ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

47 (09-05) Rozhodujúca bitka

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Šíriteľ

GRYF MEDIA, s.r.o.

Zadávateľ

Nadácia Slovakia Christiana

Médium

Vonkajšia reklama (billboard)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 10 ods. 3 a čl. 13 ods. 6


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (billboard): „Rozhodujúca bitka“
zadávateľ: Nadácia Slovakia Christiana, šíriteľa: GRYF MEDIA, s.r.o.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a čl. 13 ods. 6 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, okres Bratislava voči vizuálu reklamného billboardu, ktorý bol umiestnený pri zastávke autobusu v blízkosti základnej školy. V rámci prvej sťažnosti je o.i. uvedené, že obsah billboardu rozdeľuje spoločnosť a prispieva k netolerancii, nenávisti a k agresivite k určitým skupinám ľudí. V rámci druhej sťažnosti sa sťažovateľka domnieva, že reklama je mimoriadne neetická a poburujúca. Podľa jej názoru billboard svojim apokalyptickým útočným jazykom podnecuje strach, netoleranciu a nevedomosť, ktoré budujú nenávisť. Za zvlášť cynické považuje sťažovateľka umiestnenie billboardu pri škole, kde podľa jej názoru u detí, ale aj nezrelých labilnejších dospelých môže napáchať vážne škody.

Šíriteľ reklamy, spoločnosť GRYF MEDIA, s.r.o. v rámci svojho stanoviska o.i. uviedol, že spoločnosť štandardne neobmedzuje svojich klientov, čo sa týka obsahu motívov, napriek tomu, že sa s danými myšlienkami nestotožňuje. V blízkosti škôl a detských ihrísk má šíriteľ na plochách nastavené obmedzenie na vulgarizmy, sex, drogy, hazard a alkohol. Aktuálne spoločnosť do zoznamu doplnila aj náboženstvo a do Stanov si šíriteľ zakotvil možnosť odmietnuť kontroverzné, protispoločenské a poburujúce vizuály. Šíriteľ po upozornení danú plochu okamžite prelepil.

Zadávateľ svoje stanovisko k sťažnostiam Rade nedoručil.

Popis reklamy:
Vizuál reklamy zachytáva ženu, ktorá v náručí drží dieťa. Obaja majú vystrašený výraz tváre. Súčasťou vyobrazenia je text v znení: „Rozhodujúca bitka medzi kráľovstvom Krista a Satana bude o manželstvo a rodinu; Sestra Lucia z Fatimy“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Predmetný vizuál bol umiestnený na médiu vonkajšej reklamy s cieľom šírenia určitej ideológie/názoru a ovplyvnenia verejnosti, a Komisia má za to, že spôsob prevedenia tejto komunikácie využíva metódy a pri šírení obsahu používa spôsoby, ktoré sú typické pre reklamu, a preto posúdenie sťažností spadá do pôsobnosti Komisie a na predmetný vizuál sa primerane vzťahujú aj ustanovenia Kódexu.
Reklama nesmie podporovať žiadnu formu diskriminácie, a to najmä z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, politickej príslušnosti, pohlavia alebo veku (čl. 13 ods. 6 Kódexu). Dominantným výrazovým prostriedkom predmetnej reklamy je výrok „Rozhodujúca bitka medzi kráľovstvom Krista a Satana bude o manželstvo a rodinu“. Komisia akceptuje, že predmetný výrok je pravdepodobne odkazom resp. citáciou výroku sestry Lucie z Fatimy, na druhej strane má však za to, že jeho použitie, je v tomto prípade vytrhnuté z kontextu, a preto ho, nie je vo vzťahu k prezentácii názoru, či určitej ideológie v rámci predmetnej reklamy možné považovať za adekvátne. Použité tvrdenie v rámci reklamy je prezentované spôsobom, kedy je možné reklamné posolstvo interpretovať ako boj „dobra so zlom“, pričom samotný výrok jednoznačne identifikuje čo, resp. kto je v tomto prípade považovaný za dobrého a kto naopak tým dobrým nie je, resp. je zlým. V tomto ohľade reklama dokonca vyznieva spôsobom, že tá časť populácie, ktorá sa s predmetnou ideológiou nestotožňuje, prípadne vníma pojmy rodina, manželstvo, či partnerstvo aj v širšom kontexte alebo odlišne je jednoznačne označená ako zlá, až „démonická“ (vo vzťahu k všeobecnému vnímaniu „kráľovstva Satana“). Komisia má za to, že reklama je spracovaná spôsobom, ktorý vyvoláva a podporuje diskrimináciu (čl. 13 ods. 6 Kódexu) a prispieva k polarizácii spoločnosti v rámci tejto témy a to s prihliadnutím aj na aktuálnu spoločenskú situáciu vyvolanú agresívnymi útokmi na základe diskriminácie. Komisia nebráni zadávateľovi využiť právo slobody prejavu, avšak zároveň má za to, že jeho uplatňovanie by malo byť citlivé a vyvážené tak, aby nedošlo k neetickému zásahu do práv iných. Takýto princíp platí aj v oblasti etického správania sa subjektov, ktoré pôsobia v oblasti reklamy alebo využívajú reklamný priestor, ktorý je súčasťou verejného priestranstva. Forma prezentácie svojho názoru, ktorú zvolil zadávateľ nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov (čl. 10 ods. 3 Kódexu) a jednoznačne identifikuje a negatívne poukazuje na ľudí s opačnou názorovou orientáciou. Komisia preto čiastočne uznala námietky sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. O to viac, že vizuál reklamy je súčasťou verejného priestranstva, navyše pri škole, a preto s ňou môžu prísť do kontaktu aj osoby, ktoré môže objektívne negatívne zasiahnuť.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (billboard): „Rozhodujúca bitka“, zadávateľa: Nadácia Slovakia Christiana, šíriteľa: GRYF MEDIA, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami 10 ods. 3 a čl. 13 ods. 6 Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú čiastočne opodstatnené.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy a šíriteľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia do budúcnosti v rámci médií vonkajšej reklamy.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 16. 02. 2023

Mária Tóthová Šimčáková predsedníčka Komisie

Scroll to Top