ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

44 (09-02) Zelená energia od SSE

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Médium

Internet (web stránka zadávateľa)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internetová reklama (web stránka zadávateľa): „Zelená energia od SSE“
zadávateľa: Stredoslovenská energetika, a.s.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Liptovský Mikuláš voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa Stredoslovenská energetika, a.s. k produktu Zelená energia od SSE. Sťažovateľ uvádza, že SSE ponúka službu „zelená energia od SSE“, kde garantuje odberateľovi, že elektrická energia bude pre neho vyrobená výhradne z obnoviteľných zdrojov (100% pôvodu elektriny; 100% ekologickej energie). Cena za túto službu je 2€ mesačne. Podľa sťažovateľa reklama uvádza zákazníka do omylu a ovplyvňuje tak jeho ekonomické správanie, nakoľko musí platiť 2€ mesačne za niečo, čo fyzikálne nemôže splniť, nakoľko dodávaná energia je vyrábaná z rôznych zdrojov, v distribučnej sieti sú výrobcovia spojení a nemôžu tak oddeliť „zelenú energiu“ od nezelenej pre jednotlivých odberateľov. Týmto uvádzajú odberateľov, ktorí nemajú technické vzdelanie do omylu a vyvolajú v nich dojem, že pre nich dodávaná elektrická energia je ekologická.

Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej len SSE) ponúka svojim odberateľom v domácnosti možnosť dodávky elektriny z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom produktu „Zelená energia od SSE“. Je určený pre odberateľov, ktorým, rovnako ako SSE, nie je ľahostajný stav našej krajiny a planéty. Postupná úprava tzv. energetického mixu, teda zastúpenia rôznych zdrojov elektriny dodávanej odberateľom, smeruje na európskej aj celosvetovej úrovni k preferencii výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť sa snaží svojim podielom prispievať k podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, jednak nákupom elektriny priamo od výrobcov produkujúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a jednak nákupom tzv. záruk pôvodu.

Elektrina ako komodita má totiž svoje technické a fyzikálne osobitosti, ktoré ju do značnej miery odlišujú od iných tovarov a služieb. Tieto osobitnosti nie je možné v úvahách o obchodovaní s elektrinou a o fyzickej dodávke elektriny koncovému spotrebiteľovi v žiadnom prípade vynechať. Predovšetkým je treba si uvedomiť, že elektrina nie je hmotným tovarom, ktorý by bolo možné ľubovoľne vo fyzickom trojrozmernom priestore vymedziť, umiestniť či tvarovať, ktorý by bolo možné vo veľkom rozsahu uchovať či uskladniť a že z uvedeného dôvodu výroba a spotreba elektriny musia prebiehať súbežne. Dodávka a distribúcia elektriny koncovému odberateľovi preto prebieha prostredníctvom prenosových a distribučných sústav (elektrických vedení), ktoré fyzicky vodivo prepájajú miesta výroby elektriny s miestami jej spotreby, pričom do týchto sústav sú pripojené najrôznejšie zdroje výroby elektriny vrátane takých, ktoré nevyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Je tak pravdou, že elektrinu vyprodukovanú z obnoviteľných zdrojov výroby elektriny a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, nie je možné v prenosových a distribučných sústavách odlíšiť od ostatnej elektriny. Rovnako však zostáva nepochybným faktom aj tá skutočnosť, že istá časť elektriny v prenosových a distribučných sústavách skutočne pochádza z obnoviteľných zdrojov výroby elektriny a zdrojov vysoko účinnej kombinovanej výroby. Na preklenutie tejto fyzickej prekážky dodávky elektriny výlučne z obnoviteľných zdrojov výroby elektriny záujemcovi o takúto elektrinu, za účelom umožnenia odberu elektriny z obnoviteľných zdrojov každému odberateľovi elektriny a za účelom podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, bola v jednotlivých krajinách pôsobiacich na jednotnom európskom liberalizovanom trhu s elektrinou prijatá príslušná legislatíva upravujúca existenciu, vydávanie a obchodovanie so zárukami pôvodu elektriny v rámci Európskeho systému energetických certifikátov (EECS) podľa smerníc EÚ o podpore využívania OZE (2009/28/ES) a kogenerácie (2012/27/EC).

Podľa ustanovenia § 8a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon OZE): „Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy. So zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je spojené právo dodávateľa elektriny uviesť pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi elektrinu ako elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja energie.“

Záruky pôvodu v jednotlivých krajinách EÚ vydávajú príslušné, miestnou vnútroštátnou legislatívou ustanovené autority, tzv. Issiung Bodies. Na Slovensku je takouto autoritou alebo vydavateľom záruk pôvodu spoločnosť OKTE, a. s. https://www.okte.sk/sk/zaruky-povodu/. Táto spoločnosť (okrem iného) zabezpečuje evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o energetike), zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o podpore OZE a VÚKV), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (Zákon o regulácii v sieťových odvetviach), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a. s. (Prevádzkový poriadok). Uvedená obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Nákupom záruk pôvodu prispieva SSE k podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, nakoľko výnos z jej predaja predstavuje dodatočný zdroj príjmov výrobcov elektriny z takýchto zdrojov. Zdroje na nákup záruk pôvodu získava SSE predajom svojich produktov a služieb a Zelená energia od SSE je produktom, ktorým SSE svojim odberateľom v domácnosti umožňuje pripojiť sa k podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Odberatelia sa pre produkt Zelená energia od SSE môžu slobodne a dobrovoľne rozhodnúť alebo nerozhodnúť. SSE pritom v žiadnej svojej marketingovej komunikácii neuvádza, že po uzavretí zmluvy na produkt Zelená energia od SSE bude konkrétnemu odberateľovi v domácnosti dodávať výlučne „zelenú energiu“ v doslovnom fyzickom slova zmysle, ako to zrejme očakáva sťažovateľ a ako to podsúva vo svojom podaní. Na svojom webovom sídle Zelená energia od SSE | SSE výslovne uvádza, že podstata produktu spočíva zaistení krytia spotreby elektriny odberateľa nákupom elektriny z obnoviteľných zdrojov. Súčasne SSE na uvedenej linke náležite a v primeranej miere detailu vysvetľuje čo sú záruky pôvodu, na čo slúžia a aký je ich vzťah k produktu. Teda, že SSE nakúpi záruky pôvodu v takom rozsahu, aby 100 % spotreby odberateľa bolo krytej obnoviteľnými zdrojmi energie. Pri úvahách o produkte Zelená energia od SSE, nie je možné o plnení, poskytovanom zo strany SSE uvažovať striktne doslovne (tak ako pri mnohých iných produktoch a reklamách mnohých iných producentov a zadávateľov reklamy). Elektrická energia nie je zelená kvôli svojej skutočnej farbe, ale kvôli povahe jej výroby. Dodávka elektriny nemá len svoju fyzickú, ale aj evidenčno-zúčtovaciu rovinu, preto dodanie elektriny z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom prenosovej a distribučnej sústavy v súčasnosti síce neprebieha vo fyzickej rovine oddelenými vodičmi, ale je umožnená v spomínanej evidenčno-zúčtovacej rovine za použitia príslušných administratívne/legislatívnych nástrojov určených práve na tento účel.

Je samozrejmé že marketingová informácia čo do objemu zďaleka neuvádza všetky právne a technické detaily súvisiace s fungovaním produktu, to však ani nie je jej úlohou. Podstatné však je, že sťažovateľom označená reklama, na rozdiel od sťažovateľovho tvrdenia v sťažnosti, neuvádza žiadne nepravdivé informácie a poskytuje odberateľovi dostatočnú informačnú bázu na pochopenie podstaty ponúkaného produktu, ktorá predstavuje základný predpoklad pre prijatie rozhodnutia o prejavení záujmu o ponúkaný produkt. Rovnako označená reklama podľa názoru SSE neporušuje žiadne ustanovenia Etického kódexu reklamnej praxe.

Rada sa obrátila na zadávateľa so žiadosťou o doplnenie stanoviska, k nasledovným skutočnostiam:
V rámci web stránky zadávateľa je uvedený text v znení: „Váš vlastný príspevok k zlepšeniu globálnej klímy!…“ a tiež „So Zelenou energiou od SSE: výrazne prispejete k ochrane životného prostredia, svojím vlastným pričinením znížite negatívny vplyv na globálnu klímu….“. Vo vzťahu k preukázaniu pravdivosti uvedeného tvrdenia a vysvetleniu ako konkrétne zákazníci prostredníctvom nákupu predmetného produktu prispievajú k zlepšeniu globálnej klímy a ochrane životného prostredia, zadávateľ uviedol, že výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „OZE“) je nákladovo náročnejšia oproti výrobe elektriny z tradičných fosílnych zdrojov či z jadra. Na liberalizovanom európskom trhu s elektrinou preto zdroje výroby elektriny z OZE takpovediac ťahajú za kratší koniec a cenovo nemôžu bez dodatočnej finančnej podpory týmto tradičným zdrojom na výrobu elektriny konkurovať. Aby sa dokázali v cenovej konkurencii tradičných zdrojov presadiť a aby dokázali vyrobenú elektrinu na trhu umiestniť, bola v zmysle príslušnej legislatívy vytvorená osobitná forma certifikátu, tzv. záruky pôvodu. Záruky pôvodu sa vydávajú výrobcom vyrábajúcim elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ktorí nedostávajú žiadnu inú dotáciu. V prostredí slovenského právneho poriadku sa konkrétne jedná o § 8a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy. So zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je spojené právo dodávateľa elektriny uviesť pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi elektrinu ako elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja energie.“ Uvedené záruky pôvodu vydáva lokálny organizátor trhu s elektrinou, ktorým je na Slovensku spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou).
Záruky pôvodu sú predmetom obchodovania na európskom trhu s elektrinou a od výrobcov ich nakupujú predovšetkým dodávatelia elektriny za účelom pokrytia dopytu svojich odberateľov po elektrine z obnoviteľných zdrojov. Výnos z predaja záruk pôvodu predstavuje pre výrobcov elektriny z OZE dodatočný zdroj príjmu nad rámec príjmu z predaja elektriny samotnej. Tento
dodatočný príjem zvyšuje atraktivitu odvetvia výroby elektriny z OZE pre potenciálnych investorov a motivuje súčasných prevádzkovateľov týchto zdrojov výroby elektriny k ich modernizácii a v udržiavaní ich činnosti. Atraktivita odvetvia pre investorov (v oblasti výstavby a prevádzky zdrojov elektriny z OZE) je súčasne priamo spojená s objemom investícií do ďalšieho vedeckého bádania v oblasti výroby elektriny z OZE, čo prináša do budúcnosti perspektívu zvyšovania efektivity výroby a v dôsledku toho zníženia jednotkovej ceny elektriny z OZE a zvýšenia podielu elektriny vyrobenej z OZE na celkovom energetickom mixe jednotlivých krajín ako aj celosvetovo. Zvyšovanie dopytu po zelenej energii napriek jej vyššej cene v súčasnosti, je tak stimulom pre zvyšovanie objemu výroby čistej elektriny bez negatívnych vplyvov na životné prostredie v budúcnosti.
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (ďalej len „SSE“) na účely poskytovania služby Zelená energia od SSE (ďalej aj len „Služba“) nakupuje spomenuté záruky pôvodu v rozsahu objemu dodávky elektriny zakontrahovanej odberateľmi v rámci predmetnej Služby. Odplata, ktorú odberateľ za Službu uhradí, zodpovedá nákladom spojeným s nákupom uvedených záruk
pôvodu od výrobcu elektriny z OZE. Odplata hradená odberateľom za Službu tak v konečnom dôsledku predstavuje dodatočný príjem samotného výrobcu elektriny z OZE, ktorej výroba prebehla bez tvorby emisií spôsobujúcich globálnu zmenu klímy. Pre odberateľa sa tým otvára možnosť zníženia negatívneho dopadu jeho spotreby elektriny na globálnu klímu.
Odberateľ, ktorý využíva Zelenú energiu od SSE, má celú svoju spotrebu elektriny krytú zárukami pôvodu, ktoré garantujú, že elektrina ním spotrebovaná je v celom rozsahu krytá produkciou z obnoviteľných zdrojov (voda, vietor, slnko), takže je vyrobená bez emisií a nepriaznivých vplyvov na životné prostredie. Pre domácnosti, ktoré odoberajú Zelenú energiu od SSE, nakúpi SSE záruky pôvodu, a tak je 100% celej spotreby každej z týchto domácností krytých obnoviteľnými zdrojmi energie.
Podľa údajov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (https://www.seas.sk/emisie-co2), najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku v roku 2020 na 1 kWh vyrobenej elektriny pripadlo 76,3 g (na 1 MWh zasa 76,3 kg) tzv. špecifických emisií CO2. Špecifické emisie CO2 sú emisie prepočítané na celkovú elektrinu dodanú do elektrizačnej sústavy SR za daný rok. V prípade typickej štvorčlennej rodiny bývajúcej v panelákovom byte, ktorej priemerná ročná spotreba elektriny predstavuje okolo 2,2 MWh táto ročná spotreba elektriny predstavuje produkciu asi 167,86 kg emisií CO2 (2,2 MWh*76,3 kg/MWh). So Zelenou energiou od SSE takáto domácnosť získava garanciu, že jej spotreba je krytá v celom rozsahu elektrinou vyrobenou
z obnoviteľných zdrojov, teda bez emisií CO2. Vyprodukované emisie z takejto spotreby sú 0 kg CO2. Ak domácnosť elektrinou aj vykuruje, úspora v emisiách CO2 je samozrejme násobne vyššia. Na základe uvedeného si zadávateľ dovoľuje tvrdiť, že kúpa služby Zelená energia od SSE nepochybne predstavuje reálny príspevok k zlepšeniu globálnej klímy.

V rámci web stránky je uvedené „…získate imidž zelenej domácnosti“. V súvislosti s požiadavkou vysvetlenia významu predmetného tvrdenia a uvedenia konkrétnych skutočností, ako zákazník získa po zakúpení predmetného produktu / služby „imidž zelenej domácnosti“, zadávateľ uvádza:, že spoločnostiam a jednotlivcom nie je ľahostajný spôsob akým sú vnímaní svojím okolím, a na to aby dosiahli žiaduci obraz o sebe vo svojom okolí, sú ochotní vynakladať svoje vlastné úsilie aj finančné prostriedky. Najlepším dôkazom o existencii tohto javu je existencia samotnej reklamy ako nástroja prezentácie svojich produktov alebo kvalít, ktorá by bez neho bola zbytočná. Služba Zelená energia od SSE umožňuje odberateľom elektriny, ktorí ju využívajú, dať najavo svojmu okoliu, že im na stave globálnej klímy záleží, že človek, ktorý je ochotný k svojmu mesačnému účtu za elektrinu priplatiť niekoľko málo eur nie je čudák, ale niekto, kto vníma naliehavosť hrozieb, ktorým naša planéta a naša spoločnosť v oblasti zmeny klímy čelí a že okrem obáv a zhrozenia nad negatívnym stavom životného prostredia existujú aj pozitívne iniciatívy umožňujúce jednotlivcovi prekonať vlastnú ľahostajnosť a prispieť k zlepšeniu vecí aj svojím vlastným drobným príspevkom. Striktne formálne vzaté, služba Zelená energia od SSE umožňuje domácnosti, ktorá ju využíva, vytvárať „imidž zelenej domácnosti“ tým, že takáto domácnosť môže, vzhľadom na údaje uvedené vyššie o sebe bez zaváhania a legitímne tvrdiť, že výroba elektriny ktorú spotrebúva, prebieha bez tvorby emisií CO2 a poškodzovania životného prostredia. Službou Zelená energia od SSE však zadávateľ najmä chce osloviť zelené srdce tých domácností, ktoré sa snažia o zdravý životný štýl, ekologickú domácnosť, separovanie odpadu, ochranu prírody, uprednostňujú prírodný produkt pred priemyselne spracovaným a ktorým osud našej planéty nie je ľahostajný. Práve pre túto skupinu domácností zadávateľ prišiel s ponukou služby Zelená energia od SSE, ktorá im pomáha posunúť svoje úsilie o ekologickú – zelenú domácnosť v oblasti spotreby elektriny v domácnosti ešte o úroveň vyššie. Využívaním elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov znižuje domácnosť svoju uhlíkovú stopu a stáva sa z pohľadu využívania elektriny 100% zelenou a zodpovednou k životnému prostrediu. Takáto domácnosť má v našich očiach právom imidž zelenej domácnosti. Ochrana globálnej klímy sa týka každého z nás. Všetci si želáme, aby ochrana našej planéty a životného prostredia bola trendom a samozrejmosťou a aby sa každá domácnosť sa mohla pýšiť imidžom zelenej domácnosti. Čím bude počet takýchto domácností, ktorým ochrana globálnej klímy nie je ľahostajná vyšší, tým bude aj prínos pre ochranu našej planéty väčší.

Vo vzťahu k požiadavke uvedenia informácie o tom koľko zákazníkov si zakúpilo predmetný produkt/službu a aký počet certifikátov, ktoré garantujú pôvod elektriny z obnoviteľných zdrojov spoločnosť svojim zákazníkom pridelila v období trvania kampane, resp. v období rokov 2021 a 2022 a koľko tzv. záruk pôvodu spoločnosť zakúpila od trvania kampane a v období rokov 2021 a 2022, zadávateľ uviedol, že požadované údaje a informácie SSE nemôže poskytnúť, keďže sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti.

V súvislosti so žiadosťou o informáciu, či v rámci svojich činností vykonáva spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. aj nejaké iné aktivity, ktoré by prispeli k ochrane životného prostredia a k zníženiu negatívneho vplyvu na globálnu klímu, a to aj v kontexte propagovaného produktu / služby, zadávateľ uviedol, že služba Zelená energia od SSE je prvým produktom v portfóliu SSE, pri ktorom uzavretie zmluvy prebieha výlučne online elektronicky s využitím elektronického podpisu, teda bez tlače papierových zmlúv (www.sse.sk/zelenaenergia). Pri komunikácii služby Zelená energia od SSE využíva spoločnosť výlučne komunikáciu prostredníctvom online médií a rádia a v záujme ochrany životného prostredia bez využitia tlačenej propagácie a billboardovej kampane. Tlač ostatných propagačných materiálov spoločnosti prebieha prevažne na recyklovaný papier. Spoločnosť dlhodobo aktívne podporuje Záchrannú stanicu a ekocentrum Zázrivá, ktorá je zameraná na záchranu poranených a chorých voľne žijúcich živočíchov a ich opustených stratených mláďat. Za každú aktivovanú službu Zelená energia od SSE spoločnosť venovala Záchrannej stanici a ekocentru Zázrivá sumu 1 euro. Rovnako sa zamestnanci SSE každoročne zúčastňujú na pomocných prácach priamo v Záchrannej stanici. Dlhodobo sa o dôležitosti ochrany prírody a znižovania emisií CO2, ktoré produkujú aj domácnosti, zadávateľ snaží edukovať širokú verejnosť prostredníctvom série PR článkov, ktoré uverejňuje v médiách. Rovnako sa vo svojich PR článkoch zameriava aj na potrebu a dôležitosť šetrenia energií, ktoré sú pre globálnu klímu tiež veľmi dôležité. Pre tieto účely na svojej web stránke www.sse.sk vytvoril samostatnú sekciu www.sse.sk/rady, prostredníctvom ktorej radí nielen svojim zákazníkom, ako môžu vo svojej domácnosti znížiť svoju spotrebu energií a ušetriť. Zadávateľ uvádza, že intenzívne vníma, že je potrebné venovať sa téme šetrenia zdrojmi a ochrany našej planéty už od našej najmladšej generácie. Už päť rokov sa preto snaží edukovať deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl o tom, ako dokážu deti do života svojej rodiny začleniť šetrenie energiami. Pre školy preto vytvoril súťaž Šťukes, kde každý ročník dopĺňa zaujímavou kreatívnou úlohou a v ktorej majú víťazné školy možnosť získať zaujímavú finančné výhry. Za uplynulé štyri ročníky v súťaži Šťukes zadávateľ rozdal školám a škôlkam spolu finančné výhry vo výške až 36 000 eur. K ochrane životného prostredia sa snaží zadávateľ prispievať aj propagáciou služby eFaktúra, teda zasielanie faktúr výlučne elektronickou cestou. Aktuálne má viac než 285 000 aktivovaných odberných miest s eFaktúrou, čo pri priemernom počte strán na jednu faktúru (4 strany), určite nie je zanedbateľné množstvo ušetreného papiera. Službu eFaktúra sa snaží zadávateľ aktívne
propagovať a dávať do povedomia tým zákazníkom, ktorí ju ešte aktivovanú nemajú. Služba eFaktúra je súčasťou intenzívnej digitalizácie procesov v spoločnosti zameranej na minimalizáciu nutnosti tlače dokumentov a ich uchovávanie vo fyzickej podobe.
Pri podpore správania zodpovedného k životnému prostrediu sa SSE zameriava aj na vlastných zamestnancov. Spoločnosť intenzívne podporuje a propaguje dochádzanie do práce na bicykloch (zriadením krytého parkoviska pre bicykle a servis pointu určeného na drobné opravy bicyklov vlastnými silami v rámci areálu). V rámci Systému pre riadenie zlepšovacích návrhov
v spoločnosti SSE, a.s. – Edison boli uvedené do života viaceré ekologicky zamerané iniciatívy zamestnancov. Zavedenie nádob na pokročilé separovanie odpadu a zber použitých batérií v priestoroch SSE, či zriadenie internej požičovne elektrokolobežiek na účely služobných aj súkromných ciest zamestnancov v blízkom okolí sídla spoločnosti na ktoré nie je nevyhnutné použiť motorové vozidlo. Okrem elektrokolobežiek je zamestnancom na pracovné cesty k dispozícii aj päťmiestne služobné vozidlo s čisto elektrickým pohonom.
V súčasnosti je v príprave zavedenie tzv. hybridného pracovného modelu, ktorý počíta so zdieľaním pracovných miest a intenzívnym využívaním práce z domu. Od toho pracovného modelu možno očakávať zníženie spotreby energií spotrebúvaných pri prevádzke kancelárskych priestorov ale najmä zníženie používania motorových vozidiel zamestnancami na cesty do/z práce.
Životnému prostrediu sa zadávateľ snaží pomáhať aj prostredníctvom ponuky svojich produktov a služieb pre domácnosti, medzi ktoré patrí aj podpora štátneho programu Obnov dom a Zelená domácnostiam. Medzi ďalšie služby pre malé aj veľké podniky patrí aj ponuka tzv. EnEf riešení, teda riešení zameraných na energetickú efektívnosť. Jedná sa teda o riešenia zamerané na zníženie spotreby energií či už formou modernizácie existujúcich zariadení našich zákazníkov, alebo inštaláciou nových. Za všetky možno spomenúť inštaláciu fotovoltických zariadení, kogeneračných jednotiek (kombinovaná výroba elektriny a tepla alebo chladu), tepelných čerpadiel, nabíjacích staníc pre elektromobily, modernizácie plynových kotolní či modernizácie osvetlenia priemyselných a podnikateľských priestorov, ktoré majú spoločný cieľ – znižovať energetickú záťaž a šetriť tak naše životné prostredie.
Tieto EnEf riešenia priniesli od roku 2014 zákazníkom zadávateľa celkovú úsporu vo výške viac než 48.000 MWh energie, pričom v poslednom uzavretom roku 2021 to bolo takmer 2100 MWh energie.
Okrem činností vykonávaných priamo spoločnosťou zadávateľ uvádza aj to, že v rámci skupiny SSE Holding sesterské spoločnosti SSE prevádzkujú fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom takmer 10 MW a tri historické malé vodné elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 3,1 MW. V blízkej budúcnosti sa počíta aj s výstavbou fotovoltického zariadenia na streche budovy, v ktorej sídlo SSE a tiež fotovoltického zariadenia pre účely vlastnej spotreby sesterskej spoločnosti Stredoslovenská energetika – Project Development, s.r.o.

Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa je umiestnený banner, na ktorom je vyobrazená Inuitka na pozadí ľadovej zimnej krajiny s tučniakmi, ktorá v ruke drží Certifikát s označením 100% EKOLOGICKÁ ELEKTRINA. Súčasťou je text v znení: „Zelená energia od SSE; Ekologická energia z obnoviteľných zdrojov energie“ a zelený grafický prvok s textom „zelenšia budúcnosť pre váš domov a prírodu“.
Pod bannerom nasleduje text v znení:
„Aj vaša domácnosť môže prispieť k zlepšeniu životného prostredia, klímy, či k ochrane prírody, ktorá nás obklopuje a to vďaka službe Zelená energia od SSE.
Zelená energia od SSE je elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov akými sú voda, vietor, slnko či biomasa. Vyrobená úplne bez emisií a nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.“

Pod textom je banner s textom „Premeňte svoju domácnosť na zelenú so zelenou energiou od SSE“ s odkazom na link „Čítať viac“, po kliknutí na ktorý je užívateľ presmerovaný na samostatnú podstránku s textom v znení:
„MYSLITE NA EKOLÓGIU SO ZELENOU ENERGIOU OD SSE
Ekológia naberá na význame. Stále viac ľudí sa zamýšľa nad tým, ako svojím konaním ovplyvňujeme prostredie okolo nás, aj nad tým, v akom stave prenecháme tento svet ďalším generáciám. Silnejú trendy na minimalizáciu konzumu, na predchádzanie vzniku odpadu, sledujeme vlastnú uhlíkovú stopu…
Zodpovedný prístup a úsilie žiť v súlade s pravidlami trvalo udržateľného rozvoja je namieste, pretože životné prostredie je dnes ľudstvom skúšané viac ako kedykoľvek v doterajšej histórii. Emisie skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého, sú toho zrejme najvypuklejším príkladom a ich negatívny efekt na klímu a stav prírody už nespochybňujú ani tí najväčší popierači vývoja.

Krok správnym smerom,
To, že mnohí z nás sú ochotní správať sa ekologickejšie, výrazne obmedziť svoju spotrebu, ale na druhej strane si napríklad priplatiť za zdravé potraviny či kvalitný produkt lokálneho výrobcu, ukazuje, že to s nami – ako ľudským spoločenstvom – ešte nemusí byť také zlé. Zodpovedných pribúda a všetkých spája spoločná motivácia – snaha nepodieľať sa na deštrukcii, ale naopak osobne prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia. Je skvelé, že možnosť rozhodnúť sa pre ekologickejší variant sa už ponúka aj v oblasti dodávok elektriny. Až tri štvrtiny dodávok elektriny na Slovensku pochádzajú z konvenčných – neobnoviteľných zdrojov, teda najmä z jadrových, plynových a uhoľných elektrární. Podiel zelenej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), najmä z vody, slnka a biomasy, predstavuje len okolo 25 %. Nová služba Zelená energia od SSE (Stredoslovenská energetika, a. s.), vám umožňuje pokryť svoju spotrebu energie elektrinou, ktorá bola vyrobená výhradne z obnoviteľných zdrojov a priamo na Slovensku.

Ako to funguje?
Nedávne zmeny v našej energetickej legislatíve zaviedli inštitút vydávania záruk pôvodu elektriny. Tie sú na jednej strane nástrojom na podporu čistej výroby elektriny a na strane druhej sú pre spotrebiteľa zasa garanciou toho, že elektrina bola vyrobená naozaj ekologicky. Požiadať o vydanie záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) môže totiž iba elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Záruku pôvodu vydáva výrobcom zelenej elektriny lokálny organizátor trhu, ktorým je na Slovensku OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Následne ich kupuje dodávateľ energie, teda SSE, pre svojich zákazníkov.
Každý, kto sa pre odber elektriny z takýchto zdrojov (OZE) prostredníctvom služby Zelená energia od SSE rozhodne, tak prispieva k tomu, aby mohli naši výrobcovia čistej elektriny fungovať, prosperovať a svoju produkciu čistej zelenej elektriny aj postupne zvyšovať.

Nie je elektrón ako elektrón?
Dodávka energie zo slovenských obnoviteľných zdrojov je zákazníkovi, ktorý si službu Zelená energia od SSE objedná, garantovaná na 100 %.
Iste, môžete namietať, že takáto služba nezaručí, že domáce spotrebiče bude poháňať len ekologická elektrina vyrobená napríklad z vody, pretože nikto nedokáže zabezpečiť, aby do vašich zásuviek pritiekli káblami len tie „správne“ elektróny zelenej elektriny.
Treba uznať, že máte pravdu. Rozvodná sústava elektrickej energie je spoločná pre obnoviteľné aj klasické, konvenčné zdroje elektriny, ,,mieša“ sa v nej elektrina vyrobená všetkými druhmi elektrární od atómových až po slnečné. Jednotlivé elektrizačné sústavy sú naprieč Európou vzájomne poprepájané, a tak je celkom možné, že ráno si kávu pripravíte aj vďaka elektrónom z rakúskych veterných parkov, obed si uvaríte aj s elektrinou z českých fotovoltických parkov a večeru zasa napríklad čisto vďaka energii z Vodného diela Gabčíkovo.
To však nie je podstatou služby Zelená energia od SSE. 100 % garancia znamená, že dodávateľ energie nakúpi elektrickú energiu od výrobcu z OZE pre všetkých svojich zákazníkov využívajúcich službu Zelená energia od SSE minimálne v takom množstve, ktoré úplne pokryje ich ročnú spotrebu. Zvýši sa tak podpora výrobcov čistej elektrickej energie a rastúci dopyt po zelenej elektrine bude stimulovať jej ďalší rozvoj.
Menej emisií za dve eurá
Slovenské elektrárne (https://www.seas.sk/emisie-co2) uvádzajú, že v roku 2020 na 1 kWh vyrobenej elektriny pripadlo 76,3 g (na 1 MWh zasa 76,3 kg) tzv. špecifických emisií CO2. Špecifické emisie CO2 sú emisie prepočítané na celkovú elektrinu dodanú do elektrizačnej sústavy SR za daný rok. Príkladom môže byť typická štvorčlenná rodina bývajúca v panelákovom byte, ktorej priemerná ročná spotreba elektriny predstavuje okolo 2,2 MWh. Táto priemerná ročná spotreba elektriny bez zeleného certifikátu by predstavovala produkciu asi 167,86 kg emisií CO2 (2,2 MWh*76,3 kg/MWh). So Zelenou energiou od SSE takáto domácnosť získava garanciu, že jej spotreba je krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov, teda bez emisií CO2.Vyprodukované emisie z takejto spotreby sú 0 kg CO2. Ak domácnosť elektrinou aj vykuruje, úspora v emisiách CO2 je, samozrejme, násobne vyššia. A predstavte si, že sa pre Zelenú energiu od SSE rozhodnú aj niektorí vaši susedia v paneláku.
Krok k zelenšej budúcnosti môžete spraviť aj vy. Viac informácií nájdete na sse.sk/zelenaenergia.“

Na hlavnej stránke je ďalej uvedený text v znení:
„100 % ekologická elektrina; 100 % garancia pôvodu elektriny; Mám záujem o Zelenú energiu od SSE.
100 % ekologická elektrina
Premeňte svoju domácnosť na zelenú!
Vyberte si 100 % ekologickú elektrinu od SSE pre svoj domov a prírodu.

Garantujeme vám, že:
• 100 % vašej elektriny bude krytej z obnoviteľných zdrojov energie,
• elektrina bude vyrobená výlučne výrobcami zelenej elektriny na Slovensku.

So Zelenou energiou od SSE:
• výrazne prispejete k ochrane životného prostredia,
• svojím vlastným pričinením znížite negatívny vplyv na globálnu klímu,
• podporíte rozvoj zelených elektrární na Slovensku,
• znížite emisie CO2 o 76,3 kg* za každú megawatthodinu elektriny,
• získate imidž zelenej domácnosti,
• získate certifikát, ktorý garantuje pôvod elektriny z obnoviteľných zdrojov.

A to všetko len za 2 eurá mesačne k bežným platbám za dodávku elektriny.
* Zdroj: https://www.seas.sk/emisie-co2“ Pod ktorým je odkaz na možnosť uzatvoriť zmluvu on-line.

Nasleduje interaktívny banner s textom „Rovnaká a predsa iná; Zelená energia od SSE, po kliknutí na ktorý je užívateľ presmerovaný na podstránku s textom v znení: „ROVNAKÁ, A PREDSA INÁ – ZELENÁ ENERGIA OD SSE
Snažíte sa o zdravý životný štýl a ekologickú domácnosť? Ak je vám blízka ekológia, separovanie odpadu či ochrana prírody a uprednostníte prírodný produkt pred priemyselne spracovaným, zaiste patríte do stále sa rozrastajúcej skupiny obyvateľov našej planéty, ktorým jej osud nie je ľahostajný.
Vedeli ste, že svoje úsilie o ekologickú domácnosť môžete posunúť ešte o úroveň vyššie a rovnako zodpovedne uvažovať aj o dodávke elektriny? Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) prichádza na trh s novým produktom. Domácnosti, ktoré od SSE odoberajú elektrinu, si môžu od marca vybrať jej ekologickejší variant.
Nová služba Zelená energia od SSE vám umožní odoberať elektrinu, ktorá bola vyrobená výhradne na Slovensku z obnoviteľných zdrojov (OZE), najmä z vody, slnka a biomasy. Zelená energia od SSE pritom bude vašu práčku, umývačku či televízor poháňať rovnako spoľahlivo ako tá z konvenčných zdrojov a všetky spotrebiče v domácnosti sa stanú so zelenou elektrinou o niečo ekologickejšie.
Podiel zelenej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie predstavuje asi 25 % z celkovej výroby elektriny u nás. Preto ak sa pre dodávku z takýchto zdrojov rozhodnete, prispejete k tomu, aby mohli naši slovenskí výrobcovia čistej elektriny fungovať, prosperovať a svoju produkciu zelenej energie aj postupne zvyšovať.
Zelenšia domácnosť za dve eurá
Dodávka zelenej elektriny z takéhoto zdroja je zo strany SSE garantovaná na 100 %. Umožňujú to takzvané záruky pôvodu, ktoré sa pred časom dostali aj do našej energetickej legislatívy. Požiadať o vydanie takýchto záruk môže iba elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Záruku pôvodu vydáva výrobcom zelenej elektriny lokálny organizátor trhu, ktorým je na Slovensku OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Následne záruky kupuje dodávateľ energie, teda SSE, pre svojich zákazníkov. Ak odoberáte elektrinu od SSE a rozhodnete sa pre službu Zelená energia od SSE, Stredoslovenská energetika garantuje, že celých 100 % spotreby vašej domácnosti bude pokrytých elektrinou vyrobenou na Slovensku obnoviteľnými zdrojmi energie. Za dvojeurový mesačný doplatok k štandardným platbám za dodávku elektriny sa tak vaša domácnosť posunie v pomyselnom ekologickom rebríčku na vyšší stupienok.
Dvojnásobné úspory pre planétu
Hoci elektrina je pre nás takou absolútnou samozrejmosťou, že nad jej dodávkou sa nezvykneme zamýšľať, už sme si zvykli, že k jej spotrebe treba pristupovať obozretne. Šetrenie energiou pritom nemusí znamenať len úsporu v kWh, môže mať aj podobu ušetrených emisií CO2, ktoré sa nedostanú do ovzdušia.
Slovenské elektrárne (https://www.seas.sk/emisie-co2) uvádzajú, že v roku 2020 na 1 kWh vyrobenej elektriny pripadlo 76,3 g (na 1 MWh zasa 76,3 kg) tzv. špecifických emisií CO2. Špecifické emisie CO2 sú emisie prepočítané na celkovú elektrinu dodanú do elektrizačnej sústavy SR za daný rok. Príkladom môže byť typická štvorčlenná rodina bývajúca v panelákovom byte, ktorej priemerná ročná spotreba elektriny predstavuje okolo 2,2 MWh. Táto priemerná ročná spotreba elektriny bez zeleného certifikátu by predstavovala produkciu asi 167,86 kg emisií CO2 (2,2 MWh*76,3 kg/MWh). So Zelenou energiou od SSE takáto domácnosť získava garanciu, že jej spotreba je krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov, teda bez emisií CO2. Vyprodukované emisie z takejto spotreby sú 0 kg CO2. Ak domácnosť elektrinou aj vykuruje, úspora v emisiách CO2 je, samozrejme, násobne vyššia. A predstavte si, že sa pre Zelenú energiu od SSE rozhodnú aj niektorí vaši susedia v paneláku.

So Zelenou energiou od SSE:
získate 100 % garanciu, že elektrina, ktorú spotrebúvam, pochádza zo slovenských obnoviteľných zdrojov energie; výrazne prispejete k ochrane nášho životného prostredia; aktívne pomôžete znižovať negatívne vplyvy človeka na globálnu klímu; podporíte rozvoj zelených elektrární; zmysluplne využijete 2 eurá na pomoc prírode; zariadite aktiváciu služby jednoducho a bez starostí.
Krok k zelenšej budúcnosti môžete spraviť aj vy. Viac informácií nájdete na sse.sk/zelenaenergia.

Na hlavnej stránke sa pod bannerom nachádzajú nasledovné informácie:
„100 % garancia pôvodu elektriny
Zelená elektrina musí byť potvrdená tzv. zárukou pôvodu, ktorá garantuje, že elektrina pochádza z obnoviteľných zdrojov energie.
Aby vaša domácnosť mohla odoberať čistú zelenú elektrinu, SSE pre vás nakúpi záruky pôvodu a tak 100 % celej vašej spotreby bude krytej obnoviteľnými zdrojmi energie.

Čo sú záruky pôvodu?
Vznikajú tak, že o ne požiada elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Zároveň nedostáva žiadnu inú dotáciu,
vydáva ich lokálny organizátor trhu, ktorým je na Slovensku v súčasnosti OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou).

Váš vlastný príspevok k zlepšeniu globálnej klímy!
Nákupom Zelenej energie od SSE aj vy prispejete na rozvoj malých elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie. Vyšší dopyt po zelenej energii bude stimulom na rozšírenie výroby čistej elektriny bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.“

Spodná časť stránky je venovaná možnostiam objednania si predmetnej služby.

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili zástupcovia zadávateľa, JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ, zástupca právneho oddelenia a vedúca odd. marketingu Miriam Miartušová. Z. Schraml na úvod vysvetlil princíp fungovania službu ako aj podstatu, na ktorej je služba založená, a teda, že je pravdou, že zákazník nedostáva do elektrickej zásuvky energiu z obnoviteľných zdrojov, nakoľko to nie je fyzicky aktuálne možné, avšak jeho spotreba v prípade zakúpenia si služby je krytá množstvom elektriny z obnoviteľných zdrojov ktoré spoločnosť nakúpi. Spoločnosť nakupuje tzv. Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktoré preukazujú, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a dodaná do elektrizačnej sústavy. Na otázku, či existuje povinnosť spoločnosti nakúpiť takéto záruky, Z. Schraml uviedol, že nie. Z. Schraml taktiež podrobne opísal ďalšie aktivity, ktoré spoločnosť v súvislosti so zlepšením životného prostredia vykonáva (napr. vzdelávanie, podpora ekologických projektov, zodpovedný prístup k zdrojom – faktúry k službe sú vydávané výhradne v elektronickej forme a i.). Na otázku, prečo je tvárou kampane žena Inuitka, M. Miartušová uviedla, že ide o dlhšie používaný kreatívny koncept, ktorý približuje užitočnosť, pohodlnosť a výhodnosť produktov a služieb spoločnosti. Práve na fiktívnom a jednoduchom eskimáckom svete, fungujúcom výlučne na prírodných zdrojoch, sa spoločnosť rozhodla tvorivo ukázať, aké sú jej produkty a služby užitočné a výhodné skutočne pre každého a uľahčujú chod každého typu domácnosti. Hlavnou tvárou sa stala Eskimáčka Nanuk, ktorá má rovnako, ako mnohí zákazníci a zákazníčky svoju domácnosť pevne v rukách a nebojí sa inovácii.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa o.i. vyžaduje pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu, najmä o pôvode produktu, jeho zložení, spôsobe vyjadrenia a uvedenia dátumu výroby alebo spotreby, rozsahu použitia, množstva, obchodného alebo geografického pôvodu, environmentálneho vplyvu alebo prínosu, ako aj o iných vlastnostiach produktu vrátane úžitkových, osobitne o kvalite, účinku, výkone a existujúcich atestoch, rozboroch, štúdiách alebo certifikátoch (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu).
V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy v podobe produktovej webovej stránky je informovanie zákazníkov o existencii produktu „Zelená energia od SSE“. Je pravdou, že priamo na predmetnej web stránke je uvedené, že v danom prípade ide o „100% ekologickú elektrinu“ a zadávateľ taktiež explicitne uvádza, že „zelená energia od SSE je elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov akými sú voda, vietor, slnko, či biomasa…“. Uvedené tvrdenia sú však využité v kontexte charakteristiky produktu samotného a Komisia sa nedomnieva, že priemerný spotrebiteľ ku ktorého vzdelaniu patrí aj vedomosť o základných fyzikálnych javoch, by na základe uvedených tvrdení mohol nadobudnúť napr. mylný dojem, že v prípade, ak si produkt zakúpi, bude mu do zásuviek presmerovaná elektrická energia výhradne z obnoviteľných zdrojov. Zadávateľ totiž priamo na stránke uvádza, že „…SSE pre vás nakúpi záruky pôvodu a tak 100% celej vašej spotreby bude krytej obnoviteľnými zdrojmi energie.“ Následne zadávateľ vysvetľuje aj čo sú záruky pôvodu a na samostatnej podstránke, link na ktorú je súčasťou hlavnej stránky explicitne uvádza o.i. aj text v znení: „Iste, môžete namietať, že takáto služba nezaručí, že domáce spotrebiče bude poháňať len ekologická elektrina vyrobená napríklad z vody, pretože nikto nedokáže zabezpečiť, aby do vašich zásuviek pritiekli káblami len tie „správne“ elektróny zelenej elektriny. Treba uznať, že máte pravdu…“. V rámci tejto podstránky je zároveň podrobne a zrozumiteľne zadefinovaný a vysvetlený princíp, mechanizmus aj základná charakteristika ponúkaného produktu. Komisia je v predmetnom prípade toho názoru, že reklama neobsahuje údaj, či informáciu, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa, ktorý aj nemusí mať vedomosti o tom ako funguje elektrina, do omylu a zadávateľ venoval informovaniu o charakteristikách produktu, vrátane jeho mechaniky dostatočnú pozornosť, a to vrátane toho ako tieto odprezentoval aj v kontexte prínosov, ktoré produkt poskytuje.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (web stránka zadávateľa): „Zelená energia od SSE“, zadávateľa: Stredoslovenská energetika, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 23. 03. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top