú uviedol aj zadávateľ, a teda, že zľava 2€ z nákupu bola zákazníkom poskytnutá pri splnení dvoch základných podmienok, ktoré sú viditeľne a zrozumiteľne uvedené aj v reklame, a to uskutočnenie nákupu v hodnote minimálne 25€ a predloženie Billa bonus karty. Tieto podmienky zadávateľ v reklame komunikuje jasne a dostatočne. Po splnení podmienok pracovník pokladne aktivoval zľavu naskenovaním EAN kódu z voucheru, ktorý ako uvádza aj zadávateľ bol v prípade samoobslužných pokladní zverejnený priamo pri pokladniach. EAN kód zľavy v danej mechanike, je len technickým prostriedkom na uplatnenie zľavy, nie podmienkou, ktorú musí spotrebiteľ kúpiť alebo inak zabezpečiť aby splnil ďalšiu podmienku. Tou v danom prípade bol len nákup a Billa bonus karta. Komisia sa preto nedomnieva, že by reklama obsahovala údaj alebo informáciu, ktorá by bola vo vzťahu k podmienkam uplatnenia si zľavy zavádzajúca a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklamná kampaň (web stránka, leták): „Zľava 2€ z nákupu“, zadávateľa: BILLA s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 23. 03. 2023

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

Scroll to Top